• Karar No: 2007/UH.Z-642
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :139
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-642
Şikayetçi:
 Reis Temizlik Tıbbi Malz. İnş. Teks. ve Gıda Tic. Ltd. Şti., Fevzi Çakmak Cad. Doğanbey Sok. Burçin 3 İşmerkezi 216 K.2 Merkez /BURSA
 İhaleyi yapan idare:
 Bursa İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Alacamescit Mahallesi Tek Sokak No:1 16020 Osmangazi /BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.02.2007 / 3607
Başvuruya konu ihale:
 2006/176850 İhale Kayıt Numaralı “Özel Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.02.2007 tarih ve 08.03.70.0026/2007-11 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Bursa İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 11.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Reis Temizlik Tıbbi Malz. İnş. Teks. ve Gıda Tic. Ltd. Şti.’nin 01.02.2007 tarih ve 3607 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; ihale yetkilisince ihale sürecinin devamına yönelik olarak alınan ivedilik ve kamu yararı kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihaleye teklif veren Münir Temelli firmasının ilk oturumda evraklarının incelenmesi sonucunda eksik evrakının olmadığının ihale komisyonu tarafından tutanak altına alındığı ve anılan isteklinin fiyat teklifinin 640.870,00-YTL olarak okunduğu, daha sonra işin süresi 11 ay olduğu halde anılan teklifte 10 ay üzerinden hesaplama yapıldığının anlaşılması üzerine, bu hususun ihale komisyonunca aritmetik hata olarak değerlendirildiği ve anılan teklif fiyatının re’sen 704.962,50-YTL olarak düzeltildiği, oysa ihale dokümanını oluşturan standart formlardan olan birim fiyat teklif cetvelinde birim kısmında kaç ay olacağı belirtilmediğinden tekliflerin kaç ay üzerinden verildiğinin belli olmayacağı ve idarenin 10 veya 11 ay olarak belirleme yapamayacağı, idarenin bu işleminin anılan teklifin esasını değiştirdiğinden 4734 sayılı Kanuna ve ilgili mevzuatına aykırı olduğu, kesinleşen ihale kararında ihalenin anılan istekli üzerinde bırakıldığı ve firmalarının ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği iddia edilerek, ihale yetkilisince onaylanan ihale sürecine devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanması yolundaki karar hakkında inceleme yapılması talep edilmektedir.

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin beşinci fıkrası ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde, idareye yapılan şikayet başvurusu sonuçlandırılmadıkça veya ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ihale yetkilisince onaylanmadıkça sözleşme imzalanamayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan maddelerde amaçlanan, şikayet başvurusu yapıldığı ancak ivedi olarak ihalenin sonuçlandırılması gereken durumlarda, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesine imkan sağlanarak, şikayet nedeniyle uzayan ihale sürecinden idarenin olası zararlarını engellemektir.

 

Şikayet sunulduktan sonra, ihale konusu işin ivedi nitelikte olması ve şikayetin idarece karara bağlanması için zorunlu olarak geçecek sürede sözleşmenin imzalanmaması halinde telafisi zor veya imkansız zararların doğacak olmasının maddi olayda nasıl gerçekleştiğinin gerekçeleriyle belirtilmesi suretiyle, ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilerek sözleşme imzalanmasına karar verilebilir.

 

Yukarıda anılan hükümlere göre, ihale yetkilisine tanınan bu hak mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlıdır.

 

Şikayete konu uyuşmazlıkta ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi yönünde karar alınmış ise de, alınan bu kararın yukarıda açıklanan koşulları taşımadığı ve hukuki duruma uymadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

Kurul üyesi Hakkı USTAÖMER’in, “İdarenin, ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale sürecine devam edilmesi kararına Kurumun müdahale yetkisi bulunmadığı yönündeki” karşı oyuna karşılık ihale yetkilisince ihale işlemlerinin devamına yönelik olarak alınan kararın iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul