En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-619
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :110
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-619
Şikayetçi:
 Tasarım Boya Boru Tesisat İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti., Kemalpaşa Mahallesi Ankara Cad. Çağlayan İş Merkezi No: 14 k: 2 / KOCAELİ
 İhaleyi yapan idare:
 Sakarya Elektrik Dağıtım A. Ş., Maltepe Mah. Orhangazi Cad. 54100 / SAKARYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.01.2007 / 2843
Başvuruya konu ihale:
 2006/154608 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmetleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.02.2007 tarih ve 08.03.10.0163/2007-6E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Sakarya Elektrik Dağıtım A. Ş. tarafından 12.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak Tasarım Boya Boru Tesisat İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 28.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  26.01.2007 tarih ve 2843 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

           İhale  üzerinde  bırakılan   firmanın  teklif  bedeli  olan  356.933,80  YTL. nin  idari Şartnamenin 26 ncı maddesindeki Yol ve Yemek ücretleri ile Sigorta Prim Risk oranı ve Teknik Şartnamede istenilen Paspas seti/Fırça yedek cam silme aparatı Bez ve Süpürge   gibi   malzemelerin   maliyetini   karşılamadığı   bu   nedenle   Kamu   İhale   Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin (H/b)maddesine göre ihale dışı bırakılması gerektiği hususunu idareye yaptıkları şikayet başvurusunda dile getirdikleri, şikayet başvurusunun idarenin 12.01.2007 tarihli cevap yazısı ile denilerek reddedildiği, idarece yapılan değerlendirme ile verilen kararın Kamu İhale Kurumunca 15.10.2006 tarih 26320 sayılı Resmi Gazete İle yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin  "XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi" başlığının "H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi" maddesinin (b) fıkrasına aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale ilanının “İhale konusu hizmetin niteliği, türü ve miktarı” başlıklı 2 nci maddesinde;


Genel Müdürlük ile Sakarya İl Müdürlüğü için: 23 eleman, Kocaeli İl Müdürlüğü için: 35 eleman, Bolu İl Müdürlüğü için: 13 eleman ve Düzce İl Müdürlüğü için: 13 eleman olmak üzere toplam 84 eleman ile hizmet binalarına ait temizlik işleridir.”

 

İşin Yapılacağı Yere ilişkin olarak, “SEDAŞ Genel Müdürlüğü ile Sakarya, Bolu, Düzce ve Kocaeli İl Müdürlükleri ile İlçe İşletme Başmühendislikleri hizmet binaları olduğu, “

 

İşin Süresine ilişkin olarak “365 (Üçyüzaltmışbeş) takvim günüdür. İşe başlama tarihi 01/02/2007, bitiş tarihi ise 31/01/2008 ‘ dir.”

 

 İhale ilanının 9 uncu maddesinde “İstekliler tekliflerini, Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.”

 

İhale ilanının “Diğer Hususlar” başlıklı bölümünde:
”1)- İşin tamamı için teklif veren istekliler hangi il için teklif verdiğini ayrı ayrı Teklif Birim Fiyat Cetvelindebelirteceklerdir.
2)- Sadece İlaçlama işi alt yüklenicilere yaptırılabilir
.”

 

İşe ait idari şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı maddesinde;

 

“a- -Kanunun belirlediği asgari ücret işçilik ücretleri,

b- Çalışan işçi başına günlük en az 3,47 YTL olmak üzere aylık (26 gün üzerinden) brüt 90,00 YTL yemek ücreti, İstekli tarafından personele nakdi olarak ödenecek ve tahakkuk bordrosunda gösterilecektir.

c- Çalışan işçi başına günlük en az 2,31 YTL olmak üzere aylık (26 gün üzerinden) brüt 60,00 YTL . yol ücreti, İstekli tarafından personele nakdi olarak ödenecek ve tahakkuk bordrosunda gösterilecektir.

   d- Teknik Şartnamede adlan, miktarları ve teknik özellikleri belirtilen makine ve ekipmanlar için amortisman bedelleri teklif fiyata dahildir.

-İşçinin ayın tümünde çalışmamış olması durumunda, (çalıştığı gün/ay içinde toplam çalışılan gün oranında bordroda gösterilecektir.

Not: - Çalışanların İş Önlükleri İdare tarafından ayni olarak verilecektir. -Temizlik Sarf Malzemeleri İdare Tarafından verilecektir.

26.4.    Ancak, sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idarece yükleniciye ayrıca ödenir.

26.5 - SSK Sakarya Bölge Müdürlüğünden alınan ve yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınmış olan İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranları % 2´ dir.”

 

Teknik şartnamenin “temizlik malzemeleri” başlıklı 2 nci maddesinde;

 

“(İsteklilerce verilecek fiyat teklifi “malzemesiz” verilecek olup, aşağıda sayılan malzemeler sözleşme süresince (SEDAŞ’ın ilgili müdürlükleri tarafından) idarece mübayaa ve ikmal edilecektir.”

 

Teknik şartnamenin “diğer hükümler” başlıklı 2 nci maddesinde;

 

“Çevre temizliği:Bahçe, beton saha, otopark ve tretuarda hiçbir zaman kağıt parçası vs. bırakılmayacak, çevre hergün süpürülerek temizlenecektir. Soğuk ve karlı havalarda binalara ait beton saha otopark, tretuar, yol, merdiven ve diğer dış kullanım alanlarında oluşan kar ve buzlar temizlenecek, ayrıca gerektiğinde tuzlama yapılarak karlanma ve buzlanma önlenecektir. (Konuyla ilgili tüm malzemeler yüklenici tarafından temin edilecektir.)”

 

düzenlemesi yapılmıştır.

 

Şikayetçi tarafından kısmi tekliflere açık olarak çıkılan 12/12/2006 tarihli ihaleye “Kocaeli” ili için teklif verdikleri, ancak Kocaeli ili için Akdeniz İnş. Elk. Tem. Ltd. Şti. firmasında kaldığının idare tarafından şikayetçiye bildirildiği, ihale kararına karşı idareye 28/12/2006 tarihli dilekçe ile şikayet başvurusunda bulunulduğu, ihaleyi yapan idarenin, 12/01/2007 tarih ve 293 sayılı yazı ile şikayet başvurusunu reddettiği görülmüştür.

 

12.12.2006 tarihli ihalenin ilanının 20.10.2006 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlandığı tespit edilmiştir. Bu nedenle şikayete konu ihalede 15.10.2006 tarih ve 26320 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 18.10.2006 tarihinde yürürlüğe giren Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ hükümlerinin dikkate alınması gerekmektedir.

 

Anılan Tebliğin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar “ başlığı altında düzenlenen bölümünde; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak  Tip İdari Şartnamelerin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı maddesi çerçevesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde aşağıdaki hususlara uyulması gerekmektedir:

2- Vasıfsız personel için, çalıştırılacak personel sayısı üzerinden brüt asgari ücret tutarı ile brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan işveren payı dikkate alınarak yaklaşık maliyet hesaplanacak, teklifler verilecek ve değerlendirme yapılacaktır. İstekliler tarafından yaşlılık aylığı veya emekli aylığı bağlanmış olan personel çalıştırılacağı belirtilmiş olsa dahi işçilik hesaplama modülünde yer verilen işveren payları dikkate alınacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücret, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacaktır.

4- İhale konusu işte çalışacak personele ilişkin yemek, yol ve giyecek gibi maliyetlerin istekli tarafından karşılanmasının öngörüldüğü hallerde, yukarıda yapılan hesaplamalara; yol ve yemek gibi maliyetlerin brüt tutarları eklenerek işçilik maliyeti bulunacaktır.

5- Nakdi olarak ödenecek brüt yemek ve yol bedeli üzerinden işveren sigorta primi ayrıca hesaplanacaktır.

8- Yemek ve yol bedelinin nakdi olarak ödeneceği öngörülen hizmet alımı ihalelerinin idari şartnamelerinde, yemek ve yol bedelinin günlük brüt tutarları ve ayda kaç gün ödeneceği yazılacak, bu brüt tutarların nakdi olarak ödeneceği ve ücret bordrosunda gösterileceği açıkça belirtilecektir. Her ay 30 gün olarak kabul edilecek ve bazı ayların 30 günden daha fazla ya da eksik günleri dikkate alınmayacaktır. İdari şartnamede 26 veya 22 olarak belirlenen aylık gün sayısı üzerinden hesaplama yapılacak ve 31 veya 28 gün olan aylardaki fiili gün sayısı dikkate alınmayacaktır. Yemek ve yol için aylık gün sayısı belirlenmemiş ise 26 gün olarak hesaplama yapılacaktır.

9- İdari şartnamelerde ücret ile nakdi olarak ödenecek yemek ve yol gibi giderlerin net olarak ödeneceğine dair düzenleme yapılmayacaktır. İdari şartnamede yer alan bu bedellerin brüt olduğu belirtilmemiş olsa bile bu tutarlar brüt olarak kabul edilecek ve buna göre işlem yapılacaktır. “ hükmü,

 

          Kamu    İhale   Kurumu   Genel   Tebliğinde; “..Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden… asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

          Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

          İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

          Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır. Söz konusu ihalelere ait malzemeye ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır.

Temizlik hizmet alımlarında amortismana tabi olmayan kova, fırça, paspas, bez, süpürge, faraş, cam sileceği gibi malzemelerin maliyetleri, temizlik malzemesi olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevapta bu malzemeler için öngörülen bedellerin maliyetlerini tevsik eden belgeler sunulacaktır.” hükmü yer almaktadır.

 

İdarece ihale dokümanı ile yapılan ve isteklilerden karşılanması istenilen asgari maliyetin yol, yemek ve % 3 sözleşme gideri dahil her il için ayrı ayrı KİK İşçilik Hesaplama Modülü kullanılarak hesaplandığı (giyecekler ve malzeme idarece verileceğinden hariç tutulmuştur.), buna göre;

Kocaeli İli için; asgari maliyetin 356.933,93 YTL olduğu ekonomik açıdan en avantajlı teklif         olarak belirlenen  Akdeniz Inş. Tem. Ltd. Şti.  ne ait teklif tutarının da asgari maliyete eşit yani 356.933,93 YTL olduğu, Kocaeli ili için verilen diğer tekliflerin ise Adalı Güvenlik Optik Tem. İnş. Mob. Dayn. Tük. Mal. Teks. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.  tarafından 356.937,00 YTL, şikayetçi tarafından 361.933,92 YTL  tutarında olduğu, Adalı Güvenlik Optik Tem. İnş. Mob. Dayn. Tük. Mal. Teks. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif  sahibi olarak belirlendiği görülmüştür.

 

İncelemeye konu kısmi teklife açık olarak çıkılan ihalede, ihale komisyonunca asgari maliyeti karşılayan isteklilerin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenmesi sebebiyle Kocaeli ili için “ihale kararının mevzuata uygun olmadığı” yönündeki iddiasının yerinde bulunmadığı, zira idarece adı geçen ile ilişkin olarak alınan ihale kararının Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacağına“ ilişkin mevzuat hükmüne uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul