• Karar No: 2007/UH.Z-636
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :132
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-636
Şikayetçi:
 Çağan Güvenlik Tem. İnş. Sos. Hizm. İlaç San. Tic. Ltd. Şti., Çankırı Cad. No:45/400 Ulus ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi (Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü), Gölköy Kampüsü 14280 Bolu
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.01.2007 / 196
Başvuruya konu ihale:
 2006/150823 İhale Kayıt Numaralı “Temizlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.02.2007 tarih ve 08.00.12.G017/2007-8E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Abant İzzet Baysal Araştırma ve Uygulama Hastanesi (Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü)’nce 08.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Çağan Güvenlik Tem. İnş. Sos. Hizm. İlaç San. Tic. Ltd. Şti.’nin 06.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  04.01.2007 tarih ve 196 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Başvuruya konu ihalenin, “4734 sayılı Kanunun 39” uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece 13.11.2006 tarihinde iptal edildiği, ancak idarenin iptal işleminde tespit edilen aykırılıklar nedeniyle iptal işleminin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 08.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Hizmeti Alımı” ihalesine istekli sıfatıyla katıldıkları, İdarenin 14.11.2006 tarih ve 4168 sayılı ihale iptal kararı ile rekabetin sağlanmadığı için bütün tekliflerin red edilerek ihalenin iptal edildiğinin belirtildiği, idarece ihalenin iptali için öne sürülen gerekçenin sübjektif, keyfi ve yasal dayanaktan yoksun olması nedeniyle 4734 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine aykırı olduğu,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

 

Abant İzzet Baysal Araştırma ve Uygulama Hastanesi (Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü) tarafından “Temizlik Hizmeti Alımı” işinin Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarıldığı, 5 sayıda isteklinin ihale dokümanı satın aldığı, 08.11.2006 tarihinde yapılan ihaleye 3 isteklinin katıldığı, 09.11.2006 tarihli ihale komisyon kararı ile firmaların teklif ettiği fiyatların değerlendirilmesi sonucu gerekli rekabet ortamının oluşmadığı belirtilerek 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 39. maddesi gereğince ihale komisyonunca tekliflerin reddedilerek ihalenin iptal edildiği, bu iptal kararının ihale yetkilisince 13.11.2006 tarihinde onandığı tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesinde; "İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir" hükmü bulunmaktadır. Aynı maddenin gerekçesinde; tekliflerin yaklaşık maliyete kıyasla çok yüksek olması veya yaklaşık maliyete göre çok yüksek olmamakla birlikte mevcut ödeneğin verilen teklifleri karşılayamaması, Kanunun temel ilkelerine uygun olmayan durumların tespiti gibi nedenlerle ihalenin iptal edilebileceği açıklanmıştır. Anılan hüküm uyarınca, ihalenin iptali konusunda idarelerin takdir yetkisi bulunmaktadır.  

 

4734 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile yapılan, 5 sayıda firmanın ihale dokümanı satın aldığı, 3 isteklinin de ihaleye teklif verdiği, idarenin, 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen “saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak” sorumluluklarının gereği olup idarenin rekabetin oluşmadığı yönündeki değerlendirmesine söz konusu ihaleye ilişkin olarak itibar edilmesi gerekmektedir.

 

Şikayet konusu ihalede geçerli üç teklifin verildiği, isteklilerin tekliflerinin yaklaşık maliyetin altında olmasına rağmen idarece “rekabetin sağlanamadığı” gerekçesi ile ihalenin iptal edildiği anlaşıldığından, ihalenin idarece iptaline ilişkin gerekçeli kararının yukarıda anılan mevzuat hükümleri çerçevesinde alındığı, bu sebeple, idarenin iptal işleminde mevzuata aykırılık olmadığı anlaşılmıştır.   

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesinde; "İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir" hükmü bulunmaktadır. Aynı maddenin gerekçesinde; tekliflerin yaklaşık maliyete kıyasla çok yüksek olması veya yaklaşık maliyete göre çok yüksek olmamakla birlikte mevcut ödeneğin verilen teklifleri karşılayamaması, Kanunun temel ilkelerine uygun olmayan durumların tespiti gibi nedenlerle ihalenin iptal edilebileceği açıklanmıştır. Anılan hüküm uyarınca, ihalenin iptali konusunda idarelerin takdir yetkisi bulunmakta ise de, bu yetki mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlıdır.

 

4734 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile yapılan, 5 sayıda firmanın ihale dokümanı satın aldığı, 3 isteklinin de ihaleye teklif verdiği ve yaklaşık maliyet ile ayrılan ödenekten düşük geçerli tekliflerin değerlendirilmesi icap eden ihalede, idarenin, 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen “saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak” sorumluluklarının gereği olup idarenin ihaleyi sonuçlandırması mümkün bulunmaktadır.

 

Şikayet konusu ihalede geçerli üç teklifin verildiği, isteklilerin tekliflerinin yaklaşık maliyetin altında olmasına rağmen idarece “rekabetin sağlanamadığı” gerekçesi ile ihalenin iptal edildiği anlaşıldığından, ihalenin idarece iptaline ilişkin gerekçeli kararının yukarıda anılan mevzuat hükümleri çerçevesinde kamu yararı ve hizmet gerekleri açısından haklı bir gerekçesinin olmadığı, bu sebeple, idarenin iptal işleminin iptali gerektiği oyuyla, çoğunluğun şikayetin uygun bulunmadığı görüşüne katılmıyoruz.

 

 

 

Namık DAĞALP                                                         Hakkı USTAÖMER

     II. Başkan                                                                      Kurul    Üyesi

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul