• Karar No: 2007/UH.Z-597
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :86
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-597
Şikayetçi:
 Ne-hir Turizm Seyahat İşl. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Gazipaşa Mah. Filiz Sokak (Kızılay Aralığı) No: 5/3 TRABZON
 İhaleyi yapan idare:
 Trabzon Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü, 61010 TRABZON
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.12.2006 / 42351
Başvuruya konu ihale:
 2006/174859 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Personeli Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.02.2007 tarih ve 08.19.03.0022/2007-5E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Trabzon Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü’nce 13.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Personeli Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ne-hir Turizm Seyahat İşl. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 18.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 21.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 29.12.2006 tarih ve 42351 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.12.2006 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan firmanın gıda sektöründe hizmet veren bir firma olması nedeniyle temizlik sektöründeki ihaleye katılamayacağı, ihalenin firmaları üzerinde bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale konusu iş götürü usulde gerçekleştirilecek 12 aylık 8 kişi ile malzemesiz temizlik hizmet alımı işidir.

 

İşin yaklaşık maliyeti itibariyle Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 36 ncı maddesinin (a) bendi gereğince “isteklinin mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgelerin” İdarelerce istenilmesi zorunlu olup,

Bu belgeler anılan Yönetmeliğin “İsteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 41 inci maddesinde belirlenmiştir. 41 inci madde hükmüne göre bu belgeler kapsamında iddia konusuna ilişkin olarak isteklilerden

“a) (Değişik: 22/06/2005 – 25853 R.G. / 7 md.) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin,

  b) (Değişik: 22/06/2005 – 25853 R.G. / 7 md.) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin,

  c) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

  d) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,”

 

İstenilmesi zorunludur. Yönetmelik hükmünde öngörülen belgeler ihaleye ait idari şartnamenin 7.1.b ve 7.1.c maddelerinde mevzuata uygun şekilde yukarıdaki belgeler istenilmiştir.

 

            Bu şekilde yapılan düzenlemeler, tüzel kişi isteklilerin Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış belge ile ihale tarihinde sicile kayıtlı olarak faaliyetini sürdürüp sürdürmediğini, tüzel kişi adına teklif verenlerin teklif vermeye yetkili olup olmadığını belirlemeye yöneliktir.

 

  İncelenen ihale, ihale üzerinde bırakılan Yöneliş İnş. Ltd. Şti. Erdoğdu Şubesi tarafından idari şartnamenin 7.1.b ve 7.1.c maddeleri gereğince mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin ilk ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, “Yöneliş İnşaat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. Erdoğdu Şubesi şeklinde ticaret unvanı ve sicil numarası yazılı ticari işletmenin halen oda üyesi bulunduğuna” ilişkin olarak 10.11.2006 tarihli Oda Sicil Kayıt Sureti (Faaliyet Belgesi) ve tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri sunulmuştur.

 

            Firma tarafından sunulan belgelerden 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatınca aranan ihale tarihinde ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunuyor olma ve temsile yetkili kişiler tarafından ihaleye teklif verilme kriterlerinin yerine getirildiği anlaşılmaktadır.

            İhale üzerinde bırakılan Yöneliş İnşaat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. Erdoğdu Şubesi’nin merkezi olan Yöneliş Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’ne ait olarak Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ticaret sicili kaydında şirketin amaç ve konuları arasında incelenen ihalenin konusu olan temizlik işlerinin de yer aldığı, şubenin de merkezin yaptığı muameleleri yapma yetkisinin bulunduğu dikkate alındığında şirketin bu ihale için de ehliyetinin bulunduğu anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul