• Karar No: 2007/UH.Z-630
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :122
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-630
Şikayetçi:
 Gintem Katı Atık Yönetimi Loj. Kargo Nak. Ar. Kir. Kurt. Hizm. Rest. Kon. ve Akar Ser. San. ve Tic. A. Ş. Halkalı Merkez Mah. Mahmutbey Cad. Tekinler İş Merkz. Nu 17/9 Küçükçekmece/İSTANBUL VEKİLİ/TEMSİLCİSİ: Bilgehan Bilgin, Küçükbalıklı Mah. Şanlı Cad. Şimşek Sok. No:25 BURSA
 İhaleyi yapan idare:
 Osmaniye İl Özel İdaresi,Alibeyli Mah. İstasyon Cad.Özel İdare İşhanı Kat:1 No:2/OSMANİYE
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.01.2007 / 2287
Başvuruya konu ihale:
 2006/171838 İKN|li Öğle Yemeği Hizmeti Verilmesi İşi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.02.2007 tarih ve 08.02.51.0158/2007-08E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Osmaniye İl Özel İdaresince 15.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak başvuru sahibinin 29.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.01.2007  tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  22.01.2007 tarih ve 2287 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan aynı tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

Başvuruya konu ihale ile ilgili olarak başvuru dilekçesi ve ekleri ile idarece gönderilen ihale işlem dosyasında bulunan bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğundan  ihalenin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

            Başvuru dilekçesinde özetle; tekliflerinin benzer iş tanımına ilişkin düzenleme nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldıkları ve yemek ihalelerinin tek başına kartlı sistem ile açılamayacağından bahisle, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ile rekabetin engellendiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Başvuruya konu ihaleye ilişkin İdari Şartnamenin 2 nci maddesinin (a) bendinde ihale konusu hizmetin adı: “657 sayılı Yasaya tabi Özel İdaresine ait memur personele 2007 yılı için öğle yemeği hizmeti verilmesi” olarak (c) bendinde ihale konusu hizmetin niteliği, türü ve miktarı: “55 kişiye 251 öğün 3000 kalori ihtiva eden 3 çeşit yemek”  olarak  belirtilmiş, 7.4 maddesinde; Bu ihalede benzer iş olarak , yurt içinde veya dışında kamu veya özel sektördeki işyerlerine kart yükleyerek hizmet verdiği, görev yaptığı veya yönettiği yada denetlediğini gösteren yemek hizmeti işleri kabul edilecektir.” düzenlemesine, “Diğer Hususlar” bölümünde ise; “Öğle yemeği İl Özel İdaresi Merkez ve İlçe Özel İdarelerinde görev yapan 55 adet memur personel için verilecektir.Memur sayısının norm kadrodan dolayı artması halinde yeni personele de öğle yemeği verilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

   Başvuruya konu ihaleye ilişkin Tip Sözleşme taslağının “İşin Yapılma Yeri, İşyeri Teslimi ve İşe Başlama Tarihi” başlıklı 11 inci maddesinin 11.1 maddesinde:

 11.1.İşin yapılma yeri:Osmaniye İl Özel İdaresi

   11.2.İşyerinin teslimine ilişkin esaslar:boş bırakıldığı,

            11.3. İşyeri teslim ve işe başlama tarihi:01.01.2007 tarihinde ilk yükleme yapılacaktır. Diğer ayın yüklemeleri her ayın her ayın birinci günü olacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

        Başvuruya konu ihaleye ilişkin Teknik Şartnamede, Osmaniye İl Özel İdaresinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 212. maddesi gereğince,  Bakanlar Kurulunun 19.11.1986 tarih ve 11220 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı esaslarına göre yapılacak olan öğle yemeği verilmesi işinin aşağıdaki şartlarda yapılacağı belirtilmiş ve bu şartlar;

“l-Öğle yemeği İl Özel İdaresi Merkez ve İlçe Özel İdarelerinde görev yapan 55 adet memur personel için verilecektir.Memur sayısının norm kadrodan dolayı artması halinde yeni personele de öğle yemeği verilecektir.

2-2007 yılında 251 iş günü üzerinden 55 memur personel için toplam 251 öğün yemek verilecektir.

3-3000 kalori ihtiva eden 3(üç) çeşitten oluşan yemek ve tatlı bir öğün öğle yemeği bedeli olarak değerlendirilmiştir.verilecek yemek listesi kalori ve gramajı listeye uygun olacaktır.

4-Ödemenin tamamı her ay yükleme yapıldıktan sonra bir defada 10 gün içerisinde yapılacaktır.

5-İşin süresi 01.01.2007 tarihinden başlayarak 31.12.2007 tarihinde bitecek olup,12 (on iki)ayhk 251 (ikiyiizellibir) iş günü.”  olarak sayılmıştır.

            657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 212 nci maddesinde: Devlet memurlarının hangi hallerde yiyecek yardımından ne şekilde faydalanacakları ve bu yardımın uygulanması ile ilgili esaslar Maliye Bakanlığı ile Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının birlikte hazırlayacakları bir yönetmelik ile tesbit olunur.”  hükmüne yer verilmiş ve hüküm uyarınca hazırlanan  Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin  Amaç” başlıklı 1 inci maddesinde, bu Yönetmeliğin amacının, Devlet Memurlarının yiyecek yardımından hangi hallerde, ne şekilde faydalanacaklarını ve bu yardımın uygulanması ile ilgili esasları belirlemek olduğu, Kapsam” başlıklı  2 nci  maddesinde, bu Yönetmeliğin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar hakkında uygulanacağı, Yardım Şekli” başlıklı 3 üncü maddesinde, yiyecek yardımının yemek verme şeklinde yapılacağı, bu yardım karşılığında nakden bir ödemede bulunulamayacağı, Yardımın Şartları” başlıklı 5  inci maddesinde, Kurum bütçelerine yiyecek yardımı karşılığı olarak konulan ödenek, memurlara yemek vermek üzere kurulan yemek servisi, yardım sandığı, dernek veya bu mahiyetteki kuruluşa ödeneceği, yemek servisi, yiyecek yardımından faydalanabilecek personel sayısının asgari 50 olması ve yemekhane için elverişli yer bulunması şartıyla atamaya yetkili amirin onayı ile kurulabileceği hükümlerine yer verilmiştir.

         İhale konusu hizmetin Osmaniye İl Özel İdaresi tarafından, İl Özel İdaresi merkez ve İlçe Özel İdarelerinde görev yapan 55 adet memur personeli kapsayacak şekilde yapıldığı, Teknik Şartnamede, 3000 kalori ihtiva eden 3(üç) çeşit yemek ve tatlıdan oluşan bir öğün öğle yemeği bedelinden bahsedildiği, ancak bu hizmetin nasıl ve ne şekilde  yerine getirileceği açık ve net bir şekilde düzenlenmediği görülmüştür.

 

Yukarıda yer verilen düzenlemelerde yer alan “yükleme” ve benzer iş tanımındaki,  “…kart yükleyerek hizmet verdiği” ifadesinden ihale konusu hizmetle, personele yemek verme yerine, para temsili araçlar sağlayarak yemek ihtiyacının dışarıdan karşılanmasının amaçlandığı anlaşılmaktadır.

 

            Bu durumda,  anılan mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, böyle bir ihalenin mevcut düzenlemeler  muvacehesinde yapılması mümkün bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğundan  ihalenin iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul