En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-589
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :77
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-589
Şikayetçi:
 Mavi Uluslararası Taş. Teks. San. Tic. Ltd. Şti., Sarardı Caddesi M.Cankorel İş Merkezi 78/8 Hasanpaşa Kadıköy/İSTANBUL(ana.)
 İhaleyi yapan idare:
 TCDD Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı, Talatpaşa Bulvarı 06330 Gar Altındağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.02.2007 / 4975
Başvuruya konu ihale:
 2006/187828 İhale Kayıt Numaralı “1600 Adet Dillik Rayın Köstence Limanından H.Paşa Limanına Taşınması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.02.2007 tarih ve 08.04.86.0168/2007-16 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            TCDD Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı tarafından 09.01.2007 tarihinde  yapılan “1600 Adet Dillik Rayın Köstence Limanından H.Paşa Limanına Taşınması” ihalesine ilişkin olarak Mavi Uluslararası Taş. Teks. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 13.02.2007 tarih ve 4975 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayan ihale işlemlerine karşı yapılan şikayet başvurusunun görev yönünden reddine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; İdari Şartnamede isteklilerin tekliflerini YTL veya EURO cinsinden vereceklerinin belirtildiği, ancak kendilerince USD olarak teklifte bulunulduğu ve bu durumun değerlendirme dışı bırakılmaları gerekçesi olduğu belirtilmekte olup, vermiş oldukları teklifin TCDD lehine daha düşük olması, teklifin USD bazında verilmesinin teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması sebebiyle tekliflerinin geçerli kabul edilmemesinin mevzuata uygun olmadığı iddia edilmektedir.

       

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendinde "2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentlerinde sayılan kuruluşların, ticari ve sınai faaliyetleri çerçevesinde; doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için yapacakları, Hazine garantisi veya doğrudan bütçenin transfer tertibinden aktarma yapmak suretiyle finanse edilenler dışındaki yaklaşık maliyeti ve sözleşme bedeli dörtmilyon dörtyüzyirmisekizbin beşyüzotuzyedi Yeni Türk Lirasını aşmayan mal veya hizmet alımları" bu Kanunun istisnaları arasında sayılmıştır. Anılan Kanunun geçici 4 üncü maddesinin (c) bendinde; bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamındaki mal ve hizmetlerin, ilgili kuruluşların talebi üzerine Kurum tarafından belirleneceği hükme bağlanmıştır. Kanunun Geçici 4 üncü maddesinin son fıkrasında ise, "enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve şirketler, özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi hükmüne, bu bent kapsamında yer almayan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde ise Kanunun diğer hükümlerine tabi olurlar" düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Kurulun 20.11.2003 tarih ve 2003/DK.D-488 sayılı Kararıyla TCDD Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı´nın "Yurt dışından satın alınan malzemelerin taşıtılması" ana faaliyet konusuna ilişkin olarak yapılacak "1600 Adet Dillik Rayın Köstence Limanından H.Paşa Limanına Taşınması" işine ait Hizmet alımları Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamında değerlendirilerek istisna kapsamına alınmıştır.

 

Başvurunun, istisna kapsamında yapılan bir ihaleye ilişkin olduğu tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesine göre Kamu İhale Kurumunun görevleri arasında 4734 sayılı Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen  şikayet başvurularını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır. Bu itibarla; 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihaleyle ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayan ihale işlemlerine karşı yapılan başvurunun görev yönünden reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul