• Karar No: 2007/UH.Z-610
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :99
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-610
Şikayetçi:
 Zara Güv. Hizm. Ltd. Şti., Ataç 1 Sokak Nu 20/6 Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Fevzipaşa Cad. Saraçhane/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.01.2007 / 213
Başvuruya konu ihale:
 2006/146825 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.02.2007 tarih ve 08.00.15.0196/2007-4E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Büyükşehir Belediyesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nca 28.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Zara Güv. Hizm. Ltd. Şti.’nin 12.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 04.01.2007 tarih ve 213 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan Pusula Özel Güvenlik Hiz. Ltd Şti.’nin teklifinin 11.082.990,84 YTL olduğu, bu tutardan asgari işçilik maliyet tutarı olan 11.073.078,55 YTL’nin düşülmesinden sonra geriye kalan 9.912,30 YTL ile 571 kişilik Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası bedelinin, kıyafet ve yakıt giderlerinin karşılanmasının imkansız olduğu, yüklenicinin hizmeti yürütmesi imkansız düzeydeki teklifinin idarece uygun bulunmasının 4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı beşinci maddesine aykırı olduğu, firmalarının açıkça hak kaybına uğratıldığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari şartnamenin ikinci maddesinin (c) bendinde; ihale konusu hizmetin fiziki miktarı ve türünün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı (20) adet dış müdürlük ve bağlı birimlerin hizmet binaları ile araç gereçlerinin korunması hakkında 5188 sayılı yasanın üçüncü maddesi gereğince 371 kişilik (silahlı) 200 kişilik (silahsız) özel güvenlik hizmeti alımı işi olduğu düzenlenmiştir.

 

            Anılan şartnamenin 19 uncu maddesinde; “İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.”,

 

            Anılan şartnamenin 49 uncu maddesinde işin süresinin 01/01/2007 tarihinden 31/12/2007 tarihine kadar olup, 365 takvim günü olduğu düzenlenmiştir.

 

            Anılan şartnamenin 26.1. maddesinde;

 

            “İhale ve sözleşmeye ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait bütün vergi, resim ve harçlarla ilgili sözleşme giderleri teklif fiyata dahil olup, istekliye aittir.” hükmü,

 

            Anılan şartnamenin 26.3.1. maddesinde;

 

            “Toplam 571 kişinin her biri için, aylık 26 gün üzerinden bir günlük brüt 5.00 YTL yemek bedeli işçiye nakdi olarak ödenecek ve ücret bordrosunda gösterilecektir.” hükmü,

 

             Anılan şartnamenin 26.3.2. maddesinde;

           

            “Toplam 571 kişinin her biri için, aylık 26 gün üzerinden bir günlük brüt 4.00 YTL yol bedeli işçiye nakdi olarak ödenecek ve ücret bordrosunda gösterilecektir.

 

            Kişi başı, senede yazlık ve kışlık olmak üzere (ayrıntıları teknik şartnamede belirtilen) iki takım üniforma temin edilecektir.” hükmü,

 

            Teknik şartnamenin 5.3. maddesinde;

 

            “Yüklenici, görevlerin uygulanması ile üniforma ve teçhizatın şekli ve içeriği hususunda 5188 sayılı Özel Güvenlik Yasası ile 07 Ekim 2004 Tarihli Resmi Gazete sayı:25606 Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır, personele yazlık ve kışlık olmak üzere ikişer takım, tek tip güvenlik kıyafeti giydirilecek ve gerekli her türlü donanımı (düdük, jop, kelepçe, el feneri vs.) temin edecektir. Kıyafetler mevsim şartlarına uygun olacaktır.” hükmü,

 

            İdari şartnamenin 26.3.3. maddesinde;

 

            “Güvenlik müdürüne en az brüt asgari ücret tutarının (%150) fazlası, güvenlik müdür yardımcısına en az brüt asgari ücretin (%140) fazlası, güvenlik amirlerine en az brüt asgari ücret tutarının (%135 fazlası), güvenlik şeflerine en az asgari ücret tutarının (%130) fazlası, koruma, güvenlik işlerini yürütecek personele en az asgari ücret tutarının (%100) fazlası ücret olarak ödenecektir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Teknik şartnamenin üçüncü maddesinde 1 adet güvenlik müdürü, 1 adet güvenlik müdür yardımcısı, 7 adet güvenli amiri, 35 adet güvenlik şefi ve 527 adet güvenlik elemanı olmak üzere toplam 571 güvenlik personelinin çalıştırılacağı düzenlenmiştir. 

 

            İdari şartnamenin 26.3.4. maddesinde;

 

            “İhale konusu işin başından sonuna kadar kullanılacak olan (ayrıntıları teknik şartnamede belirtilen) araç, gereç, makine, ekipman ve bunlara ait bakım onarım sigorta, kasko ve akaryakıt vs. giderleri teklif fiyata dahil edilecektir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Teknik şartnamenin 5.5. maddesinde yüklenicinin işin başından sonuna kadar bir yaşından büyük olmamak üzere 5 adet binek otomobil, 5 km. kapsam alanına sahip, kullanım süresi 2 yılı geçmemiş 65 adet telsiz, 50 adet el detektörü, 1 yaşından büyük olmamak üzere 15 adet motosiklet, 15 adet eğitimli K9 köpek bulunduracağı düzenlenmiştir.

 

            İdari şartnamenin 26.3.5. maddesinde;

 

            “Sözleşme giderleri teklif fiyata dahil edilecektir.” hükmü,

 

Anılan şartnamenin 26.3.6. maddesinde;

 

            “Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk sigortası teklif fiyata dahil edilecektir.” hükmü,

 

            Anılan şartnamenin 26.5 maddesinde;

 

            “İş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranı % 1,5’ dir.” hükmü yer almaktadır.

 

            İhale dokümanında yer alan bu düzenlemeler doğrultusunda giyim ve özel güvenlik zorunlu mali sorumluluk sigortası bedeli hariç asgari işçilik maliyeti ile % 2 sözleşme giderinin 11.073.078,55 YTL olduğu belirlenmiştir.

 

            İhale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin ise 11.082.990,84 YTL olduğu, bu tutarın giyim ve özel güvenlik zorunlu mali sorumluluk sigortası bedeli hariç işin asgari maliyet toplamının 9.912,29 YTL üzerinde olduğu görülmüştür.
            4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Tekliflerbaşlıklı 38 inci maddesinin ilk fıkrasında;

       İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.” hükmü yer almaktadır.

            Anılan Kanunun 40 ıncı maddesinin ilk fıkrasında ise;

            37 ve 38 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.” hükmü yer almaktadır.

            İhale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin asgari maliyet toplamının üzerinde olduğu görüldüğünden idare tarafından  teklif fiyatının aşırı düşük teklif olarak değerlendirilmeyip ihalenin en düşük teklif veren firma üzerinde bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Birim fiyat üzerinden teklif alınacak ihalelerde yaklaşık maliyet” başlıklı yedinci maddesinde;

 

“Birim fiyat üzerinden teklif almak suretiyle gerçekleştirilecek hizmet alımlarında idarece; her bir iş kaleminin miktarını ve yapım şartlarını gösteren bir cetvel hazırlanır. Bu cetvelde her bir iş kaleminin adı, birim fiyatı, bu fiyata dahil olan maliyetler, birimi ve diğer hususlar gösterilir.

 

Birim fiyata dahil olan maliyetler, iş kalemi ile ilgili her türlü unsurları içerecek şekilde düzenlenir ve bu iş kalemine dahil olmayan başka giderler öngörülmez.” hükmü,

 

Anılan Yönetmeliğin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde yaklaşık maliyet” başlıklı dokuzuncu maddesinde;

 

“Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde;

 

a) Vasıfsız personel için; çalıştırılacak personel sayısı ve saatleri dikkate alınarak, tarım dışında ve 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan brüt asgari ücret tutarı ile brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan işveren payı,

b) Vasıflı personel için; yaptırılacak işin niteliği dikkate alınarak belirlenen ücretlerin brüt tutarı ile bu ücret üzerinden hesaplanan işveren payı,

 

Dikkate alınarak hesaplama yapılır.

 

İhale konusu işte çalışacak personele ilişkin yemek, yol ve giyecek gibi maliyetlerin istekli tarafından karşılanmasının öngörüldüğü hallerde, yukarıda yapılan hesaplamalara; yol, yemek ve giyecek gibi maliyetlerin brüt tutarları da eklenerek işçilik maliyeti bulunur. Ayrıca  personele nakdi olarak ödenecek yemek ve yol bedelinin günlük brüt tutarı idari şartnamede gösterilir.

 

            ...” hükmü yer almaktadır.

 

 Şikayete konu ihaleye ilişkin yaklaşık maliyet hesap cetvelinde personel giderinin işçilik hesaplama modülünde 26 iş günü üzerinden günlük brüt yemek ücreti 5,00 YTL, yol ücreti 4,00 YTL olmak üzere hesaplandığı, giyim gideri, özel güvenlik zorunlu mali sorumluluk sigortası, % 2 sözleşme gideri ile amortismana tabi giderlerin ise genel giderler içerisinde değerlendirilip % 25 yüklenici kar payı içerisinde hesaplandığı belirtilmiştir.

 

Yukarıda yer verilen düzenlemeler doğrultusunda yaklaşık maliyetin hesaplanmasında idari şartnamede teklif fiyata dahil olduğu düzenlenen giyim bedeli ve özel güvenlik zorunlu mali sorumluluk sigortası için bir bedel öngörülmesi gerekirken herhangi bir bedele yer verilmediği görülmüştür. İhale işlem dosyasında da özel güvenlik zorunlu mali sorumluluk sigortasına ilişkin bir sigorta firmasından alınmış proforma fatura yer almasına rağmen, kıyafetlere ilişkin hiçbir belgenin bulunmadığı, yaklaşık maliyetin hesaplanmasında kullanılan işçilik hesaplama modülünde yapılan hesaplamalarda da giyim bedeline ilişkin herhangi bir tutarın öngörülmediği görülmüştür. Mali sorumluluk sigortasına ve giyim bedeline ilişkin bir tutar öngörülmediğinden idare tarafından yaklaşık maliyetin hesaplanmasında mevzuata uygun hareket edilmediği, bu nedenle de  tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında isteklilerce teklif edilen fiyatların aşırı düşük olup olmadığı konusunda doğru bir değerlendirme yapılamayacağı sonucuna ulaşılmıştır.

 

            Ayrıca teknik şartnamede yüklenicinin işin başından sonuna kadar 5 adet binek otomobil ve 15 adet motosiklet bulunduracağı; idari şartnamede ise bu araçların akaryakıt giderlerinin teklif fiyata dahil olduğu düzenlenmiş olmasına rağmen ihale dokümanında araçların günde ortalama kaç kilometre yol yapacağının düzenlenmemiş olması nedeniyle isteklilerin tekliflerini sağlıklı hazırlayamayacağı, verilen tekliflerin de idare tarafından sağlıklı bir şekilde değerlendirilemeyeceği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Yukarıda yer alan gerekçeler doğrultusunda, ihalenin iptaline karar verilmesi gerektiği oyuyla karara  katılmıyoruz.

 

 

 

Bilal KARACA

Adnan ZENGİN

H. Hüseyin GÜRHAN

Kurul Üyesi

Kurul Üyesi

Kurul Üyesi

 

 

 

 

           

                                              

                                                                                                                                                                                                                  

                       

 

 

KARŞI OY

 

 

 

            İhale dokümanında yer alan düzenlemeler doğrultusunda Giyim ve Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta bedeli hariç işçilik maliyeti ile % 2 sözleşme gideri 11.073.078,55-YTL’dir.

 

            Üzerine ihale bırakılan isteklinin teklifi ise 11.082.990,84-YTL’dir.

 

            İhale dokümanında yer alan düzenlemelere göre yüklenicinin işin başından sonuna kadar 5 adet binek otomobil, 15 adet motosiklet ve 15 adet köpek bulundurması gerekmektedir.

 

            Yukarıda belirtilen 11.073.078,55-YTL’lik asgari maliyetin içinde; Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta bedeli, Kıyafet bedeli, yukarıda belirtilen araçların yakıt gideri ile köpeklerin iaşe bedeli yere almamaktadır.

 

            Üzerine ihale bırakılan isteklinin teklifi ettiği bedel ile asgari işçilik tutarı arasındaki fark olan 9.912,29-YTL ile yukarıda belirtilen giderlerin karşılanması mümkün olmadığından üzerine ihale bırakılan isteklinin teklifi “Aşırı düşük” teklif kapsamındadır. 

 

            Bu nedenle incelenen ihalede “Düzeltici İşlem”e karar verilmesinin gerektiği oyu ile karara katılmıyoruz.

 

 

 

 

                        Namık DAĞALP                                                  K.Nejat ÜNLÜ                                                    II.Başkan                                                                  Kurul Üyesi

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul