• Karar No: 2007/UH.Z-627
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :119
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-627
Şikayetçi:
 Hatsel Telekomünikasyon Elektrik Elektronik İnş. H. Ürün. Doğalgaz Tic. ve San. Ltd. Şti., Şeyhadil Mah. Refet Efendi Cad. No: 33 KAHRAMANMARAŞ
 İhaleyi yapan idare:
 Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı, İsmetpaşa Mah. Azerbeycan Bulvarı KAHRAMANMARAŞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.01.2007 / 1566
Başvuruya konu ihale:
 2006/176365 İhale Kayıt Numaralı “İşçilik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.02.2007 tarih ve 08.01.80.0134/2007-4E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı’nca 21.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İşçilik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Hatsel Telekomünikasyon Elektrik Elektronik İnş. H. Ürün. Doğalgaz Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 29.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.01.2007  tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  17.01.2007 tarih ve 1566 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhalede geçerli teklif kalmadığı anlaşıldığından ve ihale sürecinde yapılan mevzuata aykırılığı tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı tarafından 21.12.2006 tarihinde yapılan “bina içi temizliği, iklimlendirme ve konservatuar hizmetlerinin yaptırılması alımı” ihalesine katıldıkları, idare tarafından tekliflerin aşırı düşük bulunarak açıklama talep edildiği, firmalarının da açıklama talebine yazılı cevap verdiği, ihalenin Alkan Ltd. Şti. uhdesinde bırakıldığı, söz konusu ihale için 15 adet vasıflı ve 25 adet vasıfsız elemanların aylık maaşlarının K.İ.K. işçilik hesaplama modülüne göre hesaplanarak verildiği, 2 adet akaryakıtı idare tarafından verilen araçlar için tekliflerinin idarece yüksek bulunduğu oysa ki  firmalarının 2 adet  şoför için asgari ücreti ve sadece öğle yemekleri dahil fiyat teklif ettikleri, diğer firmaların idareye yapmış oldukları açıklamada araçları kullanacak personelin emekli ya da şirket sahibi olduğu belirtilerek pratiği mümkün olmayan beyanatlarda bulunulduğu ve hiçbir amortisman, araçlarla ilgili mecburi olan vergi, trafik sigortası gibi giderlerin öngörülmediği, asgari maliyetin en az elbise ve diğer giderler hariç kendi teklifleri olan rakamdan aşağı olamayacağı halde bu rakamın çok altında bir rakamla ihalenin sonuçlandırıldığı,  ayrıca yemek bedelinin de idarece yanlış hesaplandığı bunun da eksik ve yanlış teklif doğurduğu için yanlış teklif veren lehine haksız rekabet oluşturduğu kanaatinde oldukları iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İnceleme konusu ihalenin, Kahramanmaraş Belediyesi Başkanlığı tarafından 21.12.2006 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 12 ay süreli 40 işçi (15 adet vasıflı, 25 adet vasıfsız işçi olmak üzere) ve 2 adet araç ile “bina içi temizliği, iklimlendirme ve konservatuar hizmetlerinin yaptırılması alımı” işi olduğu anlaşılmıştır. İdare tarafından ihaleye katılan 7 istekliden de teklifi gereçli teklif kabul edilerek, 6 istekliye 4734 sayılı Kanunun 38. ve Hizmet Alımı İhalelere Uygulama Yönetmeliğinin 72. maddelerine göre aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldığı ve açıklamada bulunan isteklilerden en düşük fiyatı teklif eden isteklinin üzerinde ihalenin bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

           İhale ilanı ve idari şartname hükümlerine göre ihale konusu işin 01.01.2007 – 31.12.2007 tarihleri arasında 40 işçi (15 adet vasıflı, 25 adet vasıfsız işçi olmak üzere) ve 2 adet araç ile  bina içi temizliği, iklimlendirme ve konservatuar hizmetlerinin yaptırılması alımı olduğu, tekliflerin “teklif birim fiyat” üzerinden verileceği belirtilmiştir.

 

          İdari  şartnamenin 26.3. maddesinde;  “Bu işte işçilik tehlike derecesi 2 olarak alınacaktır. İhale konusu işte çalışacak olan personele aylık 26 gün üzerinden brüt 3 YTL. yemek parası verilecektir. İhale konusu işte çalışacak olan personelden 15 adedi vasıflı olacak ve asgari ücretin %50 fazlası ödenecektir. Diğer 25 adeti asgari ücret alacaktır. Çalışacak personele 40 adet yazlık 40 adet kışlık elbise verilecektir. Bu giderler teklife dahil edilecektir. Çalışacak olan 2 adet araçtan 1 adet otomobilin ve 18+1 minibüsün yakıtı idare tarafından verilecek, diğer tüm giderleri yükleniciye aittir.” düzenlemesi bulunmaktadır. 

 

         İdarece hazırlanan “temizlik hizmetlerine ait teknik şartnamenin” 3 üncü maddesinde; “Çalışacak olan araçların yakıtı idare tarafından karşılanacak olup, araçlar mesai bitiminde idarenin otoparkına çekilecek ve orda kalacaktır. Aracın çıkmasının zorunlu olduğu hallerde depo dolu olarak teslim edilecek ve dolu olarak teslim alınacaktır” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

       Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 44 üncü maddesinde; “İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir. Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır” hükmü bulunmaktadır. İnceleme konusu ihalenin konusunun “bina içi temizliği, iklimlendirme ve konservatuar hizmetlerinin yaptırılması alımı” işi olduğu, bu durumda idare tarafından isteklilerden 2 adet araç istenmesinin ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli olmadığı dolayısıyla da Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 44 üncü maddesine aykırılık oluşturacağı sonucuna varılmıştır.

 

       İdari şartnamede “ Çalışacak personele 40 adet yazlık 40 adet kışlık elbise verilecektir. Bu giderler teklife dahil edilecektir.” hükmü yer almasına rağmen idare tarafından isteklilere verilen birim fiyat teklif cetvelinde giyim kalemine yer verilmediği bu durumun isteklileri tereddüte düşürdüğü dolayısıyla da 4734 sayılı Kanunun “temel ilkeler” başlıklı 5.maddesine aykırılık oluşturulduğu tespit edilmiştir.   

 

 İhale ilanının yayımlandığı 29.11.2006 tarihi itibari ile yürürlükte bulunan Kamu İhale Genel Tebliğinin “VIII-Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterlik” başlığının “M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” maddesinde; “Bina temizliğine ilişkin ihalelerde götürü bedel teklif alınması esastır. Ancak sözleşmenin uygulanması aşamasında işçi sayısının artacağı ya da azalacağı öngörülen ihalelerde, işçi başına birim fiyat teklif alınabilecektir.” düzenlemesi yer almakta iken söz konusu ihalede işçi sayısının artacağı veya azalacağı öngörülmediği halde birim fiyat teklif alınarak mevzuata aykırılık oluşturulmuştur.  

 

            İhale ilanının yayımlandığı 29.11.2006 tarihi itibari ile yürürlükte bulunan Kamu İhale Genel Tebliğinin “XIII-Tekliflerin Aşınması ve Değerlendirilmesi” başlığının “H. Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi” maddesinin (b) fıkrasında;

 

           “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

 

         Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

 

       Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır….” hükmü yer almaktadır.

 

      İhalede, teklif fiyata dahil edilen giderlerle ilgili olarak ihale dokümanında yapılan ve yukarıda yer verilen düzenlemeler göz önünde bulundurulduğunda, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan vasıflı ve vasıfsız eleman, yemek bedeli için teklif edilmesi gereken asgari maliyetin (%3 sözleşme giderleri dahil) :

 

Vasıflı  eleman iş kalemi :                             180.158,40 YTL.        

Vasıfsız eleman iş kalemi:                             200.175,00 YTL.      

Yemek bedeli  iş kalemi :                                 44.044,00 YTL.         olduğu anlaşılmaktadır.

         4735 sayılı Kanunun 6. maddesinde “…c) Yapım işlerinde; ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine, mal veya hizmet alımı işlerinde ise işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak; idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenir.” hükmü yer almaktadır. Başvuru konusu ihalede tekliflerin teklif birim fiyat üzerinden verileceği belirlenmiş olduğundan, anılan mevzuat hükmü uyarınca işin sözleşmesi de her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden düzenlenecektir.

 

İhaleye katılan 7 firmanın da teklif birim fiyat cetvelinde yemek bedeli iş kalemi için teklif ettikleri bedellerin, asgari maliyetinin altında olduğu anlaşılmış olup, 4734 sayılı Kanunun 38. ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 72. maddelerine göre aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra tekliflerinin reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda  aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           1) 18.10.2006 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinde yapılan değişiklik ile; "Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez." hükmü getirilmiştir. Bu çerçevede; hizmet alımı ihalelerinde anahtar teknik personel dışında, personel çalıştırıldığına dair belge veya personel çalıştırılacağına dair taahhütname istenmeyecek, idarece çalıştırılması öngörülen personel varsa bu personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.

 

Söz konusu ihalenin idari şartnamesinin mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin 7.3.2 maddesinde “ihaleye katılan istekliler ihale konusu işte istenilen 40 adet personeli işin başından sonuna kadar çalıştıracaklarını taahhüt edeceklerdir” ve 7.3.3. maddesinde “istekliler ihale konusu işte çalışcak olan 2 adet aracı işin başından sonuna kadar şoförü ile birlikte  çalıştıracaklarını taahhüt edeceklerdir” düzenlemesine yer verilmiş olup idare tarafından yapılan bu düzenlemeler ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesine aykırılık oluşturulmuştur.

 

2) Söz konusu ihalede mevzuat gereğince, ilanın 4.1.4 ve idari şartnamenin 7.1.d maddesinde “4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname” istenilmiştir.

 

             Açık İhale Usulüne Göre Yapılacak İhalelerde İhale Dışı Bırakılacak ve İhaleye Katılamayacak Olanlar Kapsamında Olunmadığına İlişkin Taahhütnamenin 2 nci maddesi, “İhalenin [üzerimde/üzerimizde] kalması halinde, sözleşmenin imzalanmasından önce, ihale tarihi itibarıyla  4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda [olmadığıma/olmadığımıza] ilişkin belgeleri vermeyi kabul ve taahhüt [ediyorum/ediyoruz].”  şeklinde düzenlenmiş olmasına rağmen şikayetçi firma Hatsel Ltd. Şti.’nin, ihale üzerinde bırakılan Alkan Ltd. Şti.’nin ve Egetan Ltd. Şti.’nin teklifleriyle birlikte sunmuş oldukları taahhütnamenin 2 nci maddesine, “ihale tarihi itibarıyla” cümlesinin yazılmadığı  tespiti yapılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

            İhalede geçerli teklif kalmadığı anlaşıldığından ve ihale sürecinde yapılan yukarıda mevzuata aykırılığı belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

4734 Sayılı Kanunun 4. maddesinde hizmetBakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri” şeklinde tanımlanmıştır.

 

            İncelemeye konu ihalenin idari  şartnamesinde işin tanımı “işçilik hizmeti alımı” olarak belirlenmiştir. İhale konusu işin içinde  konservatuar hizmetleri de bulunmaktadır.

 

            4734 sayılı Kanunun 4. maddesinde öngörülen biçimde bir hizmet alımı yerine belediyede personel istihdam edilmesi niteliğinde işi de içeren bu işin temizlik işiyle birlikte ihale konusu edilmesi mümkün değildir. Bu şekilde ihale yapılmasına 657 sayılı Kanunun 36. maddesine 318 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1. maddesiyle eklenen ek fıkra hükmü de imkan vermemektedir.

 

            Nitekim Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 22.11.2006 günlü, YD İtiraz No:2006/4327 sayılı kararında işçi çalıştırılmasının hizmet alımı kapsamında değerlendirilemeyeceği, hizmet alımı olarak gösterilmek suretiyle anılan yasa kapsamı dışında personel istihdamı edilmesi niteliğinde yapılan ihalede hukuka uygunluk bulunmadığına hükmedilmiştir.  

 

İhalenin belirtilen gerekçeyle iptal edilmesi gerektiği oyuyla, karara sonucu itibarıyla katılıyoruz.

 

 

Adnan ZENGİN                                 K.Nejat ÜNLÜ                                                                                                                                         

                           Kurul Üyesi                                         Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            KARŞI OY

 

1. Kamu İhale Genel Tebliği hükümlerine göre, asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Dolayısıyla, istekliye ait teklifin %3 sözleşme ve genel giderler karşılığı tutar dahil hesaplanacak asgari işçilik maliyetini karşılayıp karşılamadığına bakılması, sorgulamanın da bu çerçevede yapılması gerekmektedir.

2. İhale kapsamında iki adet aracın çalıştırılması şartı getirilmişse de, bu araçların idare elemanlarının kullanımına tahsis edilmeyeceği, işin yürütülmesi aşamasında yüklenici tarafından kullanılacağı anlaşıldığından uygulamanın mevzuata aykırı bir yönü bulunmamaktadır.

3. İhalenin götürü bedel yapılması hususunda emredici bir düzenleme bulunmadığından idarenin birim fiyat usulü ihaleye çıkmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

4. Çalıştırılacak personele ilişkin olarak taahhütname istenilmemesi gerekli olmakla birlikte, bu hususun, şikayet konusu yapılması halinde önem kazanacağı veya bu nedenle değerlendirme dışı bırakılan bir isteklinin varlığı halinde irdelenmesi gerektiği düşüncesiyle esasa etkili olmadığı değerlendirilmektedir.

5. İki istekli tarafından sunulan ihale dışı bırakılma nedenlerinin taşınmadığına ilişkin taahhütnamede “ihale tarihi itibariyle” ifadesine yer verilmemişse de, aynı hususu düzenleyen idari şartnamenin 42 nci maddesinde;

“İhale üzerinde kalan istekli, ihale tarihi itibarıyla bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ve kesin teminatı 40.3 üncü maddedeki süre içinde vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilecektir.”

Denilmek suretiyle isteklinin bu belgeleri “ihale tarihi itibariyle” durumunu göstermek üzere sunacağı tereddüde meydan vermeyecek biçimde kurala bağlanmış durumdadır.

İhale dokümanının bir bütün olduğu, isteklinin teklif mektubunda “ihale dokümanını okuduk, inceledik ve aynen kabul ettik. İşin yapılacağı yeri ve  çevresini gördük, mahallin özelliklerini ve zemin şartlarını tetkik ettik, herhangi bir ayrım ve sınırlama yapılmadan bütün şartları kabul ediyoruz.” İfadesiyle dokümandaki tüm hükümleri kabullenerek teklif verdiği gerçeği dikkate alındığında eski standart formdaki eksikliğin idari şartnamedeki açıklık karşısında önemini ve anlamını yitirdiği görülmektedir.

İşlevi ve sonuçları bakımından önemsiz olan söz konusu ifade eksikliğine rağmen taahhütnamenin mevcut haliyle kabulünde hukuki bir mahzur görülmemekle birlikte, yeni formata uygunluğun sağlanması amaçlanıyorsa bu hususun bilgi eksikliği kapsamında istekliye tamamlattırılması da mümkün bulunmaktadır.

Yukarıda açıklanan gerekçelerle karara katılmıyorum.

 

 

Yaşar GÖK

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

KARŞI OY

 

 

Karar konusu ihalede hiçbir istekliye ait teklif toplamı aşırı düşük olmamasına rağmen; isteklilerin dokümanda bürüt  3,-YTL olarak öngörülen  yemek bedeline teklif birim fiyat cetvelinde (3,-YTL olarak) yer verdikleri  ve  yemeğe ilişkin sigorta primi işveren hissesi ve %3 sözleşme giderinin bu kalemde bulunmaması nedeniyle 7 istekliye ait teklifin  de değerlendirme dışı bırakılması gerektiğine, geçerli teklif kalmaması gerekçesiyle de  ihalenin iptaline karar verilmiştir.

Birim fiyat teklif alınmak suretiyle yapılan bir ihalede isteklilerin her hangi bir iş kaleminde asgari maliyetin altında teklif vermeleri tekliflerinin aşırı düşük olarak değerlendirilmesini gerektirmeyeceği, toplam teklif bedeline  göre aşırı düşük olup olmadıklarının sorgulanması gerektiği, bu nedenle; yemek bedelini 3,- YTL olarak teklif eden isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılamayacağı görüşüyle karara katılmıyoruz.

 

 

 

         Hakkı USTAÖMER                      Bilal KARACA                                      Muzaffer EREN

           Kurul Üyesi                                      Kurul Üyesi                                               Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul