• Karar No: 2007/UH.Z-608
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :97
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-608
Şikayetçi:
 Şencan Müh. İnş. San. Tic. Ltd. Şti., Tepecik Mahallesi Hürriyet Cad. Belediye Çarşısı İşhanı Batı Blok No: 54 K 3 KOCAELİ
 İhaleyi yapan idare:
 Küçükçekmece Belediye Başkanlığı (Hesap İşleri Müdürlüğü), Kartaltepe Mah. Süvari Cad. No: 16 34630 Sefaköy Küçükçekmece/İSTANBUL (Avr.)
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.01.2007 / 3312
Başvuruya konu ihale:
 2006/159294 İhale Kayıt Numaralı “Küçükçekmece Sefaköy Bölgeleri Dahilindeki Park ve Yeşil Alanların Bakım Onarım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.02.2007 tarih ve 08.03.42.0182/2007-14E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Küçükçekmece Belediye Başkanlığı (Hesap İşleri Müdürlüğü)’nce 20.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Küçükçekmece Sefaköy Bölgeleri Dahilindeki Park ve Yeşil Alanların Bakım Onarım İşi” ihalesine ilişkin olarak Şencan Müh. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 08.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  30.01.2007 tarih ve 3312 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İddiaların yerinde bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1)İhale konusu iş, hizmet alımı ihalesi olarak çıkılmışken hizmet ve yapım işi olarak çıkılması gerektiği,

 

2)İhale konusu işin asli ve sürekli kamu hizmetlerini yürütecek kadrolu personel ile yapılması gerekirken ihale ile çalıştırıldığı,

 

3)Birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen malzeme bölümünde yapılacak işlerin ihalede belirtilen işçilerle mi yapılacağı ya da başka personel istihdam edilmesinin gerekip gerekmediğinin belli olmadığı,

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarıyla sınırlı inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            Şikayetçi tarafından 20.12.2006 tarihinde ihale dokümanı satın alındığı, dokümana ilişkin itiraz süresi olan 15 günlük süre geçtikten sonra 08.01.2006 tarihinde idare kayıtlarına giren 25.12.2006 tarihli dilekçe ile başvurduğu anlaşıldığından şikayetçinin başvurusu iddiaların incelenmesi kapsamında iddialarla sınırlı incelenmiştir.

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

 İdari şartnamenin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde işin adının “Küçükçekmece-Sefaköy bölgeleri dahilindeki park ve yeşil alanların bakım ve onarım işi” olduğu, işin miktarının ve türünün ise “toplam 120 adet vasıflı ve vasıfsız personel istihdamı ile 184.685 m² lik park ve yeşil alanların bakım onarımı” olduğu düzenlemesi yer almaktadır.

 

Birim fiyat teklif cetvelinde yukarıda belirtilen maliyet kalemlerine ilaveten toprak ve gübre temini, oyun grupları gibi maliyet kalemlerine de yer verildiği görülmektedir.
            4734 sayılı Kanunun “Temel ilkeler” başlıklı 5 inci maddesinde, “Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez.” hükmü mevcuttur.

                   İhale konusu işin esas itibariyle bir hizmet işi olduğu, bu işin kapsamında yapıma ilişkin işlerin de olduğu anlaşılmakla birlikte aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olduğundan anılan işlerin birlikte ihale edilebileceği bu nedenle de şikayetçinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

          4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (e) bendi uyarınca idarelerce kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması halinde, ihale yetkilisinin onayı alınmak kaydıyla bu Kanunda belirtilen hizmetler için ihaleye çıkılabileceği hüküm altına alınmıştır.

 

5393 sayılı Belediye Kanununun ‘Gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri’ başlıklı 67 nci maddesinde, “Belediyede belediye meclisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz bakımı ve tamiri; araç kiralama, kontrollük, temizlik, güvenlik ve yemek hizmetleri; makine-teçhizat bakım ve onarım işleri; bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri; sağlıkla ilgili destek hizmetleri; fuar, panayır ve sergi hizmetleri; baraj, arıtma ve katı atık tesislerine ilişkin hizmetler; kanal bakım ve temizleme, alt yapı ve asfalt yapım ve onarımı, trafik sinyalizasyon ve aydınlatma bakımı, sayaç okuma ve sayaç sökme-takma işleri ile ilgili hizmetler; toplu ulaşım ve taşıma hizmetleri; sosyal tesislerin işletilmesi ile ilgili işler, süresi ilk mahallî idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilir.” hükmüne yer verilmektedir.

           

            Yukarıdaki hükümler dikkate alındığında park ve yeşil alanların bakım-onarım işinin ihale sonucu temin edilen personel ile yapılmasında mevzuata aykırılık olmadığı bu nedenle şikayetçinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Birim fiyat teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetvelinde ana kalemler belirlenmiştir. Yapılacak işler için fazladan personel çalıştırılması gerekmediği anlaşıldığından şikayetçinin bu iddiasının yerinde olmadığı görülmüştür.         

 

Açıklanan nedenlerle,

 

İddiaların yerinde bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 Sayılı Kanunun 4. maddesinde hizmetBakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri” şeklinde tanımlanmıştır.

 

            İncelemeye konu ihalenin idari  şartnamesinde işin tanımı “park ve yeşil alanların bakım onarım işi” olarak belirlenmiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun 4. maddesinde öngörülen biçimde bir hizmet alımı yerine belediyede 120 personel istihdam edilmesi niteliğinde olan bu işin ihale konusu edilmesi mümkün değildir. Bu şekilde ihale yapılmasına 657 sayılı Kanunun 36. maddesine 318 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1. maddesiyle eklenen ek fıkra hükmü de imkan vermemektedir.

 

            Nitekim Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 22.11.2006 günlü, YD İtiraz No:2006/4327 sayılı kararında işçi çalıştırılmasının hizmet alımı kapsamında değerlendirilemeyeceği, hizmet alımı olarak gösterilmek suretiyle anılan yasa kapsamı dışında personel istihdamı edilmesi niteliğinde yapılan ihalede hukuka uygunluk bulunmadığına hükmedilmiştir.  

 

Belirtilen gerekçeyle  ihalenin iptal edilmesi gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

 

 

Adnan ZENGİN                  Bilal KARACA               K.Nejat ÜNLÜ                                                                                                                                                 

                           Kurul Üyesi                        Kurul Üyesi                      Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul