En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-621
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :113
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-621
Şikayetçi:
 Bayram Ali Ege, Kocasinan Merkez Mahallesi Yenibosna Karayolu No: 43/9 Bahçelievler/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Melikgazi Belediyesi, Seyitgazi Mah. Nuh Naci Yazgan No: 30 38030 KAYSERİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.12.2006 / 41470
Başvuruya konu ihale:
 2006/151899 İhale Kayıt Numaralı “Cadde Sokak ve Pazaryerlerinin Süpürülmesi Konteynırlara Doldurulması ve Nakli İle Umumi WC’lerin Temizliği” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.02.2007 tarih ve 08.18.19.G014/2007-8E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Melikgazi Belediyesi’nce 07.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Cadde Sokak ve Pazaryerlerinin Süpürülmesi Konteynırlara Doldurulması ve Nakli İle Umumi WC’lerin Temizliği” ihalesine ilişkin olarak Bayram Ali Ege’nin 13.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 15.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  22.12.2006 tarih ve 41470 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.12.2006 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliğinde hizmet alımlarında iş deneyim belgelerinin nasıl düzenleneceği ve değerlendirileceği hususunda ayrıntılı düzenlemelere yer verildiği, idari şartnamenin 7.4 maddesinde belirtilen iş bitirmenin ne tür bir hizmet olduğunun belirtilmediği,  

 

            2) İdari şartnamede iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranlarının % 2 olarak belirtildiği, oysa 506 sayılı Kanunun 74 üncü maddesinde bu oranın tehlikenin ağırlığına göre belirleneceği, aynı Kanunun 73 üncü maddesinin (A) fıkrası ile 74 üncü maddesine göre hazırlanan İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Sigortaları Prim Tarifesinin 3 üncü maddesinde; bir işyerinde yürütülen esas işin fer’i ve mütemmimi mahiyetinde olan bütün işlerin sigorta primlerinin esas işin tabi olduğu prim haddine göre hesaplanacağı, Tarifenin 4 üncü maddesinde ise , aynı işveren tarafından aynı işyerinde yürütülen ve mahiyetleri bakımından ayrı hususiyetler arz eden ve başka başka tehlike sınıflarına dahil olan bütün işlerin işyerinde en yüksek tehlike sınıfına giren işin prim haddine tabi olacağının belirtildiği, anılan işin “ çöp toplama ve nakli hizmet alımı” olduğu dikkate alındığında, işyerinin 7141 işkolu koduna girdiği, tehlike sınıfının (IV) prim oranının ise (3) olduğu,

 

            3) İdari şartnamenin 26.4 maddesinde, dini ve milli bayramlar, özel günler ve hafta tatillerinde işin aksatılmayacağı, anılan günlerde mesaiye kalınması gerektiğinde idarenin onayı ile aylık kişi başı 2 Pazar mesaisi olmak şartı ile yıllık toplam 41.400 saat mesai yapılacağı belirtilmiş olup, 4857 sayılı Kanuna göre resmi ve milli bayramlarda yapılan çalışmaların anılan Kanunun 47nci maddesine göre, Pazar (hafta tatili) çalışmasının ise 41 nci maddeye göre haftalık  45 saati aşan çalışma olarak hesaplandığı ve birbirinden farklı olduğu, bu nedenle ayrı ayrı şartnamede gösterilmesinin gerektiği,

 

            4) Teknik şartnamenin 9 uncu maddesinde belirtilen 10 gün yıllık izin kullanımının İş Kanununa aykırı olduğu, anılan Kanuna göre yıllık iznin en az 14 gün olduğu, 10 gün izin kullanımına göre hesap yapılsa bile izinli personel yerine 2.300 gün personel istihdamı gerektiği, bu nedenle aylık 8 kişinin daha çalıştırılması gerektiği, yıllık iznin hak edilmesi için 1 yıl çalışılması gerektiği, yıl doldurulmadan yıllık izin isteğinin de İş Kanununa aykırı olduğu,

 

            5) Teknik şartnamede işçi kıyafetlerinin özelliklerinin açıkça yazılmadığı, muallakta kelimelerle ifade edildiği,

 

            6) İdari şartnamenin 48 inci maddesinde hak edişe uygulanacak indeksin henüz belli olmadığı durumlarda, bir önceki güncel indeks kullanılarak fiyat farkının hesaplanacağı, idari şartnamede de asgari ücret fiyat farkının ödeneceğinin belirtildiği, aynı şartnamede 40 adet vasıflı şoför için asgari ücretin % 5 fazlasının ödenmesinden bahsedildiği, “vasıflı personel” ve “güncel indeks” ifadeleri ile ne anlatılmak istendiğinin anlaşılamadığı, bu düzenlemelerin fiyat farkı kararnamesine aykırı olduğu,

 

            7) Teknik şartnamenin 4 üncü maddesinde, “firmaya teslim edilen minibüs”, 3 üncü maddede belirtilen “işçi kalma yerleri ve fazladan ödenen yol ücretleri dikkate alınarak işçilerin işin başlama ve bitiş saatlerindeki nakillerinde aksama olmamalıdır. Bu konuda her türlü sorumluluk firmaya aittir. Vardiyalı çalışmayı da düşünerek firma işçileri mağdur etmemek için tedbirlerini almalıdır” şeklinde düzenleme yer aldığı, diğer taraftan idari şartnamenin 26.4 maddesinde yol ücretinden bahsedildiği, personelin servis ihtiyacı ile ilgili tezatlık bulunduğu,

 

            8) Teknik şartnamenin 4 üncü maddesinde, “firmanın araçların arızasının yetiştiremediği durumda belediye çöp ve süpürme araçlarını günlüğü 300 YTL olarak kiralayabilir” düzenlemesinden idarenin istediği firmaya kiralamayabileceği ve ceza uygulayabileceğinin anlaşıldığı, bu düzenlemenin yine aynı maddede belirtilen “ firma teslim edilen araçları herhangi bir bedel ödemeden  bu işte kullanacaktır.” ibaresi ile de çeliştiği,

 

            9) Teknik şartnamenin 4 ve 6 ncı maddelerinin birbiriyle çeliştiği, 6 ncı maddede, “firmanın ve belediyenin araçları için birer yağlamacı olacaktır” düzenlemesi ve 4 üncü maddede yer alan “bu araçların vardiyada 80 km.yi geçmemek üzere her türlü gideri belediyeye aittir” düzenlemesinden yağlamacının 230 personele mi yoksa 80 km.ye kadar olan gidere mi dahil olduğunun anlaşılamadığı,

 

            10) Teknik şartnamenin 8 inci maddesinde, herhangi bir trafik kazasında tüm maddi ve manevi sorumluluğun yükleniciye ait olduğu, idarenin hiçbir surette sorumluluğu kabul etmeyeceğinin belirtildiği, aynı maddede trafik sigortasının belediye tarafından yaptırılacağının ifade edildiği, isteklilerin alacağı riskin açık olmadığı,

 

            11) Teknik şartnamenin 12. maddesinde konteynırların yaz aylarında her hafta ilaçlanmasının yüklenici tarafından yaptırılacağı ve idarenin ilaçları vereceğinin belirtildiği, ilaçlamanın izin belgesine sahip olan kişilerce yapılması gerektiğinden idarece açık düzenleme yapılmasının Kamu İhale Genel Tebliğine aykırı olduğu,

 

            12) İdari şartname ekinde yer alan teklif mektubunun götürü bedele göre düzenlendiği, oysa teknik şartnamenin 14 üncü maddesinde, “… ihale şartnamesindeki birim fiyatlara göre yükleniciden keserek işi yapan müteahhide verir” düzenlemesi ile götürü bedel teklif alınmasının çeliştiği,

 

            13) Süpürülecek alanların hangi mahaller olduğunun anlaşılamadığı, yüzölçümünün belli olmadığı, cezalar kısmının keyfi hazırlandığı, Genel Şartnameye uyulmadığı,

 

            14) Geri dönüşüm şartnamesinin 6.A maddesinde yer alan 1.000 adet promosyonun bedelinin ve  tekliflerin oluşturulmasında neyin temel alınacağının anlaşılamadığı,

 

            15) İhalenin ilan metninde, idari şartnamede ve standart formlarda işin adının farklı farklı yazıldığı,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin benzer iş tanımına ilişkin 7.4 maddesinde; “ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdarece benzer iş belirlemesi yapılmadığı, sadece benzer işin tanımına yer verildiği, bu hususun mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 26.5 maddesinde; “iş kazaları ile meslek hastalıklarında 5221 kategorisinin tehlike sınıfı II, prim oranı olarak 2 değerleri kullanılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Sosyal Sigortalar Kurumunun 7/4/2005 tarihli ve 16-335 sayılı Genelgesinde; “506 sayılı Kanunun 74 üncü maddesine istinaden Bakanlar Kurulunca çıkarılan İşkazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortaları Prim Tarifesinin;

            3 üncü maddesinde, “Bir işyerinde yürütülen esas işin fer’i ve mütemmimi mahiyetinde olan bütün işlerin sigorta primlerinin, esas işin tabi tutulduğu prim haddine göre hesaplanacağı, ancak, esas işin fer’i ve mütemmimi sayılan işlerin, işçilerinin birbirine karışmayacak şekilde ayrı ve bağımsız olarak yürütülmesi ve ayrı bir işyeri olarak Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamına alınmış olduğu takdirde her birinin kendi tehlike sınıfının prim haddine tabi tutulacağı”,

 

            4 üncü maddesinde de, “Aynı işveren tarafından aynı işyerinde yürütülen ve mahiyetleri bakımından ayrı özellikler arzeden ve başka başka tehlike sınıflarına dahil olan bütün işlerin, işyerinde en yüksek tehlike sınıfına giren işin prim haddine tabi olacağı”,

Yine, 5 inci maddesinde ise, “Bu tarifede gösterilmeyen işler, mahiyetleri ve işkazaları ile meslek hastalığı tehlikesinin ağırlığı gözönünde bulundurulmak suretiyle ilgili en yakın işkolunun dahil olduğu prim haddine tabi olacağı”,

            hükümleri yer almaktadır.

İhale sözleşmesi ve şartnamelerinde belirtilen sözleşme konusu işlerin birden fazla olduğunun anlaşılması durumunda;

 a- İşlerin sözleşme içindeki ağırlıkları ve nitelikleri göz önünde bulundurularak, işlerden birinin sözleşmenin asıl konusunu oluşturması, yapılması gerekli diğer işlerin ise asıl işin fer’i ve mütemmimi mahiyetinde olması (taahhüt konusu işin içinde küçük bir yer teşkil etmesi) halinde, yukarıda belirtilen Prim Tarifesinin 3 üncü maddesi gereğince işyerinin işkolu kodunun asıl işe göre belirlenmesi,

            b- İşin çeşitlerinin tümünün sözleşme içinde birbirine yakın ağırlık teşkil etmesi ve her birinin ayrı ayrı sözleşmenin asıl konusunu oluşturması ve herhangi bir işin fer’i ve mütemmim mahiyetinde bulunmaması (işçilerin birbirine karışmaması, işlerin ayrı ve bağımsız olarak yürütülmemesi) halinde ise, bu defa bütün işlerin işyerinde en yüksek tehlike sınıfına giren işin prim haddine tabi olması,

            gerekmektedir.” açıklaması yer almaktadır.

 

İdari Şartnamenin 2 nci maddesinde işin adının, “230 kişi ile Melikgazi’nin Temizlenmesi”, fiziki miktarının “230 işçi ile ilçenin temizliği” olarak belirtildiği, hizmete ait diğer bilgiler kısmında ise, “çöplerin ayrıştırılması ve çöplerin nakli” bilgisinin yer aldığı görülmüştür.

 

            İdarenin Sosyal Sigortalar Kurumu Kayseri Sigorta İl Müdürlüğü’nün 24.11.2004 tarihli yazısına istinaden çöp ve kanalizasyon hizmetleri için tehlike sınıfı ve prim nispetini belirlediği, işin niteliğinin ağırlıkla çöplerin toplanması olduğu dikkate alındığında idarece 5221 kodlu iş koluna ait tehlike sınıfı ve prim nispetini esas almasının mevzuata uygun olduğu, işin içinde çöplerin nakliyesi işi bulunduğu ancak bunun hizmetin asli unsuru olmadığı anlaşıldığından iddia yerinde bulunmamıştır.

 

           3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 26.4 maddesinde; “…dini ve milli bayramlar, özel günler ve hafta tatillerinde iş aksatılmayacak, tuvaletler açık tutulacaktır. Dini ve milli bayramlarda hafta tatillerinde açılış,tören ve diğer aktivitelerde mesaiye kalınması gerektiğinde idarenin onayı ile aylık kişi başı 2 Pazar mesaisi olmak şartıyla yıllık toplam 41400 saat mesai yapılacaktır. Ay içerisindeki tatil, bayram ve diğer aktivitelerin yoğunluğuna göre, aylık mesai toplamı her ay ve her kişiye farklı olabilir, ancak yıllık toplam 41400 saat olacaktır. Ayrıca yıl içerisinde asgari ücrete gelecek zamdan dolayı  mesai hesaplarındaki fark firma tarafından karşılanacaktır. 4857 Sayılı İş Kanununun 47. maddesi uyarınca mesai ücretleri hesaplanacaktır. Ancak toplam mesainin içinde değerlendirilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Teknik şartnamenin 3 üncü maddesinde her işçi ayda 2 Pazar mesaiye kalacakmış gibi düşünülüp yıllık toplam 5520 Pazar mesaisi yapılacağı belirtilmiştir.

 

            4857 sayılı Kanunun 47 nci maddesinde; “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.” hükmü yer almıştır. Anılan hükümden açıkça anlaşıldığı üzere ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde yapılacak çalışma fazla mesai olmayıp, ilave çalışma sayılmaktadır.

 

            Aynı Kanunun 41 inci maddesinin 2 nci fıkrasında; “Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir.” hükmüne yer verilmiştir. Anılan hükümden haftalık 45 saati aşan çalışmalar için saat başına normal çalışma ücretinin % 50 fazlasının ödeneceği anlaşılmaktadır.

            İdarece, idari şartnamede 41400 saat fazladan mesai yapılacağı ve 5520 Pazar mesaisinin de 41400 saat mesainin içinde yer alacağının belirtildiği, fazla çalışma karşılığı ödenecek ücret ile ulusal bayram ve genel tatil günleri için yapılacak ilave ücret ödemesinin farklı oranlara tabi olduğu, aynı madde içerisinde toplam saat belirtilerek düzenleme yapılmasının tekliflerin hazırlanması sırasında tereddüde yol açacağı anlaşılmış olup, iddia yerinde bulunmuştur.

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik şartnamenin 9 uncu maddesinde, tüm işçilere işi aksatmayacağı şekilde 10 gün izin kullandırılacağı belirtilmiştir.

            4857 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde;

İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir.

    Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez.

    Niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlara bu Kanunun yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümleri uygulanmaz.

    İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;

    a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden,

    b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden,

    c) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden,

    Az olamaz.” hükmü yer almaktadır.

            İdarece yapılan düzenlemenin kanunun emredici hükmüne aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamede işçilere kıyafet verileceği ve bu maliyetin teklif fiyatına dahil olacağına dair herhangi bir düzenleme yer almadığı anlaşılmıştır.

 

Teknik şartnamenin 11 inci maddesinde;” Tüm temizlik personeli idarenin uygun gördüğü tip ve renkte (bedeli firma tarafından karşılanmak üzere) yazlık, mevsimlik, kışlık kıyafet giyecek, çavuşların ve şoförlerin kıyafetleri farklı olacaktır. Bu elbiseler belediyenin sendikalı işçilerine aldığı özellik ve kalitede olacaktır. Kendilerine işçi sağlığı ve iş güvenliğini gerektirdiği koruyucu malzemeler numuneye uygun verilerek kullanılması sağlanacaktır(numuneler, malzeme listesi ve malzemelerin işçiye ne zaman verileceği ile ilgili bilgiler ihaleden önce Temizlik İşleri Müdürlüğünden temin edilecektir).” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Geri Kazanımlı Atık Toplama teknik şartnamesinin G Bölümünde;

1- Yazlık, mevsimlik ve kışlık elbiseler mevcut numuneden sendikalı işçilerimizin özellik ve kalitesinde olacaktır.

2- Personele haftalık maske kesinlikle verilmelidir.

3- Şapkaları, eldiven ve ayakkabı ve elbise ile uyumlu olmalıdır.” şeklinde giyime ilişkin düzenleme yer almaktadır.

 

Doküman ekinde yer alan sarf malzemeleri giderlerine ilişkin listede de, “iş güvenliği giderleri” başlığı altında, yağmurluk, çizme, eldiven yazlık iş giysisi, kışlık iş giysisi, mevsimlik iş giysisi, şapka, spor ayakkabısı, maske şeklinde giyim giderini ilgilendiren düzenleme yapıldığı görülmüştür.

 

İdarece yapılan düzenlemenin giyimin özellikleri yönünden yeterli olduğu, teklif verilmesini engelleyici nitelikte olmadığı anlaşılmıştır. Esasa etkili olmamakla birlikte teklif fiyata dahil olacak masraflardan giyim maliyetine ilişkin düzenlemenin idari şartnamede yapılmaması mevzuata uygun değildir.

 

6) Başvuru sahibinin 6 ncı iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 48 inci maddesinde; hak edişlerin düzenlenmesi sırasında, hak edişe uygulanacak indeksin henüz belli olmadığı durumlarda, bir önceki güncel indeks kullanılarak fiyat farkı hesaplanacağı, yeni indeksler belli olduğunda sonraki hak edişlerde fiyat farklarının buna göre hesaplanarak düzeltileceği belirtilmiştir.

 

Aynı şartnamenin 26.3 maddesinde; “E” sınıfı ehliyete  sahip 40 işçiye asgari ücretin % 5 fazlasının ödeneceği belirtilmiştir.

 

Yukarıda belirtilen idari şartname düzenlemelerinin birbiriyle ilgisi olmayıp, 48 inci madde fiyat farkına ilişkin iken, 26.3. madde vasıflı işçiye ödenecek ücretle ilgilidir. Vasıflı işçiye ödenecek % 5’lik fark fiyat farkı olmayıp, idarece vasıflı olarak belirlenen personel için belirlenmiş asgari ücret tutarıdır.

 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar’a göre Fiyat farkı hesabında temel indeks, iş bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait indeksi; güncel indeks ise, hakediş düzenleme tarihinin içinde bulunduğu aya ait indeksi ifade eder. Ancak idarece sadece anılan Esasların 8 inci maddesine göre fiyat farkı ödeneceğinden bu düzenlemenin sonuca etkili olmadığı anlaşılmıştır.

 

7) Başvuru sahibinin 7 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 4 üncü maddesinde; “belediye firmaya 12 adet çöp aracı, 3 adet süpürge, 1’er adet minibüs, kepçe… teslim eder….firmaya teslim edilen minibüs, 3. maddede belirtilen işçi kalma yerleri ve fazladan ödenen yol ücretleri dikkate alınarak işçilerin işin başlama ve bitiş saatindeki nakillerinde aksama olmamalıdır. Bu konuda her türlü sorumluluk firmaya aittir. Vardiyalı çalışmayı da düşünerek firma işçileri mağdur etmemek için tedbirlerini almalıdır” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin 26.4 maddesinde ise işçilere aylık 56 YTL yol ücreti ödeneceğinin belirtildiği ve nakdi düzenleme yapıldığı tespit edilmiştir.

 

İşçilere yol ücreti verileceği yönünde yapılan düzenleme ile teknik şartnamede belirtilen idarece firmaya teslim edilen minibüs ile işçilerin taşınacağı ve fazladan ödenen yol ücretinin dikkate alınacağı hususlarının personelin taşınması konusunda çelişkiye yol açtığı anlaşılmıştır. Ayrıca “fazladan ödenen yol ücreti” ifadesinden idarece ne kastedildiği anlaşılamamıştır. Zira işçilere ödenecek yol ücreti fazladan bir ödeme olmayıp, işçilere nakdi olarak ödenecek ve bordroda gösterilecek bir ödemedir. Yol ücretinin yükleniciye ödenmesi söz konusu değildir.

 

8) Başvuru sahibinin 8 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 4 üncü maddesinde, “firmanın araçlarının arızasını yetiştiremediği durumda belediye çöp ve süpürme araçlarını günlüğü 300 YTL olarak kiralayabilir” düzenlemesi yer almaktadır. İdarenin bu düzenleme ile yüklenicinin işi aksatmaması için arızanın kısa sürede giderilemediği durumlarda araçları kiralamayı amaçladığı, yoksa isteklilerden bazıları için bu kuralı uygulayıp bazıları için uygulamayacağı anlamının çıkmayacağı, ayrıca genel olarak idarenin kiralama zorunluluğu da bulunmadığı anlaşılmıştır. Sonuç olarak bu düzenleme isteklilerin işini kolaylaştıracak ve lehe olan bir düzenlemedir.

 

Şikayetçinin diğer iddiası ise aynı maddede yer alan  firma teslim edilen araçları herhangi bir bedel ödemeden  bu işte kullanacaktır” düzenlemesinin yukarıda belirtilen düzenleme ile çeliştiği hususuna ilişkindir. İdarece bazı araçların yükleniciye teslim edileceği ve herhangi bir bedel talep edilmeyeceği  belirtilmiştir. Oysa kiralamaya ilişkin düzenlemeden, firmanın kendi araçlarının arızalandığı durumlarda idareye ait olan başka araçların kiralanabileceği, her iki düzenlemenin birbirinden farklı araçlara ilişkin olduğu anlaşılmış olup, bu konuda bir çelişki bulunmamaktadır.

 

9) Başvuru sahibinin 9 uncu iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 6 ncı maddesinde, “firmanın ve belediyenin araçları için birer yağlamacı olacaktır” düzenlemesi ve 4 üncü maddede “bu araçların vardiyada 80 km.yi geçmemek üzere her türlü gideri belediyeye aittir” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yağlamacının araca ait olmayan bir personel gideri olduğu açıktır. Bu nedenle 80 km.ye kadar olan gidere dahil olması mümkün gözükmemektedir. Ancak, yağlamacı yönünden yapılan düzenleme personele ilişkin bir maliyete yol açtığından bu personelin 230 personelin içinden mi yoksa ayrıca mı istihdam edileceği anlaşılamamaktadır. Açık düzenleme yapılmadığından bu düzenlemelerin tekliflerin hazırlanmasını etkilediği anlaşılmıştır.

 

10) Başvuru sahibinin 10 uncu iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 8 inci maddesinde, herhangi bir trafik kazasında tüm maddi ve manevi sorumluluğun yükleniciye ait olduğu, idarenin hiçbir surette sorumluluğu kabul etmeyeceğinin belirtildiği, idarece verilen araçların trafik sigortası, fenni muayene işlemleri ile prim, vergi ve harçlarının idareye ait olduğunun belirtildiği anlaşılmıştır.

 

Trafik kazası durumunda maddi ve manevi sorumluluğun tespiti genel hükümlere tabidir. Bu nedenle idarece bu konuda yapılan düzenlemeler, genel emredici hükümlere aykırı olduğu surette uygulama alanı bulamayacağından anılan düzenlemenin tekliflerin hazırlanmasını etkileyici nitelikte olmadığı anlaşılmıştır.

 

11) Başvuru sahibinin 11 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 12. maddesinde konteynırların yaz aylarında her hafta ilaçlanmasının yüklenici tarafından yaptırılacağı ve idarenin ilaçları vereceği belirtilmektedir. Bu düzenlemenin Kamu İhale Genel Tebliğine aykırı olduğu iddia edilmektedir. İdarece ilaçlamanın yüklenici tarafından yaptırılacağı açıkça ifade edildiğinden ve ilaçlama işinin de ilaç uygulama izin belgesine sahip kişilerce yapılması gerektiğinden bu düzenlemenin mevzuata aykırı olmadığı ve tekliflerin hazırlanmasını etkilemediği anlaşılmıştır.

 

12) Başvuru sahibinin 12 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 14 üncü maddesinde, “temizlik hizmeti çevre sağlığı açısından önem arz eden hizmet olduğundan her ne sebeple olursa olsun, 24 saat gecikmesi halinde idare aksayan hizmeti hiçbir tebligat ve süre vermeksizin bir başka müteahhide yaptırarak, yapılan masrafı ihale şartnamesindeki birim fiyatlara göre yükleniciden keserek işi yapan müteahhide verir” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari şartname ekinde yer alan teklif mektubunun ise götürü bedele göre düzenlendiği ve tekliflerin götürü bedel üzerinden alınacağı tespit edilmiştir.

 

4735 sayılı Kanun ve Hizmet işleri Genel Şartnamesinde yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdün, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi halinde idarece yapılacak işlemlere(verilecek süre, sözleşmenin feshi.vb.) ilişkin hükümlere yer verilmiştir.

 

İdarece teknik şartnamenin 14 üncü maddesinde hiçbir tebligat yapmadan ve süre vermeksizin işi başkasına yaptırarak yükleniciden masrafı keseceğine ilişkin düzenlemenin ve götürü bedel teklif alınan bir ihalede birim fiyatların esas alınacağı düzenlemesinin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

13) Başvuru sahibinin 13 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdarece doküman ekinde katı atıkları toplanacak caddeler ve sokakları süpürülecek mahallelerin, tuvaletlerin ve Pazar yerlerinin listesinin ve bunlarla ilgili parasal cezaların yer aldığı tespit edilmiştir. İdarece belirlenen cezaların yapılan işin büyüklüğü dikkate alındığında makul olduğu, teklif verilmesini ve rekabeti engelleyici nitelikte olmadığı anlaşılmıştır.

 

14) Başvuru sahibinin 14 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Geri Kazanımlı Atık Toplama Teknik Şartnamesinin M/6/a maddesinde; okullar ve dershanelerde insanların geri dönüşüm konusunda bilinçlenmeleri için eğitim verileceği, bu eğitim sırasında projeyi sevdirici  her türlü organizasyon gideri ile kalem, kalemlik, şapka, klasör, anahtarlık olmak üzere aylık toplam 1000’er adet promosyonun firma tarafından karşılanacağı belirtilmiştir. İdarece yapılan promosyona ilişkin düzenlemenin açık olduğu, ancak organizasyonun neler olacağının belirtilmediği, ayrıca idarece teknik şartnamede teklif fiyata dahil olacak masraflara yer verilmesinin Kamu İhale Genel Tebliğine aykırı olduğu  anlaşılmıştır.

 

15) Başvuru sahibinin 15 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İhale ilanında işin adının, “230 Kişi İle Belediyemize Ait Cadde,Sokak,Pazar Yerlerinin Süpürülmesi Konteynırlara Konması,Nakli Ve Umumi WC’lerin Temizliği İçin 12 Aylık Hizmet Alımı İşi”, idari şartnamede, “230 kişi ile Melikgazi’nin Temizlenmesi” ve standart formlarda da “temizlik hizmeti” olarak ifade edildiği tespit edilmiştir.

 

İşin teknik şartnamesinde yapılacak işin ayrıntıları belirtilmiş olup, işin adının dokümanın değişik yerlerinde farklı ifade edilmesinin tekliflerin hazırlanmasına olumsuz etki edecek bir düzenleme olmadığı anlaşılmıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1- Teknik şartnamenin 9 uncu maddesinde; “…idare yetkililerinin uygun gördüğü ve yeterli gördüğü şoförleri yüklenici çalıştırabilecektir….bir önceki dönem ihaleyi alan firmanın çalıştırdığı işçiler işi öğrenmiş olmaları nedeni ile tercih edilebilir

 

    Aynı şartnamenin 11 inci maddesinde; “Temizlik Müdürlüğünün talebi olması halinde, yüklenici kusurlu işçinin işine son verecektir.  şeklinde düzenlemeleri yer almaktadır

4857 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 9 uncu fıkrasında; “…Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere;

    a) İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması,

    b) Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması,

    yönünde hükümler konulamaz.” hükmü yer almaktadır.

İdarece yukarıda belirtilen düzenlemelerin anılan Kanun hükmüne aykırılık teşkil ettiği anlaşılmıştır.

 

2- İdari şartnamenin ilave işler, iş artışı, iş eksilişine ilişkin 51 nci maddesinde, “yıl içerisinde yeni cadde, sokak açılması, WC yapılması gibi ihalenin niteliği ile ilgili eklemeler olduğunda firma aynı çalışmaları bu bölgelerde de yapacaktır. Ya da bunlardan herhangi birinin iptalinde bu bölgelerde çalışma yapılmayacaktır.” düzenlemesine yer almaktadır.

 

Doküman ekinde yer alan hizmetin görüleceği yerlere ilişkin listede not olarak, belirtilen Pazar yerlerine ve/veya mahallere başka yeni Pazar yerleri ve/veya mahalle eklenebileceği, bu eklemeler nedeniyle yüklenicinin ek ödeme talebinde bulunamayacağı belirtilmiştir.

 

İdarece sözleşme kapsamında yer almayan mahallerin daha sonradan hizmetin görüleceği alanlara eklenmesi, götürü bedel teklif alınması da dikkate alındığında, ihalesiz ve bedelsiz iş gördürme anlamına geleceğinden bu düzenleme mevzuata aykırıdır(Benzer düzenleme tuvaletler için de yapılmış, 5 adet tuvaletin ek olarak açılabileceği ancak bunun keşif bedelini-ve dolayısıyla teklif bedeline dahil olduğu belirtildiğinden mevzuata aykırı görülmemiştir).

 

3- İdari şartnamenin 26.4 maddesinde, yıl içerisinde asgari ücrete gelecek zamdan dolayı mesai hesaplarındaki farkın firma tarafından karşılanacağı ve aynı şartnamenin 48.c maddesinde ise, asgari ücrete yansıyacak fiyat farkının ödeneceğinin belirtildiği tespit edilmiştir.

 

İdarece asgari ücrete yansıyacak fiyat farkının idarece ödeneceği belirtilmesine rağmen yıl içerisinde asgari ücrete gelecek zamdan dolayı mesai hesaplarında oluşacak farkın firma tarafından karşılanacağının belirtilmesinin çelişki oluşturduğu ve belirsizliğe yol açtığı anlaşılmıştır.

 

İdarece, 13.12.2006’da yapılan şikayet başvurusunun reddine ilişkin 15.12.2006 tarihli kararın şikayetçiye 19.12.2006’da tebliğinden itibaren 15 günlük itirazen şikayet süresi beklenmeksizin 29.12.2006 tarihinde 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşme imzalandığı tespit edilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İlan ve idari şartnamede işin tanımının farklı yapılması 4734 sayılı Kanunun 24. maddesine aykırı olduğundan, bu hususunda iptal gerekçeleri arasında yer alması gerekmektedir.

 

            Bu ek gerekçeyle karara katılıyorum.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Adnan ZENGİN                                                                                                                                        Kurul Üyesi  

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul