• Karar No: 2007/UH.Z-595
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :84
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-595
Şikayetçi:
 Akpınar Harita İmar ve Tic. Ltd. Şti. & Mim Hart. Harita Müh. İnş. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı Necatibey Cad. Lale Sokak No: 3/18 Kızılay / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İller Bankası Genel Müdürlüğü (Harita Daire Başkanlığı), Atatürk Bulvarı No: 21 06053 Opera Altındağ / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.01.2007 / 1006
Başvuruya konu ihale:
 2006/97220 İhale Kayıt Numaralı “Özbağ/Kırşehir Sayısal Halihazır Harita İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.02.2007 tarih ve 08.01.34.0161/2007-5E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İller Bankası Genel Müdürlüğü’nce (Harita Daire Başkanlığı) 10.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özbağ/Kırşehir Sayısal Halihazır Harita İşi” ihalesine ilişkin olarak Akpınar Harita İmar ve Tic. Ltd. Şti. & Mim Hart. Harita Müh. İnş. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının 22.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.12.2006 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  12.01.2007 tarih ve 1006 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; İdarenin 08.12.2006 tarihli iptal işleminin iptaline karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale komisyonu tarafından istekliler huzurunda açılan teklifler neticesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin 420.000 YTL bedelle firmalarının teklifi olduğuna karar verildiği, ihalenin firmalarında kaldığına dair kararın tebliğini beklerken, idarenin 12.12.2006 tarih ve 53875 sayılı yazısı ile, ihale yetkilisi tarafından tüm tekliflerin geçersiz sayıldığı gerekçesi ile ihalenin iptal edildiğini öğrendikleri, bunun üzerine idareden iptal gerekçelerinin sorulduğu, idarenin 26.12.2006 tarih ve 59729 sayılı cevabi yazısı ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesindeki "ihale komisyonu kararı üzerine idarenin, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbest olduğu" hükmüne dayanarak "ortak girişimleri ve diğer tüm isteklilerin tekliflerinin hadde layık olmadığı gerekçesiyle" ihalenin iptal edildiğini bildirdiği, bu yazı üzerine idareye yapmış oldukları şikayetin de idare tarafından uygun bulunmadığı,

Her ne kadar, idarenin tüm teklifleri geçersiz sayarak ihalenin iptaline karar vermesi konusunda takdir hakkı, serbestisi var ise de, idarelerin bu takdir (serbesti) haklarının mutlak ve sınırsız olmadığı, idarelerin takdir haklarının kamu yararı ve hizmetin gerekleri ile sınırlı olduğu,

 

            Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin firmalarının teklifi olduğunun ihale komisyonu tarafından da kabul edildiği, tekliflerinin ekonomik açıdan uygun olup olmadığının kamu yararı ve hizmet gereği açısından anlaşılması için idare tarafından ihale öncesinde belirlenen yaklaşık maliyet ile idarenin daha önce ihalesini yaparak sözleşmesini imzaladığı işlerin yaklaşık maliyetleri ile sözleşme bedelleri arasında karşılaştırma yapılması gerektiği,

Yaklaşık maliyet ile tekliflerinin karşılaştırılması gerektiği, tekliflerinin yaklaşık maliyetten yaklaşık %40-50 düşük olduğunu düşündükleri, dolayısıyla tekliflerinin hadde layık olmadığından, bir başka deyişle ekonomik açıdan en avantajlı teklif olmadığından asla bahsedilemeyeceği,

İdarenin daha önce ihalesini yapmış olduğu benzer islerin ihalelerinde verilen teklifler ile bu işteki tekliflerin karşılaştırılması gerektiği, aynı İdarenin benzer ihalelerinin en düşük teklif maliyete göre %25, %30 civarlarında olmasına rağmen bu ihalelerin onaylandığı ve sözleşmelerin imzalandığı,

 

Söz konusu ihalenin onaylanması gerektiğine dair tüm koşullar oluştuğu halde, ihale yetkilisinin keyfi olarak ihaleyi iptal ettiği, iptal kararının kaldırılarak ihale sürecine kaldığı yerden devam edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

İhalenin idarece iptal edilmesine ilişkin gerekçelerle sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

İller Bankası Genel Müdürlüğü (Harita Daire Başkanlığı) tarafından 10.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özbağ/Kırşehir Sayısal Halihazır Harita Yapımı” İşi ihalesine 8 isteklinin teklif verdiği, tekliflerin değerlendirilmesi üzerine ihale komisyonunun 04.12.2006 tarihli kararı ileGünka & Azm İş Ortaklığının teklif mektubundaki bedelin yazı ve rakamın farklı belirtilmesi nedeniyle, Saçın Har. Ltd. Şti.’nin geçici teminat miktarının yetersiz olması nedeniyle söz konusu firmaların tekliflerinin geçersiz sayıldığı, teklif dosyasındaki belgelerinin tam ve uygun olduğu belirtilen diğer 6 firmanın tekliflerinin geçerli sayılmasına, işin 420.000,00 YTL bedel ile Akpınar & Mim iş Ortaklığına ihale edilmesine
   Oybirliği ile karar verildiği,

İlgili idareden gönderilen ihale işlem dosyasında bu kararın ihale yetkilisine onaya sunulduğuna ilişkin bir belge bulunmadığı, ancak bu aşamada ihale komisyonu Başkanı Harita Dairesi Başkan Vekili A. Serdar Tiryaki ve Genel Müdür Yardımcısı Ali Kaya imzalı Genel Müdürlük Makamının onayına sunulan Makamın 28.07.2006 tarih ve 33284 sayılı oluru ile ihale edilmesi uygun görülen Özbağ/KIRŞEHİR harita işinin, ihale işlemlerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği esaslarına göre düzenlenen İdari Şartname, Hizmet İşleri Genel Şartnamesi ve Özel Teknik Şartname hükümleri çerçevesinde "Açık İhale Usulü" ile ihale edilerek sonuçlandırıldığı, 15.08.2006 tarihli Kamu İhale Kurumu bülteninde yayımlanarak ilan edilen söz konusu işin ihalesinin 10.11.2006 tarihinde yapıldığı, katılan isteklilere ait belge ve tekliflerin ihale komisyonunca değerlendirilmesi sonucu, ihaleye; 8 istekli tarafından teklif verildiği, 6 isteklinin teklifinin geçerli olduğu, 2 isteklinin teklifinin ise geçersiz olduğunun belirlendiği, ihale komisyonunca geçerli tekliflerin değerlendirilmesi sonucu, yaklaşık maliyeti 685.214.-YTL. olan Özbağ/KIRŞEHİR harita işi için, ekonomik açıdan birinci en avantajlı teklifin 420.000.-YTL. ile (ortak girişim) Akpınar Hrt. İmr. Tic. Ltd. Şti. + Mim-Hart Hrt. Müh. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. tarafından verildiğinin anlaşıldığı, ancak, birinci en avantajlı teklif sahibi adı geçen firmanın teklif etmiş olduğu bedelin hadd-i layık olmaması nedeniyle makamlarınca uygun görülmesi halinde; Özbağ/KIRŞEHİR harita işi ihalesinin iptal edilerek, yeniden ihaleye çıkarılması” hususlarına yer verilen yazının 08.12.2006 tarihinde ihale yetkilisi tarafından onaylandığı (04.12.006 tarihli kararın bu yazı ekinde sunulduğu anlaşılmaktadır.),

 

İdareninİhale yetkilisi tarafından tüm tekliflerin geçersiz olması nedeniyle iptal edildiğine ilişkin kesinleşen ihale kararının isteklilere bildirilmesi üzerine başvuru sahibi tarafından 19.12.2006 tarihli dilekçe ile idareden ihalenin iptal edilme gerekçesinin açıklanması talebinde bulunulduğu, idarenin 26.12.2006 tarihli cevabi yazısı ile Kamu İhale Kanununun 39. maddesinin ‘İhale komisyonu kararı üzerine verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir’ ibaresi doğrultusunda, tarafınızca teklif edilen bedelinde ‘hadd-i layık’ olmadığı gerekçesiyle makam oluru ile iptal edildiğihususlarına yer verildiği,

 

Bu aşamada başvuru sahibinin 22.12.2006 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, söz konusu itiraz üzerine idarenin 28.12.2006 tarihli yazısı ileKamu İhale Kanununun 39. maddesinin ‘İhale komisyonu kararı üzerine verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir’ ibaresi doğrultusunda, ihale için teklif edilen bedelinde, makam tarafından hadd-i layık görülmemesi nedeniyle ihalenin Makam Oluru ile iptal olunduğu, Genel Müdürlüğün oluru doğrultusunda şikayetin haksız bulunduğuhususlarına yer verilerek şikayete cevap verildiği görülmüştür.

           

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun “Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali” başlıklı 39 uncu maddesinde;

 

            İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü ve,

 

Anılan Kanununun İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanmasıbaşlıklı 40 ıncı maddesinin 5 ve 6 ncı fıkrasında ise;

 

            İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

 

          İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.” hükümleri yer almaktadır.

 

Yukarıda belirtilen hükümler uyarınca, ihalenin iptali konusunda idarelerin takdir yetkisi bulunmakta ise de bu yetkinin  mutlak ve sınırsız olmadığı, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olduğu açıktır.

 

İdare tarafından söz konusu ihalenin iptaline ilişkin belirtilen gerekçe ile sınırlı olarak  ihale dosyası üzerinde yapılan incelemede;

 

            - 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde ihale komisyonunun gerekçeli kararını ihale yetkilisinin onayına sunacağı hüküm altına alınmış olup; söz konusu ihalede alınan 04.12.2006 tarihli ihale komisyonu kararında 6 isteklinin teklifinin geçerli kabul edildiği ve işin 420.000,00 YTL bedel ile Akpınar & Mim iş Ortaklığına ihale edilmesine
   Oybirliği ile karar verildiği belirtilmesine rağmen, 08.12.2006 tarihinde İhale Komisyonu Başkanı Harita Dairesi Başkan Vekili A. Serdar Tiryaki (04.12.2006 tarihli kararda imzası bulunmaktadır.) ve Genel Müdür Yardımcısı Ali Kaya imzalı Genel Müdürlük Makamının onayına sunulan yazıda
6 isteklinin teklifinin geçerli olduğu, 2 isteklinin teklifinin ise geçersiz olduğunun belirlendiği, ihale komisyonunca geçerli tekliflerin değerlendirilmesi sonucu, yaklaşık maliyeti 685.214.-YTL. olan Özbağ/KIRŞEHİR harita işi için, ekonomik açıdan birinci en avantajlı teklifin 420.000.-YTL. ile (ortak girişim) Akpınar Hrt. İmr. Tic. Ltd. Şti. + Mim-Hart Hrt. Müh. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. tarafından verildiğinin anlaşıldığı, ancak, birinci en avantajlı teklif sahibi adı geçen firmanın teklif etmiş olduğu bedelin hadd-i layık olmaması nedeniyle makamlarınca uygun görülmesi halinde; Özbağ/KIRŞEHİR harita işi ihalesinin iptal edilerek, yeniden ihaleye çıkarılmasıhususuna yer verilerek
   Oybirliği ile alınan
04.12.2006 tarihli ihale komisyonu kararından farklı bir hususun ihale yetkilisinin onayına sunulduğu ve ihale yetkilisi tarafından onaylandığı, bu haliyle 4734 sayılı Kanunun ilgili hükmüne aykırı işlem tesis edildiği,

 

            - Söz konusu iptal onayında en düşük teklif sahibi firmanın teklifinin neden hadd-i layık bulunmadığı hususu ile ilgili olarak herhangi bir gerekçe belirtilmediği, idarece yaklaşık maliyetin 682.950,77 YTL olarak belirlendiği, ihaleye 8 isteklinin teklif verdiği, isteklilerin teklif fiyatlarının  420.000,00 YTL – 480.000,00 YTL arasında olduğu, idareden gönderilen ihale işlem dosyasında 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre herhangi bir işlem tesis edildiğine ilişkin de bir belge bulunmadığı, bu haliyle;

 

İdarenin kamu yararı ve hizmet gereklerini gözetmek suretiyle varsa başka nedenlerle ihaleyi iptal yetkisi bulunmakla birlikte; ihaleninbirinci en avantajlı teklif sahibi firmanın teklif etmiş olduğu bedelin hadd-i layık olmaması nedeniyleşeklindeki bir gerekçe ile iptali işleminin mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İdarenin 08.12.2006 onay tarihli ihalenin iptaline yönelik kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İncelenen ihalenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 40 ıncı maddesinin verdiği yetki çerçevesinde ihale yetkilisince iptal edilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı görüşüyle karara katılmıyoruz.

 

 

Yaşar GÖK                                                                      Bilal KARACA

    Üye                                                                                     Üye

 

 

                                                                                         

 

 

KARŞI OY

 

            Karar konusu ihalede geçerli teklifler her ne kadar yaklaşık maliyetin oldukça altında ise de, bu maliyetin doğruluğu irdelenip tespiti yapılmadan, sadece teklifler ile maliyet kıyaslaması yapılarak en düşük teklifin hadd-i layık olup olmadığına karar verilmesi mümkün değildir. Bu itibarla, ihtiyaç sahibi idarelerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu veya anılan Kanunun 40 ıncı maddesi uyarınca ihale yetkilisinin bu konudaki takdir ve insiyatifine müdahale edilmemelidir.

            Açıkladığım nedenlerle, şikayetin uygun bulunmadığına karar verilmesi, ancak ihale komisyonu başkanının komisyon kararında teklifleri hadd-i layık bulup, daha sonra ihale yetkilisine hadd-i layık olmadığı yönünde görüş bildirmesi konusunun değerlendirilmek, gerekiyorsa  incelenmek üzere Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bildirilmesine karar verilmesi gerektiği oyuyla iptal işleminin iptali yönünde oluşan karara katılmıyorum.

 

 

 

                                                                                                                                         Muzaffer EREN

                                                                                                                                            Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul