En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-606
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :95
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-606
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Tem. İlaç. Bilgi İşlem İnsan Kay. San. Tic. Ltd. Şti. Vedat Dalokay Cad. No:62/3 Gaziosmanpaşa/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret A. Ş.Libadiye Caddesi Küçükçiftlik Lunapark Karşısı 34367 Dolmabahçe Şişli/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.01.2007 / 2504
Başvuruya konu ihale:
 2006/157158 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.02.2007 tarih ve 08.02.86.0065/2007-5E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret A. Ş.’nce 29.12.2006 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Tem. İlaç. Bilgi İşlem İnsan Kay. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 26.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 23.01.2007 tarih ve 2504 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idari şartnamede 2007 yılında resmi tatil günü sayısının 19,5 gün olarak verildiği, ancak 2007 yılında resmi tatil sayısının 15,5 gün olduğu, idari şartnamenin düzeltilerek ihalenin yenilenmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 19 uncu maddesinde isteklilerin tekliflerini her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verecekleri belirtilmekte olup ihale dokümanı ekinde bulunan birim fiyat teklif cetvelinde çalıştırılacak 80 işçinin her biri için aylık birim fiyat teklif istenmektedir.

 

İdari şartnamenin 26.3 maddesinin (c) bendi;

 

c) Fazla mesai ödemeleri:

Sözleşme süresi içinde dini bayramlara, milli bayramlara ve yılbaşına denk gelen resmi tatil günlerinde (2007 yılında toplam 19,5 resmi tatil günü vardır) sözleşme kapsamındaki hizmet birimlerinde toplam 40 adet personel fazla mesai yapmak suretiyle çalıştırılacaktır ve bu günlerde çalışan temizlik personeline 4857 sayılı İş Kanunun 47. maddesi hükmüne uygun olarak, brüt asgari ücretin 1 günlük tutarına tekabül eden 28,59 YTL’nin 2 katı olacak oranda, gün başına 57,18 YTL brüt fazla mesai ödemesi yapılacaktır.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

İdarece yapılan bu düzenleme her ne kadar fazla mesai ödemeleri olarak nitelendirilmiş olsa da yapılan bu düzenlemenin resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için yapılacak ödemelere ilişkin olduğu,

 

İdarenin yaklaşık maliyet belirlenmesine ilişkin tatil günleri tablosunda 2007 yılı için toplam 15,5 gün tatil günü gösterildiği halde, yaklaşık maliyetin hesaplanmasında Yılbaşı ve Kurban Bayramının 1 inci gününün aynı tarihe rastladığı gözönünde bulundurulmadan mükerrer olarak 2 gün tatil kabul edilerek tatil günü sayısının 16,5 gün olarak dikkate alındığı, idari şartnamenin 26 ncı maddesinde ise tatil günü sayısının 19,5 gün olarak belirlendiği, idari şartnamenin 26.3 maddesinde 80 işçiden 40’ının tatil günlerinde çalışacağı belirtilmiş olmasına rağmen, birim fiyat teklif cetvelinde bu çalışmalara ait ödemelere ilişkin maliyete yer verilmediği, dolayısıyla idarece yapılan bu işlem ve düzenlemelerin birbiriyle çelişkili olduğu ve tekliflerin verilmesi ve değerlendirilmesi ile sözleşmenin yürütülmesinde belirsizlik ve ihtilaflara yol açacağı anlaşılmıştır.

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1- Kamu İhale Genel Tebliğinin Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar ile ilgili bölümünde “Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların yüklenici kârı ile sözleşme gideri ve genel giderler dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir.” hükmü yer almaktadır. İdare tarafından hazırlanan ihale dokümanı eki birim fiyat teklif cetvelinde müteahhit karı ve genel giderlere ayrı bir iş kalemi olarak yer verilmiş olup, teklif cetveli anılan Tebliğ hükmüne aykırı hazırlanmıştır.

 

2- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esasların 7 nci maddesinde fiyat farkı formulünde yer alan sabit katsayılardan biri, birkaçı veya tamamının, ihale konusu hizmetteki oranı dikkate alınmak suretiyle ve toplamı bire (1.00) eşit olacak şekilde ihaleden önce idarece belirlenerek ihale dokümanında gösterilmesinin zorunlu olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

İdari şartnamenin 48 inci maddesinde, ihale konusu işte 24.12.2002 tarih ve 5037 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar”ın 7 ve 8 inci maddesine göre fiyat farkı verileceği belirtilmiş olmasına rağmen, 7 nci maddedeki formülde yer alan katsayıların belirlenmediği tespit edilmiş olup idarece yapılan bu düzenleme mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

Sonuç olarak; anılan aykırılıklar bir arada değerlendirildiğinde ihalenin sağlıklı olarak sonuçlandırılmasının mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu anlaşıldığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul