• Karar No: 2007/UH.Z-620
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :112
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-620
Şikayetçi:
 Piramit Makine İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti., Sümer 1 Sokak Nu 16/15 Kızılay ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Melikgazi Belediye Başkanlığı, Seyitgazi Mah. Nuh Naci Yazgan Cad. No: 30 38030 Melikgazi/KAYSERİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.01.2007 / 483
Başvuruya konu ihale:
 2006/151899 İhale Kayıt Numaralı “Cadde Sokak ve Pazaryerlerinin Süpürülmesi Konteynırlara Doldurulması ve Nakli İle Umumi WC’lerin Temizliği” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.02.2007 tarih ve 08.00.63.G014/2007-11E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Melikgazi Belediyesi Başkanlığı’nca 07.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Cadde Sokak ve Pazaryerlerinin Süpürülmesi Konteynırlara Doldurulması ve Nakli İle Umumi WC’lerin Temizliği” ihalesine ilişkin olarak Piramit Makine İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 18.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  08.01.2007 tarih ve 483 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdari şartnamenin 19 uncu maddesinde götürü bedel üzerinden teklif alınacağının belirtilmesine ve doküman ekinde götürü bedel teklif mektubu verilmesine rağmen idari şartnamenin ilave işler, iş artışı, iş eksilişine ilişkin 51 nci maddesinde, “yıl içerisinde yeni cadde, sokak açılması, WC yapılması gibi ihalenin niteliği ile ilgili eklemeler olduğunda firma aynı çalışmaları bu bölgelerde de yapacaktır. Ya da bunlardan herhangi birinin iptalinde bu bölgelerde çalışma yapılmayacaktır.” düzenlemesine yer verildiği, bu düzenlemenin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliğine aykırı olduğu, iş artışının ne kadar olacağı ve firmaya ne kadar ek külfet getireceği belirsiz olduğundan ve götürü bedel üzerinden teklif verildiğinden bu bedelin kendilerine ödenmesinin mümkün olmayacağı,

 

            2) Yine idari şartnamede “TSE’den almış oldukları Türk Standardı  13111 belgesi” istenmiş olup, anılan belgenin sadece TSE tarafından düzenlendiği, dolayısıyla TSE’den kalite belgesi almış firmaların ihaleye iştirak edebileceği, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Kamu ihale Genel Tebliğine göre akredite edilmiş kurum ve kuruluşlardan kalite yönetim sistem belgesi almış firmaların ihaleye katılımının engellendiği,

 

            3) İdari şartnamenin 26.4 maddesinde, yıl içerisinde asgari ücrete gelecek zamdan dolayı mesai hesaplarındaki farkın firma tarafından karşılanacağının belirtildiği, bu farkın önceden tespitinin firmalarınca bilinmesinin mümkün olmaması ve işçi sayısı ve işin büyüklüğü nedeniyle teklif veremedikleri, idari şartnamenin 48.C maddesinde ise, asgari ücrete yansıyacak fiyat farkının ödeneceğinin belirtildiği, bu iki düzenlemenin çelişki oluşturduğu,

 

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin ilave işler, iş artışı, iş eksilişine ilişkin 51 nci maddesinde, “yıl içerisinde yeni cadde, sokak açılması, WC yapılması gibi ihalenin niteliği ile ilgili eklemeler olduğunda firma aynı çalışmaları bu bölgelerde de yapacaktır. Ya da bunlardan herhangi birinin iptalinde bu bölgelerde çalışma yapılmayacaktır.” düzenlemesine yer almaktadır.

 

Doküman ekinde yer alan hizmetin görüleceği yerlere ilişkin listede not olarak, belirtilen Pazar yerlerine ve/veya mahallere başka yeni Pazar yerleri ve/veya mahalle eklenebileceği, bu eklemeler nedeniyle yüklenicinin ek ödeme talebinde bulunamayacağı belirtilmiştir.

 

İdari şartname ekinde yer alan teklif mektubunun ise götürü bedele göre düzenlendiği ve tekliflerin götürü bedel üzerinden alınacağı tespit edilmiştir.

 

İdarece sözleşme kapsamında yer almayan mahallerin daha sonradan hizmetin görüleceği alanlara eklenmesi, götürü bedel teklif alınması da dikkate alındığında, ihalesiz ve bedelsiz iş gördürme anlamına geleceğinden bu düzenleme mevzuata aykırıdır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 7.4.2 maddesinde; TSE’den almış oldukları Türk Standardı  13111 belgesini sunmaları gerektiği düzenlenmiştir.

 

Başka bir ihaleye ilişkin 2006/150 no’lu şikayet dosyasında Daire Başkanlığı’nın 26.01.2006 tarihli yazısı üzerine Türk Standartları Enstitüsünün 06.12.2006 tarih ve 3104  sayılı yazısında TSE 13111(TS 13111)’ in “kent temizliği yapan iş yerlerinin genel kural standardı olup, temel nitelikli atıkların toplanması, tıbbi atıkların toplanması, yol ve kaldırım süpürme, yol ve kaldırım yıkama, moloz toplama, park ve bahçe düzenleme ve bakımı hizmetlerini kapsadığı” belirtilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesinde; “İdare, ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesi, hizmet yeri yeterlilik belgesi ile deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliğine ilişkin düzenleme yapabilir.

 

Kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi ve  personel belgelendirilmesine ilişkin belge ve sertifikaların, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde; istenilen belgenin iş konusu ile ilgili hizmet yeterlilik belgesi olduğu ve işe ilişkin Türk Standardı olması nedeniyle sadece Türk Standartları Enstitüsü tarafından düzenlendiği, anılan belgenin kalite yönetim sistem belgesi ile aynı nitelikte olmaması nedeniyle akredite edilmiş sertifika kuruluşları tarafından düzenlenmiş kalite yönetim sistem belgesinin bu belge ile eşdeğer kabul edilerek her ikisinin birbirinin alternatifi/muadili olarak istenmesi mümkün olmayacağı, yukarıda anılan Yönetmelik hükmüne göre işin özelliğine göre idarelerce kalite belgelerine ilişkin düzenleme yapılabileceği anlaşılmış olup, şikayetçi firmanın şartları taşıması halinde bu belgeyi almasına herhangi bir engel bulunmamaktadır. Bu nedenle iddia yerinde bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 26.4 maddesinde, yıl içerisinde asgari ücrete gelecek zamdan dolayı mesai hesaplarındaki farkın firma tarafından karşılanacağı ve aynı şartnamenin 48.C maddesinde ise, asgari ücrete yansıyacak fiyat farkının ödeneceğinin belirtildiği tespit edilmiştir.

 

İdarece asgari ücrete yansıyacak fiyat farkının idarece ödeneceği belirtilmesine rağmen yıl içerisinde asgari ücrete gelecek zamdan dolayı mesai hesaplarında oluşacak farkın firma tarafından karşılanacağının belirtilmesinin çelişki oluşturduğu ve belirsizliğe yol açtığı anlaşılmıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1- İdari şartnamenin benzer iş tanımına ilişkin 7.4 maddesinde; “ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdarece benzer iş belirlemesi yapılmadığı, sadece benzer işin tanımına yer verildiği, bu hususun mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

            2- Teknik şartnamenin 9 uncu maddesinde, tüm işçilere işi aksatmayacağı şekilde 10 gün izin kullandırılacağı belirtilmiştir.

            4857 Sayılı İş Kanununun 53 üncü maddesinde;

İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir.

    Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez.

    Niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlara bu Kanunun yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümleri uygulanmaz.

    İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;

    a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden,

    b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden,

    c) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden,

    Az olamaz.” hükmü yer almaktadır.

            İdarece yapılan düzenlemenin Kanunun emredici hükmüne aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

3-  Teknik şartnamenin 4 üncü maddesinde; “belediye firmaya 12 adet çöp aracı, 3 adet süpürge, 1’er adet minibüs, kepçe… teslim eder….firmaya teslim edilen minibüs, 3. maddede belirtilen işçi kalma yerleri ve fazladan ödenen yol ücretleri dikkate alınarak işçilerin işin başlama ve bitiş saatindeki nakillerinde aksama olmamalıdır. Bu konuda her türlü sorumluluk firmaya aittir. Vardiyalı çalışmayı da düşünerek firma işçileri mağdur etmemek için tedbirlerini almalıdır” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin 26.4 maddesinde ise işçilere aylık 56 YTL yol ücreti ödeneceğinin belirtildiği ve nakdi düzenleme yapıldığı tespit edilmiştir.

 

İşçilere yol ücreti verileceği yönünde yapılan düzenleme ile teknik şartnamede belirtilen idarece firmaya teslim edilen minibüs ile işçilerin taşınacağı ve fazladan ödenen yol ücretinin dikkate alınacağı hususlarının personelin taşınması konusunda çelişkiye yol açtığı anlaşılmıştır. Ayrıca “fazladan ödenen yol ücreti” ifadesinden idarece ne kastedildiği anlaşılamamıştır. Zira işçilere ödenecek yol ücreti fazladan bir ödeme olmayıp, işçilere nakdi olarak ödenecek ve bordroda gösterilecek bir ödemedir. Yol ücretinin yükleniciye ödenmesi söz konusu değildir.

 

4- Teknik şartnamenin 6 ncı maddesinde, “firmanın ve belediyenin araçları için birer yağlamacı olacaktır” düzenlemesi ve 4 üncü maddede “bu araçların vardiyada 80 km.yi geçmemek üzere her türlü gideri belediyeye aittir” düzenlemesi yer almaktadır.

 

“Yağlamacı” personel istihdamının araca ait olmayan bir gider kalemi olduğu açıktır. Bu nedenle 80 km.ye kadar olan gidere dahil olması mümkün gözükmemektedir. Ancak, yağlamacı yönünden yapılan düzenleme personele ilişkin bir maliyete yol açtığından bu personelin 230 personelin içinden mi yoksa ayrıca mı istihdam edileceği anlaşılamamaktadır. Açık düzenleme yapılmadığından bu düzenlemelerin tekliflerin hazırlanmasını etkilediği anlaşılmıştır.

 

5- Teknik şartnamenin 14 üncü maddesinde, “temizlik hizmeti çevre sağlığı açısından önem arz eden hizmet olduğundan her ne sebeple olursa olsun, 24 saat gecikmesi halinde idare aksayan hizmeti hiçbir tebligat ve süre vermeksizin bir başka müteahhide yaptırarak, yapılan masrafı ihale şartnamesindeki birim fiyatlara göre yükleniciden keserek işi yapan müteahhide verir” düzenlemesi yer almaktadır.

 

4735 sayılı Kanun ve Hizmet işleri Genel Şartnamesinde yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdün, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi halinde idarece yapılacak işlemlere(verilecek süre, sözleşmenin feshi.vb.) ilişkin hükümlere yer verilmiştir.

 

İdarece teknik şartnamenin 14 üncü maddesinde hiçbir tebligat yapmadan ve süre vermeksizin işi başkasına yaptırarak yükleniciden masrafı keseceğine ilişkin düzenlemenin ve götürü bedel teklif alınan bir ihalede birim fiyatların esas alınacağı düzenlemesinin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

6- Geri Kazanımlı Atık Toplama Teknik Şartnamesinin M/6/a maddesinde; okullar ve dershanelerde insanların geri dönüşüm konusunda bilinçlenmeleri için eğitim verileceği, bu eğitim sırasında projeyi sevdirici  her türlü organizasyon gideri ile kalem, kalemlik, şapka, klasör, anahtarlık olmak üzere aylık toplam 1000’er adet promosyonun firma tarafından karşılanacağı belirtilmiştir. İdarece yapılan promosyona ilişkin düzenlemenin açık olduğu, ancak organizasyonun neler olacağının belirtilmediği, ayrıca idarece teknik şartnamede teklif fiyata dahil olacak masraflara yer verilmesinin Kamu İhale Genel Tebliğine aykırı olduğu  anlaşılmıştır.

 

7- Teknik şartnamenin 9 uncu maddesinde; “…idare yetkililerinin uygun gördüğü ve yeterli gördüğü şoförleri yüklenici çalıştırabilecektir….bir önceki dönem ihaleyi alan firmanın çalıştırdığı işçiler işi öğrenmiş olmaları nedeni ile tercih edilebilir

 

    Aynı şartnamenin 11 inci maddesinde; “Temizlik Müdürlüğünün talebi olması halinde, yüklenici kusurlu işçinin işine son verecektir.  şeklinde düzenlemeleri yer almaktadır

4857 Sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinin 9 uncu fıkrasında; “…Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere;

    a) İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması,

    b) Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması,

    yönünde hükümler konulamaz.” hükmü yer almaktadır.

İdarece yukarıda belirtilen düzenlemelerin anılan Kanun hükmüne aykırılık teşkil ettiği anlaşılmıştır.

 

8- İdari şartnamenin 26.4 maddesinde; “…dini ve milli bayramlar, özel günler ve hafta tatillerinde iş aksatılmayacak, tuvaletler açık tutulacaktır. Dini ve milli bayramlarda hafta tatillerinde açılış,tören ve diğer aktivitelerde mesaiye kalınması gerektiğinde idarenin onayı ile aylık kişi başı 2 Pazar mesaisi olmak şartıyla yıllık toplam 41400 saat mesai yapılacaktır. Ay içerisindeki tatil, bayram ve diğer aktivitelerin yoğunluğuna göre, aylık mesai toplamı her ay ve her kişiye farklı olabilir, ancak yıllık toplam 41400 saat olacaktır. Ayrıca yıl içerisinde asgari ücrete gelecek zamdan dolayı  mesai hesaplarındaki fark firma tarafından karşılanacaktır. 4857 Sayılı İş Kanununun 47. maddesi uyarınca mesai ücretleri hesaplanacaktır. Ancak toplam mesainin içinde değerlendirilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Teknik şartnamenin 3 üncü maddesinde her işçi ayda 2 Pazar mesaiye kalacakmış gibi düşünülüp yıllık toplam 5520 Pazar mesaisi yapılacağı belirtilmiştir.

            4857 sayılı Kanunun 47 nci maddesinde; “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.” hükmü yer almıştır. Anılan hükümden açıkça anlaşıldığı üzere ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde yapılacak çalışma fazla mesai olmayıp, ilave çalışma sayılmaktadır.

            Aynı Kanunun 41 inci maddesinin 2 nci fıkrasında; “Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir.” hükmüne yer verilmiştir. Anılan hükümden haftalık 45 saati aşan çalışmalar için saat başına normal çalışma ücretinin % 50 fazlasının ödeneceği anlaşılmaktadır.

            İdarece, idari şartnamede 41400 saat fazladan mesai yapılacağı ve 5520 Pazar mesaisinin de 41400 saat mesainin içinde yer alacağının belirtildiği, fazla çalışma karşılığı ödenecek ücret ile ulusal bayram ve genel tatil günleri için yapılacak ilave ücret ödemesinin farklı oranlara tabi olduğu, aynı madde içerisinde toplam saat belirtilerek düzenleme yapılmasının tekliflerin hazırlanması sırasında tereddüde yol açacağı anlaşılmıştır.

İdarece şikayet başvurusunun reddine ilişkin kararın şikayetçiye tebliğ tarihi olan 23.12.2006’dan itibaren 15 günlük itirazen şikayet süresi beklenmeksizin 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşme imzalandığı görülmüştür.

 

Şikayete konu ihalenin Kurul’un 19.02.2007 tarih ve 2007/UH.Z-621 sayılı Kararıyla iptal edildiği tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İlan ve idari şartnamede işin tanımının farklı yapılması 4734 sayılı Kanunun 24. maddesine aykırı olduğundan, bu hususunda iptal gerekçeleri arasında yer alması gerekmektedir.

 

            Bu ek gerekçeyle karara katılıyorum.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Adnan ZENGİN                                                                                                                                        Kurul Üyesi  

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul