• Karar No: 2007/UH.Z-586
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :68
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-586
Şikayetçi:
 Gurmen Hazır Yemek Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., İvedik Org. San. Bölg. Ağaç İşleri Sit. 30. Cad. No: 48 Ostim Y. Mahalle/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Keçiören Osmanlı Ağız ve Diş Sağ. Mer., Yenietlik Caddesi No: 103 Kat 2 06100 Etlik Keçiören/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.01.2007 / 1942
Başvuruya konu ihale:
 2006/166406 İhale Kayıt Numaralı “2007 Mali Yılı 70280 Öğün Malzemeli Yemek Pişirme Dağıtım ve Sonrası Hizmetler Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.02.2007 tarih ve 08.02.37.0148/2007-2 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Keçiören Osmanlı Ağız ve Diş Sağ. Merkezi tarafından 08.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2007 Mali Yılı 70280 Öğün Malzemeli Yemek Pişirme Dağıtım ve Sonrası  Hizmet Alımı ihalesine ilişkin olarak Gurmen Hazır Yemek Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 19.01.2007 tarih ve 1942 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

            Yapılan inceleme neticesinde;

 

 İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine ,

 

 Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

            

             Tatil günü çalışma ruhsat belgesi olmadığı için evrak eksikliğinden ihaleden elendikleri  söz konusu belgeyi alabilmek amacı ile ihale tarihinden önce İvedik Organize Sanayi Bölgesine başvuruda bulundukları halde, söz konusu belge ile ilgili evrakların Organize Sanayi Bölgesinde bulunmaması nedeniyle bu belgenin ihale dosyasına konulamadığı, belgenin sunulamama gerekçesine ilişkin bilginin idareye verildiği, ayrıca bu belgenin olmamasının bir probleme yol açmayacağı, firmaları tarafından; başka Kamu kurumlarına da yemek hizmeti verildiği, herhangi bir aksaklık yaşamadıkları, ihaleyi yapan İdarenin firmalarını ihale dışı bırakmak amacı ile taraflı davrandığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

            İncelenen ihalede; Gurmen Limited Şirketi’ne ait teklifin belge eksikliği nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı, eksik olduğu belirtilen belgelerden birisinin Tatil Günleri Çalışma Ruhsatı Belgesinin diğerinin ise özel sektörden alınan iş deneyim belgesini tevsik edici belgelerin verilmemesi olduğu,

 

            İhale ilanının Kalite ve standarda ilişkin 4.3.3 üncü maddesinde ve İdari Şartnamenin 7.3.3 üncü maddesinde yer alan Kalite ve Standarda ilişkin belgeler başlığı altındaki 7.3.4.3 üncü maddesinde de Tatil Günleri Çalışma Ruhsatının istenildiği,

 

            İhale dokümanında idarece istenilen kalite ve standarda ilişkin belgelerin isteklilerce sunulması gerektiği,

 

            Bu itibarla; idarece Tatil Günleri Çalışma Ruhsatının istenilmesinde mevzuata herhangi bir aykırılık bulunmadığı ve başvuru sahibinin söz konusu belgenin istenilmesine ilişkin olarak  dokumana herhangi bir itirazda bulunmadığı, bir an için ruhsata ilişkin belgenin alınamamasının firmanın kusurundan kaynaklanmadığı düşünülse bile diğer taraftan başvuru dilekçesi eki belgelerin incelenmesinden bu belgenin yanı sıra, idarece değerlendirme dışı bırakılma sebeplerinden birinin de özel sektörden alınan iş deneyim belgesine ilişkin tevsik edici belgelerin verilmemesi olduğu tespit edilmiş olup, açıklanan nedenlerle başvuru sahibinin iddiasının haklı ve yerinde olmadığı tespit edilmiştir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir.

 

Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendinde ise, süresi içinde 8 inci maddeye aykırılık giderilmemiş ise başvurunun reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dosyasının incelenmesinden, başvuru dilekçesinde; şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumun farkına varıldığı tarih veya tebliğ, ilan veya bildirim tarihinin belirtilmediği,

 

Başvuru dilekçesinde idareye yapılan şikayet tarihinin, idarece şikayet üzerine alınan kararın bildirim tarihinin belirtilmediği, başvuru ehliyetini haiz olunduğuna dair belgelerin aslı veya onaylı örneklerinin eklenmediği, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince giderilmesi gerektiğinin şikayetçiye 30.01.2007 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen eksikliklerin tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine ,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Kamu İhale Kurulu kararlarına karşı idari yargı yerlerinde açılan davaları temyizen incelemekle görevli bulunan Danıştay 13. Dairesi bir çok kararında (örneğin E.2006/1315, K.2006/2322; E. 2005/6611, K.2006/1311);  “ itirazen şikayet başvuruları üzere Kamu İhale Kurulunun hangi kararları alacağının Yasayla belirlenmesi, bunlar arasında dilekçenin reddine ilişkin bir karar türüne ve bazı koşulları taşımayan itiraz dilekçelerinin incelenmeksizin reddine olanak tanıyan bir usule de yer verilmemesi karşısında, itiraz incelenmesini ortadan kaldıran böyle bir usulün Kurulca yönetmelikle getirilmesinin hukuki dayanağı olmadığı aşikardır.”  gerekçesine yer vermek suretiyle itirazen şikayet başvurusu dilekçelerindeki bazı eksikliklerden dolayı, dilekçenin reddi veya başvurunun reddi gibi bir karar verilemeyeceğine hükmetmiştir.

 

            Bu itibarla; ihale işlem dosyası içinde bulunan ve dosyanın incelenmesiyle anlaşılabilecek hususların dilekçede belirtilmemiş olmasına dayanılarak başvurunun reddedilmemesi gerekmektedir.

 

            Belirtilen nedenlerle; 4734 sayılı Kanunda belirlenen usul ve sürelere uygun olarak yapılan itirazen şikayet başvurusunun esasının incelenmesi gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

 

 

 

                        Adnan ZENGİN                 K.Nejat ÜNLÜ                Bilal KARACA         

                Kurul Üyesi                      Kurul Üyesi                     Kurul Üyesi

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul