• Karar No: 2007/UH.Z-615
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :106
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-615
Şikayetçi:
 Merve Tem. Hizm. Org. İnş. San. Tic. Ltd. Şti., İpekyol Mahallesi Hulusi Kılıçarslan Sok. Ormancı Apt. Altı No:1 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Şanlıurfa Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Atatürk Mah. Hastane Cad. ŞANLIURFA
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.01.2007 / 2841
Başvuruya konu ihale:
 2006/165239 İhale Kayıt Numaralı “Genel Temizlik ve İlaçlama Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.02.2007 tarih ve 08.03.11.0168/2007-17E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Şanlıurfa Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nce 25.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Genel Temizlik ve İlaçlama Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Merve Tem. Hizm. Org. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 08.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 15.01.2007 tarihinde tebliğ edilen yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  26.01.2007 tarih ve 2841 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İptal işleminin 4734 sayılı Kanuna uygun olmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; İhale üzerinde bırakılan firmanın teklif tutarı asgari maliyetin altında olmasına rağmen idarece söz konusu firmanın tercih edilmesinin mevzuata uygun olmadığına ilişkin idareye karşı yapılan şikayet başvurusu üzerine idarece ihalenin iptal kararı almasının doğru olmadığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İhale işlem dosyasından ihaleye 9(dokuz) firmanın teklif verdiği ve tekliflere ilişkin hazırlanan belge kontrol tutanağında söz konusu firmaların teklif belgelerinin varolduğunun belirtildiği,

 

            Alınan ihale komisyon kararında; ihalenin 408.469,06 YTL fiyat teklifinde bulunan Kartem Temizlik Tic.Ltd.Şti. üzerinde bırakıldığı ve ikinci avantajlı teklif olarak ise 410.000,00 YTL bedel teklif eden Yükselen Teks.San.Tic.Ltd.Şti’nin belirlendiği,

 

            İhaleye teklif veren firmalardan Merve Temizlik Ltd.Şti tarafından ihale üzerinde bırakılan firmanın asgari maliyetin altında fiyat teklifinde bulunduğu gerekçesiyle idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu,

 

            Söz konusu şikayet üzerine idarece alınan kararda; ihale komisyonunun aşırı düşük teklif sorgulaması yapmadan ihaleyi sonuçlandırması nedeniyle ihalenin iptal edilmesine karar verildiği ve kararın isteklilere bildirildiği,

 

            Anlaşılmıştır.

 

            İhaleye teklif veren firmaların teklif belgelerinin incelenmesinde belgelerin varlığı ve mevzuata uygun olduğu tespit edilmiştir.

 

            İdarece ihale üzerinde bırakılan firmanın teklifi ile ilgili olarak 4734 sayılı Kanunun  38 nci maddesi uyarınca aşırı düşük teklif kapsamında değerlendirilmek suretiyle hareket edilmesi kararı mevzuata uygun olmakla birlikte, buna karşılık idarece sorgulama yapılmak yerine ve ayrıca ihale üzerinde bırakılan firmanın sorgulamadan sonra kabul edilmemesi halinde de geçerli ve asgari maliyetin üzerinde tekliflerin olmasına rağmen ihalenin iptal edilmesi yerinde görülmemiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

İdarenin ihalenin iptali kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İhalenin idarece iptaline ilişkin işlemde gösterilen gerekçeler kamu ihale mevzuatı açısından kabul edilebilir nitelikte olduğundan, şikayetin uygun bulunmadığına karar verilmesi gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

 

 

 

 

Adnan ZENGİN                                  Bilal KARACA                                                                                                                                                             

                                      Kurul Üyesi                                          Kurul Üyesi

 

 

                                                            KARŞI OY

 

 

  İncelenen ihalenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 40 ıncı maddesinin verdiği yetki çerçevesinde ihale yetkilisince iptal edilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı görüşüyle karara katılmıyorum.

 

 

                                                           Yaşar GÖK

                                                           Kurul Üyesi                   

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul