En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-603
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :92
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-603
Şikayetçi:
 Harput İaşe İnş. Tur. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., Gündoğdu Mah. Mersinli Ahmet Cad. No:10 MERSİN
 İhaleyi yapan idare:
 Tarsus Devlet Hastanesi, İsmet Paşa Mah. Rasim Dokur Cad. No:1 33400/Tarsus/İÇEL
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.01.2007 / 589
Başvuruya konu ihale:
 2006/164133 İhale Kayıt Numaralı “4 Kalem Malzeme Dahil Yemek Pişirme ve Sonrası Hizmetleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.02.2007 tarih ve 08.00.83.0141/2007-4E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

Tarsus Devlet Hastanesi’ nce 21.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “4 Kalem Malzeme Dahil Yemek Pişirme ve Sonrası Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Harput İaşe İnş. Tur. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.’ nin 28.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 29.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  09.01.2007 tarih ve 589 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

İdare tarafından iki isteklinin teklifinin birim fiyat teklif mektubu olarak sundukları gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak Filiz Gıda Ltd. Şti. tarafından da birim fiyat teklif mektubu sunulmasına rağmen teklifinin değerlendirme dışı bırakılmaması ve ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenmesi, hususunun, 4734 sayılı Kanunun 60 ncı maddesi uyarınca değerlendirilmek ve bu aykırılığın gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere Sağlık  Bakanlığına bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1-     Götürü bedel teklif mektubu yerine birim fiyat teklif mektubu verdikleri için elenmelerinin,

 

2-     İdari şartnamede istenilen yemek fabrikasına ilişkin olarak sundukları kapasite raporunun yeterli olmadığı gerekçesiyle, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının,

 

4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata aykırı olduğu, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari Şartnamenin “Teklif ve Sözleşme Türü” başlıklı 19 uncu Maddesinin; İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme düzenlenecektir.” şeklinde düzenlenmiştir.

           

            İdare tarafından gönderilen, Kurumumuza gönderilen ihale işlem dosyasında hiçbir standart formun yer almadığı tespit edilmiştir.

 

İdare tarafından daha sonradan gönderilen ve 15.02.2007 tarih ve 5253 sayıyla Kurumumuz kayıtlarına alınan faks iletisinin ekinde ki standart formlardan, idare tarafından teklif mektubunun götürü bedel olarak hazırlandığı anlaşılmıştır. 

           

Şikayetçi firmanın teklifini, idari şartnamenin 19 uncu maddesi uyarınca götürü bedel olarak vermesi gerekirken, birim fiyat teklif mektubu olarak sunduğu anlaşıldığından, teklifinin geçersiz sayılması mevzuata aykırı değildir.   

           

Ancak, idari şartnamenin Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi” başlıklı  51 inci maddesinin “Önceden öngörülmeyen durumlar nedeniyle Porsiyon artışı veya Porsiyon eksilişi olması halinde idareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik ve ekonomik olarak mümkün olmaması şartı ile sözleşme bedelinin %20 sine kadar oran dahilinde ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave Porsiyon artırmaya veya Porsiyon eksiltmeye idare yetkilidir.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

4735 sayılı Kanunun “Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi” başlıklı 24 üncü maddesinde “Mal ve hizmet alımlarıyla yapım sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş;

a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10´una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20´sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.

Birim fiyat sözleşme ile yürütülen yapım işlerinde, Bakanlar Kurulu bu oranı sözleşme bazında % 40´a kadar arttırmaya yetkilidir.

İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur.

Sözleşme bedelinin % 80´inden daha düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80´i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5´i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir. ” hükmü yer almaktadır.

 

İdari Şartnamenin “Teklif ve Sözleşme Türü” başlıklı 19 uncu Maddesinin; İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceği ve ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacağı belirtildiği dikkate alındığında, idari şartnamenin Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi” başlıklı 51 inci maddesinin 4735 sayılı Kanunun 24 üncü maddesine aykırı olarak düzenlenmiştir.

 

Ayrıca, 22.12.2006 tarihli ihale komisyon kararından, ihaleye teklif veren sekiz istekliden ikisinin teklifini götürü bedel teklif mektubu yerine birim fiyat teklif mektubu olarak sunduğu gerekçesiyle ihale dışı bırakıldığı,

 

İdare tarafından Kurumumuza gönderilen ihale işlem dosyasında yer alan diğer teklifler incelendiğinde, üç firmanın götürü bedel teklif mektubu sunduğu, ancak ihale üzerinde bırakılan firma dahil olmak üzere bu firmalardan ikisinin teklif mektuplarının ekine birim fiyat teklif cetveli eklediği anlaşılmıştır.

 

            Güncel Grup-Çelikkan iş ortaklığının Kurumuza gönderilen ihale işlem dosyasında sadece birim fiyat teklif cetvelinin yer aldığı, teklif mektubunun yer almadığından, söz konusu firmanın teklif mektubunu birim fiyat olarak mı yoksa götürü olarak mı verdiği husun da değerlendirme yapılamamıştır.

 

Yine, Kurumuza gönderilen ihale işlem dosyasından, Toros Yemekçilik Ltd. Şti.’ nin iki adet birim fiyat teklif mektubu sunduğu bu mektuplardan birinin teklif bedeli kısmının boş ve imzasız olduğu, ancak bu durumun idarece 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata aykırı olarak elenme gerekçesi olarak sayılmadığı tespit edilmiştir.

 

Tüm bunlara ilaveten Filiz Gıda Ltd. Şti. teklifini idari şartnamenin 19 uncu maddesi uyarınca götürü bedel olarak vermesi gerekirken, birim fiyat teklif olarak sunduğu ve bu teklifinin kabul edilerek idare tarafından ihalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, İdari şartnamenin 51 inci maddesinde yapılan bu düzenlemenin ihaleye teklif veren isteklileri tereddütte düşürdüğü anlaşılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale ilanının 4.3.4.3 ve İdari 7.3.4.3 maddelerinde. “Hastane  yemekhanesinde  herhangi  bir mücbir sebepten (Yangın,tadilat,bakım onarım.uzun süreli su veya elektrik kesilmeleri vs.) dolayı yemek pişirim hizmeti yapılmadığı takdirde bu hizmetin aksamaması personel ve hastaların mağduriyetine sebep oluşmaması için Tarsus İlçe ve Belediye sınırları içerisinde halen faaliyet göstermekte olan (Niteliği ve Kapasitesi Teknik Şartnamede Belirtildiği gibi) Yemek Pişirim ve Dağıtım Fabrikası ile yapılan anlaşmanın aslı veya noter tasdikli fotokopisini ihale dosyasında sunması gerekir.” denildiği, söz konusu fabrikanın kapasitesinin teknik şartnamede 2500 öğün/kişi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

               

                Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 35 inci maddesinin ilk fıkrasında;

 

“İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu işin özelliğine göre söz konusu hizmetin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır.” hükmü,

 

Anılan Yönetmeliğin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler başlıklı 44 üncü maddesinde;

 

“İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

Ancak isteklinin kendi malı olan  makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir…

…İdare, ihale dokümanında alımın niteliğini göz önünde bulundurarak üretim ve/veya imalat kapasitesine ilişkin kapasite raporu ile ilgili  düzenleme yapabilir.…” hükmü yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin “İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler” başlıklı ikinci maddesinde ihale konusu hizmetin yapılacağı yerin Tarsus Devlet Hastanesi olduğu, teknik şartnamenin “Hizmetin İfa Şekli” başlıklı bölümünde hizmetin ifa yerinin mutfak, yemekhane ve servisler olduğu düzenlenmiştir.

 

İdarenin 29.12.2006 tarihli yazısında ilanda yer alan hizmetin özelliğinden dolayı herhangi bir mücbir durumda hastanede yatarak tedavi gören hastaların yemek hizmetinin durmasının düşünülemeyeceğinden, bu maddenin konulduğu  belirtilmiştir.

 

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esas olduğundan idarenin isteklilerden Tarsus ilçesinde günlük 2500 öğün/kişi kapasiteli bir yemek fabrikasının olduğunu kanıtlayıcı belge istenilmesinin temel ilkeleri düzenleyen 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesine aykırılık oluşturduğu, kendi malı olma şartının aranmadığı durumlarda ise ihale konusu işin temini hususunda bir yemek fabrikasıyla yapılan noter tasdikli sözleşme istenilmesi gibi düzenlemelere, ihaleye katılacak istekliler arasında eşitlik ve rekabeti sağlamak amacıyla yer verilmemesi ve yeterlik kriteri olarak belirlenmemesi gerektiği, sözleşme yapıldıktan sonra ihale konusu işin yerine getirilmesi aşamasında doğabilecek olası bir olumsuz duruma karşı, ihaleye teklif veren isteklilerden taahhütname istenilmesinin ihalede rekabet ve eşitliğin sağlanması açısından daha yararlı olacağı açıktır.

 

Ayrıca, İhaleye teklif veren teklifleri geçersiz sayılan beş istekliden ikisinin elenme sebebinin sadece idari şartnamenin 7.3.4.3 maddesi olduğu, diğer üç istekliden elenme sebeplerinden biri olduğu dikkate alındığında, İdare tarafından yapılan düzenlemenin eşitlik ve rekabet ilkelerine aykırı olup ihaleye katılımı sınırlayıcı nitelikte olduğu, bu nedenle de mevzuata aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesin de “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.”  hükmü,

 

Yine anılan KanununGörevlilerin Ceza Sorumluluğu” başlıklı 60 ncı maddesindeİhale yetkilisi ile ihale komisyonlarının başkan ve üyeleri ile ihale işlemlerinden sözleşme yapılmasına kadar ihale sürecindeki her aşamada görev alan diğer ilgililerin; 17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulunduklarının, görevlerini kanuni gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklarının, taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde, haklarında ilgili mevzuatları gereğince disiplin cezası uygulanır. Ayrıca, fiil veya davranışlarının özelliğine göre haklarında ceza kovuşturması da yapılır ve hükmolunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine tazmin ettirilir. Bu Kanuna aykırı fiil veya davranışlardan dolayı hüküm giyen idare görevlileri, bu Kanun kapsamına giren işlerde görevlendirilemezler…

Bu Kanun kapsamına giren işlerden dolayı yargı organlarınca herhangi bir ceza verilmiş olanlar, bu Kanun kapsamına giren bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca bu Kanunun ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması ile görevli ve yetkili kadrolara atanamaz ve görev alamazlar

5 inci maddede belirtilen ilkelere ve 62 nci maddede belirtilen kurallara aykırı olarak ihaleye çıkılmasına izin verenler ve ihale yapanlar hakkında da yukarıda belirtilen müeyyideler uygulanır” hükmü yer almaktadır

 

İki isteklinin tekliflerini götürü bedel olarak değil, birim fiyat olarak verdikleri gerekçe gösterilerek, idare tarafından bu firmaların tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak Filiz Gıda Ltd. Şti. tarafından da birim fiyat teklif mektubu sunulmasına rağmen teklifinin değerlendirme dışı bırakılmayıp, idare tarafından ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği anlaşılmıştır. Bu durum 4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinin eşit muamele, güvenirlik ilkelerine açıkça aykırılık teşkil etmektedir..

 

Ayrıca, İhaleye teklif veren teklifleri geçersiz sayılan beş istekliden ikisinin elenme sebebinin sadece idari şartnamenin 7.3.4.3 maddesinde yer alan Tarsus ilçe sınırları içinde istenilen yemek fabrikasına ilişkin yapılan düzenleme olduğu ve diğer üç isteklinin ise elenme sebeplerinden birinin anılan şartname maddesi olduğu dikkate alındığında, İdare tarafından söz konusu şartname maddesinde yapılan düzenlemede, 4734 sayılı Kanunun eşitlik ve rekabet ilkelerine aykırı olup, ihaleye katılımı sınırlayıcı niteliktedir.

 

Sonuç olarak, 4734 sayılı Kanunun 60 ncı maddesi hükmü uyarınca kararda yer verilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilmek ve bu aykırılığın gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere Sağlık  Bakanlığına bildirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1- İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğundan, ihale kararının ve ihale işlemlerinin iptaline,

 

2- Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılığın gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun Sağlık  Bakanlığına bildirilmesine,

 

 

 

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul