• Karar No: 2007/UH.Z-623
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :115
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-623
Şikayetçi:
 Ayso Gıda ve Yemek Üretim San. Tic. A.Ş. VEKİLİ: Avukat Raşide KARAZEYBEK AÇIKEL Özel İdare İş Merkezi No: 29 Silivri / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Terzioğlu Kampüsü Rektörlük Binası ÇANAKKALE
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.02.2007 / 3906
Başvuruya konu ihale:
 2006/180644 İhale Kayıt Numaralı “Yemek Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.02.2007 tarih ve 08.04.00.0119/2007-8E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nca  15.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yemek Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ayso Gıda ve Yemek Üretim San. Tic. A. Ş. Vekili Av. Raşide KARAZEYBEK AÇIKEL’ in  22.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.01.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  05.02.2007 tarih ve 3906 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

İhale dokümanına ilişkin olarak iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan incelemede,  iddiaların yerinde bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Başvuru konusu ihalenin 15.01.2007 tarihinde gerçekleştirildiği, 22.01.2007 tarihinde idareye yaptıkları şikayet başvurusunun idarenin 26.01.2007 tarihli yazısı ile cevaplandırıldığı, söz konusu yazının 29.01.2007 tarihinde taraflarına tebliğ edildiği, Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet süresi beklenilmeden idarece ihale işlemlerine devam kararı alındığı, anılan kararın mevzuata aykırı olduğu, halen ihale sonucunun taraflarına tebliğ edilmediği,

 

            2) İhale üzerinde bırakılan Sistem Sosyal Hizmetler Tic. Ltd. Şti.’nin iş deneyim belgesinin yeterli olmadığı yönünde kanaatlerinin olduğu, firmanın iş deneyim belgesinin sahte olabileceği hususunda tereddütlerinin oluştuğu,

 

            3) İdari şartnamenin 7.3.4.1. maddesinde; ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesinin TSE’den alınmış olmasının istenilmesinin, diğer Kalite standartlarına ait kuruluşlardan alınmış belgelerin geçerli kabul edilmeyeceği anlamına geldiği, ayrıca idari şartnamenin  7.3.4.2.  maddesinde  3000  kişilik  kapasite  raporu istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibinin 22.01.2007 tarihinde idareye yaptığı şikayet başvurusu üzerine, idarenin 26.01.2007 tarihli ve 602 sayılı işlemi ile; “…personel ve öğrencilere yemek hizmetinin sürekliliği dikkate alındığında konuda ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle” ihale işlemlerine devam kararı alındığı ve aynı tarihli ve 605 sayılı işlem ile de şikayet başvurusunun esastan sonuçlandırıldığı, şikayet başvurusuna verilen cevap ile ihale işlemlerine devam kararın şikayetçi tarafından 29.01.2007 tarihinde tebellüğ edildiği, idarenin 05.02.2007 tarihinde ihale üzerinde bırakılan firma ile sözleşme imzaladığı anlaşılmıştır.
            4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin beş ve altıncı fıkralarında;

            “(Değişik: 4964/ 33 md.) Şikâyet sunulduktan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onaylanmadıkça idare sözleşme imzalayamaz. İhale işlemlerine devam edilmesi konusunda gerekçeli olarak alınan bu onay, sözleşme imzalanmadan en az yedi gün önce şikâyette bulunan aday veya istekliye tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere gerekli süre dikkate alınarak bildirilir. İdarece usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve sözleşme hükümsüz sayılır.

            (Değişik: 4964/ 33 md.) İhale işlemlerine devam edilerek sözleşme imzalanabileceğinin bildirilmesi durumunda ise, şikayette bulunan aday veya istekli, kendisine bildirim yapıldığı tarihi izleyen üç gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir.” hükmü yer almaktadır.

   Diğer yandan, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelikte ihale sürecinin devamına ilişkin kararın geçici tedbir niteliğinde bir karar olduğu, idarece şikayeti sonuçlandıran nihai karar verilmesi halinde, ihale sürecinin devamına dair karar alınması mümkün bulunmadığı belirtilmiştir. Başvuru konusu ihalede, ihale sürecinin devamına ilişkin kararın alınması ve şikayet başvurusunun cevaplandırılmasının ayrı ayrı işlemlerle ancak aynı tarihte gerçekleştirildiği, ihale sürecinin devamına ilişkin olarak alınan kararın usulüne uygun olmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde ihale süreci içerisinde idareye yapılacak şikayet başvuruları üzerine 30 gün içinde idarece bir karar alınmaması veya alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması halinde, 30 günlük sürenin bitimini veya karar tarihini izleyen 15 gün içinde Kamu İhale Kurumuna inceleme talebinde bulunulabileceği hüküm altına alınmıştır. Kuruma yapılacak başvuru için öngörülen 15 günlük süre içinde idarelerce sözleşme imzalanamayacaktır. İncelenen ihalede şikayetin 26.01.2007 tarihli işlemle reddinden sonra, Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen 15 günlük süre beklenmeksizin 05.02.2007 tarihinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşme imzalandığı tespit edilmiştir. 

 

Bununla birlikte, başvuru sahibinin kesinleşen ihale kararının kendilerine tebliğ edilmediği yönündeki iddiası ile ilgili olarak ihale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede; kesinleşen ihale kararının 19.01.2007 tarihinde şikayetçiye iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderildiğine dair yazı  ile söz konusu yazının başvuru sahibine 23.01.2007 tarihinde bildirildiğine ilişkin posta alındısının dosya muhteviyatında bulunduğu görülmüş olup, bu konudaki iddianın yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin “İş deneyim belgeleri” başlıklı 7.3.1. maddesinde;  İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %30 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi” istenilmiştir.

 

            Başvuru konusu ihalede, ihale üzerinde bırakılan Sistem Sosyal Hizmetler Tic. Ltd. Şti.’nin sunduğu iş deneyim belgesinin Karabük İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlendiği, belgeye konu hizmetin tanımının “Kuruluş Mutfağında Malzemeli Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri İşi” olduğu, ilk sözleşme bedeli ve toplam sözleşme bedelinin 462.806,48-YTL, belge tutarının 433.584,45-YTL olarak belirtildiği, işin %95’ inin Sistem Sosyal Hizmetler Tic. Ltd. Şti. tarafından gerçekleştirildiği görülmüştür.

 

            4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde;

            İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları için son beş yıl içinde, yapım işleri için ise son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az % 70´i oranında gerçekleştirdiği veya % 50´si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler” in, isteklinin mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesinde, iş deneyimini gösteren belge olarak istenebileceği hüküm altına alınmıştır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 59 uncu maddesinin (c) bendinde; “Ortak girişim tarafından gerçekleştirilen işlerde iş deneyim tutarı; iş ortaklıklarında o iş ortaklığındaki hisse oranında, konsorsiyumlarda ise ortakların gerçekleştirdikleri iş kısımlarına ilişkin miktarlar üzerinden hesaplanır.” hükmü yer almaktadır.

 

            Yapılan incelemede, söz konusu iş deneyim belgesinin belge tutarının (433.584,45-YTL)

Sistem Sosyal Hizmetler Tic. Ltd. Şti.’nin iş ortaklığındaki hisse oranı ile çarpıldığında bulunan değerin (433.584,45 x %95) = 411.905,23-YTL olduğu, bu miktarın Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca ihale ilan tarihi itibariyle güncellendiğinde 459.151,53-YTL’ye tekabül ettiği, söz konusu tutarın teklif edilen bedelin %30’ unu karşıladığı anlaşılmış olup, bu itibarla ihale üzerinde bırakılan isteklinin iş deneyim belgesinin yeterli olmadığı yönündeki iddia yerinde görülmemiştir.

 

            Diğer yandan, başvuru sahibinin söz konusu iş deneyim belgesinin sahte olabileceği hususundaki iddia ile ilgili olarak ihale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede; ihaleyi yapan idare tarafından belgeyi düzenleyen Karabük İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne yazılan 15.01.2007 tarih ve 320 sayılı yazı ile iş deneyim belgesine konu işin ne kadarlık kısmının yemek hizmeti olduğu, öğün sayısı ve bedelinin sorulduğu görülmüştür. Karabük İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nün 16.01.2007 tarih ve 101 sayılı cevap yazısında; “işin tamamının yemek işi olduğu, Sistem Sosyal Hizmetler Tic. Ltd. Şti.’nin iş ortaklığındaki hisse oranının %95, sözleşmede yer alan öğün adet ve bedellerinin 45.625 öğün sabah kahvaltısı (birim fiyatı 1,85-YTL), 53.654 öğün öğlen yemeği (birim fiyatı 3,80-YTL), 45.625 öğün akşam yemeği (birim fiyatı 3,80-YTL), toplam sözleşme bedelinin 462.806,45-YTL olduğu” belirtilerek belge teyit edilmiştir. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin “Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.4. maddesinde;

 

            1- TSE,ISO9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesi
             2- Yemek üretim işi ile ilgili üretim ve imalat kapasitelerine ilişkin Ticaret ve Sanayi Odasından alınan günlük 3000 kişilik kapasite raporu

            Kalite Yönetim Sistem Belgesinin Türk Akraditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslar arası Akreditasyon Formu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslar arası Akreditasyon Formu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Bu teyit yazısının ilk ilan/davet tarihinin ihale/son başvuru tarihinin içersinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyrulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. İş ortaklarında, pilot ve diğer ortaklardan her birinin ihale dökümanındaki kalite ve standarda ilişkin belgeleri sunması yeterlidir.”  düzenlemesine yer verilmiştir.

            İdarenin ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesine ilişkin olarak yaptığı düzenlemeden, söz konusu belgenin sadece TSE’den alınmış olması gerektiği yönünde bir değerlendirme yapmanın uygun olmayacağı, zira idari şartnamenin ilgili maddesinde “Kalite Yönetim Sistem Belgesinin Türk Akraditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslar arası Akreditasyon Formu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenebileceğinin” açıkça belirtildiği, nitekim ihale komisyonunca gerçekleştirilen belge kontrol aşamasında ihaleye teklif veren isteklilerin sunduğu ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Belgelerinin TSE’ den alınması gibi bir şartın aranmadığı ve bu gerekçe ile herhangi bir isteklinin değerlendirme dışı bırakılmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde bulunmamıştır.

 

             Diğer yandan, idari şartnamenin ilgili maddesinde “Yemek üretim işi ile ilgili üretim ve imalat kapasitelerine ilişkin Ticaret ve Sanayi Odasından alınan günlük 3000 kişilik kapasite raporu” istenilmiştir.  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasında;İdare, ihale dokümanında alımın niteliğini göz önünde bulundurarak üretim ve/veya imalat kapasitesine ilişkin kapasite raporu ile ilgili  düzenleme yapabilir.” hükmü yer almaktadır. Başvuru konusu ihalede, yemek üretim işi ile ilgili üretim ve imalat kapasitesine ilişkin kapasite raporu istenilmesinde anılan mevzuat hükmüne aykırılık bulunmamaktadır.

 

          Açıklanan nedenlerle;

 

          4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

         
   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul