• Karar No: 2007/UH.Z-599
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :88
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-599
Şikayetçi:
 Çağdaş Top. Temz. Gıda Mad. Ltd. Şti., Fahrettin Altay Cad. No: 2 Gölköy/ORDU
 İhaleyi yapan idare:
 Gölköy Devlet Hastanesi,Kuşluvan Mah. 52600 Gölköy/ORDU
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.01.2007 / 711
Başvuruya konu ihale:
 2006/170618 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.02.2007 tarih ve 06.00.99.0075/2007-2E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Gölköy Devlet Hastanesi’nce 12.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemeli Yemek Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Çağdaş Top. Temz. Gıda Mad. Ltd. Şti.’nin 26.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.12.2006 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  10.01.2007 tarih ve 711 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1- Gölköy Devlet Hastanesi tarafından 12.12.2006 tarihinde yapılan  “2007 Yılı Malzemeli Yemek Yapımı İşi” ihalesinin idarece kendi üzerlerinde bırakıldığı, ancak daha sonra, aynı idarenin 05.12.2006 tarihinde yapılan temizlik ihalesinde vermiş oldukları teklif zarfının içinden başka bir istekliye ait teklif mektubunun çıktığı iddiası ile yapılan işlemler nedeniyle, 12.12.2006 tarihinde verilen karar değiştirilerek ihalenin başka bir istekli üzerinde bırakılmasına karar verildiği, oysa 05.12.2006 tarihinde yapılan ihalede idare sunmuş olduğu teklif zarfında kendi teklif mektubunun bulunduğu sadece geçici teminat mektubunun bulunmadığı, bu durumda sadece tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, 05.12.2006 tarihli ihalede, dosyasının içinden başka firmaya ait teklif mektubu çıktığı iddiasının 12.12.2006 tarihli ihalenin kendi üzerinde kaldığının anlaşılması üzerine ortaya atıldığı ve 14.12.2006 tarihinde de Savcılık Makamına başvurulduğu bu sebeple bu işlemi reddettiği,

 

2- Bahse konu her iki ihalenin aynı firma üzerinde bırakıldığı, oysa bu firmanın iş bitirme belgesinin sahte olduğu ve Kamu İhale Kanununa aykırı olduğu, idarenin tesis ettiği işlemlere dikkat edildiğinde iddialarının doğruluğunun anlaşılacağı, bu sebeple başhekimliğin 27.12.2006 tarihli işleminin hukuka uygun olmadığı bu nedenlerle her iki ihalenin de iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1- İdareden temin edilen ihale işlem dosyası üzerinde yapılan inceleme neticesinde, 13.12.2006 tarihinde düzenlenen ihale komisyon kararı ile ihalenin, aynı zamanda başvuru sahibi olan Çağdaş Top. Tem. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmasına karar verildiği, ancak bu kararın ihale yetkilisi tarafından onaylanmadığı,  bu arada aynı idare tarafından 05.12.2006 tarihinde yapılan “2007 yılına ait Malzemesiz  Temizlik İhalesi”ne de katılan,  Çağdaş Top. Tem. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif dosyasından Halis Üzüm Tarım Ürünleri Tic. Ltd. Şti.’nin teklif mektubunun çıktığı hususun 05.12.2006 tarihli tutanakla tespit edildiği,  ihale yetkilisinin 15.12.2006 tarihli yazısında özetle; “13.12.2006 tarihli ihale komisyon kararı ile “Gölköy Devlet Hastanesinin Malzemeli Yemek Hizmeti Alımı”  ihalesinde ihale komisyonu tarafından, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak Çağdaş Top. Tem. Tic. Ltd. Şti.’nin belirlendiği ve kendisine onaya sunulduğu, ancak, 05.12.2006 tarihinde yapılan “2007 yılına ait Malzemesiz  Temizlik İhalesi”ne de katılan,  Çağdaş Top. Tem. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif dosyasından Halis Üzüm Tarım Ürünleri Tic. Ltd. Şti.’nin teklif mektubunun çıkması ve bu fiilin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 17 nci maddesinde yer alan hükme uyması sebebi ile  Çağdaş Top. Tem. Tic. Ltd. Şti.’nin kamu ihalelerine girmekten men edilmesi için gerekli yazışmaların yapıldığı, ayrıca anılan Kanunun 58 inci maddesi gereğince Kurumlarında yapılacak olan ihalelere katılımının da   yasaklandığı, bu nedenle ihale komisyon kararının yeniden  oluşturulması gerektiği” hususlarına yer verildiği, ihale komisyonunun  18.12.2006 tarihli kararı ile, ihale yetkilisinin 15.12.2006 yazısına istinaden  Çağdaş Top. Tem. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin 4734 sayılı Kanunun17 nci maddesinin (d) bendinde belirtilen hüküm gereği değerlendirme dışı bırakılmasına karar verdiği ve ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak İssom Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin belirlendiği ve 18.12.2006 tarihinde ihale yetkilisince onaylandığı, kesinleşen ihale kararının 19.12.2006  tarihli yazılarla isteklilere bildirildiği, işin sözleşmesinin 05.01.2007 tarihinde imzalandığı  tespit edilmiştir.

 

Ayrıca, yapılan incelemede, Çağdaş Top. Tem. Tic. Ltd. Şti. ve Halis Üzüm Tarım Ürünleri Tic. Ltd. Şti.’nin 30.01.2007 tarihi itibariyle bir yıl süre ile yasaklı olduğu anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 17 maddesinin (d) bendinde;

 

Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.” hükmü ve,

 

58 inci maddesinin son fıkrasında ise;

 

İhale sırasında veya sonrasında bu fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler, idarelerce o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı idare tarafından yapılacak sonraki ihalelere de iştirak ettirilmezler.” hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda yer alan hükümler çerçevesinde idarece gerçekleştirilen işlemler birlikte değerlendirildiğinde mevzuata aykırılık teşkil etmediği ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

2- İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif  ekinde sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin “Gölköy  Fındık Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.  tarafından 21.11.2006 tarihinde düzenlenmiş olan “Yemek Pişirme Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri” işine ait 66.101,70 YTL tutarında iş bitirme belgesi olduğu, ekinde, şirket yetkilisi ile istekli arasında belgeye konu işe ait noter onaylı sözleşme ve sözleşme süresi içinde düzenlenmiş faturaların bulunduğu görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri  Uygulama Yönetmeliğinin 56 ncı maddesinin ilk fıkrasında;

 

 “Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri iş deneyimini tevsik için; sözleşme, bu sözleşme ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura asılları veya örnekleri yada bunların noter onaylı suretlerini, serbest meslek erbabınca gerçekleştirilen işlerde serbest meslek makbuzu asılları veya nüshaları yada bunların noter onaylı suretlerini, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesini ve personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeleri, ihale veya ön yeterliğe başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunarlar. Kamuya taahhüt edilen işlerin alt yüklenicileri varsa idarenin onay yazısını da eklerler.” hükmü bulunmaktadır.

 

Yukarıda yer alan hüküm çerçevesinde ihale üzerinde bırakılan isteklinin iş deneyimini tevsik eder belge olarak sunmuş olduğu iş bitirme belgesinin bu haliyle mevzuata uygun olduğu, başvuru sahibinin bu konudaki iddiası da yerinde bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul