• Karar No: 2007/UH.Z-602
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :91
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-602
Şikayetçi:
 Temaş Gıda San ve Tic. Ltd. Şti., Cevatpaşa Mahallesi Hünkar Sokak Nu 6 Bayrampaşa/İSTANBUL(Avrupa)
 İhaleyi yapan idare:
 Artvin Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Miralay Şükrübey Caddesi ARTVİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.01.2007 / 1025
Başvuruya konu ihale:
 2006/171749 İhale Kayıt Numaralı “Yemek Alım, Dağıtım ve Servis Hizmetleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.02.2007 tarih ve 08.01.28.0141/2007-3E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Artvin Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nce 18.12.2006 tarihinde Açık İhale usulü ile

yapılan “Yemek Alım, Dağıtım ve Servis Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak Temaş Gıda San ve

Tic. Ltd. Şti.’nin 12.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.12.2006 tarihli

yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 12.01.2007 tarih ve 1025 sayı ile Kurum kayıtlarına

alınan 08.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle

giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b)

bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

1- Yemek üretim işyeri veya yemek üretim fabrikasının olduğuna dair açılış ruhsatı

istenilmesinin rekabeti engellediği,

2- İdari şartnamede kapasite raporuna ilişkin olarak yapılan düzenlemelerin rekabeti

engellediği,

3- Yemek pişirme ve dağıtım hizmetleri işi ile ilgili olarak hizmet yeri yeterlilik belgesinin

aslı yada noter tasdikli suretinin istenilmesinin 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata aykırı olduğu,

İddialarına yer verilmiştir.

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit

edilmiştir:

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

İhale ilanının “Diğer Hususlar” başlıklı maddesi ile idari şartnamenin 7.1.o. maddesinin;

“Tarım ve Köy İşleri Bakanlığınca düzenlenen; 560 Sayılı Gıda Üretimi, tüketimi ve

denetlenmesine dair Kanun Hükmündeki Kararname kapsamındaki ürünler için;

1-Gıda sicil sertifikası

2-Gıda üretim sertifikası

3-Yemek Üretim işyeri veya yemek üretim fabrikasının olduğuna dair açılış ruhsatı

düzenlemesine yer verilmiştir.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin İsteklinin mesleki faaliyetini

sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 41 inci maddesinde;

“Ayrıca ihale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması

zorunlu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin isteklilerce sunulmasına ilişkin hükümlere ilan ve

ilgisine göre ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verilir.” hükmü getirilmiştir.

5179 sayılı Kanunun 4 ve 6 ncı maddeleri uyarınca hazırlanan Gıda ve Gıda ile Temas

Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni

İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin Çalışma İzni ve Gıda Sicili

başlıklı 25 inci maddesinde; “Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iş yerleri

çalışma izni ve gıda sicili almadan faaliyette bulunamazlar” hükmü

Aynı Yönetmeliğin “Çalışma İzni ve Gıda Sicili Başvurusu” başlıklı 26 ncı maddesinde;

"Çalışma izni ve gıda sicili almak isteyenler aşağıdaki bilgi ve belgelerle ilgili mercie

başvururlar...

…e) Gayrisıhhî Müessese ruhsatı veya noter onaylı nüshası," hükmüne yer verilerek,

gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iş yerlerinde çalışma izni ve gıda sicili

almak isteyenlerin gayrisıhhî müessese ruhsatı sahip olmalarının zorunlu olduğu belirtilmiştir.

Anılan Yönetmeliğin, “Tescil ve Üretim İzni” başlıklı 28 inci maddesinde de; “Bu

Yönetmelik kapsamında yer alan ürünleri üreten iş yerleri üretime başlamadan önce imal

edecekleri her ürünü ilgili mercie tescil ettirerek izin almak zorundadırlar...” denilerek, iş

yerlerinin üretime başlamadan önce imal edecekleri bileşimleri ve markaları farklı her ürünü tescil

ettirerek üretim izni almak zorunda olduğu ve üretim izin işlemlerine esas olmak üzere iş

yerlerinden öncelikle; söz konusu Yönetmeliğe uygun olarak ilgili kurumlar tarafından

düzenlenmiş olan çalışma izni ve gıda sicil belgesini almaları gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Bu durumda ihale ilanının “Diğer Hususlar” başlıklı maddesi ile idari şartnamenin 7.1.o.

maddesinde istenilen; yemek üretim işyeri veya yemek üretim fabrikasının olduğuna dair açılış

ruhsatı, çalışma izni ve gıda sicil belgesine sahip olmadan ilgili mevzuat uyarınca firmaların gıda

üretim izni alamayacağı ıktır.

Sonuç olarak idare tarafından isteklilerden sadece gıda üretim izni belgesinin sunulmasının

istenilmesi yeterli olacakken, 7.1.o maddesinde yer alan diğer iki belgenin fazladan istenildiği

anlaşılmıştır.

Ancak, ihaleye teklif veren firmaların idari şartnamede 7.1.o maddesi uyarınca gıda üretim

izni belgesi vermelerinin zorunlu olduğu, dolayısıyla bu belgeyi vermek için ilgili mevzuatı gereği

anılan şartname maddesinde istenilen diğer belgelere de sahip olması gerektiği dikkate alındığında,

isteklilerin teklif vermesini engelleyecek nitelikte bir aykırılık olarak görülmemiştir.

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

İhale ilanının ve idari şartnamenin “Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu

belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 4.3.2.b ve 7.3.2.2 maddesinde; “Tadilat, herhangi

bir arıza veya olağanüstü durumlarda yemek hizmetin devamını sağlamak üzere Artvin İli sınırları

dahilinde en az günlük 1000 kapasiteli bir yemek fabrikası ile ihale üzerinde kaldığı takdirde

anlaşma yapacağına dair taahhütname veya Artvin İli sınırları dahilinde en az günlük 1000 kişi

yemek kapasiteli 1 yemek fabrikası olduğuna dair belge sunacaklardır. (Kapasite belgeleri Ticaret

ve Sanayi Odasından alınmış olacaktır.)”

Yine İhale ilanının ve idari şartnamenin Kalite ve standarda ilişkin belgelerbaşlıklı

4.3.4. ve 7.3.4.1 maddesinde “b)Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış beher öğün 3 kap olmak

üzere en az 1000 öğün/günlük kapasite raporu aslı veya noter tasdikli sureti…

…d) Kuruluş mutfağında herhangi bir nedenle yemek pişirilmemesi durumunda yemek

pişirme ve dağıtım işini aksatmadan yürüteceğine dair noterden taahhütname…” verilmesi

gerektiği belirtilmiştir.

İdari şartnamenin işin fiziki miktarı ve türü başlıklı 2. maddesi;

“c ) Niteliği, Türü ve Miktarı :12 Ay Mamul Yemek Alımı

No: Öğün Çeşidi Öğün Miktarı

1 13+ yaş sabah kahvaltısı 33000

2 13+ yaş ara öğün 33000

3 13+ yaş ana öğün 72600

d ) Yapılacağı Yer : Artvin Erkek ve Sabancı Kız Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü

c ) İşin Süresi: 01.01.2007-31.12.2007 tarihleri arasında 12 ay ” şeklinde düzenlenmiştir.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait

belgeler” başlıklı 44 üncü maddesinde, İdare, ihale dokümanında alımın niteliğini göz önünde

bulundurarak üretim ve/veya imalat kapasitesine ilişkin kapasite raporu ile ilgili düzenleme

yapabilir.” hükmü yer almaktadır.

Ancak, kapasite raporunun, bu ihalede, kaza, yangın vb. durumlarda, firmanın kendi

işyerinde üretim yapmak zorunda kalması durumunda yeterliğini tevsike yarayacağı anlaşılmış

olup, anılan durumlar ihale konusunun yerine getirilmesinde istisnai olarak ortaya çıkacak

vakalardır.

İhale konusu işin niteliğine bakıldığında, işin idarenin yemekhanesinde yürütüleceği,

firmaların yemek üretim tesislerinde yapılacak bir faaliyetin söz konusu olmadığı, isteklilerin

yapacağı işin kapasitesinin ve büyüklüğünün ancak idarenin yemekhanesinin imkanları ile sınırlı

olduğu, bu nedenle günlük kapasite raporunun isteklilerin bu ihaledeki üretim kapasitesini

belirleyici olamayacağı anlaşılmış olup, bu ihalede isteklilerden yeterlik kriteri olarak kapasite

raporunun istenmesi, ihale dokümanı satın alanların ve ihaleye teklif verenlerin sayısı dikkate

alındığında, rekabeti engelleyici ve katılımı sınırlayıcı nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

Ayrıca, idare tarafından istenilen öğün miktarının toplam 138.600 adet olduğu ve işin

yapılacağın yetiştirme yurdu olduğu ve hizmetin 365 gün boyunca eşit miktarlarda alınacağı bu

durumda da günlük yaklaşık olarak 379 öğün yemek verileceği anlaşılmıştır. İdare tarafından

yapılan düzenlemelerden ihale konusu iş ile orantısız 1000 öğün/gün olarak kapasite raporu

istenilmiştir.

Kaldı ki, ihale ilanının 4.3.1.maddesinde, isteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt

dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece

kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif

bedelinin %30 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istendiği,

göz önüne alındığında, teklif bedelinin % 30’u oranında iş deneyim belgesi şartı konularak,

isteklilerin bu büyüklükte bir iş için yeterliklerinin değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır.

3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

Söz konusu ihaleye ait ihale ilanının ve idari şartnamenin “Kapasite Araştırma Geliştirme

standarda ve Kaliteyi Sağlamaya Yönelik Belgeler ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.4 ve 7.3.4.1

maddelerinde; “Kalite ve standartta ilişkin belgeler a)Kapasite, Araştırma Geliştirme Standart ve

Kaliteyi Sağlamaya Yönelik Belgeler olarak ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış

ihale konusu iş ile ilgili olarak;
1 ) TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi f)Yemek pi
şirme ve dağıtım

hizmetleri işi ile ilgili olarak hizmet yeri yeterlilik belgesinin aslı yada noter tasdikli sureti..”

verilmesi gerektiği belirtilmiştir.

İhale ilanı ve idari şartnamenin ihale konusu işe ilişkin bilgilerin yer aldığı 2 nci maddesi

uyarınca; ihale konusu hizmetin 12 ay mamul yemek alımı hizmeti olduğu, işin yapılacağı yerin

Artvin Erkek ve Sabancı Kız Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü olduğu ve yemek üretiminin idarenin

kendi mutfağında yapılacağı,

İhale ilanı ve idari şartnamede yapılan düzenlemelerden; idarece söz konusu ihaleye

katılabilmek için gereken belgeler arasında “TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi ve TSE Hizmet

Yeterlilik Belgesi”nin sunulmasının istenildiği anlaşılmaktadır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesinde “İdare, ihale konusu

hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite yönetim sistem

belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesi, hizmet yeri yeterlik belgesi ile

deney-analiz-kalibrasyon laboratuarlarının kalite yeterliliği ile personel değerlendirilmesine

ilişkin düzenleme yapabilir” hükmü yer almaktadır.

22.02.2006 tarih ve 26088 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu İhale Genel

Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” in “L.Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde

Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar” bölümünün 13 üncü bendinde; “Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi,

hizmet yerinin imkanlarının ilgili Türk Standardı ve/veya Türk Standartları Enstitüsü tarafından

hazırlanmış olan kritere uygunluğu gösteren ve akdedilen sözleşme ile kullanılabilen belgedir.

Hizmet Yeri Yeterlilik belgesinin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri ve sorumluluklar göz önünde

bulundurulduğunda; idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler (idarelerin

hizmet binalarında, servislerce gerçekleştirilecek montaj, bakım ve onarım hizmetleri hariç) ile

niteliği gereği hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecek, hizmet ihalelerinde hizmet yeri yeterlilik

belgesi istenmeyecektir.” açıklaması getirilmiştir.

Türk Standartları Enstitüsü tarafından Kurumuza gönderilen 05.02.2007 tarih ve 15400

sayılı yazıda “Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilmekte olan ‘Hizmet Yeri Yeterlilik

Belgesi’ adı belge kapsamının sektörel anlamda genişletilmesi nedeniyle ‘Hizmet Yeterlilik

Belgesi’ olarak değirilmiştir. Bu nedenle 2007 yılına kadar verilmiş olan, belgelerin tamamın 2007

yılı sonuna kadar yeni belgelerle değiştirilecektir.” denilmektedir.

İdare tarafından yapılan düzenlemeden, TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinin kapsamının

belirlenmediği ve ‘Hizmet Yeri Yeterlilik ve Hizmet Yeterlilik Belgelerinin’ Türk Standartları

Enstitüsü’nün anılan yazısı da dikkate alındığında, hatalı bir şekilde ayrı ayrı istenildiği

anlaşılmıştır.

Ayrıca, ihale konusu hizmet isteklilerin kendi iş yerinde değil, idarenin yemekhanesinde

yürütüleceği dikkate alındığında, isteklilerin işyerlerindeki faaliyetlerine yönelik olarak verilen

hizmet yeri yeterlik ve hizmet yeterlilik belgesinin şikayet konusu ihalede istenilmesi yukarıdaki

mevzuat hükümlerine aykırıdır.

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda

aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

İdari şartnamenin ihale konusu işe ilişkin bilgiler başlıklı 2. maddesi;

“a) Adı: Mamul Yemek Alımı, Dağıtım ve Servis Hizmetleri…

… c ) (Fiziki) Miktarı ve Türü:12 Ay Mamul Yemek Alımı…” şeklinde düzenlenmiştir.

Azdem-A Gıda İnş. A.Ş.’nin teklif zarfının üzerinde işin adının “12 Ay Mamul Yemek

Alımı, Dağıtım ve Servis Hizmetleri İşi“ olarak yazıldığı tespit edilmiştir.

İdare tarafından, Azdem-A Gıda İnş. A.Ş.’nin teklif zarfının üzerinde işin adının yanlış

yazıldığı gerekçesiyle, açılmadan değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde “Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak

üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine

isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve

ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve

mühürlenir…” hükmü,

Anılan Kanunun 36 ncı maddesinde de “Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale

saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif

verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye

başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci

fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar

isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır...” hükmü yer almaktadır

Azdem-A Gıda İnş. A.Ş. ‘nin teklif zarfının üzerine işin adına idareden faklı olarak ‘12 ay’

ibaresini eklediği, idari şartnamenin ihale konusu işe ilişkin bilgiler başlıklı 2. maddesinin ‘c’

bendinde “(Fiziki) Miktarı ve Türü:12 Ay Mamul Yemek Alımı şeklinde düzenlendiği, ayrıca söz

konusu teklif zarfının üzerinde ihale kayıt numarasının ‘171749’ doğru olarak yazıldığı dikkate

alındığında, söz konusu teklif zarfının ihale konusu iş için verildiği net bir şekilde anlaşılmaktadır.

Bu durumda, idare tarafından teklif zarfının işin adının yanlış yazıldığı gerekçesiyle

değerlendirmeye alınmaması, yukarıda anılan Kanun hükümlerine aykırıdır.

ıklanan nedenlerle;

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun

56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğundan,

ihale kararının ve ihale işlemlerinin iptaline,

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İstekli olabilecekler kapsamındaki başvuru sahibinin, ilanda ve idari şartnamede yeterlik

kriteri olarak belirlenen kapasite raporu veya taahhütname belgeleri ile TSE Hizmet Yeterlik

Belgesi istenilmesinin kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu yönündeki başvuru konuları iptal

gerekçesi olarak değerlendirilmiştir.

İhalelere karşı yapılacak şikayet ve itirazen şikayet başvurularının temel usul ve esas

kuralları 4734 sayılı Kanunun 54-56 maddelerinde düzenlenmiş, uygulamanın ayrıntıları ise

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelikte hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede, Kanunun “İnceleme Talebinde Bulunulması” başlıklı 54 üncü maddesinde;

İdareler ve ihale komisyonları, ihalelerin bu Kanunda belirtilen esas ve usullere uygun

olarak yapılması hususunda yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusuna karşı da

sorumludur. Bu sorumlulukların ihlali sonucu bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara

uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu

aşağıda belirtilen aşamaları takip ederek yazılı şikâyet suretiyle inceleme talebinde bulunabilir.”

İdare Tarafından İnceleme” başlıklı 55 inci maddesinde;

İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından

öncelikle idareye şikâyette bulunulur.

Bu şikâyetler;

a) Sözleşme imzalanmamışsa,

b) Yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların

farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa,

İdarece dikkate alınır.” Hükümleri bulunmaktadır.

Kanunun yukarıya alınan 55 inci maddesinin birinci fıkrasında, idarenin kendisine yapılacak

şikayet başvurularında aramak zorunda olduğu kabul koşulları belirtilmiş, bu koşullardan birisi

olarak şikâyete yol açan durumların farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi

izleyen onbeş gün içinde yapılmış olması hususu zikredilmiştir.

Kanunda “idarece dikkate alınır” ifadesiyle ve koşulların oluşmadığı durumlar için ifadenin

mefhumu muhalifinden “idarece dikkate alınmaz” içeriğiyle emredici bir düzenlemenin

öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

Öte yandan İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “Başvuru Süreleri”

başlıklı 6 ncı maddesinde;

İdareye şikayet süresi; ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına

varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren 15 gündür.

Kanunda ve bu Yönetmelikte özel süre öngörülmeyen hallerde Kuruma yapılacak itirazen

şikayet başvurusu süresi 15 gündür. Bu süre, idareye yapılan şikayet hakkında verilen kararın

bildiriminden veya 30 gün içinde idarece karar verilmemesi halinde şikayet tarihinden sonraki 30

günlük sürenin bitiminden itibaren başlar.”

“Sürelerle İlgili Genel Esaslar” başlıklı 7 nci maddesinde;

“Süreler; tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut

farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar.”

Denilmek suretiyle de Kanundaki düzenlemelere paralel hükümler yanında, on beş günlük

sürenin başlangıcı olarak; “tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına

varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarih” şeklinde bir belirleme yapılmıştır.

Bu tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde, incelenen ihaleyle ilgili olarak;

İhale tarihinin 18.12.2006 olarak belirlendiği, ilanın 24.11.2006 tarihinde Kamu İhale

Bülteninde yayımlandığı, başvuru konusu yapılan hususun yeterlik kriteri olarak ilanla

duyurulduğu, başvuru sahibinin 12.12.2006 tarihinde idareye başvuruda bulunduğu tespit

edilmiştir.

ıklanan nedenlerle, ilanda yer alan düzenlemelere karşı ilanın yayımlandığı tarihi izleyen

günden itibaren on beş günlük yasal süre içerisinde idareye başvuruda bulunmayan başvuru

sahibinin, bu süre aşıldıktan sonra yaptığı şikayete idarenin verdiği cevap üzerine Kuruma yaptığı

başvurunun usulüne uygun bir başvuru olarak değerlendirilmemesi ve süre yönünden reddedilerek,

tespit edilen aykırılığın iddiaların incelenmesi kapsamında ilgili idareye bildirilmesi gerektiği

görüşüyle kararın bu kısmına katılmıyoruz.

Yaşar GÖK H. Hüseyin GÜRHAN

Kurul Üyesi Kurul Üyesi

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul