En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-616
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :107
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-616
Şikayetçi:
 Emin Temizlik Rek. Med. Güv. Hay. Orm. İnş. Taah. Gıda Eğit. Hizm. Tic. ve San. Ltd. Şti., Pazar Mahallesi Necati Efendi Sokak No: 3/1 SAMSUN
 İhaleyi yapan idare:
 Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü, Esentepe Kampüsü Serdivan 54100/SAKARYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.01.2007 / 2086
Başvuruya konu ihale:
 2006/115895 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.02.2007 tarih ve 08.02.39.0025/2007-5E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü’nce 05.10.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Emin Temizlik Rek. Med. Güv. Hay. Orm. İnş. Taah. Gıda Eğit. Hizm. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 23.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin  16.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 22.01.2007 tarih ve 2086 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Teklifi reddedilen A-Kaya Tem. Nak .Yem. Ür. Hiz. Taah. Tic. Ltd. Şti-Barut Tem.Yem. Nak. İnş. Güv. Sist. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin teklifinin yeniden değerlendirmeye alınarak ihale işlemlerinin sonuçlandırılması hususunun düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İhale sürecine devam kararının gerekçesiz olarak alındığı,

 

            2)Aşırı düşük teklif sorgulamasında idareye sundukları yazılı açıklamayı belgelendirmelerine rağmen tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde “Şikâyet sunulduktan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onaylanmadıkça idare sözleşme imzalayamaz. İhale işlemlerine devam edilmesi konusunda gerekçeli olarak alınan bu onay, sözleşme imzalanmadan en az yedi gün önce şikâyette bulunan aday veya istekliye tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere gerekli süre dikkate alınarak bildirilir. İdarece usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve sözleşme hükümsüz sayılır”,

 

            İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde “Şikayet sunulduktan sonra, şikayet sonuçlandırılmadan ihale yetkilisince gerekçeli olarak ihale sürecine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanmasına karar verilebilir”,

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğin ihale işlemlerine devam edilmesi kararı başlığı altında “4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca, şikâyet sunulduktan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği yönünde karar alınabilir. Bu kararda gerekçe olarak sadece “ivedilik ve kamu yararı bulunduğu” şeklinde Kanun ve Yönetmelik hükmünün tekrarıyla yetinilmesi halinde, kararın gerekçeli olma şartı yerine getirilmediğinden, usulüne uygun bir karar sayılmayacaktır. Bu nedenle, idarenin gerekçelerini kararda açık olarak belirtmesi ve gerekçeli olarak alınan bu kararın başvuru sahibine tebliğ edilmesi gerekmektedir.

 

İhale yetkilisi yukarıda belirtildiği gibi, şikayetin sonuçlandırılmasından önce ihale sürecinin devamına dair gerekçeli karar alabilecektir. Ancak, Yönetmelikte ihale sürecinin devamına ilişkin kararın geçici tedbir niteliğinde olduğu belirtildiğinden, idarece şikayeti sonuçlandıran nihai karar verilmesi halinde aynı kararda veya nihai karar verildikten sonra başka bir kararla ihale sürecinin devamına dair karar alınması mümkün bulunmamaktadır. Bu durumda ihale sürecinin devamına ilişkin karar usulüne uygun alınmış bir karar olarak değerlendirilemeyecektir” hükümlerine yer verilmiştir. Bu düzenlemeler çerçevesinde, idarenin şikayet başvurusunu sonuçlandıran kararla birlikte ihale sürecine devam kararını da alması ve bu kararı alırken ivedilik ve kamu yararının somut olayda nasıl gerçekleştiği hususunda hiçbir gerekçeye yer vermemesi nedeniyle ihale sürecine devam kararının ilgili mevzuata aykırılık taşıdığı sonucuna varılmakla birlikte ihale süreci durdurulduğundan bu hususun esasa etkili bir nitelik taşımadığı belirlenmiştir.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 2. maddesinde "ihale konusu işte 265 işçi çalıştırılacağı" 26.3. maddesinde ise "personele yazlık ve kışlık olmak üzere 2 takım giyeceğin (iş elbisesi,ayakkabı,yağmurluk) teklif fiyata dahil olduğu" belirtilmiştir. İhale komisyonunca yapılan değerlendirme sonucunda başvuru sahibinin teklif fiyatı aşırı düşük bulunarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklif bileşenlerine ilişkin yazılı açıklama istenmiş, başvuru sahibince yapılan yazılı açıklamanın ekinde yer alan giyim bedeline ilişkin proforma faturada yağmurluk bedelinin 100 işçi üzerinden hesaplandığı, oysaki idari şartnamede belirlenen personel sayısının 265 olduğu, bu durumda giyim bedeline ilişkin belgelendirmenin idari şartnameye uygun olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

 

Açıklanan nedenlerle;

           

            4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Aşırı düşük sorgulamaya ilişkin olarak mevzuata uygun açıklamada bulunan ve bu açıklamalarını belgelendiren hiçbir istekliye ait teklifin değerlendirme dışı bırakılmadan ihalenin sonuçlandırılması gerektiği görüşü ile karara katılmıyoruz.

 

.

 

                                Bilal KARACA                                        Muzaffer EREN

                                  Kurul Üyesi                                             Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul