• Karar No: 2007/UH.Z-645
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :142
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-645
Şikayetçi:
 Kar-Tek Güvenlik San. ve Tic. Ltd. Şti., Çay Mahallesi 47.Sokak Yılmazlar İşmerkezi K.3 D.16 Nu:51 İskenderun/HATAY
 İhaleyi yapan idare:
 Ege Üniversitesi Rektörlüğü, Gençlik Cad. No:12 Bornova/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.02.2007 / 3598
Başvuruya konu ihale:
 2006/158375 İhale Kayıt Numaralı “Güvenlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.02.2007 tarih ve 08.03.72.G015/2007-13E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ege Üniversitesi Rektörlüğünce 14.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kar-Tek Güvenlik San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 11.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.01.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  01.02.2007 tarih ve 3598 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

          İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, mevzuata aykırılığı belirtilen hususların, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine, karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin açıklamalarını süresi içerisinde idareye sundukları, buna karşılık açıklamalarının, %3’lük sözleşme giderini karşılamadığından bahisle uygun görülmediği, buna karşılık tekliflerinin %3’lük sözleşme giderini karşıladığı, idarenin açıklamalarını uygun görmemesine ilişkin kararının mevzuata aykırı olduğu, iddialarına yer verilmiştir.

 

          Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İşe ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde, ihale konusu işe ilişkin bilgiler kapsamında, 12 ay süreyle 130 kişi ile güvenlik hizmetinin yürütüleceği hususuna yer verilmiştir.

 

            Aynı şartnamenin, “teklif fiyata dahil masraflar”ı düzenleyen 26 ncı maddesinde, personel ücretlerinin, İş Kanununun 47 nci maddesine göre yapılacak ödemelerin, vergi, SSK primleri, ayni olarak verilecek giyim eşyasının, hizmet esnasında kullanılacak ekipman, özel mali sorumluluk sigorta giderleri ile sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince yapılacak vergi, resim ve harç giderlerinin tamamının teklif fiyata dahil olduğu, tüm personele yol bedeli olarak, ayda 26 gün üzerinden brüt 3,00 YTL, yemek bedeli olarak yine ayda 26 gün üzerinden brüt 2,50 YTL ödeneceği, iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranının % 1,5 olduğu, hususlarına yer verilmiştir.

 

            Ayrıca, teknik şartnamede giyecek, kullanılacak ekipmana ilişkin olarak düzenlemelere yer verilmiş, bu şartnamede, resmi ve dini bayram ve tatil günlerinde 14 gün üzerinden toplam 122 adet personel çalıştırılacağı ifade edilmiştir.

 

             Başvuru konusu ihalede, yemek ve yol (nakdi) ve işçiliğe ilişkin sözleşme giderleri dahil asgari maliyet tutarı 1.306.280,20 YTL olup, teknik şartnameye göre, resmi ve dini bayramlara ilişkin asgari maliyet tutarı sözleşme giderleri dahil 37.841,25 YTL’dir. Bu itibarla, her iki tutarın toplanması sonucunda işin toplam asgari maliyet tutarı, 1.344.121,45 YTL’dir. Diğer taraftan, giyecek ve mali sorumluluk sigortasının da teklif fiyata dahil edilmesi gerekeceğinden, isteklilerin bu tutara söz konusu maliyet kalemlerini de ekleyerek teklif vermesi gerekecektir.

 

           İdarenin 18.12.2006 tarih ve muhtelif sayılı yazılarıyla, teklif fiyatlarının asgari işçilik maliyeti ve sözleşme giderlerinin altında kaldığı tespit edilen isteklilerden VİP Güv. ve Koruma Ltd. Şti., Vinter Özel Güv. Ltd. Şti., Anatolia Özel Güv. Ltd. Şti., Güven Özel Güv. Ltd. Şti., BSG Güv. ve Güv. Eğt. Hizm. Ltd. Şti., Ev-Men Özel Güv. Ltd. Şti., Kar-Tek Güv. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Gelişim-1 Özel Güv. Hizm Ltd. Şti.’nden, 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca, teklifte önemli gördüğü bileşenlerle ilgili yazılı açıklama istenmiştir.

 

           Aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin yapılan açıklamaların değerlendirilmesi sonucunda, 29.12.2006 tarihli ihale komisyon kararında, süresinde yazılı açıklamada bulunan isteklilerin açıklamaları, teklif ettikleri bedelin asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel gideri karşılamadığından uygun görülmemiş ve söz konusu isteklilerin teklifleri 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca reddedilmiştir.

 

           Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, idarece bir tablo oluşturularak, bu tabloda, işçilik, yemek, yol, giyim bedeline % 3’lük sözleşme gideri eklenmek suretiyle bulunan toplam tutarı, aşırı düşük teklif sorgulamasında teklif edilmesi gereken asgari maliyet tutarı olarak dikkate aldığı anlaşılmıştır.

 

             Kamu İhale Genel Tebliğinde, hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin olarak; “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

          Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

          Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

          İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif  bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

          Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır.

          Söz konusu ihalelere ait malzemeye ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de asgari işçilik maliyeti üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır.

          Hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler, sadece aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olduğundan, bu sözleşme ve genel giderler idarece hazırlanan teklif mektubu eki cetvelde ayrı bir birim fiyat kalemi olarak öngörülmeyecektir. İhale sonuçlandırıldıktan sonra ihale üzerinde kalan isteklinin ödeyeceği ihale kararı damga vergisi, sözleşme damga vergisi ile diğer sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanacaktır.

          Hizmet alım ihalelerinde 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması durumunda idarelerce açıklama talep yazılarında, "teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler  belirtilerek"  açıklama istenecektir.

          Temizlik hizmet alımlarında amortismana tabi olmayan kova, fırça, paspas, bez, süpürge, faraş, cam sileceği gibi malzemelerin maliyetleri, temizlik malzemesi olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevapta bu malzemeler için öngörülen bedellerin maliyetlerini tevsik eden belgeler sunulacaktır.

          Özel güvenlik hizmet alımlarında ise ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyecektir. Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasında giyim bedeli ise önemli bir bileşen olarak görülecek ve isteklilerce giyim bedelini tevsik eden belgeler sunulacaktır. Giyeceklerin daha önce alındığı ve bunun için bir gider öngörülmediği gibi açıklamalar kabul edilmeyecektir.

            Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası gideri aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilecek ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince  Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında  yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya  bölge müdürlüğünden alınan  teyit yazısının  eklenmesi ve  bu teyitlerin yetkili kişilerin  imzasını taşıması gerekecektir.” açıklamalarına yer verilmiştir.

 

           Diğer taraftan, idarenin 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi hususunda takdir yetkisi bulunmakta olup, bu yetki mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı, hizmet gerekleri ve özellikle de kaynakların verimli kullanılması ilkeleriyle sınırlıdır.

 

           Bu itibarla, ihale dokümanında giyeceğin ayni olarak öngörüldüğü ve yemek, yol ve işçiliğe ilişkin sözleşme giderleri dahil işin toplam asgari maliyet tutarının 1.344.121,45 YTL olduğu dikkate alındığında, idarenin aşırı düşük teklif sorgulamasında, giyeceği de asgari işçilik maliyet hesaplamasında dikkate alarak hesapladığı tutarın altında teklif fiyatı veren isteklilerin teklifini, teklif ettikleri bedelin asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel gideri karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakması, anılan mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

 

          Bu itibarla, idarenin yemek, yol ve işçiliğe ilişkin sözleşme giderleri dahil işin toplam asgari maliyet tutarının 1.344.121,45 YTL olduğu hususunu göz önünde bulundurarak, isteklilerin aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin belgelendirmek suretiyle sundukları yazılı açıklamalarını, maliyet bileşenlerine ilişkin piyasa koşullarını ve bu bileşenlere ilişkin piyasada hayatın olağan akışına göre oluşan fiyatları, mali sorumluluk sigortasına ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya  bölge müdürlüğünden alınan  teyit yazısının sunulup sunulmadığı ve Kamu İhale Genel Tebliği’nde hizmet alımlarında aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin olarak yapılan açıklamaları da dikkate almak suretiyle, bu sorgulamayı yeniden gerçekleştirmesi gerekmektedir.

 

         Açıklanan nedenlerle;

         1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

         2) Yukarıda mevzuata aykırılığı belirtilen hususların, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

       Esasta  
   Oybirliği  Gerekçede Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

Aşırı düşük sorgulamaya ilişkin olarak mevzuata uygun açıklamada bulunan ve bu açıklamalarını belgelendiren hiçbir istekliye ait teklifin değerlendirme dışı bırakılmadan ihalenin sonuçlandırılması yönündeki farklı gerekçe ile karara katılıyorum.

 

 

                                                                                                                                         Muzaffer EREN

                                                                                                                                            Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul