• Karar No: 2007/UH.Z-631
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :123
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-631
Şikayetçi:
 Ümit Temizlik İnş. Tur. Gıda Tar. Hay. San. ve Tic. Ltd. Şti., Turizm Cad. Ssk İş Merkezi Nu 6 AKSARAY
 İhaleyi yapan idare:
 Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü, Çerdiğin Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Cad. Nu 4 AKSARAY
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.01.2007 / 984
Başvuruya konu ihale:
 2006/171513 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı 20 İşçili Malzemesiz Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.02.2007 tarih ve 08.01.26.0202/2007-15E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü’nce 14.12.2006 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2007 Yılı 20 İşçili Malzemesiz Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ümit Temizlik İnş. Tur. Gıda Tar. Hay. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 29.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 12.01.2007 tarih ve 984 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 14.12.2006 tarihinde yapılan “2007 Yılı 20 İşçili Malzemesiz Hizmet Alımı” ihalesinde idarece, çalıştırılacak işçi sayısının 20 olduğu ve işçilerin giyecek giderinin teklif fiyata dahil olduğu şeklinde düzenleme yapıldığı ancak ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif fiyatına giyecek bedelini dahil etmediği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari şartnamenin 26 ncı maddesinin aşağıdaki şekilde düzenlendiği görülmüştür;

 

            “26.1. ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri yükleniciye aittir. Hizmet alımı ihalesi ile çalıştırılacak işçi sayısı 20, iş gömleği adedi 20’dir. İşçilere verilecek giyecek gideri teklif fiyata dahildir.

 

            26.2. (26.1) inci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması yada benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış yada farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

 

            26.3. ayrıca işçilerin yemek bedelleri nakit olarak ödenecektir. Bir işçinin günlük öğle yemeği bedeli 3.00 YTL’dir. Yemek bedeli ayda 26 gün ödenecektir. Yemek bedeli nakdi olarak ödenecek ve ücret bordrosunda gösterilecektir.”

 

            İşe ait teklif edilmesi gereken asgari maliyetin, giyim bedeli öngörülmeksizin, 182.881,03.YTL olduğu, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi iki isteklinin teklif bedellerinin bu tutardan ibaret olduğu, dolayısıyla giyim bedelinin teklif fiyatlara dahil edilmediği anlaşılmıştır. İdarece, anılan iki isteklinin tekliflerinin aşırı düşük bulunarak Kanunun 38 inci maddesi gereğince hareket edildiği ve isteklilere tekliflerine açıklama getirebilmeleri için birer gün süre tanındığı, isteklilerden Çağrı Temz. A.Ş. tarafından idarenin talebine cevap verilmediği, Ersa İnş. Ltd. Şti. tarafından yapılan açıklamada ise 20 işçi için gerekenden daha fazla iş önlüğünün depolarında mevcut olduğu ve bu kalemin firmaları için bir gider unsuru oluşturmayacağı ifade edilmiş ve tekliflerinde giyim bedelinin öngörülmediği kabul edilmiştir.

 

            İdari şartnamenin teklif fiyata dahil olan masraflara ilişkin yukarıda yazılı hükmü ve Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII-H maddesinin (b) bendinin;

 

            “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.” şeklindeki düzenlemesi birlikte değerlendirildiğinde, idarece teklifleri aşırı düşük olarak değerlendirilen isteklilerden, giyim bedeline ilişkin giderin önemli bir teklif bileşeni olarak değerlendirilerek detaylı açıklama istenmesi işleminin mevzuata uygun olarak tesis edildiği, ancak idari şartname hükmüne aykırı olarak giyim bedelini teklif fiyata dahil etmeyen ve teklifi asgari işçilik maliyetinden oluşan Ersa İnş. Ltd. Şti.’nin açıklamasının uygun olarak değerlendirilmesinin, Tebliğin aynı madde ve aynı bendinin;

 

            “Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasında giyim bedeli ise önemli bir bileşen olarak görülecek ve isteklilerce giyim bedelini tevsik eden belgeler sunulacaktır. Giyeceklerin daha önce alındığı ve bunun için bir gider öngörülmediği gibi açıklamalar kabul edilmeyecektir.” şeklindeki düzenlemesinin, personel çalıştırılmasına dayalı mezkur ihalede, kıyasen uygulanması sonucu anılan mevzuata aykırılık teşkil ettiği sonucuna varılmıştır.

 

            Sonuç olarak, geçerli diğer iki teklifin, idarece, Kanunun 38 inci maddesi de göz önüne alınarak, tekrar değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul