• Karar No: 2007/UH.Z-609
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :98
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-609
Şikayetçi:
 Nazlılar Gıda San. Top. Tem. Top. Yem. Su. Ürn. Unlu Mamül. Tic. A. Ş., Cumhuriyet Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No 68 ORDU
 İhaleyi yapan idare:
 Bozat Yatılı İlköğretim Bölge Okulu, Bozat Beldesi Merkez Mah. No 1 28370 Bozat / Piraziz GİRESUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.01.2007 / 1736
Başvuruya konu ihale:
 2006/181946 İhale Kayıt Numaralı “Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.01.2007 tarih ve 07.02.00.0017/2007-04E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bozat Yatılı İlköğretim Bölge Okulu Müdürlüğü tarafından 04.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan, “Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Nazlılar Gıda San. Top. Tem. Top. Yem. Su. Ürn. Unlu Mamül. Tic. A. Ş.’nin 04.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.01.2007 tarihli yazısı ile üzerine, başvuru sahibinin  18.01.2007 tarih ve 1736 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İhale ilanında ve İdari Şartnamede işin süresi 151 takvim günü-108 işgünü olarak belirtilmesine rağmen, Teknik şartnamede 2007 yılı 6 aylık (108 iş günü) yemek öğün sayısı Kahvaltı 20.000 öğün, Yemek (öğle ve akşam) 46.000 öğün, toplam 66.000 öğün yemek verileceğinin belirtildiği, ayrıca ihale dokümanında 214 öğrenci ve 9 personel olmak üzere 223 kişiye yemek verileceği hususunun düzenlendiği, bütün bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde, teklif verecek kişilerin hangi gün veya öğün sayısını dikkate alarak tekliflerini oluşturacağı konusunda tereddüde düşüldüğü,

 

2) Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 ncü maddesinde “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez.

 

            Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu; ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edileceği” hüküm altına alınmasına rağmen idarenin söz konusu belgelerin hiç birini istemediği,

 

            3) İlanda ve İdari Şartnamede ISO N 9001-9002 ve TSE Hizmet yeterlik belgesi istenilmiş olup ihale konusu iş İdarenin mutfağında yapılacağından bu tür belgelerin istenilmemesi gerektiği,

 

            4) İdare tarafından düzeltme ilanı yayınlanarak ilanın 4.1.2.3 ncü maddesine “a) Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı, b) Tarım ve Köyişleri Bakanlığından alınmış çalışma izni, c) Gıda Sicil ve Gıda Üretim Sertifikası” gibi hususların ilave edildiği, ancak ilave edilen bu hususların doküman içerisinde yer almadığı, bununda 4734 sayılı Kanunun 24 ncü maddesine aykırı olduğu,

 

5) İdari Şartnamenin 48 nci maddesinde “Fiyat farkı verilecektir” denilmesine rağmen, Sözleşme tasarısının 15 nci maddesinde “Yüklenici gerek sözleşme süresi, gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz” düzenlemesinin yer aldığı, söz konusu düzenlemelerin birbiri ile çeliştiği,

 

6) Sözleşme tasarısı içerisinde maddeler halinde belirtilen;

 

a) 37.9; Personelin sosyal güvenlik primlerinin çalıştırıldıkları gün kadar yatırılması zorunludur, ancak sürekli çalışan personelin aylık sosyal güvenlik primleri tam olarak 30 (otuz) gün yatırılacaktır,

 

b) 37.13; Yükleniciye ödemeler; işe başladığından beri ifa edilen işler, kontrol teşkilatı (muayene ve kabul komisyonu) tarafından yüklenici veya vekili ile birlikte hesaplanır ve bulunan miktarlar, sözleşmedeki esaslara uygun olarak hak ediş raporuna geçirilir. Bulunan miktara ilgili mevzuata göre hesaplanacak KDV eklenir. Bu miktardan sözleşmede yazılı kesintiler varsa yüklenicinin cezaları ve borçları ile kanunen alınması gereken vergiler kesilir. Hak ediş raporu, yüklenici veya vekili tarafından imzalandığı tarihten başlamak üzere en geç sözleşmesinde yazılı sürenin sonunda eğer sözleşmede bu hususta bir kayıt yoksa 30 (otuz) gün içinde ödenir,

 

c) 37.14; Yükleniciye hak ediş ödenirken, ödeme yapılırken bir önceki aya ilişkin belgeler (işçi ücretlerinin ilgili hesaplara yatırıldığına dair belgeler ile bu ücretlere ilişkin sosyal güvenlik primleri ile vergilerin ilgili yerlere yatırıldığına dair belgeler) mutlaka getirilecektir. Ayrıca bu belgeler idare tarafından mutlaka teyit ettirilecektir.

 

d) 37.15 Okul pansiyonunun kapatılarak taşımalı eğitime dönülmesi durumunda sözleşme sona erecektir.

 

e) 17.5; Teknik Şartnamede belirtilen sayıda personel çalıştırılmaması durumunda ise her eksik çalıştırılan personel gün için izinsiz, geç gelen veya erken iş bırakan her kişi başına 50,00 (elli) YTL, çalıştırılmayan veya gelmeyen ya da eksik olan her kişi başına 150,.00 (yüzeli)YTL alınır. Raporlu personelin yerine aynı gün geçici olarak eleman çalıştırılması, çalıştırılmaz ise her gün için her eksik personel başına 200,00 (ikiyüz) YTL ceza alınır,

 

f) 22; Yükleniciye mutfak ve yemekhanenin tesliminden sonra bu bölümlerin korunması, tamamen yükleniciye aittir. Yüklenici yemekhane ve mutfaktan kaynaklanabilecek yangınlara karşı mutfak ve yemekhaneyi sigortalatmak mecburiyetindedir” şeklindeki düzenlemelerin 4734 sayılı Kanuna aykırı olduğu belirtilerek, gerekli incelemenin yapılması talep edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Şikayete konu ihalenin, malzeme dahil yemek pişirme, dağıtım ve sonrası hizmet alımı işi olduğu, idari şartnamenin ihale konusu işe ilişkin bilgiler başlıklı 2 (c) maddesinde, ihale konusu hizmetin fiziki miktarının 20.000 öğün kahvaltı, 46.000 öğün yemek (öğle ve akşam) olarak belirtildiği, aynı şartnamenin teklif ve sözleşme türü başlıklı 19 uncu maddesinde, isteklilerin tekliflerini teklif birim fiyat üzerinden vermeleri gerektiği hususunun düzenlendiği görülmüştür.

 

            Bu düzenlemeler doğrultusunda isteklilerin teklif fiyatlarını oluştururken, 20.000 öğün kahvaltı ile 46.000 öğün öğle ve akşam yemeğini dikkate alması gerektiği, kaldı ki teklif mektubu eki olarak verilen birim fiyat teklif cetvelinde, birim ve miktarların belirtildiği sütunlarda idare tarafından alınacak yemeğin öğün sayısının belirtildiği (20.000 öğün kahvaltı, 46.000 öğün öğle ve akşam yemeği olarak) anlaşıldığından, isteklilerin teklif fiyatlarını oluştururken ayrıca ihale konusu işin süresi ile ihalede yemek yiyecek kişi sayısına ilişkin düzenlemeyi dikkate almaksızın idarece düzenlenen birim fiyat teklif mektubuna göre teklifini vermesi gerektiğinden, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            2) Başvuru sahibinin  ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterlerin düzenlendiği, ihale ilanının 4.3.2 (a) maddesi ile idari şartnamenin 7.3.2 (a) maddesinde “İstekli ihale konusu işi yerine getirmek için (1 aşçı, 1 gıda kontrolörü) yeterliliği ve sayısı belirtilen anahtar teknik personeli çalıştıracağına dair taahhütname verecektir” hususuna yer verildiği görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinde “Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu; ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edileceği hükme bağlanmıştır.

 

İdarece, gerek ilan gerekse idari şartnamede yapılan düzenleme ile ihale konusu işin yerine getirilmesinde çalıştırılacak olan anahtar teknik personel için taahhütname istenilmesi her ne kadar ihalede katılımı arttırıcı nitelikte olduğu değerlendirilse de söz konusu düzenlemenin, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 ncü maddesine uygun olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale ilanının “Kalite ve standart da ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.4 ve İdari şartnamenin 56 ncı maddesinde “Yemek işi ile ilgili olarak ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış ISO N 9001-9002 ve TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi” istenilmiştir.

 

            İdarenin dokümandaki düzenlemesinden istenilen belgenin hizmet yeri yeterlik belgesi olduğu anlaşılmıştır.

 

İhale ilanının 2 (b), İdari şartnamenin 2 (d) ve Teknik şartnamenin 1 nci maddesinde, ihale konusu işin “Bozat YİBO mutfağı ve yemekhanesinde” yapılacağı belirtilmiştir.

 

            22.02.2006 tarih ve 26088 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin “L. Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar” bölümünün 13 üncü bendinde; “Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi, hizmet yerinin imkanlarının ilgili Türk Standardı ve/veya Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kritere uygunluğu gösteren ve akdedilen sözleşme ile kullanılabilen belgedir.Hizmet Yeri Yeterlilik belgesinin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri ve sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda; idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler (idarelerin hizmet binalarında, servislerce gerçekleştirilecek montaj, bakım ve onarım hizmetleri hariç) ile niteliği gereği hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecektir” hükmüne yer verilmiştir.

           

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesinde; “İdare, ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesi, hizmet yeri yeterlik belgesi ile deney-analiz-kalibrasyon laboratuarlarının kalite yeterliliği ile personel değerlendirilmesine ilişkin düzenleme yapabilir” hükmü yer almaktadır.

 

            Bu düzenleme çerçevesinde idarelerin, kendi binalarında gerçekleştirilen hizmetler için hizmet yeri yeterlik belgesine yönelik düzenlemelere, ihale dokümanında yer vermemesi gerekmektedir.

 

            Bu bağlamda idarenin, İdari Şartnamenin 56 ncı maddesi ile İhale ilanının 4.3.4 maddesinde yaptığı düzenleme ile “Yemek işi ile ilgili olarak ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi” istemesinin, Kamu İhale Genel Tebliğ hükmüne aykırı olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

 

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdarece 04.01.2007 tarihinde yapılan, malzeme dahil yemek pişirme, dağıtım ve sonrası hizmet alımı ihalesine ilişkin ilanın 08.12.2006 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayınlanmasına rağmen, idarenin 12.12.2006 tarihinde düzeltme ilanı yayınlayarak 08.12.2006 tarihinde yayınlanan ilanın 4.1.2.3 ncü maddesine “ Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığından alınmış çalışma izni ile Gıda Sicil ve Gıda Üretim Sertifikası” gibi hususları da ilave ettiği, söz konusu düzeltme ilanının, ihaleye katılmak üzere 29.12.2006 tarihi ve daha sonraki tarihlerde doküman alan isteklilere idare tarafından CD ortamında doküman eki olarak verildiği, ancak düzeltme ilanı ile ilave edilen ve yukarıda belirtilen hususlarla ilgili idari şartnameye ilişkin zeyilname düzenlenmediği anlaşılmıştır.

 

Ancak; idare tarafından gönderilen ihale işlem dosyası içerisindeki zarf açma ve kontrol tutanağı ile teklif dosyalarının incelenmesi neticesinde, ihaleye teklif veren isteklilerin düzeltme ilanı ile istenilen belgeleri idareye verdiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun İhale İlanlarında Bulunması Zorunlu Hususlar başlıklı 24 üncü maddesinde “İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez” hükmü yer almaktadır.

 

Her ne kadar idare tarafından yayınlanan düzeltme ilanı doküman eki olarak isteklilere verilmiş ve istekliler tarafından da söz konusu belgeler teklif dosyası içerisinde idareye sunulmuş ise de, idarenin düzeltme ilanına konu hususlara ilişkin olarak ihale dökümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilnamenin düzenlenmediği anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

 

            5) Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdare tarafından sözleşme tasarısının 15 nci maddesinde yapılan “Yüklenici gerek sözleşme süresi, gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz” şeklindeki düzenlemenin, Kurumumuz tarafından düzenlenen Hizmet Alımları Tip Sözleşmesin 15 nci madde hükmüne uygun olduğu ve İdari şartnamenin 48 nci maddesinde yapılan düzenleme ile çelişmediği anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            6) Başvuru sahibinin altıncı iddiasına ilişkin olarak;

 

a) İdare tarafından yapılan düzenleme ile personelin sosyal güvenlik primlerinin çalıştırıldıkları gün kadar yatırılması ile sürekli çalışan personelin aylık sosyal güvenlik primlerinin 30 (otuz) gün olarak yatırılmasının istenildiği, söz konusu hususun ilgili mevzuata aykırı olmadığı,

 

b) İdare tarafından hazırlanan sözleşme tasarısının 37.13 ncü maddesinde yapılan “Yükleniciye ödemeler; işe başladığından beri ifa edilen işler, kontrol teşkilatı (muayene ve kabul komisyonu) tarafından yüklenici veya vekili ile birlikte hesaplanır ve bulunan miktarlar, sözleşmedeki esaslara uygun olarak hak ediş raporuna geçirilir. Bulunan miktara ilgili mevzuata göre hesaplanacak KDV eklenir. Bu miktardan sözleşmede yazılı kesintiler varsa yüklenicinin cezaları ve borçları ile kanunen alınması gereken vergiler kesilir. Hak ediş raporu, yüklenici veya vekili tarafından imzalandığı tarihten başlamak üzere en geç sözleşmesinde yazılı sürenin sonunda eğer sözleşmede bu hususta bir kayıt yoksa 30 (otuz) gün içinde ödenir,” şeklindeki düzenlemenin, Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 42 (a) maddesine uygun olduğu ve mevzuata aykırılık teşkil etmediği,

 

c) İdare tarafından hazırlanan sözleşme tasarısının 37.14 ncü maddesinde yapılan “Yükleniciye hak ediş ödenirken, ödeme yapılırken bir önceki aya ilişkin belgeler (işçi ücretlerinin ilgili hesaplara yatırıldığına dair belgeler ile bu ücretlere ilişkin sosyal güvenlik primleri ile vergilerin ilgili yerlere yatırıldığına dair belgeler) mutlaka getirilecektir. Ayrıca bu belgeler idare tarafından mutlaka teyit ettirilecektir” şeklindeki düzenlemenin, Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 38 nci maddesine uygun olduğu ve mevzuata aykırılık teşkil etmediği,

d) İdare tarafından sözleşme tasarısının 37.15 nci maddesinde yapılan “Okul pansiyonunun kapatılarak taşımalı eğitime dönülmesi durumunda sözleşme sona erecektir” şeklindeki düzenlemenin”, Hizmet Alımları Tip Sözleşmesin 29 uncu madde hükmüne uygun olduğu ve mevzuata aykırılık teşkil etmediği,

 

e) İdare tarafından sözleşme tasarısının 17.5 nci maddesinde yapılan “Teknik Şartnamede belirtilen sayıda personel çalıştırılmaması durumunda ise her eksik çalıştırılan personel gün için izinsiz, geç gelen veya erken iş bırakan her kişi başına 50,00 (elli) YTL, çalıştırılmayan veya gelmeyen ya da eksik olan her kişi başına 150,.00 (yüzeli)YTL alınır. Raporlu personelin yerine aynı gün geçici olarak eleman çalıştırılması, çalıştırılmaz ise her gün için her eksik personel başına 200,00 (ikiyüz) YTL ceza alınır” şeklindeki düzenlemenin mevzuata uygun olduğu ve aykırılık teşkil etmediği,

 

f) İdarece sözleşme tasarısının 22 nci maddesinde yapılan “Yükleniciye mutfak ve yemekhanenin tesliminden sonra bu bölümlerin korunması, tamamen yükleniciye aittir. Yüklenici yemekhane ve mutfaktan kaynaklanabilecek yangınlara karşı mutfak ve yemekhaneyi sigortalatmak mecburiyetindedir” şeklindeki düzenlemenin, Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesine uygun olduğu ve mevzuata aykırılık teşkil etmediği anlaşılmıştır.

 

Yapılan bu tespitler neticesinde, ihale dokümanında yapılan düzenlemelerin mevzuata uygun olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin 6 ncı maddede belirtmiş olduğu iddiaların yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “Şikayet Üzerine Verilen Kararlar” başlıklı 34 üncü maddesinde; “İdare, şikayet üzerine verdiği nihai kararları en geç 7 gün içinde bütün adaylar ve isteklilere bildirir. Son bildirim tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içinde Kuruma itiraz edilmemişse, kararının gerektirdiği eylem ve işlemleri yerine getirir.

 

            Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması halinde;

         

          a) Kurul tarafından ihale sürecinin durdurulmasına karar verilir ise; ihale sürecinin  durdurulmasına karar verildiği tarihten itibaren idarece  bütün  ihale işlemleri durdurulur.

         

          b) Kurul tarafından ihale sürecinin durdurulmamasına karar verilir ise; Kurumca başvuru sonuçlandırılıp nihai karar bildirilinceye kadar, idareler sözleşme imzalanması dışındaki ihale işlemlerinin gereğini yerine getirir, ancak sözleşme imzalayamaz.” hükmü mevcuttur.

 

Başvuru sahibi tarafından 04.01.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, idarece 04.01.2007 tarih ve 123/1 sayılı yazı ile şikayetin uygun bulunmadığı, söz konusu yazının 04.01.2007 tarihinde başvuru sahibi tarafından elden tebellüğ edildiği, idarece Kamu İhale Kurumuna itiraz süresi olan onbeş günlük süre beklenilmeden 16.01.2007 tarihinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşme imzalandığı anlaşılmıştır.

 

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İstekli olabilecekler kapsamındaki başvuru sahibinin, ilanda ve idari şartnamede yeterlik kriteri olarak belirlenen;

- Anahtar teknik personele ilişkin taahhütname,

- TSE Hizmet Yeterlik Belgesi,

İstenilmesinin mevzuata aykırı olduğu yönündeki başvuru konusu çoğunluk oyuyla iptal sebebi olarak değerlendirilmiştir.

İhalelere karşı yapılacak şikayet ve itirazen şikayet başvurularının temel usul ve esas kuralları 4734 sayılı Kanunun 54-56 maddelerinde düzenlenmiş, uygulamanın ayrıntıları ise İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelikte hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede, Kanunun “İnceleme Talebinde Bulunulması” başlıklı 54 üncü maddesinde;

“İdareler ve ihale komisyonları, ihalelerin bu Kanunda belirtilen esas ve usullere uygun olarak yapılması hususunda yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusuna karşı da sorumludur. Bu sorumlulukların ihlali sonucu bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu aşağıda belirtilen aşamaları takip ederek yazılı şikâyet suretiyle inceleme talebinde bulunabilir.”

“İdare Tarafından İnceleme” başlıklı 55 inci maddesinde;

“İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikâyette bulunulur.

Bu şikâyetler;

a) Sözleşme imzalanmamışsa,

b) Yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa,

İdarece dikkate alınır.” Hükümleri bulunmaktadır.

Kanunun yukarıya alınan 55 inci maddesinin birinci fıkrasında, idarenin kendisine yapılacak şikayet başvurularında aramak zorunda olduğu kabul koşulları belirtilmiş, bu koşullardan birisi olarak şikâyete yol açan durumların farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmış olması hususu zikredilmiştir.

Kanunda “idarece dikkate alınır” ifadesiyle ve koşulların oluşmadığı durumlar için ifadenin mefhumu muhalifinden “idarece dikkate alınmaz” içeriğiyle emredici bir düzenlemenin öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

Öte yandan İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “Başvuru Süreleri” başlıklı 6 ncı maddesinde;

“İdareye şikayet süresi; ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren 15 gündür.

Kanunda ve bu Yönetmelikte özel süre öngörülmeyen hallerde Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu süresi 15 gündür. Bu süre, idareye yapılan şikayet hakkında verilen kararın bildiriminden veya 30 gün içinde idarece karar verilmemesi halinde şikayet tarihinden sonraki 30 günlük sürenin bitiminden itibaren başlar.”

“Sürelerle İlgili Genel Esaslar” başlıklı 7 nci maddesinde;

“Süreler; tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar.”

Denilmek suretiyle de Kanundaki düzenlemelere paralel hükümler yanında, on beş günlük sürenin başlangıcı olarak; “tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarih” şeklinde bir belirleme yapılmıştır.

Diğer yandan Kamu İhale Kurulunun yerleşik kararlarında, Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulunun, idareye süresi içerisinde, usulüne uygun bir şikayet başvurusunda bulunulması olduğu hususu kabul edilmiş, bu niteliği taşımayan başvurular itirazen şikayet başvurusu olarak değerlendirilmemiştir.

Bu tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde, incelenen ihaleyle ilgili olarak;

 İhale tarihinin 04.01.2006 olarak belirlendiği, ilanın 08.12.2006 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlandığı, başvuru konusu yapılan hususların yeterlik kriteri olarak ilanla duyurulduğu, başvuru sahibinin ihale günü doküman aldığı ve aynı gün idareye şikayet başvurusunda bulunduğu tespit edilmiştir.

Açıklanan nedenlerle, ilanda yer alan bir düzenlemeye karşı ilanın yayımlandığı tarihi izleyen günden itibaren on beş günlük yasal süre içerisinde idareye başvuruda bulunmayan başvuru sahibinin, bu süre aşıldıktan sonra yaptığı şikayete idarenin verdiği cevap üzerine Kuruma yaptığı başvurunun usulüne uygun bir başvuru olarak değerlendirilmemesi ve süre yönünden reddedilerek, tespit edilen aykırılığın iddiaların incelenmesi kapsamında ilgili idareye bildirilmesi gerektiği görüşüyle çoğunluğun ihalenin iptali yönündeki kararına katılmıyoruz.

 

 

Yaşar GÖK                           H. Hüseyin GÜRHAN         

Kurul Üyesi                                   Kurul Üyesi      

 

 

           

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul