En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-593
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :82
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-593
Şikayetçi:
 Abs Özel Güvenlik Kor. ve Eğt. Hizm. Tic. Ltd. Şti., Refahiye Mahallesi 3. Sokak Salihoğlu Apt. No: 8/C ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Harran Üniversitesi Rektörlüğü, 63200 Yenişehir/ŞANLIURFA
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.01.2007 / 1771
Başvuruya konu ihale:
 2006/175521 İhale Kayıt Numaralı “Hizmet Alımı (Koruma ve Güvenlik)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.02.2007 tarih ve 07.02.03.0063/2007-4E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Harran Üniversitesi Rektörlüğü’nce 20.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hizmet Alımı (Koruma ve Güvenlik)” ihalesine ilişkin olarak Abs Özel Güvenlik Kor. ve Eğt. Hizm. Tic. Ltd. Şti.’nin 28.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 18.01.2007 tarih ve 1771 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

Harran Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan koruma ve güvenlik hizmet alımı ihalesine ilişkin olarak ihale dokümanı satın alındığı, 29.12.2006 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulundukları, söz konusu dilekçede;

 

1-Teknik Şartnamenin yüklenicinin yükümlülüklerinin düzenlendiği 4.16.a maddesinde “Özel güvenlik hizmeti işi ile ilgili olarak ihale tarihi ile geçerlilik süresini doldurmamış TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti” şeklinde düzenleme yapıldığı,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamaların G. Özel Güvenlik Hizmet Alımı İhaleleri alt başlığının 6. fıkrasında “Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde, çevre yönetim sistem belgesi, hizmet yeri yeterlik belgesi istenilmeyecektir”,

Aynı Tebliğin VIII-Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamaların L. Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususların alt başlığının 2. maddesinde “…Hizmet yeri yeterlik belgesi, hizmet yerinin imkanlarının ilgili Türk Standardı ve/veya Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kritere uygunluğu gösteren ve akdedilen sözleşme ile kullanılabilen belgedir. Hizmet yeri yeterlik belgesinin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri ve sorumlulukları göz önünde bulundurulduğunda; İdarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler (idarelerin hizmet binalarında, servislerce gerçekleştirilecek montaj, bakım ve onarım hizmetleri hariç) ile niteliği gereği hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecek hizmet ihalelerinde hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecektir…” hükümlerine aykırı olduğu, mevcut düzenlemenin rekabeti ve katılımı engellediğinden ihalenin iptal edilmesi gerektiği, ancak idarenin itirazlarını reddettiği,

 

2-Teknik Şartnamenin “yüklenicinin yükümlülüklerinin” düzenlendiği 4/2 maddesinde yapılan “Hafta sonu ve özel resmi tatil günlerinde de idarenin belirlediği sayıdaki elemanla istenen şekilde hizmet verecek, güvenlik hizmeti aksamayacaktır” düzenlemesinin Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölüm VIII G.3 maddesinin “3-İhale dokümanında günlük vardiya sayısı ile her vardiyada kaç personel çalıştırılacağı ve haftada çalışılacak gün sayısı belirtilmeden sadece çalışacak toplam güvenlik personeli sayısı belirtilmiş ise, ihale dokümanındaki toplam personel sayısı dikkate alınarak teklif verilecek ve teklifler değerlendirilecektir. İşin gerçekleştirilmesi aşamasında ise haftalık 45 saat olan çalışma süresi aşılmamak kaydıyla, ihale dokümanında öngörülen personel sayısı üzerinden iş programı yapılmak suretiyle vardiya sayıları her vardiyada çalışacak personel sayısı ve haftalık gün sayısı belirlenecektir.

İşin süresi de dikkate alınarak resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü özel güvenlik personeli çalıştırılacak ise çalışacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında açıkça belirtilecek ve bu günler için 4857 sayılı İş Kanununun 47. maddesi uyarınca ücret hesaplanacaktır…” hükmüne aykırı olmakla beraber bu düzenleme nedeniyle sağlıklı teklif hazırlama olanağı bulamadıklarından ihaleye iştirak edilemediği, ihalenin iptal edilmesi gerektiği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1-Başvuru sahibinin birinci iddiasının incelenmesinde;

 

İdari Şartnamenin 7.1 maddesinde ihaleye katılmak için istenilen belgeler belirtilmiş, 7.2 maddesinde ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin yeterlik kriteri öngörülmemiş ve 7.3 maddesinde de isteklilerin 5188 sayılı Kanun ve bu Kanuna göre çıkartılan Yönetmelik hükümlerine göre İçişleri Bakanlığından aldıkları Özel Güvenlik Faaliyet İzin Belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin yeterlik kriteri arasında belirtilmiştir. Aynı düzenlemeye ihale ilanının 4 üncü maddesinde de yer verilmiştir .

 

Ancak; Teknik Şartnamenin “Yüklenicinin Yükümlülükleri”nin düzenlendiği 4. maddenin 16.a alt bendinde “Özel Güvenlik hizmet işi ile ilgili olarak ihale tarihi itibarı ile geçerlilik süresini doldurmamış, TSE hizmet yeterlilik belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti” istenilmiştir.

 

İdarenin, Teknik Şartnamede ki düzenlemesinden ihale konusu işin niteliği gereği istenilen belgenin hizmet yeri yeterlik belgesi olduğu değerlendirilmiştir.

 

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamaların G. Özel Güvenlik Hizmet Alımı İhaleleri alt başlığının 5 inci fıkrasında “Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde, çevre yönetim sistem belgesi, hizmet yeri yeterlik belgesi istenilmeyecektir.” düzenlemesi ve aynı Tebliğin L. Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususların alt başlığının 2. maddesinde; “…Hizmet yeri yeterlilik belgesi, hizmet yerinin imkanlarının ilgili Türk Standardı ve/veya  Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kritere uygunluğu gösteren ve aktedilen sözleşme ile kullanılabilen belgedir. Hizmet yeri yeterlilik belgesinin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri ve  sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda; idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler (idarelerin hizmet binalarında, servislerce gerçekleştirilecek montaj, bakım ve onarım  hizmetleri hariç) ile niteliği gereği hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecek hizmet ihalelerinde hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecektir. İdareler, hizmet yeri yeterlilik belgesine yönelik düzenlemelerde; hizmet yeri yeterlilik belgesinin hizmet kapsamını ve varsa standardını açık olarak yazmalıdır.” denilmektedir.

 

TSE hizmet yeri yeterlilik belgesinin yeterlik kriteri olarak İhale ilanı ve İdari Şartnamede düzenlenmediği, Teknik Şartnamede düzenlenmesi nedeniyle söz konusu belgenin ihaleye katılan isteklilerin teklifleri ekinde sunulmasına gerek olmadığı değerlendirilebilir ise de;

 

İdari Şartname ile Teknik Şartnamenin ihale dokümanının bir parçası olması nedeniyle ihale dokümanında yapılacak düzenlemelerin ihaleye katılacak isteklileri tereddüde düşürmeyecek nitelikte birbiriyle uyumlu düzenlemeleri ihtiva etmesi gerektiği, aynı zamanda TSE hizmet yeri yeterlilik belgesinin yeterlik kriteri olması ve ihaleye teklif veren firmaların büyük bir kısmının söz konusu belgeyi yeterlik kriteri olarak değerlendirerek teklifleri ekinde sunması, 2 firmanın söz konusu belgeyi sunmaması ve başvuru sahibinin de hizmet yeri yeterlilik belgesinin istenilmesinin mevzuata aykırı olduğunu değerlendirmesi sonucu ihaleye teklif vermediğinin görülmesi nedenleriyle Teknik Şartnamede dahi düzenlenmiş olsa bile söz konusu düzenlemenin anılan Tebliğ hükümlerine aykırı olduğu ve söz konusu düzenlemenin isteklileri tereddüde düşürdüğü gibi ihaleye katılımı daralttığı sonucuna varılmıştır.

 

2- Başvuru sahibinin ikinci iddiasının incelenmesinde;

 

İhale konusu işin Harran Üniversitesine bağlı kampuslerde özel güvenlik hizmeti olması ve Teknik Şartnamenin;

2.22 maddesinde “Yüklenici hafta sonu, gece ve özel tatil günlerinde de yukarıda sayılan hükümleri aynen uygulanacaktır:”,

3.13 maddesinde “Özel güvenlik personeli görev saati başlamadan yarım saat önce intikal edecektir.Karşılığı gelmeyen özel güvenlik personeli gelinceye kadar görevine devam etmek zorundadır”,

3.16 maddesinde “Nöbet mekanı, nöbet yerleri ve vardiya değişikliği İdarenin istediği doğrultuda yapılabilecektir.”

3.23 maddesinde “Görevlerini teslim alan güvenlik görevlileri gece ve gündüz görevli oldukları bölgeyi sık sık akıllı kalem tur sistemiyle belirtilen noktaları saatte bir dolaşarak kayıt altına alarak akıllı kalem nöbet değişimlerinde İdareye teslim edilecektir”,

Şeklindeki düzenlemelerinden hareketle, ihale konusu işin kesintisiz olarak vardiyalı bir şekilde yürütülen özel güvenlik hizmeti olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

Teknik şartnamenin;

4.1 maddesinde “Yüklenici İdare tarafından belirtilen sayıda eleman çalıştıracaktır”,

4.2 maddesinde “Hafta sonu ve özel ve resmi tatil günlerinde de İdarenin belirlediği sayıdaki elemanla istenen şekilde hizmet verecek, güvenlik hizmeti aksamayacaktır” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “G. Koruma ve Güvenlik Hizmet Alımlarında Yeterlik” maddesinin 8. fıkrasında “…işin süresi de dikkate alınarak resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü özel güvenlik personeli çalıştırılacak ise çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında açıkça belirtilecek ve bu günler için 4857 sayılı İş Kanunun 47. nci maddesi uyarınca ücret hesaplanacaktır.”,

 

Anılan Tebliğin Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi" başlığının "G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar" maddesinin 16 ncı maddesinde“İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde istekliler tarafından teklif verme aşamasında ihale konusu işe ilişkin gerçekçi maliyetin hesaplanabilmesi için idarece ihale dokümanında ihale konusu işte çalıştırılacak personellerin çalışma saati ve sürelerinin hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

 

Söz konusu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesi olduğu ve İdari Şartnamede çalışacak işçi sayısının, işin süresinin ve teklif fiyata dahil olan masrafların belirtildiği, Teknik Şartnamede ise işin vardiyalı ve kesintisiz yürütüleceği hafta sonu, özel ve resmi tatil günlerinde de özel güvenlik hizmetinin aksatılmayacağının belirtildiği, ancak söz konusu düzenlemede ilgili iş mevzuatı gereği işçilere yapılacak ödemelerle ilgili olarak hafta sonu, özel ve resmi tatil günlerinde çalışacak personelin sayısı ve süresine ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

 

Yukarıda yapılan tespitler ve mevzuat hükümleri doğrultusunda; söz konusu ihalede sağlıklı teklif verilmesinin ve tekliflerin objektif kriterlere göre değerlendirilme imkanı bulunmadığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda  aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari Şartnamenin “Teklif ve Sözleşme Türü” başlıklı 19 uncu maddesinde; “İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Söz konusu ihalede ihale türünün teklif birim fiyat olarak belirlendiği, ancak idarece ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilen birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarı idare tarafından doldurulmamıştır.

 

Birim fiyat teklif cetveli teklif mektubunun eki olup, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 6 ncı maddesi uyarınca; işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak, idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekliler tarafından teklif edilen birim fiyatlar ve bunların çarpımı sonucu bulunan toplam tutarları göstermek amacıyla düzenlenmektedir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar” başlığının “M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” alt maddesi gereğince “… 2-…Birim fiyat üzerinden teklif alınan işlerde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir. Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici karı ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların kar dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir”. hükmüne yer verilmiştir.

 

Başvuru konusu ihalede, isteklilere verilen birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde iş kaleminin adı, birimi ve miktarının idare tarafından doldurulmadığı, bunun sonucunda da isteklilerin ihalede sundukları birim fiyat teklif cetvellerinde yer alan iş kaleminin biriminin birbirinden farklı düzenlendiği anlaşılmıştır.

 

İdarece, 4735 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile anılan Tebliğ hükmü çerçevesinde birim fiyat teklif cetvelinin standart forma uygun olarak hazırlanması, bu cetvelde iş kaleminin adı ve kısa açıklaması ile biriminin ve miktarının mutlaka belirtilmesi ve hazırlanan bu cetvelin ihale dokümanı içerisinde isteklilere sunulması gerekirken Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ekinde yer alan (KİK019.0/H) no’lu birim fiyat teklif cetveli standart formunun boş olarak isteklilere verilmesi mevzuatın ilgili hükümlerine aykırıdır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

20.12.2006 tarihinde yapılan ihaleye, istekli olabilecek (ihaleye teklif vermemiştir) firma tarafından 20.12.2006 tarihinde doküman satın alınarak 28.12.2006 günü şikayet başvurusunda bulunulmuştur.

 

İhale dokümanına yapılan şikayet başvurularının, idarece değerlendirilip işleme konulabilmesi için bu başvuruların ihale tarihinden belirli bir süre önce yapılması gerekmektedir. Nitekim Kamu İhale Kanununun 26 ve 29 uncu maddelerinde buna ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Dolayısı ile bu ihale için ihale tarihinden sonra yapılan şikayet başvurusunun “iddiaların incelenmesi kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, söz konusu ihalede “mevzuata aykırılığı tespit edilen hususların değerlendirilmek üzere idaresine bildirilmesine” karar verilmesi gerektiği görüşü ile kurulun, ihalenin iptaline ilişkin çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

 

Hakkı USTAÖMER

   Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul