En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-587
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :71
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-587
Şikayetçi:
 Başak İnş. Tur. Tic. ve Ltd. Şti. Kuzeykent İş Merk. L-Blok Nu:9 KASTAMONU
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Kuzeykent Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı Nu:3 37100 KASTAMU
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.02.2007 / 4918
Başvuruya konu ihale:
 2006/170584 İhale Kayıt Numaralı “153. Şube (Safranbolu) Şefliği Yollarında Rutin Yol Bakım, Onarımları Hizmet Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.02.2007 tarih ve 08.04.73.0041/2007-13 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü tarafından 12.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “153. Şube (Safranbolu) Şefliği Yollarında Rutin Yol Bakım, Onarımları Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Başak İnş. Tur. Tic. ve Ltd. Şti.’nin 12.02.2007 tarih ve 4918 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; başvurunun görev yönünden reddine Karar verilmesinin uygun olacağı,

 

hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihale tarihi itibariyle sosyal güvenlik prim borcu olmadığına ilişkin taahhütname sunarak ihaleye teklif verdikleri halde daha sonra önemsiz bir miktar SSK prim  borçlarının bulunduğunun tespit edildiği; bunun üzerine teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedildiği; oysa sosyal güvenlik prim borcu olması ihaleye katılmaya engel bir durum olduğu, ancak bu durumda olunmasına rağmen teklif verilmesi halinde teklifin değerlendirme dışı bırakılmasının yeterli olduğu; 4734 sayılı Kanunda cezası belirlenmeyen bir hususla ilgili ceza uygulanamayacağı, bu nedenle şikayete konu ihalede firmalarının geçici teminatının gelir kaydedilmesi ve yasaklama kararının 4734 sayılı Kanuna aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Şikayetçinin, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına herhangi bir itirazı bulunmadığı, itirazın geçici teminatın gelir kaydedilmesi ile yasaklama işlemine karşı yapıldığı anlaşılmaktadır.

 

4734 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesine göre Kamu İhale Kurumunun görev alanı ihalenin başlangıcından itibaren sonuçlandırılması aşamasına kader yapılan ihale işlemlerinin denetlenmesi ile sınırlıdır. İdarelerin mevzuatta belirtilen nedenlerle isteklilere uygulayacakları müeyyidelere itiraz ve inceleme mercii idari yargı organlarıdır. Kaldı ki bu güne kadar idarelerin yasaklama kararları üzerine Kamu İhale Kurumunca bir inceleme yapılmadığı gibi yargı mercilerince de öncelikle Kamu İhale Kurumuna başvurulması gerektiği yolunda bir karar verilmeksizin doğrudan yargısal incelemeye geçilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun görev yönünden reddine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun’un 53. maddesinde Kamu İhale Kurumunun görevleri arasında “ihalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerde bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikayetleri inceleyerek sonuçlandırmak” da sayılmıştır.

 

Şikayetçi üzerinde kalan ihalenin sonunda sigorta prim borcu bulunduğundan bahisle kendisiyle sözleşme imzalanmadığını ve kendisine yaptırım uygulanacağının bildirilmiş olduğu, sigorta prim borcunun ödendiğini  iddia etmektedir. İdarece bu konuda tesis edilen işlemde ihale sürecinin içindeki bir işlem olduğundan, bu işleme karşı Kamu İhale Kurumuna yapılan başvuru incelenerek işin esası hakkında bir karar verilmesi gerekmektedir.

 

Belirtilen nedenle; başvurunun ihalelerden yasaklama dışındaki kısmının görev yönünden reddine katılmıyoruz.

 

 

 

Adnan ZENGİN    Muzaffer EREN   K.Nejat ÜNLÜ    Bilal KARACA    Hakkı USTAÖMER                             Kurul Üyesi                 Kurul Üyesi          Kurul Üyesi         Kurul Üyesi              Kurul Üyesi                                                                                                                                            

                                                                                                                       

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul