• Karar No: 2007/UH.Z-639
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :136
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-639
Şikayetçi:
 Polem Güvenlik Ltd. Şti. (Polis Emeklileri Vakfı), Reşit Galip Cad. Nu 21/4 GOP/ ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü (Destek Hizmetleri Dairesi), Anafartalar Caddesi Nu 70 Ulus/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.02.2007 / 4081
Başvuruya konu ihale:
 2006/182285 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı Özel Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.02.2007 tarih ve 08.04.06.0130/2007-11E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            SHÇEK Genel Müdürlüğü (Destek Hizmetleri Dairesi)’nce 27.12.2006 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2007 Yılı Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Polem Güvenlik Ltd. Şti. (Polis Emeklileri Vakfı)’nın 23.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin  29.01.2007 tarihli yazısı ile üzerine, başvuru sahibinin  05.02.2007 tarih ve 4081 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Belirlenen aykırılıklar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; tekliflerinin aşırı düşük olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında isteklilerce yapılan açıklamalar incelendiğinde; idarece, işçilik, giyim, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası ve malzeme giderleri ile öngörülen karın işçi başına 1 aylık  ve toplam tutarlar olarak açıklanmasının istenildiği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin giyim bedeline ilişkin olarak sunduğu proforma faturayı veren firmanın bir başka istekliye ve idareye verdiği fiyatlarda aşırı tutarsızlık bulunduğu, bu nedenle, söz konusu belgedeki tutarların gerçeği yansıtmayan fiyatlar olduğuna kanaat getirildiği, ayrıca başvuru sahibinin öngördüğü malzeme fiyatlarının piyasa gerçeklerini yansıtmadığı ve hayatın olağan akışına aykırılık teşkil ettiği gerekçeleriyle anılan isteklinin açıklamalarının ihale komisyonunca uygun görülmediği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibince yapılan açıklamaların, idarece, teklif fiyata dahil unsurlara ilişkin piyasa koşulları baz alınarak değerlendirildiği, idarece bu şekilde tesis edilen işlemlerde mevzuata aykırılık bulunmadığı tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Aşırı düşük sorgulamaya ilişkin olarak mevzuata uygun açıklamada bulunan ve bu açıklamalarını belgelendiren hiçbir istekliye ait teklifin değerlendirme dışı bırakılmadan ihalenin sonuçlandırılması gerektiği oyuyla karara katılmıyorum.

 

 

                                                                                                                                         Muzaffer EREN

                                                                                                                                            Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul