• Karar No: 2007/UH.Z-594
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :83
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-594
Şikayetçi:
 İlke Temizlik Güv. İnş. Med. Tic. Ltd. Şti., Şerefiye Mahallesi İrfan Baştuğ Cad. Akka İş Merkezi No: 4 K: 2 VAN
 İhaleyi yapan idare:
 Ardahan Devlet Hastanesi, Kongre Cad. No: 1 75000 ARDAHAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.01.2007 / 2396
Başvuruya konu ihale:
 2006/169364 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.02.2007 tarih ve 08.02.76.0161/2007-13E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ardahan Devlet Hastanesi’nce 15.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak İlke Temizlik Güv. İnş. Med. Tic. Ltd. Şti.’nin 14.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  23.01.2007 tarih ve 2396 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; ihale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye ait ilan ve İdari Şartnamede TSE Hizmet Yeri Yeterlik Belgesi istenildiği, ihale konusu ile ilgisi bulunmayan bu belgenin istenilmesinin ihale mevzuatına aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Söz konusu ihaleye ilişkin İlan ve İdari ŞartnamedeGenel Temizlik Hizmetleri İşi ile ilgili olarak ihale tarihi itibariyle geçerliliği dolmamış TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi” istenildiği, İdari Şartnamede ihale konusu işin 22 temizlik işçisi ile, (10 erkek eleman 6 bayan elemen 4 kaloriferci 2 santralci) 01.01.2007 ile 31.12.2007 tarihleri arasında Hastane ve Çevresinin Malzemeli Genel Temizlik Hizmeti Alımı olarak tanımlandığı,

 

            Başvuru sahibi tarafından 14.12.2006 tarihli dilekçe ile idareye TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi istenmesinin mevzuata aykırı olduğu, ihalenin iptal edilmesi gerektiğihususlarına yer verilen dilekçe ile başvuruda bulunulduğu, idarenin cevabındaSöz konusu ihalede hizmet yeri yeterlilik belgesi değil hizmet yeterlilik belgesi istenildiği, bu haliyle yasalara aykırı bir durumun bulunmadığıhususlarına yer verildiği görülmüştür.

           

Türk Standartları Enstitüsü tarafından Kurumuza gönderilen 05.02.2007 tarih ve 15400 sayılı yazıda Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilmekte olan ‘Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi’ adı belge kapsamının sektörel anlamda genişletilmesi nedeniyle ‘Hizmet Yeterlilik Belgesi’ olarak değiştirilmiştir. Bu nedenle 2007 yılına kadar verilmiş olan, belgelerin tamamın 2007 yılı sonuna kadar yeni belgelerle değiştirilecektir.” denilmektedir.

 

22.02.2006 tarih ve 26088 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair TebliğinL.Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlarbölümünde;Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi, hizmet yerinin imkanlarının ilgili Türk Standardı ve/veya Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kritere uygunluğu gösteren ve akdedilen sözleşme ile kullanılabilen belgedir.Hizmet Yeri Yeterlilik belgesinin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri ve sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda; idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler (idarelerin hizmet binalarında, servislerce gerçekleştirilecek montaj, bakım ve onarım hizmetleri hariç) ile niteliği gereği hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecek, hizmet ihalelerinde hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecektir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

            Diğer taraftan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesinde İdare, ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesi, hizmet yeri yeterlik belgesi ile deney-analiz-kalibrasyon laboratuarlarının kalite yeterliliği ile personel değerlendirilmesine ilişkin düzenleme yapabilirhükmü yer almaktadır.

 

Ancak, ihale konusu hizmetler isteklilerin kendi iş yerinde ve/veya fabrikasında değil idarenin bünyesinde bulunan binalarda ve alanlarda gerçekleştirileceğinden; isteklilerin işyerlerindeki faaliyetlerine yönelik olarak verilen hizmet yeri yeterlik belgeleri ve/veya hizmet yeri ile bağlantılı verilen sistem belgelerinin, idarece hizmet alımının niteliği ve alınma şekli göz önünde bulundurularak belirlenmesi gerekmektedir.

 

            Sonuç olarak, idarenin kendi hizmet binası ve çevresinde gerçekleştirilecek olan söz konusu hizmet alımı ihalesinde TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi (Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi) istenmesinin yukarıda anılan mevzuat hükümlerine aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda  aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) İhale ilanının 4.2. maddesinde bankalardan temin edilecek belgeler ve isteklinin iş hacmini gösteren belgelere ilişkin düzenleme yapılmak suretiyle bu belgelerin yeterlik kriteri olarak istenildiği, ancak İdari Şartnamede bu husus da herhangi bir düzenleme yapılmadığı, bu  haliyle 4734 sayılı Kanununİhale İlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlarbaşlıklı 24 üncü maddesinin İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez hükmüne aykırı işlem tesis edilmiştir.

 

2) İhale ilanındaKamu veya özel sektörde temizlik hizmetleri işinin benzer iş olarak kabul edileceğibelirtilmesine rağmen, İdari ŞartnamedeKamu ve Özel Yataklı Tedavi Kurumları, Otel, motel gibi yataklı işyerleri ile Özel ve Kamu Binalarının (Okul, İdari Bina ile Şirket Binası vb.) temizliği benzer iş olarak kabul edilir.düzenlemesine yer verildiği, bu haliyle Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasınınİhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir…… hükmüne aykırı işlem tesis edildiği anlaşılmıştır.

 

3) İdari şartnamenin 26.3.2. maddesinde yol bedelinin verilmeyeceği belirtilmesine rağmen aynı Şartnamenin 26.5. maddesinde;İşçilik maliyeti, nakdi ödemeye göre yapılacaktır. Ayrıca istekleler teklif mektuplarının ekinde, sundukları teklif fiyatın ayrıntılı analizini vereceklerdir. Bu ayrıntılı fiyat analizinde; İşçi ücretleri, yol bedeli vb. ayrı ayrı belirteceklerdir.”  düzenlemesine yer verilerek yol bedeline ilişkin çelişkili düzenlemelere yer verildiği anlaşılmıştır.

 

İdare tarafından Kuruma gönderilen ihale işlem dosyasında idarece isteklilere verilmesi gereken birim fiyat teklif cetvelinin bulunmadığı, isteklilerce sunulan birim fiyat teklif cetvellerinde ise farklı kalemlerin düzenlendiği anlaşılmıştır.

 

            4) İdari Şartnamede iş deneyimine ilişkin olarak yapılan düzenlemelerdeİş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az  % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının % 10’undan az olamazdüzenlemesine yer verildiği, bu düzenlemedediğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının % 10’undan az olamaz” denilmek suretiyle;

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğininİş Deneyim Belgelerinin düzenlendiği 42 nci maddesininİş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az  % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının % 30’undan az olamaz.hükmüne aykırı düzenleme yapıldığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İstekli olabilecekler kapsamındaki başvuru sahibinin, ilanda ve idari şartnamede yeterlik kriteri olarak belirlenen “TSE Hizmet Yeri Yeterlik Belgesi” istenilmesinin Kamu İhale Genel Tebliği hükümlerine aykırı olduğu yönündeki başvuru konusu çoğunluk oyuyla iptal sebeplerinden birisi olarak değerlendirilmiştir.

İhalelere karşı yapılacak şikayet ve itirazen şikayet başvurularının temel usul ve esas kuralları 4734 sayılı Kanunun 54-56 maddelerinde düzenlenmiş, uygulamanın ayrıntıları ise İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelikte hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede, Kanunun “İnceleme Talebinde Bulunulması” başlıklı 54 üncü maddesinde;

“İdareler ve ihale komisyonları, ihalelerin bu Kanunda belirtilen esas ve usullere uygun olarak yapılması hususunda yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusuna karşı da sorumludur. Bu sorumlulukların ihlali sonucu bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu aşağıda belirtilen aşamaları takip ederek yazılı şikâyet suretiyle inceleme talebinde bulunabilir.”

“İdare Tarafından İnceleme” başlıklı 55 inci maddesinde;

“İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikâyette bulunulur.

Bu şikâyetler;

a) Sözleşme imzalanmamışsa,

b) Yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa,

İdarece dikkate alınır.” Hükümleri bulunmaktadır.

Kanunun yukarıya alınan 55 inci maddesinin birinci fıkrasında, idarenin kendisine yapılacak şikayet başvurularında aramak zorunda olduğu kabul koşulları belirtilmiş, bu koşullardan birisi olarak şikâyete yol açan durumların farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmış olması hususu zikredilmiştir.

Kanunda “idarece dikkate alınır” ifadesiyle ve koşulların oluşmadığı durumlar için ifadenin mefhumu muhalifinden “idarece dikkate alınmaz” içeriğiyle emredici bir düzenlemenin öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

Öte yandan İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “Başvuru Süreleri” başlıklı 6 ncı maddesinde;

“İdareye şikayet süresi; ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren 15 gündür.

Kanunda ve bu Yönetmelikte özel süre öngörülmeyen hallerde Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu süresi 15 gündür. Bu süre, idareye yapılan şikayet hakkında verilen kararın bildiriminden veya 30 gün içinde idarece karar verilmemesi halinde şikayet tarihinden sonraki 30 günlük sürenin bitiminden itibaren başlar.”

“Sürelerle İlgili Genel Esaslar” başlıklı 7 nci maddesinde;

“Süreler; tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar.”

Denilmek suretiyle de Kanundaki düzenlemelere paralel hükümler yanında, on beş günlük sürenin başlangıcı olarak; “tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarih” şeklinde bir belirleme yapılmıştır.

Bu tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde, incelenen ihaleyle ilgili olarak;

 İhale tarihinin 15.12.2006 olarak belirlendiği, ilanın 23.11.2006 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlandığı, başvuru konusu yapılan hususun yeterlik kriteri olarak ilanla duyurulduğu, başvuru sahibinin 14.12.2006 tarihinde idareye başvuruda bulunduğu tespit edilmiştir.

Açıklanan nedenlerle, ilanda yer alan bir düzenlemeye karşı ilanın yayımlandığı tarihi izleyen günden itibaren on beş günlük yasal süre içerisinde idareye başvuruda bulunmayan başvuru sahibinin, bu süre aşıldıktan sonra yaptığı şikayete idarenin verdiği cevap üzerine Kuruma yaptığı başvurunun usulüne uygun bir başvuru olarak değerlendirilmemesi ve süre yönünden reddedilerek, tespit edilen aykırılığın iddiaların incelenmesi kapsamında ilgili idareye bildirilmesi gerektiği görüşüyle kararın bu kısmına katılmıyoruz.

 

 

Yaşar GÖK                            H. Hüseyin GÜRHAN                     

Kurul Üyesi                                    Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul