• Karar No: 2007/UH.Z-604
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :93
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-604
Şikayetçi:
 Elifsu Tem. İlaç. Turz. İnş. Güv. Peyz. San. Tic. Ltd. Şti. Talatpaşa Bulvarı Gevher Nesibe İş Merkezi No 113/20 Cebeci/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Hamdi Eriş Kazan Devlet Hastanesi Baştabipliği Atatürk Mah. 06980 Kazan/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.01.2007 / 1702
Başvuruya konu ihale:
 2006/153427 İhale Kayıt Numaralı “Kalorifer Yakma, İlaçlama ve Genel Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.02.2007 tarih ve 08.01.96.0065/2007-4E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Hamdi Eriş Kazan Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 29.11.2006 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Kalorifer Yakma, İlaçlama ve Genel Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Elifsu Tem. İlaç. Turz. İnş. Güv. Peyz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 26.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 17.01.2007 tarih ve 1702 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; teklif ettiği bedele yol bedelinin dahil edilmediği ve maliyeti karşılamadığı gerekçesiyle teklifinin reddedildiği ancak idarenin bu gerekçesinin yerinde olmadığı, yol bedeline ilişkin olarak idari şartnamenin 26 ncı maddesinde yapılan düzenleme ile diğer hususlara ilişkin 56 ncı maddesinde yapılan düzenlemenin birbiri ile uyumsuz ve Kamu İhale Genel Tebliğine aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirmesine ilişkin bölümünde asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan tekliflerin, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihalenin sonuçlandırılacağı hüküm altına alınmıştır.

 

İdare tarafından teklif bedelleri kar içermeyen yaklaşık maliyetin altında kalan Adalı Ltd. Şti., şikayetçi, Haf-M Ltd. Şti. ve Orion Ltd. Şti.’nden açıklama istendiği, Adalı Ltd. Şti.’nin ilaçlama maliyetine ilişkin teklifini belgelendiremediği, şikayetçinin teklif ettiği bedele yol bedelinin nakdi olarak eklemediği, gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı ve 08.12.2006 tarihinde onaylanan ihale komisyon kararı ile ihalenin Haf-M Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, Orion Ltd. Şti.’nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

İhale konusu iş dördü kalorifer yakma işçisi olmak üzere 15 işçi ile 1 yıl süreli temizlik, kalorifer yakma ve ilaçlama hizmeti olup, idari şartnamenin 26 ncı maddesinde;

 

26.3 Ayrıca, Yemek: işçilerin yemek ihtiyaçları yüklenici tarafından karşılanacaktır. Ancak yükleniciye yemek ihtiyacının karşılanması noktasında bir bedel ödenmeyecek olup, bu bedelin karşılığı olarak, hizmet alımı kapsamında çalıştırdığı işçilerin yemek ihtiyaçlarını karşılaması için hastanede çıkan yemekten bedelsiz olarak faydalanması imkanı verilecektir. İstekliler tekliflerinde işçilerin yemek ihtiyaçları için bir bedel öngörmeyecektir.

-Yol:52 bilet (1 aylık) 52x2,095=108,94x15=1.634,10 YTLx12=19.609,20 YTL

-Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı toplam 14 tam gün olup; bu günlerde 08-16 1 kişi, 16-24 1 kişi ve 24-08 1 kişi olmak üzere üç vardiya çalışılacaktır. 4857 sayılı İş Kanununun 47. maddesi gereği belirlenecek ücret teklif fiyata dahildir.

-Kalorifer yakmada çalıştırılacak olan 4 kişiye ihale günü yürürlükte olan brüt asgari ücretin 5 20 fazlası ücret verilecek olup teklif fiyata dahildir.

Çalışanlara aşağıda özellik ve miktarlarda giyecek verilecek olup teklif fiyata dahildir.

…..

26.5-İş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranı 2,5 olacaktır.

 

Şartnamenin diğer hususlara ilişkin 56 ncı maddesinde;

 

Yüklenici firma istihdam ettiği işçi alacaklarını (maaş ve nakdi olarak verilmesi öngörülen yol bedelleri de dahil olmak üzere) işçiler adına açılacak banka hesaplarına ve bu ücretlere ilişkin SSK primleri ile vergileri de ilgli yerlere yatıracaktır.

 

Düzenlemeleri yer almaktadır.

           

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” a ilişkin bölümünde;

 

5- Nakdi olarak ödenecek brüt yemek ve yol bedeli üzerinden işveren sigorta primi ayrıca hesaplanacaktır.


8- Yemek ve yol bedelinin nakdi olarak ödeneceği öngörülen hizmet alımı ihalelerinin idari şartnamelerinde, yemek ve yol bedelinin günlük brüt tutarları ve ayda kaç gün ödeneceği yazılacak, bu brüt tutarların nakdi olarak ödeneceği ve ücret bordrosunda gösterileceği açıkça belirtilecektir. Her ay 30 gün olarak kabul edilecek ve bazı ayların 30 günden daha fazla ya da eksik günleri dikkate alınmayacaktır. İdari şartnamede 26 veya 22 olarak belirlenen aylık gün sayısı üzerinden hesaplama yapılacak ve 31 veya 28 gün olan aylardaki fiili gün sayısı dikkate alınmayacaktır. Yemek ve yol için aylık gün sayısı belirlenmemiş ise 26 gün olarak hesaplama yapılacaktır.


10- Çalışacak personelin yemek ve yol maliyetlerinin isteklilerce ayni olarak karşılanmasının öngörüldüğü işlerde, bu ihtiyaçların isteklilerce ayni olarak karşılanacağı idari şartnamelerin ilgili maddesinde belirtilecek ve aylık gün sayısı gösterilecek, ancak buna ilişkin bir bedel öngörülmeyecek, personelin bu ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin kriterler ve asgari standartlar (yemek çeşidi, kalori vb.) ise ihale dokümanının ilgili bölümünde belirlenecektir. Bu şekilde verilen tekliflerin değerlendirilmesinde ise tekliflerin söz konusu ayni ödemeleri de içerdiği kabul edilerek değerlendirmeler buna göre yapılacaktır. İstekliler, ayni olarak karşılayacakları yemek ve yol maliyetleri için bir bedel öngörecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği cevapta bu bedeli belgelendirecektir.

 

11- Yol giderine  ilişkin olarak personele mutat taşıt bileti verilmesi öngörülürse, yol bedelinin ayni olarak karşılanacağı kabul edilecek ve eğer bu maliyet faturalandırılabiliyorsa KDV hariç hesaplanacaktır. Aylık bilet veya kart ücreti ya da fazla bilet sayısı nedeniyle günlük bilet fiyatların daha düşük bedelle verildiği hallerde, günlük bilet fiyat yerine bu fiyatlar dikkate alınarak hesaplama yapılacaktır.” hükümleri yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin 26 ve 56 ncı maddesinde yer alan düzenlemeler ile Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarda aktarılan hükümleri birlikte değerlendirildiğinde yol bedelinin nakdi olarak karşılanacağı ve yol bedeli üzerinden işveren sigorta priminin ayrıca hesaplanacağı anlaşılmakta olup, şikayetçinin teklifinde yer alan işçilik ücretlerine yol bedeline ilişkin sigorta primlerini dahil etmediği belirlendiğinden ihale komisyonu tarafından yaptığı açıklamanın uygun görülmeyerek teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul