• Karar No: 2007/UH.Z-633
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :126
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-633
Şikayetçi:
 Sofra Yemek Üretim ve Hizmet A.Ş., STFA İş Merkezi Ankara Asfaltı Yeşil Vadi Sokak No:1 Bostancı / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Göztepe Eğitim Hastanesi Baştabipliği, Dr.Erkin Caddesi No:1 Göztepe Kadıköy / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.02.2007 / 4608
Başvuruya konu ihale:
 2006/153396 İKN|li “Malzemeli Yemek Pişirme Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.02.2007 tarih ve 08.04.67.0167/2007-14 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Göztepe Eğitim Hastanesi Baştabipliği tarafından 06.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Malzemeli Yemek Pişirme Dağıtım ve Sonrası Hizmetler ihalesine ilişkin olarak Sofra  Yemek Üretim  ve Hizmet A.Ş.’nin 09.02.2007 tarih ve 4608 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi gereğince, onbeş günlük itiraz süresi geçirildikten sonra yapılan başvurunun süre yönünden reddine,

 

Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Söz konusu ihaleye, ihale günü saat 10:29’da teklif zarflarını sunduğu, idareden teklif zarfı alındı belgesini istemeleri üzerine, ilgili personelin ihale komisyonu huzurunda, alındı belgelerine ait formu yanına almadığını, ihale sonunda vereceğini ifade etmesine rağmen teklif zarfı alındı belgesinin kendilerine verilmediği, ihaleye katılan iki isteklinin teklifini geç verdiği, itiraz etmelerine karşın, teklif mektubu alındı belgesinin kendilerine neden verilmediğinin daha iyi anlaşıldığı, ihale kararında, tekliflerinin 3 üncü sırada alındığının yazıldığı, kendilerinden sonra süre kalmaması nedeniyle, diğer iki isteklinin 1 inci ve 2 nci sırada teklif verdikleri belgelendirilerek ihale dışı kalmalarının önlendiği, idarenin 1 (bir) yıldır yaptığı ihalelerin, sürekli ve bilinçli olarak iptal edilerek, pazarlık usulü ile ihale edildiği ve birbirine yakın yada ortak firmaların davet edilerek, bu firmaların dışındaki firmaların pazarlık usulü ile yapılan ihalelere davet edilmediği, şartname almak için yaptıkları başvuruya olumsuz yanıt verildiği, pazarlık usulü ile yapılan ihaleye, açık ihale usulü ile yapılan ihaleye katılan 3 firmadan biri olan firmalarına şartname verilmezken, ilk iki sıraya alınarak önlerine geçirilen 2 firma ile açık ihale usulü ile yapılan ihaleye teklif vermeyen 3 firmanın davet edildiği, açık ihale ile yapılan ihale ile pazarlık usulü ile yapılan ihaleye verilen teklifler kıyaslanacak olursa, devletin rekabetsiz ortamda, idarenin ihmal ve kusurundan kaynaklanan kaybının 59.643,98 YTL olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendinde ise, itirazın süresi geçirildikten sonra yapıldığı tespit edilirse başvurunun süre yönünden reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden, şikayetçinin 29.12.2006 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 24.01.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, İdarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 15 gün içersinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 09.02.2007 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi gereğince, onbeş günlük itiraz süresi geçirildikten sonra yapılan başvurunun süre yönünden reddine,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28. maddesinde öngörülen koşullar oluştuğundan, iddiaların incelenmesine geçilmesi gerektiği oyuyla, aksi yöndeki karara katılmıyoruz. 

 

 

             Adnan ZENGİN                         Bilal KARACA             K.Nejat ÜNLÜ

                Kurul  Üyesi                                Kurul Üyesi                  Kurul Üyesi

                       

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul