En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-612
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :102
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-612
Şikayetçi:
 Zengin Temizlik Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti.Vekili Av. Raşit SARIKAYA, Kader Sokak 4/11 GOP/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Talatpaşa Bulvarı Samanpazarı Altındağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.01.2007 / 1781
Başvuruya konu ihale:
 2006/46981 İhale Kayıt Numaralı “17 Aylık Hastane Genel Temizlik, Taşıma (Hasta Hizmetleri) ve İlaçlama Hizmetleri İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.02.2006 tarih ve 08.02.04.0078/2007-6E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce 19.06.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “17 Aylık Hastane Genel Temizlik, Taşıma (Hasta Hizmetleri) ve İlaçlama Hizmetleri İşi” ihalesine ilişkin olarak Zengin Temizlik Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti. Vekili Av. Raşit SARIKAYA’nın 25.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  18.01.2007 tarih ve 1781 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

MB Tem. Turz. Ser. Taş. Yem. Teks. İnş. Bilg. Hay. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Nehir Tem. Hizm.Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının 4734 sayılı Kanunun “Yasak Fiil veya Davranışlar” başlıklı 17 nci maddesi; “İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır: … e) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak. Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.” hükmüne aykırı işlemlerinin idarece 4734 sayılı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler çerçevesinde değerlendirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; müvekkil firma Zengin Temizlik Gıda İnşaat Sanayi Tic.Ltd.Şti.’nin 19.06.2006 tarihli “17 Aylık Genel Temizlik, Taşıma (Hasta Hizmetleri) ve İlaçlama Hizmet Alımı İşi” ihalesine İstekli sıfatı ile katılarak teklif sunduğu, idarenin 07.07.2006 tarih ve 13168 sayılı yazısı  ile  ihalenin en avantajlı teklif sahibinin MB firması ve Nehir firmasının kurduğu ortak girişim olduğunun belirtildiği, müvekkil   firmanın   19.07.2006  tarih  ve  08419   sayı   ile  idare   kayıtlarına alınan yazı ile idareye yapılan şikayet başvurusunda tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun bulunmadığı belirtilerek ihalede en avantajlı teklif sahibi olarak görülen firmanın sunduğu ISO:9001 kalite sistem belgesinin ihale konusu işi kapsayıp kapsamadığının yeniden gözden geçirilmesinin talep edildiği, idarenin   28.07.2006   tarih   ve   14621   sayılı   yazısı ile ihalede geçerli teklif sahibi firma olmadığından söz konusu ihalenin iptal edildiğinin belirtildiği, iptal kararına karşı 11.09.2006 tarih ve 27757 sayılı yazı ile Kamu İhale Kurumuna İtirazen Şikâyet başvurusunda bulunulduğu, Kamu İhale Kurulunun 09.10.2006 tarih ve 2006/UH.Z-2373 sayılı kararı ile; müvekkil   firmanın   teklifinin   aşırı   düşük   olduğu   gerekçesi  ile   ihale   dışı bırakılmasında mevzuata uyarlılık bulunmadığı, idarece 25.07.2006 tarihinde alınan ihalenin iptaline ilişkin kararın iptaline, ihale üzerinde bırakılan isteklinin Sunduğu Kalite Yönetim Sistem Belgelerinin de ihale konusu işi kapsamadığı yönünde idareye yapılan  şikayet  başvurusu  üzerine  ihale  üzerinde  bırakılan isteklinin  sunduğu Kalite Yönetim Sistem Belgelerinin de ihale konusu işi kapsamadığının idarece    belirlenerek   teklifin    değerlendirme   dışı    bırakıldığı,   dolayısıyla isteklilere eşit muamele yapılmadığı anlaşılarak mevzuata aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında değerlendirme   yapılarak   gerekiyorsa   inceleme   ve/veya   soruşturma başlatılmak üzere Sağlık Bakanlığı’na bildirilmesine karar verildiği, söz konusu Kurul Kararından sonra idarenin 02.11.2006 tarih ve 21265 sayılı yazısı ile müvekkil firmanın yeni teminatını ve teklif uzatma yazısını sunmasının istendiği, 14.11.2006 tarihinde idarenin kayıtlarına alınan yazı ile teklif geçerlilik süresinin uzatıldığının belirtildiği ve geçici teminat mektubunun idareye sunulduğu, idarenin müvekkil firmaya 20.12.2006 tarihinde tebliğ ettiği 15.12.2006 tarih ve 24533 sayılı  "kesinleşen ihale kararı" yazısında; ihalenin MB Tem. Tur. Ser. Taş. Yem.Teks. İnş. Bilg. Hay. ve San. Tic. Ltd. Şti. / Nehir Tem. Hizm. Tic. Ltd. Şti.´de kaldığı, 12.12.2006 tarihli ihale komisyonu kararında ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif sahibi olarak Zengin Tem.Gıda İnş.San.Tic.Ltd.Şti.´nin ikinci en uygun teklif sahibi olarak da MB Tem. Tur. Ser. Taş. Yem.Teks. İnş. Bilg. Hay. ve San. Tic. Ltd. Şti. / Nehir Tem. Hizm. Tic. Ltd. Şti. ortak girişiminin belirlenmesi üzerine idarece ihale üzerine bırakılan Zengin Tem.Gıda İnş.San.Tic.Ltd.Şti. ve ortakları için Kamu İhale Kurumundan alınan elektronik teyit ile söz konusu şirketin şirket müdürü ve ortağı olan Hüseyin ZENGİ hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca O6.12.2006 tarihinden geçerli olmak üzere kamu davası açıldığı bu sebeple de kamu ihalelerine giremeyeceğinin yazılı olarak belirtildiği, söz konusu şirketin ortağı ve şirket müdürü olan şahıs hakkında kamu davası açıldığından ihale yetkilisinin kararın yeniden değerlendirilmek üzere komisyona iade edilmesini istediği, ihale komisyonunun yeniden toplanarak MB Tem. Tur. Ser. Taş. Yem.Teks. İnş. Bilg. Hay. ve San. Tic. Ltd. Şti. / Nehir Tem. Hizm. Tic. Ltd. Şti.ortak girişiminin ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif sahibi olarak belirlenmesine ve başkaca geçerli teklif sahibi olmadığı için ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin belirlenememesîne karar verildiğinin belirtilmesi üzerine 25.12.2006 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, müvekkil firmanın ortaklar kurulunca 13.11.2006 tarihinde alınan karar ile şirket müdürü Hüseyin ZENGİ´nin sağlık sebebiyle müdürlük yetkisinin iptaline ve 13.11.2006 tarihinden itibaren şirketin diğer hissedarı Rızkiye ZENGİ’nin şirket müdürlüğüne seçilmesine karar verildiği daha sonra bahse konu kararın aynı gün 13.11.20O6 TARİH VE 57570 yevmiye numarası ile Ankara 13. Noterliği´ne tasdik ettirildiği, müvekkil şirketle ilişkisi yalnızca % 50 (yarısı) hisseye sahip olan ortak Hüseyin ZENGİ adına 06.12.2O06 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kamu davası açılması sebebi ile müvekkil firma Zengin Tem.Gıda İnş.San.Tic.Ltd.Şti.´ne ait teklifin değerlendirme dışı bırakılmasında hukuka uyarlılık bulunmadığı, şikayet başvurusu üzerine idarenin 09.01.2007 tarihinde posta yolu ile tebliğ edilen 05.01.2007 tarih ve 141 sayılı yazısında, istekli tarafından idareye teklifin 19.07.2006 tarihinde verildiği ihale   sürecinin   devamında   13.11.2006   günü   şirket   müdürünün değiştiğinin bildirilmediği, bir ay içinde bu değişikliğin Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlandığına dair bir belge sunulmadığı, ayrıca 25.12.2006 tarihli dilekçede imzası olan Raşit SARIKAYA’ya yetkinin Hüseyin ZENGİ tarafından verildiği, 13.11.2006 tarihinden itibaren Rızkiye ZENGİ’nin şirketi münferit imzası ile temsile yetkili olduğu, bu nedenle 25.12.2006 tarihli dilekçede imzası olan Raşit SARIKAYA´ya Rızkiye ZENGİ tarafından yetki verilmiş olması gerektiği, bu sebeple itiraz başvurusunda imzası olan Raşit SARIKAYA´nın Zengin Tem. Gıda. İnş. San.Tic.Ltd. Şti´ni imza yetkisi olmadığı, bu sebeple İhalelere karşı yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8.a. maddesindeki şartın sağlanmadığı iddialarına yer verildiği, 13.11.2006 tarihinde Hüseyin ZENGİ´ nin müdürlük yetkisinin kaldırıldığını açıkça belgelediği, kaldı ki; müvekkil şirketin ortaklar kurulu tarafından alınan ve aynı gün 13.11.2006 tarih ve 57570 yevmiye numarası  Ankara 13. noterliğinde onaylanan kararı takip eden 14.11.2006 tarihi eski şirket Müdürü Hüseyin ZENGİ´ nin bir isnattan dolayı tutukluluk sürecinin başladığı ve 15.01.2007 tarihine kadar tutukluluk hali devam ettiğinden, bunun taahhüdün, görevin, mükellefiyetin yada ödevin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır kaza, ağır hastalık  ve tutukluluk hallerinin mücbir sebep tanımlaması içinde yer aldığı, Hüseyin ZENGİ’nin müdürlük yetkisinin kaldırıldığı kararı ile eski Şirket Müdürü Hüseyin ZENGİ’nin tutukluluk başlangıcı olan 14.11.2006 tarihi dikkate alındığında eski Şirket Müdürü Hüseyin ZENGİ tarafından şirkete ait bilgi, belge ve dokümanların yeni Şirket Müdürü Rızkiye ZENGİ´ye devir tesliminin gerçekleşemediği, şirkete ilişkin bilgi, belge ve dokümanların yeni Şirket Müdürü Rızkiye ZENGİ´ye devir tesliminin 15.01.2007 tarihinden itibaren gerçekleştiği, 13.11.2006 tarihinden önce şirket müdürü olan Hüseyin ZENGİ tarafından şirket adına verilen vekâletnamelerin Hüseyin ZENGİ´nin müdürlük görevinden ayrılmasından sonra şirket adına devam ettiği, ayrıca Kamu İhale Kurumunun resmi internet sitesi olan www.kik.gov.tr adresinde yer alan Kamu Satınalma Platformunda bulunan vatandaş girişi bölümünden bakıldığında, ilgili idare tarafından 12.12.2006 tarihinde başvuruya konu ihaleye teklif sunan ve idare tarafından geçerli teklif sahibi olarak belirlenen; MB Temizlik Güv. Teks İnş. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti., Nehir Temizlik Güvenlik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti., Bakış Tem. Hiz. Gıda İhtiyaç Mad. Sanayi Tic. Ltd. Şti. Zaloğlu Turizm İnşaat Tem. Güv, Gıd. Paz. San. Tic. Ltd. Şti. ve müvekkil firma Zengin Temizlik Gıda İnşaat Sanayi Tic Ltd.Şti. adına Kamu İhale Kurumundan yasak teyidi yapıldığı, yapılan bu teyit sonrasında müvekkil firmanın yasaksız olduğunun görülmesinden sonra  ihale aşamasında  idareye sunmuş olduğu belgelerden hareketle müvekkil şirketin Müdürü olduğu görülen Hüseyin ZENGİ adına Kamu İhale Kurumundan yasaklılık teyidi yapılmasına rağmen eşit muamelede bulunulmayarak diğer şirketlerin görülen ortak veya müdürleri hakkında her hangi bîr teyit yapılmadığı, 09.08.2006 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinin 564. sayfasında yer alan bilgiye göre Mustafa BAKIŞ´ın MB Temizlik Güv. Teks İnş. Taah. San. Ve Tic . Ltd. Şti.’nin hissedarı ve şirket müdürü olduğu ve bu görevi Metin BAKIŞ ile birlikte yürüttüğü,  şayet idarenin iddia ettiği üzere şirket müdürü değişikliğinin ihale tarihinden sonra idareye bildirilmesi gerekmekte ise MB firmasının ihale tarihi olan 19.06.2006 tarihinden sonra yapmış olduğu bu değişikliği idareye bildirip, bildirmediği ile şayet bildirilmiş ise, şirket müdürlerinden Metin BAKIŞ ile 2004 yılı içerisinde hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamu davası açılan Mustafa BAKIŞ ( şirketin diğer hissedar müdürü) hakkında idarece yasaklı teyidi dahi alınmaması da idare tarafından söz konusu firmanın korunup, kollandığını ispat ettiği, başvuruya konu olan ihaleye MB Temizlik ve Bakış Temizlik firmalarının ayrı ayrı olarak farklı firmalarla iş ortaklığı oluşturarak 4. ve 9. sıralarda teklif sunduğu, her ne kadar ihale tarihinde ve sonrasında Mustafa BAKIŞ´ın ortaklık ve hissesi bulunmasa da Bakış Temizlik firmasının kurucu ortaklarından olduğu, 09.08.2006   tarihinden   sonra   ortak   olduğu   MB   Temizlik firmasında müdürlük görevi üstlendiği, her   iki   firmanın   hissedarlarının   (hâkim   ortaklar)   da   Bakış   ailesinin mensupları olması,  başvuruya konu ihalede geçerli sayılan teklifler arasında en düşük fiyatı teklif sahibinin "Bakış şirketlere grubuna dâhil olan" Bakış firması olduğu ve müvekkil firmanın ihale dışı bırakılmaya çalışılmasından sonra her nedense bu firmanın teklifinin değerlendirmeye alınmaması ve işin en yüksek fiyata ihale edilmeye çalışılması, yine  aynı  ihalede geçerli  teklifler arasında  en  yüksek teklifi  "Bakış şirketlere grubuna dahil olan" MB firmasının sunmuş olması sebepleri ile Mustafa Bakış tarafından alternatif teklif verebilmenin mümkün olmadığı başvuruya konu ihalede dolaylı olarak birden fazla teklif verildiği ve bu durumun 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 17/d. Maddesi hükümlerine açıkça aykırılık teşkil ettiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

19.06.2006 tarihli 2006/46981 İKN´li “17 Aylık Hastane Genel Temizlik, Taşıma (Hasta Hizmetleri) ve İlaçlama Hizmetleri İşi” ihalesinin idarece 25.07.2006 tarihinde ihalede geçerli teklif kalmadığı gerekçesi ile iptali işlemine karşı başvuru sahibinin 11.09.2006 tarihinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması üzerine 09.10.2006 tarih ve 2006/UH.Z-2373 sayılı Kurul Kararının alındığı,

 

Söz konusu Kurul Kararında; idarenin 25.07.2006 onay tarihli ihalenin iptaline yönelik kararının iptaline ve 06.07.2006 tarihli kesinleşen ihale kararında 9 istekliye ait teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerekçeleri arasında ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Belgelerinin ihale konusu işi kapsamadığı gerekçesi yer almasına ve MB Tem. Turz. Ser. Taş. Yem. Teks. İnş. Bilg. Hay.San.ve Tic.Ltd.Şti.-Nehir Tem.Hizm.Tic.Ltd.Şti. ortak girişimi ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenmesine karşın, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu Kalite Yönetim Sistem Belgelerinin de ihale konusu işi kapsamadığı yönünde idareye yapılan şikayet başvurusu üzerine ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu Kalite Yönetim Sistem Belgelerinin de ihale konusu işi kapsamadığının idarece belirlenerek teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, dolayısıyla isteklilere eşit muamele yapılmadığı anlaşıldığından belirtilen mevzuata aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında değerlendirme yapılarak, gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere kararın Sağlık Bakanlığı’na bildirilmesine karar verildiği, 

 

09.10.2006 tarih ve 2006/UH.Z-2373 sayılı Kurul Kararının idareye bildirilmesi üzerine ihale komisyonunca yapılan değerlendirme sonucunda alınan 12.12.2006 tarihli kararda; Zengin Temizlik Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak ve MB Tem. Turz. Ser. Taş. Yem. Teks. İnş. Bilg. Hay. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Nehir Tem. Hizm.Tic. Ltd. Şti. ortak girişiminin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenmesine karar verildiği, ancak ihale yetkilisince ekonomik açıdan en avantajlı birinci isteklinin şirket müdürü ve ortağı hakkında kamu davası açıldığından ihalenin bu istekliye ihale edilmesi uygun bulunmayarak ihale kararının iptal edildiği,

 

İhale yetkilisi tarafından kararın yeniden değerlendirilmek üzere komisyona iade edilmesinin istenilmesi üzerine ihale komisyonunun yeniden toplanarak yaptığı 14.12.2006 tarihli değerlendirme sonucunda; MB Tem. Turz. Ser. Taş. Yem. Teks. İnş. Bilg. Hay. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Nehir Tem. Hizm.Tic. Ltd. Şti. ortak girişiminin ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif olarak belirlendiği ve başka geçerli teklif olmadığı için ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin belirlenemediği anlaşılmıştır.

 

            İdarece gönderilen ihale işlem dosyasında yapılan incelemede;

 

            Zengin Temizlik Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif dosyasında yer alan imza sirküleri ve 11.12.1997 tarih ve 4438, 11.10.2001 tarih ve 5401, 30.05.2003 tarih ve 5809, 21.04.2004 tarih ve 6034, 12.11.2004 tarih ve 6177, 26.07.2005 tarih ve 6354, 19.08.2005 tarih ve 6372, 25.05.2006 tarih ve 6563 sayılı Ticaret Sicili Gazetelerinde yer alan şirket sicil kayıtları uyarınca şirket müdürü Hüseyin ZENGİ’nin münferit imzası ile şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkili kılındığı, şirket müdürü Hüseyin ZENGİ tarafından şirket adına düzenlenen vekaletname ile vekil tayin edilen Murat DURMUŞ tarafından ise ihaleye teklif verildiği anlaşılmıştır.

 

            24.01.2007 tarih ve 340 sayılı Kurum yazısı ile Muş Ticaret Sicili Memurluğunun 2509 sicil sıra numarasında kayıtlı bulunan Zengin Temizlik Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’ne ait sicil bilgilerinin istenilmesi üzerine, Muş Ticaret ve Sanayi Odası Ticaret Sicili Memurluğunun 24.01.2007 tarih ve 09 sayılı yazısında özetle; ihale tarihi olan 19.06.2006 tarihi itibariyle şirketi temsil ve ilzama Hüseyin ZENGİ’nin yetkili olduğu, şirket ortaklarının Rızkiye ZENGİ ile Hüseyin ZENGİ olduğu ve her birinin şirket sermayesindeki hisse oranının %50 olduğu, şirketin 13.11.2006 tarih ve 14 sayılı Ortaklar Kurulu kararının 23.01.2007 tarihinde Ticaret Sicili Memurluğuna tescil edildiği, bu karar ile 3 yıl süre ile şirket müdürlük yetkisinin Rızkiye ZENGİ’ye verildiği ve Hüseyin ZENGİ’nin müdürlük yetkisinin iptal edildiği, şirket ortaklarında ve sermaye pay oranlarında ise herhangi bir değişikliğin olmadığı belirtilmiştir.

           

            Kamu İhale Kurumu İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı’ndan şikayet konularına ilişkin bilgi istenilmesi üzerine anılan Dairenin 24.01.2007 tarih ve 15 sayılı yazısı ve ekleri incelendiğinde; Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından Hüseyin ZENGİ hakkında kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olup olmadığına ilişkin yasaklılık teyidinin 12.12.2006 tarihinde Kamu İhale Kurumundan yapıldığı ve Kamu İhale Kurumunun 200620209 numaralı teyidi ile Hüseyin ZENGİ’nin hakkında kamu davası açıldığı ve 06.12.2006 tarihinden itibaren yargılama sonuçlanıncaya kadar Kanun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamayacağı bilgisine yer verildiği görülmüştür.

 

            Diğer yandan; Zengin Temizlik Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’ne vekaleten ihaleye teklif veren Murat DURMUŞ’un yasaklılık durumu ile ilgili bilginin İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı’ndan talep edilmesi üzerine gönderilen 06.02.2007 tarih ve 24 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; Murat DURMUŞ hakkında da kamu davası açıldığı ve 06.12.2006 tarihinden itibaren yargılama sonuçlanıncaya kadar Kanun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamayacağı bilgisine ulaşılmıştır.

 

            Ankara 13.Noterliğinden şikayet konularına ilişkin bilgi talep edilmesi üzerine gönderilen anılan Noterliğin 24.01.2007 tarih ve 51 sayılı yazısı incelendiğinde; Zengin Temizlik Gıda İnş.San.Tic.Ltd.Şti.’ne ait 13.11.2006 tarih ve 57570 yevmiye nolu 13.11.2006 tarihli Şirket Müdürü Hüseyin ZENGİ’nin müdürlük yetkisinin iptali ve 3 yıl süre ile şirket müdürlüğüne Rızkiye ZENGİ’nin getirildiğine dair kararın Noterlikleri tarafından tasdik edildiği belirtilmiştir.

            4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İsteklilerin Ceza Sorumluluğu” başlıklı 59 uncu maddesinde; Taahhüt tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Hükmolunacak cezanın yanısıra, idarece 58 inci maddeye göre verilen yasaklama kararının bitiş tarihini izleyen günden itibaren uygulanmak şartıyla bir yıldan az olmamak üzere üç yıla kadar bu Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan mahkeme kararıyla 58 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılanlarla birlikte yasaklanırlar.

Bu Kanun kapsamında yapılan ihalelerden dolayı haklarında birinci fıkra gereğince ceza kovuşturması yapılarak kamu davası açılmasına karar verilenler ve 58 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılanlar yargılama sonuna kadar Kanun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamaz. Haklarında kamu davası açılmasına karar verilenler, Cumhuriyet Savcılıklarınca sicillerine işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna bildirilir….”,

            4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesinde; “17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar, hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 2 nci ve 3 üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Katılma yasakları, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı tarafından verilir.

Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir.

4734 sayılı Kanunun “İhaleye Katılamayacak Olanlar” başlıklı 11 inci maddesinde;Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar: a) Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar....”

Kamu İhale Genel Tebliğinin XV/G maddesinde; “İhale veya son başvuru tarihi itibarıyla haklarında yasaklama kararı veya haklarında kamu davası açılmış bulunan  aday veya isteklilerin;

1) İhaleye katılmaları halinde ihale dışı bırakılmaları ve geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi,

2) Bu durumlarının tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerinde ihale yapılmış ancak ihale kararı ihale yetkilisince onaylanmamış olması durumunda, bu isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi,

3) Bu durumlarının ihale kararı onaylandıktan sonra sözleşmenin imzalanmasına kadar geçen süre içinde anlaşılması durumunda ihale kararının iptali ile duruma göre kesin teminatın veya geçici teminatın gelir kaydedilmesi,

4) Bu durumlarının sözleşme yapıldıktan sonra anlaşılması halinde, sözleşmenin 4735 sayılı Kanunun 21 inci maddesi hükmü uyarınca feshedilmesi ve hesabın genel hükümlere göre tasfiyesi ile kesin teminatın ve varsa ek kesin teminatların gelir kaydedilmesi,

Gerekmektedir.

İhale veya son başvuru tarihi itibarıyla haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmayan veya haklarında kamu davası açılmamış aday veya istekliler hakkında, ihale süreci içerisinde herhangi bir idare tarafından yasaklama kararı verilmesi veya haklarında kamu davası açılması durumunda yasaklama kararının Resmi Gazete’de yayım tarihinden veya haklarında kamu davası açıldığı tarihten önce teklif vermiş olan istekliler açısından yukarıdaki hükümlerin uygulanmasına imkan bulunmamaktadır. Bu durumda olan aday veya isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları iade edilecektir. İhale sürecine göre, ihale komisyonu kararı veya ihale yetkilisinin onayı iptal edilecek ve usulüne uygun olarak verilmiş diğer teklifler değerlendirilmeye tabi tutularak ihale süreci tamamlanacaktır. Bu durum hakkında, usulüne uygun şekilde teklif vermiş olan diğer aday veya isteklilere yazılı olarak bilgi verilecektir.”,

 

XV/H maddesinde; “4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunması sebebiyle aynı Kanunun 58 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları gereğince haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilen şirket ortak veya ortaklarının ;

1) Ortağı olduğu şahıs şirketi,

2) Sermayesinin yarısından fazlasına sahip olması veya sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmamakla birlikte idare ve temsile yetkili yönetim kurulu üyesi veya müdürü olması koşuluyla ortağı olduğu sermaye şirketi ,

ortak hakkında verilmiş olan yasaklılık kararı devam ettiği süre içinde 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca anılan Kanun kapsamındaki idarelerin ihalelerine katılamayacaktır.

Ayrıca, haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilen şirket ortak veya ortaklarının bu şirketlerden ayrılarak başka şirketlere ortak olması halinde, ortak oldukları şirketler de, ortak hakkında verilmiş olan yasaklılık kararı devam ettiği süre içinde yukarıda 1 ve 2 nci maddelerde belirtilen esaslar gereğince anılan Kanun kapsamındaki idarelerin ihalelerine katılamayacaktır.”,

 

XV/I maddesinde;...4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunması sebebi ile aynı kanunun 59 uncu maddesi 2 nci fıkrası gereğince haklarında kamu davası açılmasına karar verilen;

a) Gerçek kişiler,

b) Tüzel kişiler,

c) Gerçek  ve tüzel kişilerin o işteki ortakları,

d) Gerçek ve tüzel kişilerin o işteki vekilleri,

Yargılama sonuna kadar Kanun kapsamında yer alan kurum ve kuruluşların ihalelerine katılamayacaktır.

4734 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında yapılan gönderme dolayısıyla;

Türk Ceza Kanununda tüzel kişiler hakkında ceza davası açılmasının öngörüldüğü durumlarda haklarında kamu davası açılan tüzel kişilik şahıs şirketi ise bu şirketin ortaklarının tamamı; sermaye şirketi ise, sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek ve tüzel kişi ortaklar da yargılama sonuna kadar 4734 sayılı Kanun kapsamında yer alan Kurum ve kuruluşların ihalelerine anılan Kanunun 58 inci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca katılamayacaklardır.

Aynı nedenle;

Yukarıda belirtilen şekilde yargılama sonuna kadar ihalelere katılamayacak olanların ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları sermaye şirketleri de yargılama sonuna kadar Kanun kapsamında yer alan kurum ve kuruluşların ihalelerine katılamayacaklardır…. 

            3- 4734 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin 2 nci fıkrası gereğince bu Kanun kapsamında yapılan bir ihaleden dolayı haklarında kamu davası açılanlar, kamu davası açıldığı tarihte 58 inci maddenin 2 nci fıkrasında sayılanlarla birlikte ihalelere katılamayacaktır. 58 inci maddenin 2 nci fıkrasında sayılan ve ihalelere katılamayacak olan ortak/ortaklıklar belirlenirken, kamu davası açıldığı tarihteki durum dikkate alınacaktır...” hükümleri yer almıştır.

 

            Söz konusu olayda; ihale tarihi olan 19.06.2006 tarihi itibariyle Zengin Temizlik Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin şirketi münferit imzası ile temsil ve ilzama yetkili müdürü olan Hüseyin ZENGİ hakkında açılan kamu davası bulunmadığı ve anılan şirket müdürü tarafından düzenlenen vekaletname ile  şirket adına ihaleye teklif verilebilmesi için Murat DURMUŞ’un vekil tayin edilmesi sonucunda ihaleye Zengin Temizlik Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’ni vekaleten Murat DURMUŞ tarafından teklif verildiği, ihale tarihinden sonraki bir aşamada ancak ihale süreci içerisinde olmak üzere 13.11.2006 tarihi itibariyle Hüseyin ZENGİ’nin şirket müdürlük yetkisinin kaldırılmasını takiben hakkında kamu davası açıldığı ve 06.12.2006 tarihi itibariyle yargılama sonuna kadar ihalelere katılmasının yasaklandığı, söz konusu ihaleye Zengin Temizlik Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’ni vekaleten teklif sunmuş bulunan Murat DURMUŞ hakkında da ihale tarihinden sonraki bir aşamada kamu davası açıldığı ve 06.12.2006 tarihinden başlamak üzere yargılama sonuna kadar ihalelere katılmasının yasaklandığı, ayrıca 25.12.2006 tarihinde idareye yapılan şikayet başvurusunda Hüseyin ZENGİ’nin şirket müdürlük yetkisinin kaldırıldığı konusunda başvuru sahibi tarafından idareye bilgi verildiği anlaşılmıştır.

 

İdarece alınan şikayete ilişkin kararda yer verilen “şirket müdürü Hüseyin ZENGİ’nin müdürlük yetkisinin kaldırıldığının idareye bildirilmediği, bir ay içinde bu değişikliğin Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlandığına dair bir belgenin sunulmadığı” gerekçesine ilişkin incelemede;

 

Limited şirketlerde aksi kararlaştırılmış olmadıkça ortaklar hep birlikte müdür sıfatiyle şirket işlerini idareye ve şirketi temsile mezun ve mecburdurlar. Limited şirketlerde idare ve temsil yetkisi müdürlerce kullanılır. Normal ve günlük “mutad” işlerde karar verme yetkisi şirket müdürlerinindir, olağanüstü işler için karar verme yetkisi ortaklar genel kurulundadır.

Limited şirketlerde müdür sıfatının kazanılması üç yolla “usulde” olabilir:

1- Esas mukavele ile belirlenme: Şirketin kuruluşu sırasında müdür veya müdürler esas mukavele ile belirlenebilir. Bir veya birden fazla sayıda müdür seçilebilir. İdare haklarının “idare meclisi” şeklinde teşekkül ettirilen bir heyete bırakılması kararlaştırılabilir.

2- Ortaklar genel kurul kararıyla seçilme: Müdür şirket mukavelesiyle tayin edilmemiş ise, ortaklar genel kurul kararıyla şirketin yönetim ve temsili ortaklardan birine veya birkaçına bırakılabilir.

3- Kanun gereği kazanma: Şirket mukavelesinde veya daha sonra ortakların kararı ile müdür sıfatı ortaklardan birine veya birkaçına bırakılmamışsa, ortakların hepsi bu sıfatı kazanmış olur.

Müdürlüğün kaybedilmesi ise, müdürün iflası, mahkumiyeti, mukavelede öngörülen sebepler, ölüm, istifa, azil gibi sebeplerle olabilir.

Müdürlüğün kazanılması ve kaybedilmesi hallerinde keyfiyetin ticaret siciline tescili ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı zorunludur.

Bununla birlikte, tescilin iki türlü etkisi bulunmaktadır. Tescil, sadece bir hakkın veya bir hukuki durumun doğmuş olduğunu bildirir ya da bir hakkın, belli bir hukuki durumun ortaya çıkması için yapılır. İlk halde tescil bildirici, ikinci halde ise kurucu etkiye sahiptir.

Ticaret siciline tescil, kural olarak bildirici etkiye sahiptir. Ticaret siciline yapılacak tescil, istisnai bazı hallerde kurucu etkiye sahiptir. Tescilin kurucu etkiye sahip olduğu haller şunlardır:

-                           Ticaret unvanı ve işletme adının TTK 43/II ve 52 vd. daki hükümlere göre özel şekilde korunmasının talep edilebilmesi için unvan ve işletme adının tescil ettirilmiş olması gerekir.

-                           Ticaret şirketlerinin tüzel kişilik kazanabilmesi için ticaret siciline tescil şarttır.

-                           Ticari işletme sayılmayan işletmelerde (esnaf işletmesi) ticari mümessil ancak ticaret siciline kayıt suretiyle atanabilir.

-                           Anonim şirketlerde ana sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin genel kurul kararları da tescilden önce hüküm ifade etmez.

-                           Anonim şirketlerle ilgili olarak kuruluştan sonra devralmayı düzenleyen TTK 311’de gösterilen sözleşmelerin de geçerli olabilmesi için ticaret siciline tescil edilmeleri lazımdır.

-                           Ticari işletme rehninin kurulabilmesi için de rehin sözleşmesinin sicile tesciline gerek vardır.

Türk Ticaret Kanununun;38 inci maddesine göre, Ticaret sicili kayıtları, nerede bulunursa bulunsunlar üçüncü kişiler hakkında kaydın T. Ticaret Sicili Gazetesi ile ilan edildiği, ilanın tamamı aynı nüshada yayınlanmamış ise son kısmının yayınlandığı günü takip eden iş gününden itibaren hüküm ifade eder.

39 uncu maddesine göre ise, üçüncü kişilerin, kendileri hakkında hüküm ifade etmeye başlayan kayıtları bilmedikleri yolundaki iddiaları dinlenmez.

Buna karşılık tescili gerektiği halde tescil edilmemiş veya tescil edilip de ilan olunmamış hususların üçüncü kişiler tarafından bilinmemesi asıldır. Ancak tescil ve ilan edilmemiş olan bir husus üçüncü kişiye değişik yollardan duyurulabilir. Bu durumda üçüncü kişi tarafından bilindiğini ispat etmek, bu hususu ileri sürene aittir.

Yukarıda belirtilen açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, şirketi temsile yetkili müdürün müdürlük yetkisinin kaldırılması halinde bu değişikliğin ticaret siciline tescili ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı zorunlu olmakla birlikte, buradaki tescil bildirici mahiyette olduğundan şirket müdürü değişikliğine ilişkin ortaklar kurulu kararı, kararın alındığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Şirket müdürü değişikliğine ilişkin karardan, kararın ticaret siciline tescili ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanından önce haberdar olan idarelerin, anılan kararı dikkate alarak işlemde bulunması, aksi durumda ise ticaret sicilindeki kaydı esas almasında hukuki zorunluluk bulunduğu anlaşılmıştır.

 

13.11.2006 tarih ve 14 sayılı Ortaklar Kurulu kararı ile Hüseyin ZENGİ’nin müdürlük yetkisi iptal edildiğinden ve bu durum idareye 25.12.2006 tarihinde yapılan şikayet başvurusu ile bildirildiğinden, ayrıca 13.11.2006 tarih ve 14 sayılı Ortaklar Kurulu kararı 23.01.2007 tarihinde Ticaret Sicili Memurluğuna tescil edildiğinden, idarenin anılan kararı dikkate alarak işlemde bulunması gerektiği değerlendirilmiştir. Belirtilen nedenlerle bu hususta başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

Zengin Tem.Gıda İnş.San.Tic.Ltd.Şti. müdürü ve %50 hissedarı olan Hüseyin ZENGİ hakkında açılan kamu davası nedeniyle Zengin Tem.Gıda İnş.San.Tic.Ltd.Şti.’nin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılması konusuna ilişkin yapılan incelemede;

 

Hakkında yasaklama kararı verilenlerin ortak oldukları sermaye şirketi hakkında da yasaklama kararı verilebilmesi veya hakkında kamu davası açılan kişinin ortağı olduğu sermaye şirketinin de bu sebeple ihale dışı bırakılabilmesi için, hakkında yasaklılık kararı verilen ya da 59 uncu madde yollaması gereğince hakkında kamu davası açılan kişinin ortağı olduğu şirketin sermayesinin yarısından fazlasına sahip olması gerekmektedir. 

 

Bu sebeple, hakkında kamu davası açılan şirket müdürünün, sermayesinin yarısından azına sahip bulunduğu sermaye şirketinin ihalelere katılmasında hukuki bir engel bulunmadığı açıktır.

 

Öte yandan, 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde; bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan hükümlü bulunanların doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamayacağının hükme bağlanmış olması sebebiyle, hakkında kamu davası açılan ve bu sebeple geçici olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olan şirket müdürünün, müdürü olduğu ve bu sebeple temsile yetkili bulunduğu şirket adına ihalelere katılamayacağı değerlendirilmektedir.

 

Şirket müdürünün vekalet verdiği kişi tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde ise, vekilin şirket müdürü adına değil şirket adına işlemde bulunacak olması sebebiyle (hakkında yasaklama kararı bulunmaması halinde) Kanunun 11 inci maddesinde yer alan yasaklamaya tabi olmayacağı anlaşılmaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin XV/I maddesinin 3 üncü bendinde; 4734 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin 2 nci fıkrası gereğince bu Kanun kapsamında yapılan bir ihaleden dolayı haklarında kamu davası açılanların, kamu davası açıldığı tarihte 58 inci maddenin 2 nci fıkrasında sayılanlarla birlikte ihalelere katılamayacağı, 58 inci maddenin 2 nci fıkrasında sayılan ve ihalelere katılamayacak olan ortak/ortaklıklar belirlenirken, kamu davası açıldığı tarihteki durumun dikkate alınacağı,

 

Düzenlenmiştir.  

 

Anılan düzenleme gereğince, ihale sürecinin herhangi bir aşamasında hakkında açılmış bir kamu davası bulunmayan, hakkında kamu davası açıldığı tarihte ise şirket müdürü yetkisi kaldırılmış bulunan ortak (şirket sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulunmayan ortak) sebebiyle, şirketin Kanun kapsamındaki idarelerin ihalelerine katılmasına engel bir hüküm bulunmamaktadır.

 

İhale tarihi olan 19.06.2006 tarihi itibariyle Zengin Temizlik Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin şirket müdürü olan Hüseyin ZENGİ’nin müdürlük yetkisi ihale tarihinden sonraki bir tarih olan 13.11.2006 tarihinde kaldırılmış bulunduğundan ve bu tarihten sonra 06.12.2006 tarihi itibariyle hakkında açılan kamu davası nedeniyle ihalelere katılması yargılama sonuçlanıncaya kadar yasaklandığından, ayrıca Hüseyin ZENGİ Zengin Temizlik Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulunmadığından, Hüseyin ZENGİ hakkında açılan kamu davası nedeniyle Zengin Temizlik Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin Kanun kapsamındaki idarelerin ihalelerine ve dolayısıyla söz konusu ihaleye katılmasında hukuki bir engel bulunmamaktadır.

 

Diğer yandan; söz konusu ihaleye Zengin Temizlik Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti. adına vekaleten teklif sunan Murat DURMUŞ’un ihale tarihi itibariyle hakkında açılan bir kamu davası bulunmamakla birlikte; ihaleye teklif sunulduğu tarihten sonraki bir aşamada hakkında kamu davası açılarak 06.12.2006 tarihinden başlamak üzere yargılama sonuçlanıncaya kadar kamu ihalelere katılmasının yasaklandığı anlaşıldığından;

 

4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde; bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan hükümlü bulunanların doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamayacağının hükme bağlanmış olması sebebiyle, hakkında kamu davası açılan ve bu sebeple geçici olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olan Murat DURMUŞ’un vekaleten temsile yetkili bulunduğu şirket adına ihalelere katılamayacağı değerlendirildiğinden, ihale tarihi itibariyle şirketi vekaleten Murat DURMUŞ tarafından söz konusu ihaleye teklif verilmesi nedeniyle Zengin Temizlik Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin Kanunun 11 inci maddesinde yer alan yasaklamaya tabi olması gerektiği ve Kamu İhale Genel Tebliğinin XV/G maddesi hükmü uyarınca; ihale tarihi itibariyle haklarında kamu davası açılmamış istekliler hakkında ihale süreci içerisinde kamu davası açılması halinde isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatının iade edilmesi gerektiğinden Zengin Temizlik Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve geçici teminatının iade edilmesi gerekmektedir.

 

Diğer yandan idarenin şikayete ilişkin kararında yer alan; “Raşit SARIKAYA´nın Zengin Tem. Gıda. İnş. San.Tic.Ltd. Şti´ni imza yetkisi olmadığı” iddiasına ilişkin incelemede;

 

Türk Ticaret Kanunu’nun 453 üncü maddesinin;Birinci  fıkrasında; ticari vekilin, ticari mümessil sıfatını haiz olmaksızın bir ticarethane veya fabrika veya ticari şekilde işletilen diğer bir müessese sahibi tarafından müessesenin bütün işleri veya muayyen bazı muameleleri için temsile memur edilen kimse olduğu, 

  

İkinci fıkrasında; bu salahiyetin, müessesenin mutad olan muamelelerinin cümlesine şamil olduğu, şu kadar ki ticari vekilin kendisine sarih mezuniyet verilmedikçe istikraz edemeyeceği ve kambiyo taahhütlerinde ve muhakeme ve mürafaada bulunamayacağı,

 

Hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan hüküm gereğince, limited şirkette şirketi idare ve temsile yetkili müdürler kendi yetkileri dahilinde olan bazı iş ve işlemlerin şirket adına ifa edilmesi hususunda başkalarına vekalet verebilmektedir. Bu durumda vekil vekaletnamede belirtilen iş ve işlemlerle sınırlı olarak şirket adına işlemlerde bulunma yetkisine haiz olmaktadır.

Borçlar Kanunu’nun 397 nci maddesinin 1 inci fıkrasında; sözleşmeden veya işin niteliğinden tersi anlaşılmadıkça, vekaletin, gerek vekilin, gerek vekillik verenin ölümü, ehliyetini yitirmesi veya iflası ile nihayet bulacağı, hükmüne yer verilmiştir.

 

Anılan hüküm gereğince vekalet ilişkisinin sona ermesi için gereken ölüm, ehliyetin yitirilmesi veya iflas gibi koşulların vekil veya vekillik veren açısından gerçekleşmesi gerekmekte ise de, burada vekillik veren şirketi temsile yetkili müdür değil, şirketin kendisidir. Şirket, şirket müdürü vasıtasıyla bu yetkiyi vermektedir. Keza şirket müdürü kendi adına değil şirket adına işlemde bulunmak üzere vekalet vermekte, vekilin yaptığı işlemlerden de birinci derecede müdür değil şirket sorumlu olmaktadır.

 

Nitekim, Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 03.05.1998 tarih, E:1981/5108, K:1981/5367 sayılı kararında da “Şirket ortaklar kurulu kararıyla şirket müdürüne TTK 539/2 hükmüne uygun olarak yapılacak işler için başkasına vekalet verme yönünden tam yetki verilmiş olmasına, Müdürün de bu yetkisine dayanarak ihaleye teklif veren kişiyi BK. 453’e uygun olarak vekil tayin ettiğine göre ticari vekilin yaptığı hukuki işlemler şirketi ilzam eder.” şeklinde karar verilmek suretiyle bu husus açıkça vurgulanmıştır.

 

Dolayısıyla, şirket müdürü tarafından verilen vekaletname ile şirket ile vekil arasında kurulan hukuki ilişki vekalet akdinde imzası bulunan müdürün müdürlük yetkisinin kaldırılması halinde sona ermeyecektir.

 

İdareye 25.12.2006 tarihli şikayet başvurusunda imzası bulunan Avukat Raşit SARIKAYA’nın şirket adına vekil tayin edilmesine ilişkin vekaletnamenin incelenmesi sonucunda; şirket adına hareket eden Hüseyin ZENGİ tarafından Avukat Raşit SARIKAYA’nın vekil tayin edildiği anlaşılmıştır.

 

Şirket müdürü tarafından verilen vekaletname ile şirket ile vekil arasında kurulan hukuki ilişki vekalet akdinde imzası bulunan müdürün müdürlük yetkisinin kaldırılması halinde sona ermeyeceği anlaşıldığından, Hüseyin ZENGİ’nin  13.11.2006 tarihinde ortaklar kurulu kararıyla müdürlük yetkisinin kaldırıldığı anlaşılmasına karşın; Avukat Raşit SARIKAYA ile şirket arasında söz konusu vekaletname ile kurulan hukuki ilişkinin devam edeceği ve vekaletname ile verilen yetki çerçevesinde şirket adına hukuki işlem tesis edebileceği görüşüne varılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin  İhale Kontrol Sistemine İlişkin Açıklamaların yer aldığı Üçüncü Bölümün “İhale Üzerinde Kalan İsteklinin İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olup Olmadığının Teyit Ettirilmesi” başlıklı III üncü maddesinde; “4734 sayılı  Kanunun 40 ıncı maddesinin son fıkrasında, ihale kararlarının ihale yetkilisince onaylanmadan önce idarelerin, ihale üzerinde kalan isteklinin bu Kanunun 58 inci maddesine göre yasaklı olup olmadığını teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorunda oldukları belirtilmiştir. Buna göre teyit belgesi alınmaması halinde ihale sürecinin tamamlanması mümkün olmayacaktır.

 

40 ıncı maddede, sadece 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesine göre ihale üzerinde kalan isteklinin yasaklı olup olmadığının Kamu İhale Kurumundan teyit ettirilmesinden söz edilmiş ise de, diğer kanunlar, 4734 sayılı  Kanunun diğer hükümleri ve  4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümleri uyarınca ihalelere katılmaktan yasaklananlar ile 4734 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca haklarında kamu davası  açılanlar hakkında  da teyit işlemi gerçekleştirilecektir….

İdareler ayrıca ihale üzerinde kalan isteklinin Uygulama Yönetmeliklerinin ekinde yer alan İhalelere Katılacak Olanlar Tarafından Tüzel Kişiliklerdeki Ortaklık ve/veya Hisseleri İçin Verilecek Beyanname’de yer alan ortak ve/veya ortaklıkların da ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı hususunu  Kamu İhale Kurumuna teyit ettireceklerdir….” hükmü yer almıştır.

            İhale işlem dosyasında yapılan inceleme ile İstatistik Sicil İzleme Dairesinden alınan bilgiler doğrultusunda; idarece teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini kabul eden bütün istekliler için 12.12.2006 tarihinde Kamu İhale Kurumundan yasaklılık teyidi yapıldığı, buna ek olarak 12.12.2006 tarihinde başvuru sahibi Zengin Temizlik Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında da idarece yasaklılık teyidi yapıldığı belirlenmiştir.     

            İdareye 22.11.2006 tarihinde verilen 18.11.20006 tarihli bir dilekçe ile Zengin Temizlik Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti. ortakları ve vekilleri hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 ve 59 uncu maddeleri uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığınca dava açıldığı yönünde ihbarda bulunulması üzerine idarenin Hüseyin ZENGİ hakkında yasaklılık teyidinde bulunduğu görüldüğünden, idarece edinilen bir bilgi üzerine Hüseyin ZENGİ hakkında yasaklılık teyidi yapılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığından söz konusu teyidin yapılması isteklilere eşit muamele yapılmaması kapsamında değerlendirilmemiştir.

            İhale üzerinde bırakılan MB Tem. Turz. Ser. Taş. Yem. Teks. İnş. Bilg. Hay. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Nehir Tem. Hizm.Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın ortağı  MB Tem. Turz. Ser. Taş. Yem. Teks. İnş. Bilg. Hay. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ihale tarihi itibariyle ve ihale tarihinden sonraki şirket ortakları ve ortaklık oranları ile şirket müdür veya müdürleri hakkında bilgi istenilmesi üzerine Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Sicil Müdürlüğü tarafından gönderilen 26.01.2007 tarih ve 2007/181 sayılı yazı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin internet sitesinde yapılan inceleme sonucunda; ihale tarihi olan 19.06.2006 tarihi itibariyle şirket müdürünün Metin BAKIŞ olduğu ve münferiden yetkili kılındığı, şirket ortaklarının Metin BAKIŞ ile Fevzi BAKIŞ olduğu, 04.08.2006 tarihinden itibaren Metin BAKIŞ ile Mustafa BAKIŞ’ın şirket müdürlüğüne münferiden atandığı, 22.06.2006 tarihi itibariyle şirket ortaklarından Fevzi BAKIŞ’ın hisse devri sonucunda şirket ortaklarının %15 hisse ile Mustafa BAKIŞ ve %85 hisse ile Metin BAKIŞ olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

            İstatistik Sicil İzleme Dairesi Başkanlığının 24.01.2006 tarih ve 15 sayılı yazısı uyarınca; Mustafa BAKIŞ hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca kamu davası açıldığı ve dolayısıyla 06.11.2004 tarihinden başlamak üzere yargılama sonuçlanıncaya kadar kamu ihalelere katılmasının yasaklandığı anlaşılmıştır.

            İhale tarihi itibariyle şirket müdürü ve ortağı olmayan Mustafa BAKIŞ’ın ihale tarihinden sonraki ve ihale sürecinin devam ettiği bir aşamada MB Tem. Turz. Ser. Taş. Yem. Teks. İnş. Bilg. Hay. San. ve Tic. Ltd. Şti. müdürü ve %15 hisse oranı ile şirket ortağı olduğu anlaşılmış olmakla birlikte; ihale tarihinden önce hakkında açılmış bulunan ve ihale tarihi itibariyle devam  eden kamu davası nedeniyle Mustafa BAKIŞ’ın şikayet konusu ihaleye katılamayacağı anlaşılmıştır.

            MB Tem. Turz. Ser. Taş. Yem. Teks. İnş. Bilg. Hay. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Nehir Tem. Hizm.Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın ihaleye sunduğu teklif dosyasının incelenmesi sonucunda; iş ortaklığının pilot ortağı olan MB Tem. Turz. Ser. Taş. Yem. Teks. İnş. Bilg. Hay. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin imza sirküleri uyarınca şirket müdürü Metin BAKIŞ’ın şirketi münferit imzası ile temsil ve ilzam edeceği hususuna yer verildiği, Ankara 21.Noterliği tarafından düzenlenen 06.09.2005 tarihli vekaletname ile MB Tem. Turz. Ser. Taş. Yem. Teks. İnş. Bilg. Hay. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ni temsilen Metin BAKIŞ’ın  ihalelere katılmaya ilişkin işlemleri de kapsamak üzere Mustafa BAKIŞ ile Buket BAKIŞ’ı birlikte ve ayrı ayrı vekil tayin ettiği, Buket BAKIŞ’ın 14.06.2006 tarihli vekaletname ile MB Tem. Turz. Ser. Taş. Yem. Teks. İnş. Bilg. Hay. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ni vekaleten Bilge SOYUMGÜLER’in ihaleye katılmaya vekil tayin edildiği, söz konusu iş ortaklığı tarafından ihaleye sunulan teklif mektubunun pilot ortak MB Tem. Turz. Ser. Taş. Yem. Teks. İnş. Bilg. Hay. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ni vekaleten Bilge SOYUMGÜLER tarafından imzalandığı,

            Bununla birlikte; MB Tem. Turz. Ser. Taş. Yem. Teks. İnş. Bilg. Hay. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ihaleye teklifi ile birlikte sunduğu ve ihale dokümanı uyarınca ihaleye katılımda isteklilerin sunması gereken belgeler arasında yer aldığı anlaşılan Telsiz Taahhütnamesi ile Makine ve Ekipmanların şartnamede öngörülen şartlara uygun olacağına ve temin edileceğine ilişkin noterden onaylı taahhütnamelerin MB Tem. Turz. Ser. Taş. Yem. Teks. İnş. Bilg. Hay. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ni vekaleten Mustafa BAKIŞ tarafından imzalandığı, dolayısıyla Mustafa BAKIŞ’ın MB Tem. Turz. Ser. Taş. Yem. Teks. İnş. Bilg. Hay. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ni vekaleten ihaleye teklif sunduğu anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde; bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan hükümlü bulunanların doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamayacağının hükme bağlanmış olması sebebiyle, hakkında kamu davası açılan ve bu sebeple geçici olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olan Mustafa BAKIŞ’ın vekaleten temsile yetkili bulunduğu MB Tem. Turz. Ser. Taş. Yem. Teks. İnş. Bilg. Hay. San. ve Tic. Ltd. Şti.  adına ihalelere katılamayacağı, ihale tarihi itibariyle şirketi vekaleten Mustafa BAKIŞ tarafından söz konusu ihaleye katılınması nedeniyle MB Tem. Turz. Ser. Taş. Yem. Teks. İnş. Bilg. Hay. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Nehir Tem. Hizm.Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın Kanunun 11 inci maddesinde yer alan yasaklamaya tabi olması gerektiği ve 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi; “Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar: a) Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar….Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.” hükmü kapsamında ihaleye katılamayacak olmasına karşın ihaleye katılması ve bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle 14.12.2006 tarihli ihale komisyonu kararı ile  ihalenin MB Tem. Turz. Ser. Taş. Yem. Teks. İnş. Bilg. Hay. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Nehir Tem. Hizm.Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’na ihale edilmesi nedeniyle MB Tem. Turz. Ser. Taş. Yem. Teks. İnş. Bilg. Hay. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Nehir Tem. Hizm.Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığına ait teklifin değerlendirme dışı bırakılması ve kesin teminatın veya geçici teminatının gelir kaydedilmesi gerektiği gibi, söz konusu ihalenin de iptal edilmesi gerektiği görüşüne varılmıştır.

            Ayrıca; 4734 sayılı Kanunun “Yasak Fiil veya Davranışlar” başlıklı 17 nci maddesinde; “İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır: … e) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak. Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.” hükmü uyarınca, söz konusu ihalede belirtilen işlemlerin 4734 sayılı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uyarınca değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

            Şikayet dilekçesinde yer alan “Söz konusu ihaleye bir istekli tarafından birden fazla teklif verildiği” iddiasına ilişkin yapılan incelemede; Ankara Ticaret Odası Ticaret Sicil Memurluğundan şikayet konusu ihaleye 2 nci sırada teklif sunan Bakış Temizlik Taşımacılık Turizm Hizmetleri  Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. hakkında ihale tarihi itibariyle ve daha sonraki değişiklikler ile birlikte şirket ortakları, ortaklık oranları ve şirket müdür veya müdürlerine ilişkin bilgi talep edilmesi üzerine ilgili Sicil Memurluğunun 24.01.2007 tarih ve 143341/2170 sayılı ve 157363/02169 sayılı yazılarında;

Bakış Temizlik Taşımacılık Turizm Hizmetleri  Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.’ne ilişkin olarak;  11.11.2005 tarihli karara göre son ortakların İsmail BAKIŞ ile Habip AKSUNGUR olduğu, 11.11.2004 tarihli karara göre 10 yıl süre ile İsmail BAKIŞ’ın temsil ve ilzama yetkili olduğu belirtilmiştir.

            İdarece gönderilen ihale işlem dosyasında yapılan incelemede; Bakış Temizlik Taşımacılık Turizm Hizmetleri  Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.’ne ait imza sirküleri uyarınca şirketi temsil ve ilzama yetkili şirket müdürünün İsmail BAKIŞ olduğu, 13.06.2006 tarih ve 6576 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yer alan Bakış Temizlik Taşımacılık Turizm Hizmetleri  Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.’ne ait sicil kaydında ise eski sermaye yapısında Mustafa BAKIŞ’ın %40 (8.000 hisse) hisseye ve İsmail BAKIŞ’ın %60 (12.000 hisse) hisseye sahip iken, yeni sermaye yapısı ile şirketin 119.000 hissesine İsmail BAKIŞ ve 1 hissesine Habip AKSUNGUR’un sahip olduğunun belirtildiği,

 

            Söz konusu ihaleye Bakış Tem. Taş. Turz. Hiz. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. - Zaloğlu Tur. İnş. Tem. Bil. Gıda Paz. San. Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığı tarafından verilen teklifte; şirket müdürü İsmail BAKIŞ tarafından şirket adına düzenlenen vekaletname ile ihaleye katılmaya ilişkin olarak vekil kılınan Aydemir ALTINSOY tarafından ihaleye teklif verildiği anlaşılmıştır.

            İhaleye 8 inci sırada teklif sunan MB Tem. Turz. Ser. Taş. Yem. Teks. İnş. Bilg. Hay. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Nehir Tem. Hizm.Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın ortağı  MB Tem. Turz. Ser. Taş. Yem. Teks. İnş. Bilg. Hay. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ihale tarihi olan 19.06.2006 tarihi itibariyle şirket müdürünün Metin BAKIŞ olduğu, şirket ortaklarının Metin BAKIŞ ile Fevzi BAKIŞ olduğu, 04.08.2006 tarihinde ise Metin BAKIŞ ile Mustafa BAKIŞ’ın şirket müdürlüğüne atandığı, 22.06.2006 tarihi itibariyle şirket ortaklarından Fevzi BAKIŞ’ın hisse devri sonucunda şirket ortaklarının %15 hisse ile Mustafa BAKIŞ ve %85 hisse ile Metin BAKIŞ olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

            MB Tem. Turz. Ser. Taş. Yem. Teks. İnş. Bilg. Hay. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Nehir Tem. Hizm.Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın ihaleye sunduğu teklif dosyasının incelenmesi sonucunda; iş ortaklığının pilot ortağı olan MB Tem. Turz. Ser. Taş. Yem. Teks. İnş. Bilg. Hay. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ni vekaleten ihaleye sunulan teklif belgelerinin Buket BAKIŞ, Bilge SOYUMGÜLER ile Mustafa BAKIŞ tarafından  imzalandığı görülmüştür.

            4734 sayılı Kanunun “Yasak Fiil veya Davranışlar” başlıklı 17 nci maddesinde; “İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır: …d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek…” hükmüne yer verilmiştir.

            İdarece gönderilen ihale işlem dosyasında ve ilgili Sicil Müdürlüklerinden edinilen bilgiler çerçevesinde ve ihale tarihi (19.06.2006) itibariyle yapılan değerlendirmede; söz konusu Bakış Tem. Taş. Turz. Hiz. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. ile MB Tem. Turz. Ser. Taş. Yem. Teks. İnş. Bilg. Hay. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin şirket ortakları ve şirketi temsil ve ilzama yetkili şirket müdürleri ile şirket adına düzenlenen vekaletname ile şirketi vekaleten ihaleye teklif sunanların aynı kişiler olmadığı anlaşıldığından; belirtilen istekliler açısından 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesi (d) bendi; “Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek…” hükmünde yer alan birden fazla teklif verme durumunun gerçekleşmediği anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle;

 

1)İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) MB Tem. Turz. Ser. Taş. Yem. Teks. İnş. Bilg. Hay. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Nehir Tem. Hizm.Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının 4734 sayılı Kanunun “Yasak Fiil veya Davranışlar” başlıklı 17 nci maddesi; “İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır: … e) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak. Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.” hükmüne aykırı işlemlerinin idarece 4734 sayılı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler çerçevesinde değerlendirilmesine yönelik olarak ihaleyi yapan idareye bildirim yapılmasına,

 

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul