En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-596
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :85
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-596
Şikayetçi:
 A-kaya Tem. Nak. İnş. Yemek. Ür. Hizm. Taah. Tic. Ltd. Şti., Ataç 1 Sokak No:20/5 Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, Hasanefendi Mahallesi Gençlik Caddesi No:1 AYDIN
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.01.2007 / 666
Başvuruya konu ihale:
 2006/153971 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik Hizmeti İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.02.2007 tarih ve 08.00.82.0201/2007-5E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nce 07.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Genel Temizlik Hizmeti İşi” ihalesine ilişkin olarak A-kaya Tem. Nak. İnş. Yemek. Ür. Hizm. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 15.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 21.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  09.01.2007 tarih ve 666 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamenin 7.1.11 numaralı bölümünde “İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c), (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur” denilmesine rağmen idari şartnamede (b), (c), (d) bentlerine yer verilmediği, bu hususun Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 22 nci maddesine aykırı olduğu ve isteklileri tereddüte düşürdüğü,

 

            2) İdari şartnamenin 7.3.2 maddesinde “İstekli teknik şartnamede yazılı olan makine, teçhizat ve ekipmanı için; kendi malı ise, faturasının veya demirbaş defteri fotokopisinin ilgili sayfalarının noter onaylı suretini verecektir. Kiralama İse, cihaz kiralama sözleşmesi ve ihale tarihine kadar ki kira bedelinin ödendiğine dair belgeyi verecektir.” düzenlemesine yer verildiği, bu düzenlemenin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 ve 44 üncü maddelerine aykırılık teşkil ettiği ve ihaleye katılımı daralttığı,

 

            3) İdari şartnamenin diğer hususlar bölümünde yüklenici tarafından tam gün görev yapacak, temizlik personelinden sorumlu bir idare amirinin çalıştırılacağının belirtildiği ancak bu personelin ihalede çalıştırılacak personel sayısına eklenip eklenmeyeceğinin ihale dokümanında belirlenmediği,

 

            4) İdari şartnamenin 36 ncı maddesinde fiyat dışı unsurlara yer verildiği ve birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklifi durumunda değerlendirmenin bu çerçevede yapılacağının belirtildiği, ancak Tip İdari Şartname hükmü uyarınca fiyat dışı unsurlara ancak iş deneyim belgesi istenmeyen ihalelerde yer verilebileceği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İdari şartnameler” başlıklı 22 nci maddesinde “İdareler, hizmet alımında hangi ihale usulünü uygulayacaklar ise, o usule göre bu Yönetmelik ekinde yer alan Tip İdari Şartname’yi esas alarak idari şartnamesini hazırlar. Tip İdari Şartnameler’de doldurulmak üzere boş bırakılan ve dipnota alınan hususlar, işin özelliği ve ihale usulüne göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve diğer mevzuatın emredici hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla idarelerce düzenlenir…” hükmü bulunmaktadır.

 

İncelenen ihaleye ait idari şartnamenin “İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” başlıklı 7 nci maddesinin 7.1.11. numaralı bölümünde “İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c), (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.” ifadesine yer verildiği, ancak 7.1. maddesinde (b), (c), (d) bentlerinin bulunmadığı görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Eki Tip İdari Şartnamenin 7.1. maddesinin (b) bendinde, isteklilerin mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi; (c) bendinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; (d) bendinde şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütnamenin ihaleye katılım için sunulması gereken belgeler olduğu düzenlenmiştir.

 

İdarece hazırlanan idari şartnamenin 7.1.2 maddesinin Tip İdari Şartnamenin 7.1.b bendine, 7.1.3 maddesinin Tip İdari Şartnamenin 7.1.c bendine, 7.1.4. maddesinin Tip İdari Şartnamenin 7.1.d bendine tekabül ettiği görülmüştür. İdarece hazırlanan idari şartnamenin 7.1. maddesinin Tip İdari Şartnamede olduğu gibi harflendirmek suretiyle alt bentlere ayrılmadığı, bunun yerine numara verilerek alt bentlere ayrıldığı anlaşılmıştır. İdari şartnamenin 7.1.11. numaralı bölümünde “İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c), (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.” ifadesinden idari şartnamenin 7.1.2, 7.1.3 ve 7.1.4. maddelerinin anlaşılacağının açık olduğu, dolayısıyla isteklileri tereddüde düşürecek bir husus olmadığı anlaşıldığından, mevzuata aykırılık esasa etkili bulunmamış ve başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler” başlıklı 44 üncü maddesinde “İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

            Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

            Ancak isteklinin kendi malı olan makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir.

            Geçici ithalle getirilmiş veya 10/06/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre edinilmiş ekipman da, kira sözleşmesi eklenmek ve ihalenin ilk ilan tarihine kadarki kiraların ödendiği belgelenmek şartı ile isteklinin kendi malı sayılır…” hükmü öngörülmüştür.

 

            İncelenen ihaleye ait ilanın 4.3.2 ve idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde “İstekli teknik şartnamede yazılı olan makine, teçhizat ve ekipmanı için;

            Kendi malı ise; faturasının veya demirbaş defteri fotokopisinin ilgili sayfalarının noter onaylı suretini verecektir.

            Kiralama ise; cihaz kiralama sözleşmesi ve ihale tarihine kadarki kira bedelinin ödendiğine dair belgeyi verecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Teknik şartnamenin 3 üncü maddesinin (l) bendinde, “İş makinesi ve ekipman olarak,

-          2 adet sanayi tipi elektrik süpürgesi

-          4 adet sulu tip filtreli elektrik süpürgesi

-          6 adet kuru tip filtreli elektrik süpürgesi

-          4 adet zemin cila makinesi

-          3 adet çim biçme makinesi

-          50 takım temizlik arabası

Sözleşme başlangıcında müdürlük temizlik malzeme deposuna tutanakla teslim edilecektir.” düzenlemesi yapılmıştır.

 

             Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinde, işin gerçekleştirilmesinde kullanılacak makine ve ekipmana ilişkin isteklinin kendi malı olması şartının aranmamasının esas olduğu belirtilmiş, isteklilerin ihaleye teklif verme aşamasında, kendi öz malı olmayan makine ve ekipman için noter onaylı taahhütname sunarak idareye karşı tek taraflı bir yükümlülük altına girmeleri sağlanmıştır. Ancak, idari şartnamedeki düzenleme bunun ötesinde tüm isteklilerin daha teklif verme aşamasında ya makine ve ekipmanın kendi malı olmasını, ya da bu konunun sözleşmeye bağlanmasını öngördüğünden, idarece yapılan düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu ve başvuru sahibinin bu konudaki iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XIII/G numaralı maddesinde, “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlığı altında “…İşin yürütülmesinde görev alacak ve haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarenin iş yerinde geçirecek şef, müdür, koordinatör gibi personel için ücret ödenmeyeceğine ve teklif fiyata dahil edilemeyeceğine dair düzenleme yapılmayacaktır...” hükmü bulunmaktadır.

 

            İncelenen ihaleye ait idari şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı 55.1 maddesinin (b) bendinde “Yüklenici tarafından, Sağlık Müdürlüğü İdari Mali İşler Şube Müdürlüğünün belirleyeceği yerde, mesai saatleri içinde tam gün süreli olarak ve görev yapacak, temizlik personelinin sevk ve idaresinden sorumlu; tecrübeli bir idare amiri görevlendirilecektir. Yüklenicinin Aydın Belediye sınırları içinde, taahhüdü altında bir başka işi bulunması durumunda, Sağlık Müdürlüğünün uygun göreceği saatlerde Müdürlükte bulunmak şartı ile, idare amiri olarak diğer iş yerinde çalışan aynı kişiyi görevlendirebilirler. Bu personelin uygun görülmesi şarttır.” düzenlemesi getirilmiştir. Ayrıca idari şartnamenin 2 nci maddesinin (e) bendi ile teknik şartnamenin 6 ncı maddesinde çalıştırılacak işçi sayısı 75 olarak belirlenmiş, idari şartnamenin 55.3 maddesinde verilecek hizmetin ifa yeri ve bu yerlerde çalışacak işçi sayısına dair tablo düzenlenmiş, yaklaşık maliyet hesap cetveli de 75 personel üzerinden hesaplanmıştır.

 

             İdarece yapılan düzenleme ve yukarıda anılan Tebliğ hükmü değerlendirildiğinde; inceleme konusu ihaleye ait idari şartnamedeki düzenlemede, idare amiri için ayrıca ücret ödenmeyeceği ve teklif fiyata dahil edilmeyeceğine ilişkin bir düzenleme yapılmadığından, idare amirinin çalıştırılacak işçi sayısı olan 75 kişi içerisinde değerlendirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmış ve başvuru sahibinin bu konudaki iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Aynı fiyatın teklif edilmesi” başlıklı 71 inci maddesinde “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğunun anlaşıldığı durumlarda ihale komisyonu, bu isteklilerce sunulan iş deneyim belgelerinin tutarlarını, iş ortaklığında ise hisse oranına bakılmaksızın  pilot ortağın iş deneyim tutarını tam olarak dikkate almak suretiyle değerlendirme yaparak  ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirler ve ihaleyi sonuçlandırır. İş deneyim belgesi istenmeyen hallerde fiyat dışı unsur idarelerce belirlenir.” hükmü bulunmaktadır.

           

İncelenen ihaleye ait idari şartnamenin 36.3 maddesinde “En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği  ihalelerde birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde dikkate alınacak fiyat dışı unsurlar:

36.3.1) Bu şartnamenin 7.2.2. maddesine göre isteklilerin sunduğu           %100             %40

belgelerdeki özkaynak (özkaynak/toplam aktifler oranının yüksekliği

 

            36.3.2) Bu şartnamenin 7.3.1 maddesine göre isteklilerin ihale        %100         %30   konusu hizmet veya benzer işlere sözleşmeye ilişkin iş bitirme ve iş

durum belgelerinden tespit edilen belge tutarının yüksekliği

 

            36.3.3) Son beş yıl içerisinde tek bir sözleşmeye bağlanmış temizlik          %100            %30    

hizmetinde en az 120 gün kesintisiz en fazla personel çalıştırılmış olan

 

                                                                                              TOPLAM                  %100           %100

 

            Yukarıda fiyat dışı unsurlara uygulanacak olan nıspi ağırlıklara göre, isteklilerin sunduğu belgelerde en yüksek veya en fazla meblağda olana belirlenen nıspi ağırlık (örnek 36.3.1. numaralı maddeye göre %40) diğerlerine büyüklük sırasına göre birer puan düşülerek (örnek 39,38,37,…şeklinde) puan verilecektir. Her istekli için 36.3.1.-36.3.2 ve 36.3.3. deki kriterlerin puanları toplandığında en yüksek puanı alan istekli en avantajlı teklifi vermiş sayılır.” düzenlemesi yapılmıştır. 

 

            İncelenen ihaleye ait idari şartnamenin 7.3.1 maddesinde iş deneyim belgesi istenildiği dikkate alındığında, aynı fiyatın teklifi durumunda Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin yukarıda anılan 71 inci maddesi uyarınca iş deneyim belgelerinin tutarlarını dikkate alınarak değerlendirme yapılması gerekirken, idarece farklı kriterler belirlendiği görüldüğünden başvuru sahibinin bu konudaki iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) İdari şartnamenin; 2 nci maddesinde, işin 75 personelle 12 aylık temizlik hizmeti olduğu, 26.3 üncü maddesinde, günlük 3,18 YTL üzerinden yemek gideri, günlük 2,00 YTL üzerinden yol giderinin karşılanacağı, ayrıca sözleşme süresince 2 takım iş elbisesi verileceği ve iş riski prim oranının yüzde 2 üzerinden hesaplanacağı belirtilmiştir.

 

Şikayete konu ihalede istihdam edilecek 75 personele ödenmesi gereken işçilik ücreti ve nakdi olarak ödenmesi öngörülen yol ve yemek bedeli esas alınarak yapılan hesaplamada asgari işçilik maliyetinin (giyim ücreti hariç, % 3 sözleşme gideri dahil) 747.217,62 YTL olduğu belirlenmiştir.

 

Sözkonusu ihaleye ilişkin asgari işçilik maliyeti, idarece hazırlanan yaklaşık maliyet ve isteklilerce sunulan teklif fiyatları (818.000 YTL, 820.000 YTL, 822.000 YTL, 823.000 YTL) birlikte değerlendiğinde; ihalede yeterli rekabetin oluşmadığı anlaşılmıştır.

 

2) 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde ihale süreci içerisinde idareye yapılacak şikayet başvuruları üzerine 30 gün içinde idarece bir karar alınmaması veya alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması halinde, 30 günlük sürenin bitimini veya karar tarihini izleyen 15 gün içinde Kamu İhale Kurumuna inceleme talebinde bulunulabileceği hüküm altına alınmıştır. Bunun doğal sonucu olarak, Kuruma yapılacak başvuru için öngörülen 15 günlük süre içinde idarelerce sözleşme imzalanamayacaktır.

 

Nitekim İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğin “I- İhale işlemlerine karşı yapılacak idari başvuru yolları” başlıklı bölümünün A maddesinin 4 üncü alt maddesinde; “…İhaleyi yapan idareye şikayet başvurusunda bulunulması halinde başvuru sonuçlandırılıp, bu kararın başvuru sahibine bildiriminden itibaren onbeş gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz. Ancak, idarenin şikayet üzerine verdiği kararın bildirimini izleyen onbeş gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulmamışsa sözleşme imzalanabilecektir…” hükmüne yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede, şikayet başvurusuna ilişkin dilekçenin İdare kayıtlarına 15.12.2006 tarihinde girdiği, başvuru sahibine 25.12.2006 tarihinde tebliğ edildiği anlaşılan 21.12.2006 tarihli yazı ile şikayetin reddedilmesinden sonra, Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen 15 günlük süre beklenmeksizin, 29.12.2006 tarihinde ihale üzerinde bırakılan firma ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşme imzalandığı tespit edilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

07.12.2006 tarihinde yapılan ihaleye, istekli olabilecek (ihaleye teklif vermemiştir) firma tarafından 07.12.2006 tarihinde doküman satın alınarak 15.12.2006 günü şikayet başvurusunda bulunulmuştur.

 

İhale dokümanına yapılan şikayet başvurularının, idarece değerlendirilip işleme konulabilmesi için bu başvuruların ihale tarihinden belirli bir süre önce yapılması gerekmektedir. Nitekim Kamu İhale Kanununun 26 ve 29 uncu maddelerinde buna ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Dolayısı ile bu ihale için ihale tarihinden sonra yapılan şikayet başvurusunun “iddiaların incelenmesi kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

İddialara gelince ;

 

1) Teknik şartnamede makine ve teçhizat için, seçenekli olarak “kendi malı” veya “kiralama” şartı öngörüldüğü,

 

2) Teklif edilen fiyatların eşit olması durumunda; şartnamede öngörülen değerlendirmenin, her ne kadar yönetmeliğe aykırı olsa dahi, söz konusu ihalede böyle bir sonucun ortaya çıkmadığı,

 

Neticede ihalenin iptaline gerekçe olan bu tespitlerin ihalenin sonucuna etkili eksiklikler olmadığı düşünülmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, söz konusu ihalede “iddiaların yerinde bulunmadığı”na karar verilmesi gerektiği görüşü ile kurulun, ihalenin iptaline ilişkin çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

 

 

Hakkı USTAÖMER

      Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

                                                            KARŞI OY

 

İstekli olabilecekler kapsamındaki başvuru sahibinin, ilanda ve idari şartnamede yeterlik kriteri olarak belirlenen makine, tesis ve ekipmana ilişkin düzenlemelerin mevzuata aykırı olduğu yönündeki başvuru konusu çoğunluk oyuyla iptal sebebi olarak değerlendirilmiştir.

İhalelere karşı yapılacak şikayet ve itirazen şikayet başvurularının temel usul ve esas kuralları 4734 sayılı Kanunun 54-56 maddelerinde düzenlenmiş, uygulamanın ayrıntıları ise İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelikte hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede, Kanunun “İnceleme Talebinde Bulunulması” başlıklı 54 üncü maddesinde;

“İdareler ve ihale komisyonları, ihalelerin bu Kanunda belirtilen esas ve usullere uygun olarak yapılması hususunda yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusuna karşı da sorumludur. Bu sorumlulukların ihlali sonucu bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu aşağıda belirtilen aşamaları takip ederek yazılı şikâyet suretiyle inceleme talebinde bulunabilir.”

“İdare Tarafından İnceleme” başlıklı 55 inci maddesinde;

“İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikâyette bulunulur.

Bu şikâyetler;

a) Sözleşme imzalanmamışsa,

b) Yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa,

İdarece dikkate alınır.” Hükümleri bulunmaktadır.

Kanunun yukarıya alınan 55 inci maddesinin birinci fıkrasında, idarenin kendisine yapılacak şikayet başvurularında aramak zorunda olduğu kabul koşulları belirtilmiş, bu koşullardan birisi olarak şikâyete yol açan durumların farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmış olması hususu zikredilmiştir.

Kanunda “idarece dikkate alınır” ifadesiyle ve koşulların oluşmadığı durumlar için ifadenin mefhumu muhalifinden “idarece dikkate alınmaz” içeriğiyle emredici bir düzenlemenin öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

Öte yandan İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “Başvuru Süreleri” başlıklı 6 ncı maddesinde;

“İdareye şikayet süresi; ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren 15 gündür.

Kanunda ve bu Yönetmelikte özel süre öngörülmeyen hallerde Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu süresi 15 gündür. Bu süre, idareye yapılan şikayet hakkında verilen kararın bildiriminden veya 30 gün içinde idarece karar verilmemesi halinde şikayet tarihinden sonraki 30 günlük sürenin bitiminden itibaren başlar.”

“Sürelerle İlgili Genel Esaslar” başlıklı 7 nci maddesinde;

“Süreler; tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar.”

Denilmek suretiyle de Kanundaki düzenlemelere paralel hükümler yanında, on beş günlük sürenin başlangıcı olarak; “tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarih” şeklinde bir belirleme yapılmıştır.

Diğer yandan Kamu İhale Kurulunun yerleşik kararlarında, Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulunun, idareye süresi içerisinde, usulüne uygun bir şikayet başvurusunda bulunulması olduğu hususu kabul edilmiş, bu niteliği taşımayan başvurular itirazen şikayet başvurusu olarak değerlendirilmemiştir.

Bu tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde, incelenen ihaleyle ilgili olarak;

 İhale tarihinin 07.12.2006 olarak belirlendiği, ilanın 27.10.2006 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlandığı, başvuru konusu yapılan hususların yeterlik kriteri olarak ilanla duyurulduğu, başvuru sahibinin ihale günü doküman aldığı ve aynı gün idareye şikayet başvurusunda bulunduğu tespit edilmiştir.

Öte yandan, kararda, aynı fiyatın teklif edilmesi haline yönelik olarak, iş deneyim belgesi dışında başka belirlemeler yapılmışsa da, ihalede eşit fiyat çıkmadığından bu hususun esasa etkili olmadığı anlaşılmaktadır.

Açıklanan nedenlerle, ilanda yer alan bir düzenlemeye karşı ilanın yayımlandığı tarihi izleyen günden itibaren on beş günlük yasal süre içerisinde idareye başvuruda bulunmayan başvuru sahibinin, bu süre aşıldıktan sonra yaptığı şikayete idarenin verdiği cevap üzerine Kuruma yaptığı başvurunun usulüne uygun bir başvuru olarak değerlendirilmemesi ve süre yönünden reddedilerek, tespit edilen aykırılığın iddiaların incelenmesi kapsamında ilgili idareye bildirilmesi gerektiği görüşüyle çoğunluğun ihalenin iptali yönündeki kararına katılmıyoruz.

 

 

Yaşar GÖK                           H. Hüseyin GÜRHAN         

Kurul Üyesi                                   Kurul Üyesi      

 

           

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul