• Karar No: 2007/UH.Z-640
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :137
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-640
Şikayetçi:
 Yay Özel Güv. Kor. Eğitim ve Kurs Hizm. Ltd. Şti., Cemalpaşa Mahallesi 10 Sokak Doğruöz Apt. Zemin Kat Seyhan/ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Dr. Ekrem Tok Adana Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Turgut Özal Bulvarı Seyhan/ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.02.2007 / 4269
Başvuruya konu ihale:
 2006/194953 İhale Kayıt Numaralı “Koruma ve Özel Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.02.2007 tarih ve 08.04.23.0130/2007-12E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Dr. Ekrem Tok Adana Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nce 15.01.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Koruma ve Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Yay Özel Güv. Kor. Eğitim ve Kurs  Hizm. Ltd. Şti.’nin 23.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 24.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 06.02.2007 tarih ve 4269 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; tekliflerinin; aşırı düşük sorgulaması kapsamında giyim giderine ilişkin olarak sundukları proforma faturada tarih bulunmadığı, geçerlilik süresinin belirtilmediği ve faturada öngörülen tutarların piyasa koşullarına uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibince verilen teklifin 81.134,73 YTL olduğu, anılan istekli tarafından yapılan açıklamalar incelendiğinde; giyim bedeli olarak toplam 50 YTL, kişi başına 5 YTL, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası bedeli olarak da toplam 157,50 YTL, kişi başına 15,75 YTL öngörüldüğü,

 

İhale komisyonunca giyim bedeli ve özel güvenlik mali sorumluluk sigortası bedeline ilişkin olarak açıklama istenilmiş olduğu, başvuru sahibinin giyim bedeline ilişkin olarak proforma fatura, sigorta giderine ilişkin olarak da sigorta teklifi sunduğu, ihale komisyonunca; “söz konusu proforma faturada herhangi bir tarih ibaresi bulunmadığı ve taahhüt edilen fiyatların geçerlilik suresi belirtilmediği ve taahhüt edilen malzemelerle ilgili olarak Teknik Şartname hükümlerine uygun olacağı ile ilgili herhangi bir ibare bulunmadığından dolayı istekli firmanın yazılı açıklaması uygun ve yeterli görülmediği gibi, proforma faturada belirtilen tutarların piyasa koşulları, hizmetin kalitesi ve verimliliği ve yaklaşık maliyet de göz önüne alındığında açıklamaların yeterli görülmediği” şeklindeki gerekçe ile anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

Giyim bedeline ilişkin olarak sunulan proforma faturalarda tarih veya geçerlilik süresinin belirtilmesi gibi bir hususun mevzuat hükümlerine dayanmadığı, malzeme giderlerinin teknik şartnameye uygunluğuna ilişkin bir ibareye yer verilmesine de gerek bulunmadığı dikkate alındığında, başvuru sahibinin teklifinin ihale komisyonunca değerlendirme dışı bırakılma gerekçesinin yerinde olmadığı,

 

Anlaşılmıştır.

 

Bununla birlikte, ihale yetkilisinin düzeltici işlem kararı üzerine, ihale komisyonunca; başvuru sahibinin ve SFK Özel Koruma ve Eğitim Sis. ve Hizm. Ltd. Şti.’nin tekliflerinin ihale dokümanı esas alınarak hesaplanan asgari işçilik maliyetinin altında kaldığı belirlenerek söz konusu isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği anlaşılmış olup, ihale komisyonunca tesis edilen bu işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul