• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UH.Z-611
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :101
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-611
Şikayetçi:
 Öztek Gen. Tem. Turz. Taah. İnş. San. Ltd. Şti, Sabribey Mahallesi Keresteciler Arka Sokak Beygirciler Apt. No: 2/1 Mustafakemalpaşa/BURSA
 İhaleyi yapan idare:
 Datça Belediyesi, İskele Mahallesi Çevreyolu Cad. Nu 1 48900 Datça/MUĞLA
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.01.2007 / 874
Başvuruya konu ihale:
 2006/161761 İhale Kayıt Numaralı “Katı Atıkların Toplanması, Taşınması, Cadde ve Sokakların Süpürülmesi ve Depolama Sahası İşletilmesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.02.2007 tarih ve 08.01.18.0201/2007-3E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Datça Belediyesi’nce 18.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Katı Atıkların Toplanması, Taşınması, Cadde ve Sokakların Süpürülmesi ve Depolama Sahası İşletilmesi” ihalesine ilişkin olarak Öztek Gen. Tem. Turz. Taah. İnş. San. Ltd. Şti’nin 29.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 29.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  11.01.2007 tarih ve 874 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Anahtar teknik personel olan çevre mühendisine ait oda üye üyelik belgesinin tamamlanabilir nitelikte bir evrak olduğu, ancak idarece sözkonusu eksikliğin tamamlatılmadığı,

 

            2) İhale ilanında Trafik Şube Müdürlüğünden alınmış teyit yazısı ve Makine Mühendisleri Odasından alınmış kapasite ve niteliklere ait tescil yazısı istenilmediği halde, idari şartnamede bu belgelerin istenildiği, ayrıca idareye istenen araçlara ait bütün bilgi ve belgelerin sunulduğu,

 

            3) TS 8358 hizmet yeri yeterlik belgesi sunulmadığından tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu, sözkonusu belgenin ilaçlamaya dair bir belge olduğu ve hizmetin karakteristik edimi olmadığı, sözkonusu ihalede halk sağlığı alanında haşerelere karşı ilaç uygulama izin belgesi istenilemeyeceği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ile eksik belge ve bilgilerin tamamlatılması” başlıklı 66 ncı maddesinde “…İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılamaz.

            Ancak,

            a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

            b) Aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

              İdarelerce tamamlatılır…” hükmü mevcuttur.

 

            İhale ilanının “İsteklilerin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.2 ve idari şartnamenin 7.3.2. maddelerinde “İsteklinin Organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için 1 adet Çevre Mühendisi ( 5 yıl ihale konusu iş veya benzer iş deneyimli) ve 1 adet A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı (ÇASGEMden sertifika almış) Anahtar Teknik Personel olarak aranır.

Asgari yeterlilik kriteri olarak Anahtar Teknik Personel olarak ön görülen 1 adet Çevre Mühendisinin ( 5 yıl ihale konusu iş veya benzer iş deneyimli) ve 1 adet A snıfı İş Güvenliği Uzmanı ( ÇASGEM den sertifika almış) ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibari ile isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartları aranmaktadır. Özel Sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belge ile kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesi ile; İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ise ilgili adına pirim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir…” düzenlemesine yer verilmiştir.           

 

              Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin yukarıda anılan 66 ncı maddesi hükmü uyarınca ihale dokümanında teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgelerin tamamlatılamayacağı öngörüldüğünden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            4734 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (f) bendinde, ihale ilânlarında bulunması zorunlu olan hususlar arasında “yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler” sayılmış, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinde “…İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir…” hükmüne yer verilmiştir.

 İhale ilanının “Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.3. maddesinde ve idari şartnamenin 7.3.3. maddesinde isteklinin kendi malı olan en az 6 ton temiz 4 ton pis su hazneli bir adet konteynır yıkama ve dezenfekte aracı, minimum 7 m3 çöp hazneli bir adet en fazla beş yaşında büyük süpürge makinası, en az 15 m3 bir adet en fazla beş yaşında tıbbi atık aracı istenildiği görülmüştür. Ayrıca idari şartnamenin aynı maddesinde “…Kendi malı araçların ruhsatlarının ve demirbaş kayıt defterlerinin noter tasdikli suretlerinin, taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütnamenin sunulması gerekir. Ayrıca kendi malı araçlar için Trafik Şube Müdürlüklerinden alınmış teyit yazısı ile Makine Mühendisleri Odasından alınmış kapasite ve niteliklerine ait tescil yazısını sunmaları zorunludur…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İncelenen ihaleye ait ilanda, isteklilerin kendi malı olan araçlar için Trafik Şube Müdürlüklerinden alınmış teyit yazısı ile Makine Mühendisleri Odasından alınmış kapasite ve niteliklere ait tescil yazısı istenilmediği halde, idari şartnamede sözkonusu belgelerin sunulmasının zorunlu olduğunun belirtilmesinin yukarıda anılan mevzuat hükümlerine aykırı olduğu değerlendirilmiş, ancak başvuru sahibinin ihale dokümanına ilişkin süresinde yapılmış bir başvurusunun olmadığı ve bu nedenle ihale dokümanının başvuru sahibi açısından kesinleştiği, dolayısıyla kendi malı olan araçlara ilişkin Trafik Şube Müdürlüklerinden alınmış teyit yazısı ile Makine Mühendisleri Odasından alınmış kapasite ve niteliklere ait tescil yazısını teklif dosyası kapsamında sunmayan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Kalite ve standart ile kapasiteye ilişkin belgeler” başlıklı 45 inci maddesinin birinci fıkrasında, “İdare, ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesi, hizmet yeri yeterlilik belgesi ile deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliğine ilişkin düzenleme yapabilir.” hükmü bulunmaktadır.

 

            İncelenen ihaleye ait ilanın “Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.4. maddesinde “Hizmetin sağlıklı ve kaliteli yürütülebilmesi için isteklinin Kalite Yönetim Sistem Belgesine (TS EN ISO 9001) , Çevre Yönetim Sistemi Belgesi ( TS EN ISO 14001),  TS 13111 Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi, TS 8358 Ev iş Yeri ve Yerleşim Alanları Zararlıları Mücadele Hizmeti belgelerine sahip olması şartı aranmaktadır.” ifadesine, idari şartnamenin “Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.4. maddesinde de benzer düzenleye yer verildiği görülmüştür.

 

            Sözkonusu ihaleye ilişkin ilan ve idari şartnamede yeterlik kriterleri arasında TS 8358 (ev, işyeri ve yerleşim alanları zararlıları ile mücadele hizmetleri genel kuralları) hizmet yeri yeterlik belgesinin istenildiği, halk sağlığı alanında haşerelere karşı ilaç uygulama izin belgesi istenilmediği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin ihale dokümanına ilişkin süresinde yapılmış bir başvurusunun olmadığı ve bu nedenle ihale dokümanının başvuru sahibi açısından kesinleştiği dikkate alındığında, yukarıda anılan ilan ve idari şartname düzenlemeleri doğrultusunda ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri arasında sayılan TS 8358 (ev, işyeri ve yerleşim alanları zararlıları ile mücadele hizmetleri genel kuralları) hizmet yeri yeterlik belgesinin başvuru sahibi tarafından teklif dosyası içerisinde idareye sunulması ve idarenin de değerlendirilme aşamasında bu belgeyi araması gerekmektedir. Başvuru sahibinin teklif dosyası ve idarece hazırlanan 18.12.2006 tarihli zarf açma ve belge kontrol tutanağının incelenmesi neticesinde, başvuru sahibinin TS 8358 belgesini idareye sunmadığı tespit edilmiş olup, teklifin bu sebepten dolayı değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) İncelenen ihaleye ait ilanının “İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge” başlıklı  4.1.2.3. maddesinde “Çevre Mevzuatı ile ilgili Yönetmelikler kapsamında 22/07/2005 tarih ve 25833 sayılı R.G. de yayınlanan " Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" gereği İl Çevre ve Orman Müdürlüklerinden alınmış Tıbbi Atık Taşıyan Firma ve araçlar için yetki belgelerini, tıbbi atık aracını kullanacak şoför için Uluslar Arası Sürücüler Derneğinden alınmış belgeyi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu gereği Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü tarafından verilen K Yetki Belgelerinden  K-1 Yetki Belgesini ibraz etmek zorunludur.” ifadesine yer verildiği, idari şartnamenin 7.1.o maddesinde de benzer düzenleme yapıldığı görülmüştür.

 

Konu ile ilgili olarak Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğünün Kamu İhale Kurumunun görüş talebi üzerine Kuruma yazdığı 08.12.2006 tarih ve 28294 sayılı yazıda, belediye sınırları içerisinde gerçekleştirilen çöp taşıma işlerine ilişkin olarak, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 5 inci maddesi ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi uyarınca söz konusu faaliyet için taşıma yetki belgesi alınmasının gerekli olduğu, C2, K1, L1 veya L2 yetki belgesi alanların bu işi gerçekleştirebilecekleri, diğer taraftan, taşımacı yetki belgesine sahip gerçek ve tüzel kişilerin yetki belgesinde kayıtlı özmal veya sözleşmeli taşıtların dışında başkalarına ait taşıtları kullanamayacağı, ancak taşıtı bulunmayan R1 veya R2 belgesine sahip diğer taşıma işleri organizatörlerinin yetki belgesine sahip diğer taşımacıların taşıtlarına, yük verme ve bu faaliyet için nakliye faturası düzenleme yetkisine sahip bulundukları hususlarına yer verilmiştir.

 

Sözkonusu görüş yazısı uyarınca ihale konusu işin K1 yetki belgesine sahip olanlar dışında C2, L1 veya L2 yetki belgesine sahip olanlar tarafından da gerçekleştirilmesinin mümkün bulunduğu, ayrıca, kendi özmalı olmayan araçlara ilişkin olarak teklif veren isteklilerin de, yurt içi taşıma organizatörlüğü yapanlara verilen R1 yetki belgesiyle ihaleye katılmalarının mümkün bulunduğu dikkate alındığında, idarece ihaleye katılım aşamasında sadece K1 yetki belgesinin yeterlik kriteri olarak öngörülmesinin ihaleye katılımı daraltıcı nitelikte olduğu değerlendirildiğinden anılan düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

              2)  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 43 üncü maddesinde “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez.” hükmü,

 

              Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün VIII/ M numaralı maddesinde, “Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” başlığı altında “…Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinde yapılan değişiklik ile; "Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez." hükmü getirilmiş ve "ihale konusu hizmette çalıştırılması istenen asgari personel sayısının %40’ını geçmemek üzere 120 gün kesintisiz olarak personel çalıştırıldığına dair 4 aylık sigorta prim bordrosu veya bu süreye ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi istenebilmesine" ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır. Bu çerçevede; hizmet alımı ihalelerinde anahtar teknik personel dışında, personel çalıştırıldığına dair belge veya personel çalıştırılacağına dair taahhütname ya da ihale konusu hizmette çalıştırılması istenen asgari personel sayısının %40’ını geçmemek üzere 120 gün kesintisiz olarak personel çalıştırıldığına dair 4 aylık sigorta prim bordrosu veya bu süreye ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi istenmeyecek, idarece çalıştırılması öngörülen personel varsa bu personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilecektir…” düzenlemesi getirilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda anılan hükümleri uyarınca anahtar teknik personel haricinde, çalıştırılması öngörülen personelin sayı ve niteliklerine ihale dokümanında yer verilmesi gerekmekte iken ihaleye katılım aşamasında tıbbi atık aracını kullanacak şoför için Uluslar Arası Sürücüler Derneğinden alınmış belge istenilmesinin yukarıda anılan mevzuat hükümlerine aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

3) İdari şartnamenin 26.5 maddesinde “İş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranı %3’dür” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde yaklaşık maliyet” başlıklı 9 uncu maddesinde “…Uygulanması gerekecek iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları, işin niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek  yaklaşık maliyet hesabı buna göre yapılır. Ayrıca yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilir…” düzenlemesi mevcuttur.

 

İhale konusu işin çevre temizliğine ilişkin çöp toplama ve nakline ilişkin işler olduğu, bu sebeple personel çalıştırılmasına dayalı bir iş kapsamında değerlendirilemeyeceği, ancak teknik şartnamede ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ve niteliklerinin belirtildiği ve idari şartnamenin 26.3 maddesinde iş kazaları ile meslek hastalıkları prim oranının belirlendiği, ancak idarece gönderilen ihale işlem dosyasında iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranının tespiti amacıyla ilgili sigorta müdürlüğünden alınan bir yazıya rastlanmadığı, dolayısıyla idari şartnamenin 26.3 maddesinde personele ilişkin risk sigorta prim oranının ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilmemesinin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

4) İhale ilanının 4.4. ve idari şartnamenin 7.4. maddesinde “Bu ihalede benzer iş olarak , ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan Çöplerin Toplanması, Taşınması ve Nakledilmesi; Cadde ve Sokakların El ve Yol Süpürge Makinesi İle Süpürülmesi, Konteynerlerin, Konteyner Yıkama Makinesi ile Yıkanması ve Dezenfekte Edilmesi ile Tıbbi Atıkların Toplanması işlerinin bir arada yapıldığı hizmet işi birlikte bir bütün olarak değerlendirmeye alınacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İhale ilanının “İhale konusu işin niteliği, türü, miktarı” başlıklı 2.a maddesinde ve idari şartnamenin 2.c maddesinde işin niteliği ve türü “Datça Belediyesi ve Mücavir alan Sınırları içerisinde Evsel Katı Atıkların toplanması, taşınması, Kamu ve Özel Sektöre ait Sağlık Kuruluşlarından kaynaklanan tıbbi atıkların Tıbbi Atıklar Kontrol Yönetmeliği hükümlerince tıbbi atık aracı ile toplanması, taşınması, sokak, cadde ve meydanların el ve yol süpürme aracı ile süpürülmesi, çöp konteynırlarının Konteynır Yıkama ve Dezenfekte Aracı ile yıkanması ve dezenfekte edilmesi konteynırların, konteynır dip ve çevrelerinin ilaçlanması ve temizlenmesi ile belediyeye ait Katı Atık Düzenli Depolama sahasının yönetmelikler doğrultusunda işletilmesi hizmet alımı işi…” olarak belirlenmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 3 üncü maddesinde, benzer işin, “İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri” ifade ettiği öngörülmüştür.

 

İhale konusu işin tanımında, benzer iş tanımında belirtilen işlere ek olarak katı atık düzenli depolama sahasının işletilmesi işinin de bulunduğu, dolayısıyla yapılan benzer iş tanımının ihale konusu işleri dahi kapsamadığı, ayrıca benzer iş tanımında sayılan işlerin bir arada yapıldığı işlerin bir bütün olarak değerlendirileceğinin belirtilmesinin ihalede rekabeti kısıtlar nitelikte olduğu ve 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesine aykırılık teşkil ettiği anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan başvuru konusu ihaleyle ilgili olarak yapılan başka bir itirazen şikayet başvurusu nedeniyle alınan 19.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-613 sayılı Kurul Kararı ile ihale kararı ve ihale işlemleri iptal edildiğinden, bu başvuru hakkında yeniden karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul