• Karar No: 2007/UH.Z-650
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :147
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-650
Şikayetçi:
 Pilot Ortak: Antalya Grup Turz. Tem. Hizm. Tic. San. Ltd.Şti - Özel Ortak: Güven Temizlik İlaç. Tur. Tic. San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, F. Altay Cad., Yerebakan İşhanı, No:24, ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Yalova Devlet Hastanesi, İzmit Yolu, 3. Km, 77100, YALOVA
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.01.2007 / 586
Başvuruya konu ihale:
 2006/146622 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Genel Temizlik ve İlaçlama Hizmeti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

13.02.2007 tarih ve 08.00.81.0199/2007-4E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yalova Devlet Hastanesi’nce 22.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemeli Genel Temizlik ve İlaçlama Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Pilot Ortak: Antalya Grup Turz. Tem. Hizm. Tic. San. Ltd.Şti - Özel Ortak: Güven Temizlik İlaç. Tur. Tic. San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın 22.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  09.01.2007 tarih ve 586 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,  karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1)                 Söz konusu ihalede, vermiş oldukları teklif hakkında idare tarafından aşırı düşük teklif sorgulamasının yapıldığı, teklifleri ile ilgili ayrıntılı açıklamanın idareye teslim edildiği ancak yol bedeli konusunda kanıtlayıcı bir belge olmadığı için sunmuş oldukları teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı, özel ortakları Güven Tem. Ltd. Şti.’nin 04.09.2006-31.12.2006 tarihleri arasında aynı işi yürüttüğü ve 2006/52622 ihale kayıt numaralı ihale için özel ortaklarından da aşırı düşük teklif hakkında açıklama istendiği ve idareye yapılan açıklamada yol bedelini kanıtlayıcı bir belge koyulmamasına rağmen açıklamanın yeterli bulunduğu, iş ortaklığı tarafından da aynı belgelerin konulmasına rağmen aşırı düşük teklif açıklamalarının yeterli bulunmadığı, her ne kadar teklif fiyatları aşırı düşük olarak değerlendirilmiş ve yol bedeli ile kanıtlayıcı belge konulmamış olsa dahi ihalede götürü bedel üzerinden teklif verildiği,

2)                 İdarenin itiraz sürelerini beklemeden Erma Ltd. Şti. ve Kıldızlar Ltd. Şti. iş ortaklığı ile sözleşme imzalandığına dair duyumlar alındığı, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin birinci iddiası ile ilgili olarak;

İhale işlem dosyasının incelenmesinden, ihaleye teklif veren 8 firmadan 6’sına ait tekliflerin idare tarafından aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu tespit edilmiştir. İhale Komisyon Kararı’na göre, teklifleri hakkında yazılı açıklama istenen 6 firmadan, Koçkaya Ltd. Şti.’nin açıklamasındaki bütün unsurları kanıtlayan belgeleri sunmaması nedeniyle, Antalya Ltd. Şti.-Güven Ltd. Şti. iş ortaklığının ise yol bedeli olarak belirtilen fiyatı kanıtlayan bir belge sunmaması nedeniyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, diğer şirketlerin aşırı düşük teklifleri hakkında yaptıkları açıklamaların ise idare tarafından kabul edildiği görülmektedir.

 

            İdari Şartname’nin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde, personel yiyeceklerinin idare tarafından çıkartılan yemekten bedelsiz karşılanacağı, personele hizmet süresince kullanacakları birer adet iş elbisesi ile 1 ayda 26 gün üzerinden ayni olarak yol bedeli verileceği, ayrıca teknik şartnamede belirlenen sarf malzeme bedellerinin teklif fiyata dahil edileceği hususlarının şart koşulduğu ve sigorta risk prim oranının %2 olarak belirlendiği görülmektedir.

 

            Yol ve giyim bedeli hariç, %2 sözleşme gideri dahil olmak üzere, 12 ayda çalışacak 82 işçi için teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyet toplamı 650.203,98 YTL olmaktadır.

 

            Başvuru sahibi firmanın teklif ettiği yol, giyim, işçilik ücretleri ve %2 sözleşme gideri dahil toplam maliyetin 687.407,05 YTL olduğu; firma kârı ve temizlik malzemesi ekipmanı ve demirbaş yıpranma payları tutarı da dahil olmak üzere idareye teklif tutarın 699.000,00 YTL olarak belirlendiği görülmektedir. Söz konusu isteklinin aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği açıklamada idareye sunulan belgeler arasında, işçi kıyafeti ve temizlik malzemeleri için çeşitli firmalardan alınmış kaşeli proforma fatura veya teklif formlarının bulunduğu, ancak personele ayni olarak verilecek yol bedeli için istekli tarafından belirlenmiş olan günlük 1,40 (YTL/kişi) fiyatını açıklayan herhangi bir belgenin tevsik edilmediği belirlenmiştir.   

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 72 nci maddesinde; “İhale komisyonu verilen tekliflerden, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.       

            İhale komisyonu;

            a) Verilen hizmet ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin hizmetin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Hizmet işinin özgünlüğü,

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen aşırı düşük teklifler, geçerli teklif olarak dikkate alınır.

            Aşırı düşük teklif değerlendirmesinde tekliflerin, asgari maliyet yanında sözleşme giderlerini (damga vergileri, varsa noter masrafları, KİK payı gibi) karşılayıp karşılamadığı da dikkate alınacaktır.”, düzenlemesi bulunmaktadır. 

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin birinci bölümünün XIII.G maddesinin 10 uncu bendinde;  “Çalışacak personelin yemek ve yol maliyetlerinin isteklilerce ayni olarak karşılanmasının öngörüldüğü işlerde, bu ihtiyaçların isteklilerce ayni olarak karşılanacağı idari şartnamelerin ilgili maddesinde belirtilecek ve aylık gün sayısı gösterilecek, ancak buna ilişkin bir bedel öngörülmeyecek, personelin bu ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin kriterler ve asgari standartlar (yemek çeşidi, kalori vb.) ise ihale dokümanının ilgili bölümünde belirlenecektir. Bu şekilde verilen tekliflerin değerlendirilmesinde ise tekliflerin söz konusu ayni ödemeleri de içerdiği kabul edilerek değerlendirmeler buna göre yapılacaktır. İstekliler, ayni olarak karşılayacakları yemek ve yol maliyetleri için bir bedel öngörecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği cevapta bu bedeli belgelendirecektir.”, düzenlemesi mevcuttur.

 

İdare ve aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulan diğer beş istekli tarafından belirlenen yol bedellerinin kişi başına günde gidiş-geliş en az 2,00 YTL olduğu görülmektedir. İhale üzerinde kalan isteklinin de yol bedelini günlük 2,00 (YTL/kişi) olarak belirlediği ve teklif ettiği bu yol bedelini kanıtlayan belgeyi sunduğu anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin teklif ettiği tutar olan 1,40 YTL ile idare ve diğer isteklilerin belirlediği tutar arasındaki fark, bir kişi için bir günde 0,60 YTL; 82 kişi için (aylık 26 gün üzerinden) bir yılda meydana gelen fark ise 15.350,40 YTL olmaktadır. Her ne kadar, başvuru sahibi tarafından Kurum’a yapılan itirazen şikayet dilekçesi eklerinde, bir minibüs işletmecisinden aldığı teklif mektubunda bir kişi için bir günlük taşıma bedelini 1,40 YTL olarak belirlemiş olsa da, Kamu İhale Kurumu’nun görevi 4734 sayılı Kanunu’nun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının 1 inci bendine göre “İhalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerde bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikâyetleri inceleyerek sonuçlandırmak” olduğundan, idareye sunulması gerekirken Kurum’a gönderilen bir belgeyi değerlendirme imkanı bulunmamaktadır. 

 

Dolayısıyla, başvuru sahibi firmanın iddiası, yukarıda bahsedilen mevzuat hükümleri çerçevesinde ve başvuru sahibinin teklifi ile diğer isteklilerin teklifleri arasında yol bedelinden dolayı çıkan yukarıda bahsedilen farkın meydana geliş sebebi ile birlikte değerlendirildiğinde; ihale dokümanında ayni olarak verilmesi şart koşulan yol maliyetleri ile ilgili olarak isteklilerin bir bedel öngöreceği, ancak aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarda idareye teklif ettikleri bu yol bedelini belgelendirmeleri gerekmesine rağmen başvuru sahibi tarafından aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen açıklamada teklif edilen yol bedeli ile ilgili olarak bir belge sunulmadığı görüldüğünden, isteklinin bu iddiası yerinde bulunmamış ve idarenin bu uygulamasında mevzuata aykırılık görülmemiştir. 

 

 

2)      Başvuru sahibinin ikinci iddiası ile ilgili olarak;

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 55 inci maddesinde; “İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikâyette bulunulur.

Bu şikâyetler;

            a) Sözleşme imzalanmamışsa,

b) Yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa,

 İdarece dikkate alınır.

İdare, şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alır. Bu kararda, şikâyet tamamen veya kısmen haklı bulunmuşsa alınması gereken düzeltici önlemler de belirtilir. Alınan karar, bütün aday veya isteklilere karar tarihini izleyen yedi gün içinde bildirilir.

Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda aday veya istekli, karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir.

Şikâyet sunulduktan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onaylanmadıkça idare sözleşme imzalayamaz. İhale işlemlerine devam edilmesi konusunda gerekçeli olarak alınan bu onay, sözleşme imzalanmadan en az yedi gün önce şikâyette bulunan aday veya istekliye tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere gerekli süre dikkate alınarak bildirilir. İdarece usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve sözleşme hükümsüz sayılır.”, hükmü mevcuttur.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik’in başvuru sürelerini düzenleyen 6 ncı maddesinde; “İdareye şikayet süresi; ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren 15 gündür.

Kanunda ve bu Yönetmelikte özel süre öngörülmeyen hallerde Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu süresi 15 gündür. Bu süre, idareye yapılan şikayet hakkında verilen kararın bildiriminden veya 30 gün içinde idarece karar verilmemesi halinde şikayet tarihinden sonraki 30 günlük sürenin bitiminden itibaren başlar.”, düzenlemesi ile,

 

Aynı Yönetmelik’in 7 nci maddesinde “Süreler; tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar.

Tatil günleri sürelere dahildir. Sürenin son günü tatil gününe rastlarsa, süre tatil gününü izleyen çalışma gününün bitimine kadar uzar.”, düzenlemesi mevcuttur.

Yapılan incelemede; başvuru sahibinin idareye şikâyet tarihinin 22.12.2006, idarenin bu başvuruya cevap tarihinin 26.12.2006, söz konusu işe ait sözleşmenin imza tarihinin 29.12.2006, idarenin başvuru sahibine verdiği cevabın firma tarafından tebellüğ tarihinin ise 06.01.2006 olduğu ve isteklinin itirazen şikâyet dilekçesinin 09.01.2006 tarihinde Kurum kayıtlarına girdiği belirlenmiştir. Dolayısıyla, bahsedilen mevzuat hükümleri ışığında, başvuru sahibinin idarenin cevabının tebellüğ tarihinden sonra 15 gün içinde Kurum’a itirazen şikâyet hakkı bulunmasına ve bu süre içinde idare tarafından sözleşme imzalanamayacağı hususu belirli olmasına rağmen sözleşmenin imzalanmasında mevzuatta düzenlenen bu sürelere uyulmadığı tespit edilmiştir. Ancak, başvuru sahibinin iddiasının uygun bulunmaması nedeniyle, idare tarafından mevzuata aykırı olarak düzenlenen bu işlemin esasa etkisi olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul