• Karar No: 2007/UH.Z-648
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :145
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-648
Şikayetçi:
 Manisa Özel Güvenlik Korm. ve Eğt. Hizm. Ltd. Şti., İzmir-Bursa Sürat Yolu YSE Kavşağı Avcı Yapı Kooperatifi No:324 Laleli/MANİSA
 İhaleyi yapan idare:
 Manisa Devlet Hastanesi, Şehitler Mah. Akhisar Cad. No:1 45000 MANİSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.01.2007 / 220
Başvuruya konu ihale:
 2006/160167 İKN|li “2007 ve 2008 Yılları Güvenlik Hizmeti Alımı İşi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.02.2006 tarih ve 08.00.25.0085/2007-3E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Manisa Devlet Hastanesi’nce 01.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 ve 2008 Yılları Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Manisa Özel Güvenlik Korm. ve Eğt. Hizm. Ltd. Şti.’nin 26.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  05.01.2007 tarih ve 220 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.12.2006 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Manisa Devlet Hastanesi tarafından 01.12.2006 tarihinde “2007 ve 2008 Yılları Güvenlik Hizmeti Alımı İşi”’nin ihale edildiği, 15 Ekim 2006 tarih ve 26320 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’e göre özel güvenlik hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasında giyim bedelinin bir bileşen olarak gösterilmesi ve tevsik edilmesi gerektiği, giyeceklerin daha önce alındığı ve bunun için bir gider öngörülmediği gibi açıklamaların kabul edilmeyeceğinin belirtildiği, buna göre tekliflerinin detayına ilişkin aşırı düşük teklif sorgulamasında gerek Manisa, gerekse İzmir’den piyasa araştırması yaparak ihale dokümanında belirtilen 4 adet pantolon, 4 adet gömlek, 4 adet kravat,  2 adet kazak, 2 adet mont, 2 çift ayakkabı, 2 çift kışlık bont, 4 adet çorap, 2 adet yağmurluk için fiyat aldıkları, 2 yıllık giyim bedeli olarak 199 YTL. teklif edildiği, işin asgari maliyetinin 360.870,51 YTL. olduğu, ihale üzerinde bırakılan isteklinin ise teklif fiyatının 361.694,55 YTL olduğu, ihale üzerinde bırakılan isteklinin giyim bedeli için sunduğu fiyat ile bir mont bile alınmasının mümkün olmadığı, alınan fatura ve proforma faturaların gerçeği yansıtması gerektiği, ihale üzerinde bırakılan firmanın sunduğu proforma faturaların gerçeği yansıtmadığı ve haksız rekabete yol açtığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari şartnamenin 2 nci maddesi gereğince ihale konusu işin; 20 kişi ile Manisa Devlet Hastanesinin 2007 ve 2008 yılları için güvenlik hizmeti alımı işi olduğu ve ihalenin 01.12.2006 tarihinde yapıldığı anlaşılmaktadır.

 

            İdari şartnamenin teklif fiyata dahil olan masraflar başlıklı 26 ncı maddesine ilişkin olarak idarece 14.11.2006 tarihinde zeyilname düzenlendiği ve aynı tarihli yazı ile isteklilere bildirildiği belirlenmiştir. Zeyilname ile yapılan değişikliklerinde işlendiği idari şartnamenin 26.1 inci maddesinde; “ 26.1 a) Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri, ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri isteklilerce teklif edilecek fiyata dahil edilecektir.

 

b) İstekliler tarafından personele verilecek yol hizmeti günlük bir işçi için 1 geliş 1 gidiş (26 gün x
2 ) olarak günlük 2,00 YTL. hesaplanmış yol giderleri nakdi olarak ödenerek bordroda gösterilecektir.

 

c) Teknik şartnamede cinsi ve adetleri yazılı personelin giyecek ihtiyaçları istekliler tarafından ayni olarak karşılanacaktır.

 

d) Özel güvenlik mali sorumluluk sigortasına ilişkin maliyet isteklilerce teklif edilen fiyata dahil edilecektir.

 

e) Resmi ve dini bayramlar ile yılbaşı günlerinde her gün toplamında 13 kişi çalışacaktır. Satın alınacak hizmet süresi iki yıl olduğundan 2007 yılı içerisinde 15,5 gün, 2008 yılı içerisinde 13,5 gün resmi ve dini bayramlar ile yılbaşı günleri toplam 29 gün üzerinden, 4857 Sayılı İş Kanununun 47 maddesi uyarınca fazla mesai ücreti hesaplanacak ve istekliler fazla mesai ücretini teklif fiyata dahil edeceklerdir.

29 (gün) x (yürürlükteki brüt asgari ücretin bir günlük tutarı x 13 (personel sayısı)”,

      

            26.5 inci maddesinde; “Personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı % 2 (iki) olarak tespit edilmiştir”  düzenlemesi,

 

            Anılan şartnamenin işin süresine ilişkin 49.2 nci maddesinde; “İşin süresi 731 (yedi yüz otuz bir) takvim günüdür. İşe başlama süresi 01.01.2007; işi bitirme tarihi 31.12.2008’dir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Şikayet konusu ihalenin teknik şartnamesinin 5.3 üncü maddesi; “ Üniforma ve teçhizat 10.06.2004/5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna ve ona bağlı yönetmelik ile usul ve esaslara uygun olmalıdır. Ayrıca yüklenici çalıştıracağı elemanlarına hizmet alım ihalesi süresi 2 yıl olduğundan personel giyim miktarı 2 yıllık hesaplanmıştır.

 

Pantolon 4 adet, gömlek 4 adet, kravat 4 adet, kazak 2 adet, mont 2 adet, ayakkabı 2 çift, kışlık bot 2 çift, çorap 4 adet, yağmurluk 2 adet (açık sahada görev yapanlar için) vermekle yükümlüdür. Firma bu giysilerin güvenlik personellerine verildiğine dair imza tutanaklarını idareye verecektir. 15 Mayıs’ta yazlık 15 Eylül’de kışlık giysiler giyilecektir.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

          Kamu İhale Genel Tebliğinin Hizmet Alımı İhalelerinde Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesine ilişkin XIII/H/b maddesinde; “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

          ……………

 

          Özel güvenlik hizmet alımlarında ise ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyecektir. Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasında giyim bedeli ise önemli bir bileşen olarak görülecek ve isteklilerce giyim bedelini tevsik eden belgeler sunulacaktır. Giyeceklerin daha önce alındığı ve bunun için bir gider öngörülmediği gibi açıklamalar kabul edilmeyecektir.

 

          Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası gideri aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilecek ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince  Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında  yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya  bölge müdürlüğünden alınan  teyit yazısının  eklenmesi ve  bu teyitlerin yetkili kişilerin  imzasını taşıması gerekecektir.

 

          Özel güvenlik hizmetinin kampus gibi belirli bir alan içerisinde yerine getirilmesi ve güvenlik için bir araca gerek duyulması halinde, bu aracın akaryakıt ve diğer maliyetleri önemli teklif bileşeni olarak kabul edilmeyecektir.”  hükmü bulunmaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı XIII/G maddesinde;Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak  Tip İdari Şartnamelerin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı maddesi çerçevesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde aşağıdaki hususlara uyulması gerekmektedir:

 

 

4- İhale konusu işte çalışacak personele ilişkin yemek, yol ve giyecek gibi maliyetlerin istekli tarafından karşılanmasının öngörüldüğü hallerde, yukarıda yapılan hesaplamalara; yol ve yemek gibi maliyetlerin brüt tutarları eklenerek işçilik maliyeti bulunacaktır.

 

5- Nakdi olarak ödenecek brüt yemek ve yol bedeli üzerinden işveren sigorta primi ayrıca hesaplanacaktır.

……..

   

8- Yemek ve yol bedelinin nakdi olarak ödeneceği öngörülen hizmet alımı ihalelerinin idari şartnamelerinde, yemek ve yol bedelinin günlük brüt tutarları ve ayda kaç gün ödeneceği yazılacak, bu brüt tutarların nakdi olarak ödeneceği ve ücret bordrosunda gösterileceği açıkça belirtilecektir. Her ay 30 gün olarak kabul edilecek ve bazı ayların 30 günden daha fazla ya da eksik günleri dikkate alınmayacaktır. İdari şartnamede 26 veya 22 olarak belirlenen aylık gün sayısı üzerinden hesaplama yapılacak ve 31 veya 28 gün olan aylardaki fiili gün sayısı dikkate alınmayacaktır. Yemek ve yol için aylık gün sayısı belirlenmemiş ise 26 gün olarak hesaplama yapılacaktır.

 

9- İdari şartnamelerde ücret ile nakdi olarak ödenecek yemek ve yol gibi giderlerin net olarak ödeneceğine dair düzenleme yapılmayacaktır. İdari şartnamede yer alan bu bedellerin brüt olduğu belirtilmemiş olsa bile bu tutarlar brüt olarak kabul edilecek ve buna göre işlem yapılacaktır.

….

 

13- Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir. Ancak süresi 3 ay ve daha az olan personel çalıştırmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde, teklif fiyata dahil olacak masraflar arasında giyecek giderine yer verilmeyecek ve istekliler giyecek giderini tekliflerine dahil etmeyecektir.”

 

hükümleri yer almaktadır.

 

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri ve idarece ihale dokümanında yapılan düzenlemenin bir arada değerlendirilmesi sonucunda; yapılan hesaplamada işçilik ve yol dahil, giysi hariç olmak üzere % 2 “İş kazaları ve meslek hastalıkları risk prim oranı”na göre toplam asgari işçilik maliyetinin 349.544,23 YTL olduğu (341.404,80+8.139,43) ve asgari işçilik maliyetine % 3 sözleşme gideri dahil edilmek üzere şikayet konusu ihalede 24 ay için asgari maliyet toplamının 360.030,56-YTL olduğu belirlenmiştir.

 

İdarece söz konusu ihaleye ilişkin yaklaşık maliyet hesaplanırken; işçilik, brüt yol ile ayni olarak karşılanacağı öngörülen giysi bedeli dahil olmak üzere bulunan asgari işçilik maliyetine % 3 sözleşme giderinin dahil edilmesi ile asgari maliyet toplamının bulunduğu, özel güvenlik hizmeti alımlarında 5188 sayılı Kanunun 21 nci maddesi uyarınca özel güvenlik görevlileri için özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırılması zorunlululuğu bulunduğundan bu giderinde dahil edildiği tespit edilmiştir.

 

Söz konusu ihalede geçerli tekliflerin tümünün yukarıda belirtilen asgari maliyetin (360.030,56 YTL) üzerinde bulunduğu görülmüştür.

 

İdarece asgari ücret, giyim, mali sorumluluk sigortası, sözleşme gideri dahil ve kar hariç olmak üzere belirlenen yaklaşık maliyetin altında bulunan Ev-Men Özel Güvenlik ve Eğit. Hiz. Tic. ve Ltd. Şti., Dicle Özel Güvenlik Koruma Hiz. ve Özel Güv. Eğitim Hiz. Ltd. Şti., Evrensel Özel Güv. Eğit. ve Öğ, Hiz. Ltd. Şti.,  Manisa Özel Güvenlik Koruma ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. ve Gök & Ay Koruma ve Özel Güv. Tic. Ltd. Şti.’ne  ait tekliflerin  aşırı düşük teklif olarak tespit edildiği ve 01.12.2006 tarihli yazılar ile 11.12.2006 tarihine kadar yazılı açıklama istenildiği anlaşılmıştır.

 

20.12.2006 tarihli ihale komisyonu kararında, aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; tekliflerinin detayına ilişkin açıklama istenen tüm isteklilerin açıklamaları süresinde idareye sunduğu, ihale komisyonunca  sunulan belgelerin değerlendirildiği, teklif bedelinin asgari maliyetin üzerinde olduğu belirlenen ve  açıklamaları kabul edilen en düşük geçerli teklif sahibi olan Ev-Men Özel Güvenlik ve Eğit. Hiz. Tic. ve Ltd. Şti.’nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği ve ihalenin söz konusu istekli üzerinde bırakıldığı belirtilmiştir.  

 

İdarece yapılan aşırı düşük teklif değerlendirmesinde; resmi ve dini bayramlarda ödenecek ücret ile yol bedeli dahil olmak üzere asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme giderini karşılayan tekliflerin, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemi olan özel güvenlik mali sorumluluk sigortası bedeli ve ayni olarak karşılanacak giysi bedelinin dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek, aşırı düşük teklif sahibi isteklilerce bu bedellerin tevsik edilmesinin istenmesi ve sunulan belgelerin değerlendirilerek ihalenin sonuçlandırılması gerekmektedir.

 

Başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklamalarını 08.12.2006 tarihli dilekçe ekinde idareye sunduğu belirlenmiştir. Sunulan aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde; söz konusu isteklinin teklifinin hesaplanan asgari maliyetin üzerinde olduğu, söz konusu istekli tarafından mali sorumluluk sigortası için 840 YTL. lik bedelin, giysi bedeli olarak ta 1 kişi için 199 YTL. lik bedelin ve şirket karının tekliflerine dahil edildiği, mali sorumluluk sigortası için Metin Sigorta’dan alınan fiyat teklifini gösteren yazının, teknik şartnamede nitelikleri ve sayısı belirtilen giysi bedeli olarak 1 kişi  için 199 YTL. olarak alınan proforma faturanın sunulduğu tespit edilmiştir.    

 

            İhale üzerinde bırakılan Ev-Men Özel Güvenlik ve Eğit. Hiz. Tic. ve Ltd. Şti.’nin 08.12.2006 tarihli dilekçe ekinde aşırı düşük teklif açıklamalarını idareye sunduğu belirlenmiştir. Sunulan aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde; ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif bedeli olan 361.694,55 YTL.’nin ihale konusu işe ait işçilik ve yol bedeli dahil olmak üzere hesaplanan ve % 3 sözleşme gideri eklenerek bulunan asgari maliyetin (360.030,56 YTL.) üzerinde olduğu, teknik şartnamede ayrıntıları verilen giysi bedeli için kişi başına 40 YTL. lik bir giysi bedelinin  ve mali sorumluluk sigortası için kişi başına 24 aylık 42 YTL. (42 x 20 = 840 YTL.) bedelin tekliflerine ilave edildiği, giysi bedeline ilişkin olarak Işıl Tekstil’den alınan 29.11.2006 tarihli proforma faturanın ve özel mali sorumluluk sigortası için Doğa Sigorta Acenteliği’nden alınan yazının sunulduğu tespit edilmiştir. Doğa Sigorta Acentesi’nden mali sorumluluk sigortası için alınan teklifin Anadolu Sigorta Bölge Müdürlüğü’ne teyit ettirildiği görülmüştür.        

           

            Şikayet konusu husus yukarıda belirtilen tespitlerle birlikte değerlendirildiğinde; ihalede geçerli en düşük teklif sahibi durumunda olan Ev-Men Özel Güvenlik ve Eğit. Hiz. Tic. ve Ltd. Şti.’nin teklifinin asgari maliyetin üzerinde olduğu, idareye sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının da da teklifinin bileşenlerine ilişkin belgelerin ve proforma faturaların bulunduğu ve bu belgelerin tekliflerinin idarece idari şartnamede istenen kalemleri karşıladığını tevsik ettiği görüldüğünden, Ev-Men Özel Güvenlik ve Eğit. Hiz. Tic. ve Ltd. Şti.’nin teklifinin detayına ilişkin sunduğu belgelerin kabul edilerek ihalenin söz konusu istekli üzerinde bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. 

 

Açıklanan nedenlerle;          

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul