En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-598
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :87
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-598
Şikayetçi:
 Orpaş Tem. Paz. Taah. Müm. San ve Tic A. Ş. -Süpervizör İnş. Tem. İlaç. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı Tunus Cad. Nu: 50/13 Kavaklıdere/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Alaşehir Devlet Hastanesi Şeyh Sinan Mah. Sarısu Cad. Nu:218/a 45600 Alaşehir/MANİSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.01.2007 / 1109
Başvuruya konu ihale:
 2006/139638 İhale Kayıt Numaralı “Hastane Bilgi Sistemleri (Tam Otomasyon)Personel Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.02.2007 tarih ve 08.01.41.0041/2007-4E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Alaşehir Devlet Hastanesi’nce 22.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastane Bilgi Sistemleri (Tam Otomasyon) Personel Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Orpaş Tem. Paz. Taah. Müm. San ve Tic A. Ş. - Süpervizör İnş. Tem İlaç. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın 12.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  12.01.2007 tarih ve 1109 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine Karar verilmesinin uygun olacağı,

 

hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif bedelinin idari şartnamenin 26 ncı maddesinde teklif fiyata dahil gider kalemlerini karşılamadığı, idareye yapılan şikayet başvurusuna idarece verilen cevapta ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif bedelinin giyim bedelini içermediğinin  belirtildiği, şikayete konu ihalede ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük teklif olarak belirlenerek değerlendirme dışı bırakılması ve ihalenin, ihale komisyonunca ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen firmaları lehine sonuçlandırılması gerektiği hususlarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin teklif fiyata dahil olan masrafların düzenlendiği 26.3 üncü maddesinde; işçilerin yemek ihtiyaçlarının hastane yemekhanesinden karşılanacağı ve teklif fiyatının hesabında yemek bedeli öngörülmeyeceği; kişi başına 1 adet iş önlüğü verileceği ve yol bedeli öngörülmeyeceği; 26.5 inci maddesinde iş kazaları ile meslek hastalıkları sigorta prim oranının % 1,5 alınacağı belirtilmiştir.

 

İdari şartnamenin 2.c maddesinde işin fiziki miktarı ve türünün “60 Kişi ile 12 Aylık Hastane Bilgi Sistemleri Tam Otomasyon Personel Hizmeti Alımı” olduğuna; aynı şartnamenin 49.2 nci maddesinde işin süresi 365 gün olduğuna ilişkin düzenleme yapılmıştır.

 

Teknik şartnamenin 4 üncü maddesinde iş elbisesinin yüklenici tarafından temin edileceği belirtilmiştir.

 

İhale ilanı 17.10.2006 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayınlanmış olup bu tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre sözleşme gideri %2 alınması gerekmektedir.

 

Götürü bedel teklif alınarak gerçekleştirilen ihalede, idari şartnamede yapılan düzenlemeler çerçevesinde işçilik ücreti dikkate alınarak yapılan hesaplamada %2 sözleşme gideri dahil asgari işçilik tutarının 473.812,85 YTL olduğu tespit edilmiştir.

 

İhale komisyonunca 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca en düşük teklifi veren Özlem Tem. Loj. Öz. Sağ. Hizm. İlaç. Bilg. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif bileşenlerine ilişkin açıklama istenildiği; adıgeçen isteklinin, 27.11.2006 tarihli yazısında firma stoklarında fazlasıyla bulunduğu gerekçesiyle giyim için bedel öngörülmediğinin belirtildiği görülmüştür.

 

İdari şartnamenin 26 ncı maddesinde giyimin ayni olarak yüklenici tarafından karşılanacağı hükmü dikkate alındığında işçilik maliyetinin tespitinde önemli bir bileşen olan giyimin bedelinin bir maliyet oluşturacağı, giyimin daha önceden alınmış olmasının giyim için maliyet öngörülmemesine gerekçe olamayacağı, ihale üzerinde bırakılan isteklinin işçilik ücretine eşit olan 473.812,85 YTL’lik teklifine giyim bedeli de eklendiğinde teklifin asgari maliyeti karşılamayacağı açıktır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 72 nci maddesinde  ihale komisyonlarının belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendireceği; bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedileceği; İhale komisyonunca reddedilmeyen aşırı düşük tekliflerin, geçerli teklif olarak dikkate alınacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Bu itibarla, şikayete konu ihalede  giyim için herhangi bir bedel öngörmeyen ihale üzerinde bırakılan isteklinin açıklamasının yeterli görülerek teklifin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenmesinde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

Diğer yandan, şikayetçinin teklifinin 473.815,91 YTL olduğu, giyim hariç asgari işçilik maliyeti dikkate alınarak teklif edilmesi gereken asgari bedelin 473.812,85 YTL  olduğu; bu durumda şikayetçinin 60 işçinin giyim bedeli için 0,05 YTL/takım birim fiyatla (%2 sözleşme gideri hariç) toplam 3,00 YTL bedel öngördüğü ve buna ilişkin olarak ihale komisyonunca teklif bileşenlerine ilişkin açıklama istenildiği ve şikayetçi tatarından yapılan açıklamada 60 işçinin giyiminin toplam 3,00 YTL bedelle temin edilebileceğini tevsik etmek üzere 20.11.2006 tarihli Zel-Can Medikal Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.’nden alınan faturayı sunduğu anlaşılmaktadır.

 

Şikayetçinin, şikayet başvurusu üzerine idarece alınan kararda şikayetçi tarafından giyim için öngörülen 3,00 YTL bedelin aşırı düşük olduğu belirtilmiş olmakla birlikte ne şikayetçinin ne de ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik bir karar alınmadığı görülmüştür.

 

Bu durumda; giyim için herhangi bir maliyet öngörmediği tespit edilen Özlem Tem. Loj. Öz. Sağ. Hizm. İlaç. Bilg. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. ile yaklaşık maliyetin tespitinde idarece yapılan fiyat araştırması sonucu öngörülen giyim bedeline göre aşırı düşük bedel öngördüğü anlaşılan şikayetçinin teklifinin aşırı düşük teklif olarak belirlenip değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

Aşırı düşük teklif verdiği anlaşılan isteklilerin tekliflerinin uygun görülmesi işleminin mevzuata aykırılık taşıması nedeniyle, yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak bahse konu tekliflerin 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca değerlendirme dışı bırakılmasını müteakip geçerli tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Aşırı düşük teklif verdiği anlaşılan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak geçerli tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

4734 Sayılı Kanunun 4. maddesinde hizmetBakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri” şeklinde tanımlanmıştır.

 

            İncelemeye konu ihalenin idari  şartnamesinde işin tanımı “hastane bilgi sistemleri personel hizmet alımı” olarak belirlenmiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun 4. maddesinde öngörülen biçimde bir hizmet alımı yerine hastanede 60  personel istihdam edilmesi niteliğinde olan bu işin ihale konusu edilmesi mümkün değildir. Bu şekilde ihale yapılmasına 657 sayılı Kanunun 36. maddesine 318 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1. maddesiyle eklenen ek fıkra hükmü de imkan vermemektedir.

 

            Nitekim Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 22.11.2006 günlü, YD İtiraz No:2006/4327 sayılı kararında işçi çalıştırılmasının hizmet alımı kapsamında değerlendirilemeyeceği, hizmet alımı olarak gösterilmek suretiyle anılan yasa kapsamı dışında personel istihdamı edilmesi niteliğinde yapılan ihalede hukuka uygunluk bulunmadığına hükmedilmiştir.  

 

Belirtilen gerekçeyle  ihalenin iptal edilmesi gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

 

 

 

 

Adnan ZENGİN      Muzaffer EREN      Bilal KARACA             K.Nejat ÜNLÜ                                                                                                                                           

                           Kurul Üyesi            Kurul Üyesi           Kurul Üyesi                          Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul