En son güncellemeler 18 Haziran 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-605
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :94
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-605
Şikayetçi:
 Şen Yemek. Tem. Turz. Güv. İnş. Taah. Tic. San. Ltd. Şti. Yeşiltepe Mah. 27/1. Sokak No: 16 SAKARYA
 İhaleyi yapan idare:
 Karamürsel Devlet Hastanesi Baştabipliği Cami Atik Mah. Atatürk Cad. 41500 Karamürsel/KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.01.2007 / 712
Başvuruya konu ihale:
 2006/167050 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası İşi Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.02.2007 tarih ve 08.00.97.0065/2007-1E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karamürsel Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 11.12.2006 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Malzemeli Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası İşi Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Şen Yemek. Tem. Turz. Güv. İnş. Taah. Tic. San. Ltd. Şti.’nin 18.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 21.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 10.01.2007 tarih ve 712 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İddiaların incelenmesi kapsamında incelenen ihale işlemleri ile ilgili olarak iptal kararı verilmesi veya düzeltici işlem belirlenmesi mümkün olmadığından mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere konunun Sağlık Bakanlığı’na bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığı ortaklarından Özgen Temizlik ve Yemek Ltd. Şti.’nin gıda sicil belgesinin iptal edildiği, bu nedenle ihaleye katılamayacağı halde ihaleye katılan iş ortaklığının ihaleye fesat karıştırdığı ve hakkında 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (a) ve (b) bendi hükümlerinin uygulanması gerektiği, ayrıca Kanunun 10 uncu maddesinin (h) bendi gereği bilgi ve belge vermediğinden ihale dışı bırakılması gerektiği,

 

2) Teknik şartnamede isteklinin bünyesinde diyet uzmanı veya gıda mühendisi çalıştırdığına dair diploma istendiği, ancak ilan ve idari şartnamede bu konuda bir hüküm bulunmadığı, bu durumda idari şartname ve teknik şartname arasında çelişki olduğu, idari şartnamede yer verilmeyen bir belgenin değerlendirmeye alınmasının mümkün olmadığı, 4734 sayılı Kanunun 24, 25 ve 27 nci maddeleri gereği ihaleye katılım için gereken belgelerin ilan ve şartnamede gösterilmesinin zorunlu olduğu, şikayete konu ihalede Kanunun bu hükümlerine uyulmadığı, bu nedenle ihalenin iptal edilmesinin gerektiği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

İdari şartnamenin diğer belgeler başlıklı 7.3.4 maddesinin (c) bendi ile Teknik Şartnamenin 1 inci maddesinde

 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından alınmış Gıda Sicil ve Gıda Üretim Sertifikası (ihale tarihi itibari ile geçerlik süresini doldurmamış) aslı veya noter onaylı sureti ibraz edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan Koç Özel Güv. Yemek Ltd. Şti. ve Özgen Temizlik Ltd. Şti. İş Ortaklığının teklifinde pilot ortak olan Koç Özel Güv. Yemek Ltd. Şti.’ne ait Gıda Sicil ve Gıda Üretim Sertifikaları sunulmuştur. Özel ortağa ilişkin olarak ise bu belgeler teklifte yer almamaktadır.

 

İdarenin şikayet üzerine aldığı kararda; yemek hazırlama ve pişirme faaliyetinin idarenin kendi mutfağında yapılacağından, gıda üretimi ve çalışma izni açısından idarenin sorumlu olduğu, dolayısıyla bu belgelerin ihaleye katılacak istekliler bakımından zorunlu belgeler olmadığı, isteklilerin faaliyetlerini teyit etme amacıyla bu belgelerin istendiği, bu nedenle bu belgelerin istenilmesine ilişkin düzenlemenin idari şartnamenin 7.1 maddesinin (o) bendinde yer almadığı, dolayısıyla iş ortaklıklarında sadece pilot ortağın bu belgeyi sunmasının yeterli olduğu hususlarına yer verilmektedir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinin son fıkrasında;

 

Ayrıca ihale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin isteklilerce sunulmasına ilişkin hükümlere ilan ve ilgisine göre ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verilir. İş ortaklarının her birinin söz konusu belgeleri sunması zorunludur. Konsorsiyumlarda ise işin uzmanlık gerektiren kısmına teklif veren ortağın o kısma ilişkin belgeleri sunması gerekir.” hükmü yer almaktadır.

 

Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarına Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1 maddesinin (o) bendine ait dipnotta, ihale konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin isteklilerce sunulmasına ilişkin hükümlere şartnamede yer verileceği belirtilmekte, 7.1 maddesinin son paragrafında “İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (b), (c), (d), (l), (m), (n) ve (o) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur. Konsorsiyumların ihaleye katılabilmelerinin öngörülmesi halinde (b), (c), (d), (l), (m) ve (n) bentlerinde yer alan belgeleri her bir konsorsiyum ortağının, (o) bendine ilişkin olarak ise işin ilgili kısmına teklif veren ortağın o kısma ilişkin belgeleri sunması gerekir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

 

Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin gıda sicili başlıklı 5 inci maddesinde; Yönetmelik kapsamında yer alan ürünleri üreten işyerlerinin, Bakanlığın düzenleyeceği gıda siciline kaydolmak ve sicil numarası almak üzere Bakanlığa başvurmak zorunda olduğu hüküm altına alınmıştır. Anılan Yönetmelik hükmü uyarınca Gıda Sicil ve Üretim Sertifikalarının isteklilerin faaliyetine yönelik ve faaliyet halinde olmasıyla ilgili izin ve ruhsat olduğu açık olduğundan, idare tarafından söz konusu belgelere idari şartnamenin 7.1 maddesinin (o) bendinde yer verilmesi ve iş ortaklıklarında bu belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesinin belirtilmesi gerekmekte iken, belgelerin idari şartnamenin 7.3.4 maddesinde istenilmesi mevzuata uygun görülmemekle birlikte; ihale dokümanında bu belgelerin iş ortaklıklarında her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesinin gerekip gerekmediği hususunda açık bir düzenleme bulunmadığından, iş ortaklığı şeklinde ihaleye katılan isteklilerin her bir ortağından ayrı ayrı bu belgelerin aranılması mümkün olmadığından başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

İşe ait teknik şartnamenin 1 inci maddesinde; “İsteklinin bünyesinde diyet uzmanı veya gıda mühendisi çalıştırdığını belgeleyen diploma” verilmesi istenmektedir. İdari şartnamenin isteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler ile ilgili 7.3.2 maddesinde bu hususa ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun 27 nci maddesinde isteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterlerinin idari şartnamede belirtilmesinin zorunlu olduğu hüküm altına alınmış olup, incelenen ihalede teknik şartnamenin 1 inci maddesinde yapılan bu düzenleme 4734 sayılı Kanunun 27 inci maddesine aykırı olmakla birlikte, ihale komisyonu tarafından isteklilerin yeterliklerinin belirlenmesinde teknik şartnamenin 1 inci maddesinde yer alan bu düzenleme dikkate alınmadığından bu aykırılık ihale sonucuna etkili görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c)  bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

 

 

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul