• Karar No: 2007/UH.Z-601
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :90
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-601
Şikayetçi:
 Piramit Makine İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Sümer 1 Sokak No: 16/15 Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Eskişehir Bölge Müdürlüğü, Kurtuluş Mahallesi Yunusemre Caddesi No: 42 26090/ESKİŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.12.2006 / 42170
Başvuruya konu ihale:
 2006/149626 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik, Çamaşır Yıkama, Kalorifer Yakma Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.02.2007 tarih ve 08.18.76.0025/2007-4E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Eskişehir Bölge Müdürlüğü’nce 27.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Temizlik, Çamaşır Yıkama, Kalorifer Yakma Hizmet Alımı ihalesine ilişkin olarak Piramit Makine İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 11.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 13.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.12.2006 tarih ve 42170 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.12.2006 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; iptal edilen ihaleye ilişkin olarak karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri  incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) 22.11.2006 tarihinde satın alınan idari şartnamenin 7.3.5. maddesinde “TSE-EN ISO 9001:2000 belgesinin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi zorunludur” hükmünün yer aldığı, bu düzenleme ile sadece TSE’den alınan belgelerin kabul edileceğinin öngörüldüğü, bunun diğer belgelendirme kuruluşlarından bu belgeyi edinmiş kişilerin ihaleye katılımının engellendiği,

 

            2) Teklif fiyata dahil masraflar başlığı altında iş makinelerinin amortismanına ilişkin bir düzenleme yapıldığı, ancak amortisman giderinin %3’lük sözleşme gideri içinde kabul edilmesi gerektiği,

           

            iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin söz konusu iddiaları, ihalenin iptal kararının iptaline ilişkin  olmayıp, ihalenin esasına yöneliktir.

 

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

    

            27.11.2006 tarihinde yapılan Temizlik,Kalorifer Yakma ve Çamaşır Yıkama Hizmet Alımı İhalesinde, 13.12.2006 tarihli ihale kararı ile ihalenin Akdeniz Tem.ve İlaçlama Hiz. Org. Tur.Tic. Ltd. Şti.’nin üzerinde bırakıldığı isteklilere bildirilmiş, ancak idarece ihale işlem dosyasının gönderildiği Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ön mali kontrolde idari şartname ve sözleşme tasarısında belirlenen hatalar nedeniyle uygun görüş verilmemesi üzerine ihale yetkilisince 21.12.2006 tarihinde söz konusu ihale iptal edilmiştir. Bu durumda, iptal kararıyla birlikte ihale sürecinin ortadan kalkması nedeniyle iptal edilen ihaleye ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi çerçevesinde herhangi bir karar verilmesi mümkün bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

           

                İptal edilen ihaleye ilişkin olarak karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul