En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-600
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :89
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-600
Şikayetçi:
 Fonet Bilgisayar Yazılım San. Tic. Ltd. Şti., Atatürk Bulvarı Tatlı Sokak Gilhan İşhanı No: 5 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 İskenderun Devlet Hastanesi, Dumlupınar Mahallesi 264 Sokak No: 1 İskenderun / HATAY
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.12.2006 / 42113
Başvuruya konu ihale:
 2006/143128 İhale Kayıt Numaralı “Hastane Yönetim Bilgi Sistemi Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.02.2007 tarih ve 08.18.66.0170/2007-03E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İskenderun Devlet Hastanesi’nce 20.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastane Yönetim Bilgi Sistemi Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Fonet Bilgisayar Yazılım San. Tic. Ltd. Şti.’nin 06.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 21.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.12.2006 tarih ve 42113 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.12.2006 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Teknik şartnamenin 2.1.20. maddesi düzenlemesi ile istenilen referans yazısı  sunulduğu halde tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, mevzuat gereği mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için isteklilerden iş deneyim belgesi dışında iş deneyimini tevsik amacıyla referans veya başka belgeler istenemeyeceği  bu konuda alınmış Kurul kararları olduğu,

 

2) Teknik şartnamenin 2.3.8. maddesi düzenlemesinin ihale konusu işte anahtar teknik personel istihdamına yönelik olduğu, anahtar teknik personel olarak ön görülen kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış olma şartının sunulan belgelerle sağlandığı halde tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

3) İhale komisyonunda ihale konusu işin uzmanı iki kişi bulunmadığı,

 

İddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 2.1.20. maddesinde yer alan “İstekliler, iki farklı hastanenin veya iki farklı binanın bilgi işlem yapısını tek bir hastane bilişim altyapısı dahilinde Ethernet ve optik teknolojisini birleştirerek (metro Ethernet gibi) bağlantısını yapabilmelidir ve bu şekilde bağlantı yaptığı hastanelerle ilgili alacağı referans ile bu durumu belgelemelidir. Zira hastanemizin birbirinden uzak mesafede iki farklı binadan teşekkül etmesi ve bu iki binanın alt yapı bağlantısının Ethernet ve optik teknolojisini birleştirerek (metro Ethernet gibi) kullanan bağlantı ile yapılması nedeni ile bu referansın sunulması zorunludur. Ayrıca Wireless (kablosuz) bağlantı ve Radyo frekans tekniği kullanılarak yapılan bağlantı çeşitleri bu durum için geçerli bağlantı şekli olarak kabul edilmemektedir.” şeklindeki düzenleme ile referans belgesi istenilen ihalede; başvuru sahibi tarafından bu düzenlemeye ilişkin olarak teklifinde; Yüksekova Devlet Hastanesi Baştabipliğince düzenlenmiş 16 Kasım 2006 tarihli “Hastanemiz bilgi işlem otomasyon altyapı ve yazılımları Fonet Bilgisayar Yazılım San. Tic. Ltd. Şti. tarafından kurulmuş ve başarılı şekilde yürütülmektedir.Hastanemiz birbirine 20 m mesafeli iki bina ve yaklaşık 1 km uzaklıktaki ayrı bir bina olmak üzere toplam üç binadan oluşmaktadır. Bu üç ayrı bina Fonet Bilgisayar Yazılım San. Tic. Ltd. Şti. tarafından tek bir hastane bilişim altyapısı içerisinde ağ sistemi ile birleştirilmiştir. Birbirine yakın 2 binamız arasında fiber optik kablolama ile uzak 3. binamız arasında Telekomdan kiralık data hattı (Leased Line) ile ağ sistemi kurulmuştur. Ağ sistemi içerisindeki bilgisayarlarda tüm otomasyon yazılımları sorunsuz olarak çalışmaktadır” ifadeleri yer alan yazıya yer vermiştir. Ayrıca başvuru sahibinin teklifinde Adıyaman 82. Yıl Devlet Hastanesi ile Şanlıurfa Devlet Hastanesinden alınan referans yazılarına da yer vermiş olup, söz konusu yazılarda birbirinden uzak birden fazla hastane binasının otomasyon sisteminin işletilmesi kapsamında herhangi bir bilgi yer almadığı için bu belgelere ilişkin olarak herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır.

 

20.11.2006 tarihinde yapılan söz konusu ihaleden önce, idare tarafından 08.11.2006 tarih ve 011422 sayılı yazı ile Ankara Türk Telekom Genel Müdürlüğünden Türkiye genelinde Metro Ethernet bağlantısı yapan devlet hastaneleri ve özel hastanelerin bildirilmesi talep edilmiş, ilgili idare tarafından 20.11.2006 tarih ve 5335 sayılı yazısı ile Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kocaeli Devlet Hastanesi ve Hatay Devlet Hastanesinin Metro Ethernet hizmeti alan bazı hastanelerden olduğu bildirmiştir.

 

20.11.2006 tarihinde düzenlenen Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama gerekçelerine ilişkin tutanaktan, 28.11.2006 tarihli ihale kararından ve anılan kararın bildiriminden ve idarenin başvuru sahibinin idareye yapmış olduğu 06.12.2006 tarihli şikayetini uygun bulmadığı 21.12.2006 tarih ve 013684 sayılı işleminden; başvuru sahibi tarafından sunulan söz konusu referans belgesinde, teknik şartnamenin 2.1.20. maddesi ile istenilen metro ethernet bağlantı sisteminden bahsedilmediği ayrıca Türk Telekomünikasyon A.Ş.’den alınan listede firmanın metro ethernet bağlantısı yapan kuruluşlar arasında bulunmadığı hususu teklifin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri arasında sayılmıştır.

 

Öncelikle teknik şartnamenin 2.1.20. maddesinde yer alan düzenleme ile isteklilerden birbirinden uzak mesafedeki iki binanın bilgi işlem yapısını tek bir bilişim altyapısı dahilinde bağlantı yapmış olma şartı için sadece metro ethernet bağlantı sistemi olarak ifade edilmemiş olup, “metro Ethernet gibi” ifadesine yer verilerek farklı bağlantı sistemlerinin kullanımına da cevaz verilmiş olması sebebiyle, başvuru sahibinin, teklifinde yer vermiş olduğu Yüksekova Devlet Hastanesi Baştabipliğince düzenlenmiş belgede metro ethernet bağlantı sisteminden bahsedilmediği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılamayacağı, ayrıca idare tarafından Telekomünikasyon A.Ş.’den sadece metro Ethernet bağlantı sistemi kullanılan devlet ve özel hastanelerin sorulması ve üç hastanede bu sistemin kullanıldığı yönündeki yanıta rağmen, idare tarafından alınan cevabın başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi olamayacağı kanaatine varılmıştır.

 

Diğer taraftan, sunulan referans belgesine konu hizmete ilişkin olarak kullanılan sistem ile teknik şartnamenin yukarıda ifade edilen düzenlemesinin (metro Ethernet gibi), istenilen bağlantı sistemini teknik olarak karşılayıp karşılamadığı hususuna ilişkin olarak Kurumumuzun Bilgi İşlem Daire Başkanlığından 17.01.2007 tarih ve 249 sayılı yazı ile sorulmuş olup, ilgili dairece;

 

“Değerlendirme ve Teknik Açıklama: İdarenin iki hastane arasında çekilecek veya çekilmiş kendine ait özel bir fiber optik hat üzerinde Ethernet teknolojisini kullanarak iletişim sağlamayı istemesi halinde bu kurulum, tak çalıştır (plug play) yöntemi, ile çalışan ağ anahtarlarının takılması ile yapılabilecek basit bir işlemdir. Standart ağ kurulum bilgi ve becerisinin dışında özel bir yetkinlik gerektirmemektedir.

 

İdarenin iki hastane arasındaki bağlantıyı kendine ait özel fiber optik hat üzerinden değil de kiralanmış veya kiralanacak bir hat üzerinden metro Ethernet teknolojisi kullanarak yapmayı tasarlaması durumunda; metro Ethernet hizmeti, halen Türkiye’de tek hizmet sağlayıcı konumunda olan Türk Telekom tarafından verilmektedir. Metro Ethernet hizmetinin alınması ve buna ilişkin altyapının tesisi işi istekliler tarafından doğrudan gerçekleştirilebilecek bir iş değildir. İstekliler ancak idareden aldıkları vekalet ile Türk Telekom’a başvurarak idare adına bu altyapıyı tesis ettirebilirler. Bu hizmet, isteklilerden bağımsız ve Türkiyede tek hizmet sağlayıcı konumundaki Telekom tarafından sağlanan anahtar teslimi standart bir hizmettir.

 

Teknik açıdan bakıldığından, hastane otomasyon sistemi yazılımı ile, bu yazılımın üzerinde çalışacağı ağ altyapısının tesisi işi; kullanılacak teknoloji, bilgi birikimi ve bu hizmetleri sağlayan firmalar açısından iki farklı iştir. Ancak ağ altyapısı olmadan dağıtık yapıdaki hastane otomasyon sistemi çalışmayacağından aralarında doğal bir bağlantı kurulabilir. Hastane otomasyon sistemi yazılımları altyapıda kullanılan ağ teknolojisinden bağımsız olarak çalışırlar. Kullanılan kablonun fiber optik olması veya bakır kablo olması, kullanılan teknolojinin Ethernet teknolojisi olması, kiralık hat veya radyo frekans teknolojisi olması kurulacak ağın performansı ve güvenliği ile ilgilidir.

 

Türkiye de birkaç yıldır yaygınlaşmaya başlayan metro Ethernet teknolojisi, kurulum ve konfigürasyonu daha kolay olduğu, performansı daha yüksek olduğu ve maliyeti daha düşük olduğu için tercih edilmektedir. Metro Ethernet teknolojisinin henüz çok yaygınlaşmamış olduğundan hastane otomasyon sistemi hizmeti sağlayan firmaların çoğunluğu tarafından bir uygulamada bu teknolojinin henüz kullanılamamış olması doğaldır.

 

Sonuç:İsteklinin referansında sunduğu, ağ kurulum ve konfigürasyonu, idarenin teknik şartnamesinde istediği ağ kurulum ve konfigürasyonundan daha karmaşıktır ve daha fazla teknik bilgi ve beceri gerektirmektedir. Kiralık hatlar üzerinden metro Ethernet kurulumu Türkiye genelinde halen tek hizmet sağlayıcısı konumunda olan Türk Telekom tarafından yapılmaktadır. Hastane otomasyon sistemi yazılımları altyapıda kullanılan ağ teknolojisinden bağımsız olarak çalışmaktadırlar. Bu durumda işin gereklilikleri açısından bakıldığında; isteklinin referansında sunduğu kurulum ve konfigürasyonun, idarenin teknik şartnamede belirttiği kurulum ve konfigürasyonu gerçekleştirebilmek için teknik açıdan yeterli olduğu sonucuna varılmaktadır.

 

Ayrıca hastane otomasyon sistemi işinde anahtar ve ayırt edici iş niteliğinde metro Ethernet teknolojisini daha önce yapılan benzeri bir işte kullanmış olma koşulunun konulması; işin gereği gibi yerine getirilmesini teminat altına almaktan çok, bu teknolojinin yeni olmasından dolayı henüz kullanma fırsatı bulamayan ve hastane sistemi otomasyonu yapan istekliler için gereksiz yere rekabet dezavantajı oluşturmaktadır.” şeklinde görüş bildirilmiştir.

 

Gerek teknik şartnamenin 2.1.20. maddesinde bağlantı sistemine ilişkin olarak sadece metro ethernet kurulumu şartı getirilmemiş olması, gerekse teknik görüş doğrultusunda sunulan referans belgesine konu hizmete ilişkin bağlantı sistemi “metro ethernet kurulumu gibi” şartını karşılaması nedeniyle başvuru sahibinin teklifinin bu gerekçeden dolayı değerlendirme dışı bırakılmaması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale ilan tarihinde yürürlükte bulunan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “isteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinde, “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde söz konusu hizmette çalıştırılması istenen asgari personel sayısının % 40’ını geçmemek üzere; ihale tarihinden önceki beş (5) yıl içerisinde bu hizmetlerde 120 gün kesintisiz olarak personel çalıştırıldığına dair 4 aylık sigorta prim bordrosu veya bu süreye ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi istenebilir.

 

Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir….” hükmü yer almaktadır.

 

Hastanede kullanılacak hastane bilgi yönetim sistemi ve veri tabanı yönetim sistemi yazılımı ile diğer yazılımların, ayrıca mevcut network altyapısının, bakım destek ve eğitim hizmetlerinin gereklerini yerine getirmek üzere 150 destek personeli çalıştırılmasına ilişkin inceleme konusu ihalede; anılan Yönetmelik maddesinin ilk paragrafında yer alan hükme uygun olarak 09.10.2006 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ihale ilanının 4.3.2.(a) maddesi ve ihale dokümanı içerisinde isteklilere satılan idari şartnamenin 7.3.2.(a) maddesi düzenlemeleriyle, ihale konusu hizmetin yerine getirilmesinde çalıştırılması istenen asgari personel sayısının %25 oranında ihale tarihinden önceki 5 yıl içinde söz konusu hizmette en az 120 gün kesintisiz olarak personel çalıştırdığına dair 4 aylık sigorta prim bordrosu veya bu süreye ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin ihaleye katılmak için gereken belgeler arasında sayıldığı görülmüştür.

 

Bu düzenlemelerin yanında, isteklinin organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler için teknik şartnamenin aşağıda yer verilen maddelerinde de düzenlemeye gidilmiştir.

 

“2.1.4. Firma teklifinde aşağıdaki bilgileri de vermelidir.

 

- Firmada çalışan toplam yazılım/donanım mühendisi, tekniker, teknisyen veya diğer teknik personel ve eğitmen sayıları.

 

- Bu projede çalışacak elemanların özgeçmişleri, kimlik bilgileri ve konuları ile ilgili deneyimleri ve eğitimleri.”,

 

“2.3.3. İstekli, HBS kapsamında yazılım geliştirme ve destek hizmetleri bölümünde en az 6 (altı) adet bilgisayar mühendisi ve/veya elektronik mühendisi ve 6 adet bilgisayar programcısını çalıştırıyor olmalı ve teknik elemanların öz geçmişleri, kimlik bilgileri, deneyimlerini, eğitimlerini ve SSK bordrolarını teklifinde sunmalıdır.”,

 

“2.3.7. İhaleye girecek firmalar bakım, destek ve eğitim hizmeti verecek uzman ve çalışan personelin son 6 aylık döneme ait SSK bordrolarını tekliflerine eklemelidir.”

 

“2.3.8. Firma bünyesinde çalıştırdığı elemanlardan en az birer kişinin ücreti firma veya yetkili eğitim firmalarından alınmış kullanacağı Veri tabanı, ağ kontrol ve Netvork cihazları Eğitim sertifikası ve en az iki kişinin server da kullanacak işletim sistemine ait sistem mühendisliği sertifikası olmalıdır ve bu elemanların son 4 aylık döneme ait SSK bordrolarını tekliflerine eklemelidir. Firma bu belgeleri teklif dosyasında sunmalıdır.”,

 

Başvuru sahibi tarafından ihale tarihinden önce, 06.11.2006 tarihinde, idareden, anahtar teknik personel olarak çalışacak personelin mevzuat gereği ihale tarihi itibari ile istekli bünyesinde çalışıyor olmasının yeterli olmasına rağmen, teknik şartnamenin 2.3.8 maddesinde yer alan “son 4 aylık döneme ait SSK bordrolarının teklifleriyle birlikte idareye sunulmasına” ilişkin düzenleme hakkında tereddüde düşüldüğü yönünde açıklama talebinde bulunulduğu, idarece bu talebin söz konusu teknik şartname maddesi düzenlemesinde anahtar teknik personel olarak herhangi bir personel öngörülmediği ve işaret edilmediği yönünde 13.11.2006 tarihli yazı ile cevaplandırıldığı ve yazının aynı gün tebliğ edildiği, ayrıca Keynet Bilgisayar San. ve Tic. A. Ş. tarafından da 09.11.2006 tarihinde idare kaydına alınan yazı ile teknik şartnamenin 2.3.8. ve 2.3.7. maddeleri düzenlemeleri için idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, idare tarafından başvuru üzerine 13.11.2006 tarihli işlem ile, 2.3.7. madde düzenlemesinde çalışan personele ilişkin olarak son 6 aylık SSK belgeleri yerine son 4 aylık SSK belgeleri istenileceği yönünde zeyilname düzenlendiği, 2.3.8. maddesinde ise zeyilnameyi gerektirecek bir hususun olmadığı ifade edilerek şikayetin cevaplandırıldığı, her iki isteklinin de teklif verdiği ve idare tarafından bu isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri arasında teknik şartnamenin 2.3.8. maddesinde yer alan düzenleme gereği son 4 aylık SSK belgelerinin eksik olmasının elenme gerekçesi arasında sayıldığı tespit edilmiştir.

 

Her ne kadar idarenin başvuru sahibine vermiş olduğu cevabi yazıda teknik şartnamenin 2.3.8 maddesi düzenlemesinde anahtar teknik personel öngörülmediği belirtilmiş ise de, teknik şartnamenin yukarıda ifade edilen maddelerinden söz konusu hizmet için anahtar teknik personel öngörüldüğü anlaşılmaktadır. İdarenin bu açıklamasının yerinde olduğunun kabul edilmesi halinde de idari şartnamenin 7.3.2.(a) maddesi gereği, ihale konusu hizmetin yerine getirilmesinde çalıştırılması istenen asgari personel sayısının (150 kişi x %25) ihale tarihinden önceki 5 yıl içinde söz konusu hizmette en az 120 gün kesintisiz olarak personel çalıştırdığına dair 4 aylık sigorta prim bordrosu veya bu süreye ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi yeterli olmasına rağmen, isteklilerin teklifinde zeyilname ile düzenlenmiş teknik şartnamenin 2.3.7 maddesi düzenlemesi ile bakım, destek ve eğitim hizmeti verecek uzman ve çalışan personelin son 4 aylık döneme ait SSK bordroları, veri tabanı, ağ kontrol ve network cihazları eğitim sertifikası olan bir kişi için ve server da kullanacak işletim sistemine ait sistem mühendisliği sertifikası olan en az iki kişi için son 4 aylık dönemde firma bünyesinde çalışmış olma şartı getirildiği ve bu düzenlemelerin de idari şartnamenin ilgili maddesiyle çeliştiği açıktır.

Başvuru sahibinin yukarıda mevzuata aykırı olduğu ifade edilen düzenlemelerle ilgili olarak idareye ihale tarihinden önce başvuruda bulunduğu, idarenin bu başvuruyu uygun bulmadığı ve başvuru sahibinin ihaleye teklif verdiği hususu birlikte değerlendirildiğinde, isteklilerin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin olarak kesinleşen ihale dokümanında yer alan düzenlemelerle ilgili olarak başvuru sahibinin teklifinde yer alan belgelerin değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

Yapılan inceleme neticesinde; başvuru sahibi teklifinde, teknik şartnamenin 2.3.3 maddesi düzenlemesi uyarınca yedi kişiden oluşan bilgisayar mühendisi ve bilgisayar programcısından oluşan listeye, yine teknik şartnamenin 2.3.3. maddesi düzenlemesi gereği firma bünyesinde çalışan sertifikalı sekiz personel olduğuna ilişkin listeye ve listede adları yer alan kişilere ait SSK pirim hizmet bildirgelerine yer verdiği, ancak idare tarafından sistem mühendisliği sertifikasına sahip en az iki kişinin son dört aylık SSK prim hizmet bildirgeleri olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, başvuru sahibinin de başvurusunda sistem mühendisliği sertifikası bulunan personellerin firma bünyelerine yeni katıldığı ve 4 aylık SSK bildirgelerinin olmadığını beyan ettiği, bu haliyle kesinleşen ihale dokümanına göre idarece tesis edilen işlemin yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun altıncı maddesinde “ ihale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinde en az dört kişinin genel ve katma bütçeli kuruluşlarda maliye memurunun, diğerlerinde ise muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu yedek üyeler dahil olmak üzere görevlendirir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdareden 22.01.2007 tarih ve 311 sayılı yazı ile söz konusu hüküm doğrultusunda tesis edilen işlemler ile ihale konusu işin uzmanı olarak görevlendirilen iki kişinin bu konuda uzman olduğuna ilişkin bilgi ve belgeler istenilmiş, 09.02.2007 tarihinde Kurum kaydına alınan 06.02.2007 tarih ve 1193 sayılı idare yazısı ve eklerinden, beş kişiden oluşan ihale komisyonunda ihale konusu işin uzmanı olarak 2005-2006 yıllarında idarede otomasyondan sorumlu olarak görev yapan hastane müdür yardımcısı Ergün CENGİZ ve bilgisayar operatörlük belgesi olan hastane müdür yardımcısı A. Oben ÇAĞLAR’ın görevlendirildiği anlaşılmış olup başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde görülmemiştir.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İsteklilerin mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için ihaleye katılmak için gereken belgeler arasında, 09.10.2006 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ihale ilanının 4.3.1. ve idari şartnamenin 7.3.2 maddeleri ile teklif edilecek bedelin %40’ından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler istenilen söz konusu ihalede;

 

Teknik şartnamenin 2.1.20. maddesinde yer alan “İstekliler, iki farklı hastanenin veya iki farklı binanın bilgi işlem yapısını tekbir hastane bilişim altyapısı dahilinde Ethernet ve optik teknolojisini birleştirerek (metro Ethernet gibi) bağlantısını yapabilmelidir ve bu şekilde bağlantı yaptığı hastanelerle ilgili alacağı referans ile bu durumu belgelemelidir.Zira hastanemizin birbirinden uzak mesafede iki farklı binadan teşekkül etmesi ve bu iki binanın alt yapı bağlantısının Ethernet ve optik teknolojisini birleştirerek (metro Ethernet gibi) kullanan bağlantı ile yapılması nedeni ile bu referansın sunulması zorunludur. Ayrıca Wireless (kablosuz) bağlantı ve Radyo frekans tekniği kullanılarak yapılan bağlantı çeşitleri bu durum için geçerli bağlantı şekli olarak kabul edilmemektedir.”

 

“2.3.9. Teklif veren firmaların benzer uygulamaları ile ilgili Türkiye deki referanslarının listesi teklifi ile birlikte verilmelidir.”,

 

“2.3.13. ……………….hastanemiz yatak sayısı kadar büyüklüğünde olan bir hastane idaresinden alacağı referans ile belgelemelidir.”, şeklindeki düzenlemeler ile referans belgesi ihaleye katılmak için gereken zorunlu belgeler arasında sayılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde, isteklinin mesleki ve teknik yeterliğinin belirlenmesi amacıyla, hizmet alımlarında son beş yıl içinde gerçekleştirdiği veya denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin istenebileceği öngörülmüştür.

 

Ayrıca Kamu İhale Genel Tebliğinin Deneyime İlişkin Referans başlıklı VIII. Bölüm (I) bendinde; “Uygulama yönetmeliklerinde mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin  belgelerin taşıması gereken kriterler belirtilmiş olmakla birlikte bazı ihalelerde bu düzenlemelerin aksine alımlarda özellikle bazı ülke yada Avrupa Birliği ülkeleri gibi belirlemeler yapılarak bu ülkelerde iş yapıldığına dair referans getirilmesi zorunluluğu konulduğu  görülmektedir. Çeşitli uyuşmazlık kararlarında da görüleceği üzere Kamu İhale Kurulunca iş deneyim yada benzer iş belgelerinin yanı sıra referansın istenemeyeceği bu tür koşul koymanın rekabeti engellediği açıkça karar altına alındığından, idarelerce; şartnamelerin düzenlenmesi sırasında referansın yeterlik kriteri olarak düzenlenemeyeceği hususunun dikkate alınması gerekmektedir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Kanunun ve Tebliğin anılan hükümleri gereğince, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile belirlenen ve isteklinin ihale konusu iş veya benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler dışında isteklilerden iş deneyiminin tevsiki amacıyla referans veya başka adlarla da olsa hiçbir bilgi ya da belge istenmesi mümkün olmadığından, teknik şartnamenin yukarıda ifade edilen maddelerinde yer alan referansla ilgili düzenlemeler mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinin ilk paragrafında yer alan hükme uygun olarak idari şartnamenin 7.3.2.(a) maddesi gereği ihale konusu hizmetin yerine getirilmesinde çalıştırılması istenen asgari personel sayısının (150 kişi x %25) ihale tarihinden önceki 5 yıl içinde söz konusu hizmette en az 120 gün kesintisiz olarak personel çalıştırdığına dair 4 aylık sigorta prim bordrosu veya bu süreye ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi verilmesi gerektiği belirtildiği halde, isteklilerden, teklifinde zeyilname ile düzenlenmiş teknik şartnamenin 2.3.7 maddesi düzenlemesi ile bakım, destek ve eğitim hizmeti verecek uzman ve çalışan personelin son dört aylık döneme ait SSK bordroları, veri tabanı, ağ kontrol ve network cihazları eğitim sertifikası olan bir kişi ile server da kullanacak işletim sistemine ait sistem mühendisliği sertifikası olan en az iki kişi için de son 4 aylık dönemde firma bünyesinde çalışmış olma şartı aranarak ihale konusu iş için anahtar teknik personel ön görüldüğü anlaşılmaktadır. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinin ikinci paragrafında yer alan hüküm gereği anahtar teknik personel öngörülmesi halinde bu personellerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibari ile istekli bünyesinde çalışıyor olma şartı yeterli olduğu halde teknik şartnamenin ilgili madde düzenlemelerinde istekli bünyesinde son dört aylık dönemde çalışıyor olma şartı getirilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde, ihaleye katılımda yeterlik kuralları olarak ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin idarelerce isteklilerden istenebilecek belgelerin neler olduğunun belirtildiği, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde ise ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin istenecek belgelerin esas ve usullerine yer verildiği, söz konusu belgelerin idarelerce istenilmesi durumunda idari şartnamenin 7.2 ve 7.3 maddelerinde düzenleme yapılması gerektiği, teknik şartnamelerde ise ihale konusu hizmetin yerine getirilmesi aşamasına ilişkin düzenlemelerin yer alması mevzuat gereğidir.

 

Söz konusu ihalede ise ihaleye katılımda yeterlik kurallarının idari şartnamenin yanında teknik şartnamede belirtildiği ve teknik şartnamede isteklilerin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin yer alan düzenlemelerin isteklileri tereddüde düşürecek nitelikte ve mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Her ne kadar kesinleşen ihale dokümanına göre ihalenin sonuçlandırılmasının, teklif veren istekliler açısından eşitlik ilkesi gereği olduğu düşünülse bile oniki isteklinin doküman aldığı, dört isteklinin teklif verdiği söz konusu ihalede; ihale dokümanında mevzuata aykırı olduğu yukarıda ifade edilen düzenlemeler sonucunda avantajlı tekliflerin değerlendirme dışı bırakıldığı, asgari işçilik maliyeti idari şartnamenin 26 ncı maddesinde yer verilen teklif fiyata dahil olacak masraflar dikkate alındığında Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) gideri hariç asgari işçilik maliyeti (işçilik+yol+%2 sözleşme gideri dahil) 2.696.533,20 YTL olan (yaklaşık maliyet hesap cetvelinde; işçilik+giyim bedeli+ yol bedeli+%2 sözleşme gideri dahil 2.648.739,20 YTL) olan ihalenin 3.648.000,00 YTL tutarında en yüksek teklifi veren istekli üzerinde bırakıldığı hususları birlikte değerlendirildiğinde, avantajlı teklif veren isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının kamu yararına ve ilgili mevzuata aykırı olduğu ve söz konusu aykırılığın düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olması nedeniyle ihalenin iptalinin gerektiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oy çokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İhale dosyasında yer alan bilgi ve belgelerle, Kurul kararında yer alan tespitlerin Ceza Kanunu açısından değerlendirilebilmesi için, konunun Cumhuriyet Savcılığına da bildirilmesi gerektiği ek gerekçesiyle karara katılıyoruz.

 

 

 

 

 

Adnan ZENGİN           Bilal KARACA             K.Nejat ÜNLÜ       H.Hüseyin GÜRHAN                                                                                                                                     

   Kurul Üyesi                 Kurul Üyesi                    Kurul Üyesi              Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul