En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-651
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :148
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-651
Şikayetçi:
 A-Kaya Tem. Nak. İnş.Yemek Ür. Hizm. Taah. Tic. Ltd. Şti. Ataç-1 Sokak Nu:20/5 Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ek Hizmet Binası D Blok Kat 2 16190 Acemler Osmangazi/BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.01.2007 / 2076
Başvuruya konu ihale:
 2006/166246 İhale Kayıt Numaralı “A ve B Blok ile Fethiye Dörtçelik ve Eski Huzurevi Bina Temizliği” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.02.2007 tarih ve 08.02.32.0041/2007-15 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 25.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “A ve B Blok İle Fethiye Dörtçelik ve Eski Huzurevi Bina Temizliği” ihalesine ilişkin olarak A-Kaya Tem. Nak. İnş.Yemek Ür. Hizm. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 19.01.2007 tarih ve 2076 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; başvurunun reddine ve iddiaların incelenmesine geçilmesine Karar verilmesinin uygun olacağı,

 

hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari şartnamede ihale konusu hizmetin ifasında kullanılacak makinelerin iki yaşından büyük olmayacağı ve toplam makine ve ekipmanın en az %30’unun isteklinin kendi malı olması gerektiği yönünde düzenleme yapıldığı; söz konusu düzenlemenin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 44 üncü maddesine aykırı ve katılımı engelleyici nitelikte olduğu,

 

            2) İdari şartnamenin 26.3 üncü maddesinde personelin giyeceği iş kıyafetlerinin adı ve miktarından bahsedildiği ancak, Genel Hususular bölümünün  üçüncü maddesinde “Giyim eşyalarının rengi ve modeli idare tarafından belirlenecektir.” şeklinde düzenleme yapıldığı, söz konusu düzenlemede kıyafetin niteliği hakkında belirleyici ve kabul edilebilir kriterler belirlenmediği, giyim bedelinin teklif fiyatına dahil olması nedeniyle teklif fiyatının belirlemenin imkansız hale geldiği

 

            3)  Şikayete konu Binaların iç ve dış genel temizliği hizmetlerinin yaptırılması işinde işin konusu ile bezer iş tanımının birbirinin aynı olduğu, benzer iş tanımının katılım ve rekabeti engelleyici nitelikte olduğu,

 

            4) İdari şartnamenin 26.3 üncü maddesinde teklif fiyata dahil masraflar arasında KİK ilan bedelinin de sayıldığı, firmalar tarafından bilinmeyen bir bedelin teklif fiyata dahil edilmesine ilişkin düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

 

            5) İdari şartnamenin 7.3.2.b maddesinde yer alan tabloda “Personelin Tecrübesi” bölümünde belgelerin ihalenin hangi aşamasında verileceğine dair bir düzenleme yapılmadığı, bu hususun isteklileri tereddüde düşürecek nitelikte olduğu,

 

            6) Teknik şartnamenin 3.6.13 üncü maddesinde yer alan yüklenici firmanın, iş kolunda üç yıl deneyimli olduğuna dair Deneyim Belgesini iş başı yaptığında teslim etmesi gerektiğine ilişkin düzenlemenin 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile Yönetmeliğin 35 ve 42 nci maddelerine aykırı olduğu,

 

            7) İhalenin 25.12.2006 tarihinde yapıldığı, idarece mevzuatta belirlenen usule aykırı olarak 26.12.2006 tarihinde sözleşme imzalandığı ve bu tarihte idareye yaptıkları başvuruyu sözleşmenin imzalandığı gerekçesiyle 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca reddedildiği,

 

KİK web sitesinden edinilen bilgilere göre, idareye başvurunun sözleşme imzalandıktan sonra değil aynı gün yapıldığı ve yaklaşık maliyeti 1.161.043 YTL olan ihalenin 1.203.780,00 YTL teklif veren istekli üzerine bırakıldığı

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Şikayetçi ihale dokümanı satın alarak ehliyet yönünden “istekli olabilecek” vasfını haiz olup İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (b) bendi uyarınca istekli olabilecekler vasfını haiz olanların ancak ihale ilanında ve ihale dokümanlarında yer alan hususlar ve bu hususlarla idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar hakkında şikayet yoluna başvurabilmesi mümkündür.

Diğer yandan,4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde ihale sonucunun, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edileceği veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirileceği; İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, idare talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirmek zorunda olduğu; 42 nci maddesinde ise 41 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürelerin bitimini izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşmeyi imzalamaya davet edileceği hükme bağlanmıştır.

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasında yer alan belgelerin incelenmesinden; 25.12.2006 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye teklif veren  1 (bir) isteklinin teklifinin uygun görülerek ihalenin sonuçlandırıldığı ve aynı gün ihale üzerinde bırakılan isteklinin elden imza karşılığı sözleşme imzalamaya davet  edildiği ve 26.12.2006 tarihinde ihale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalandığı tespit edilmiştir.

Şikayete konu ihalede, ihale üzerinde bırakılan istekli dışında istekli ehliyetini haiz olan başka kimsenin olmaması; 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde ise kesinleşen ihale kararının bildirilmesi yükümlülüğünün “ihaleye teklif verenler”le sınırlanması nedeniyle kesinleşen ihale kararı hakkında açıklama istemesi mümkün olan istekli de bulunmamaktadır.

Bunun sonucu olarak; şikayete konu ihalede sözleşmenin imzalanması için 41 inci maddede öngörülen sürelerin beklenilmesine gerek bulunmadığı; dolayısıyla idarece imzalanan sözleşmenin 4734 sayılı Kanununda öngörülen usule aykırı imzalandığından bahsedilmesinin mümkün olmadığı düşünülmektedir.

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde ise “İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikâyette bulunulur.

Bu şikâyetler;

a) Sözleşme imzalanmamışsa,

b) Yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa,

idarece dikkate alınır.

…” hükmü bulunmaktadır.

Şikayete konu ihalede şikayetçinin ihale dokümanına karşı yaptığı başvuru ihale dokümanı satın alındığı tarihten itibaren 15 günlük süre içinde yapılmış ise de; idarece 26.12.2006 tarihinde sözleşme imzalandığından aynı gün idareye sunulan başvurunun idarece sözleşme imzalandığı gerekçesiyle reddinde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Başvurunun reddine,

 

2) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İdareye yapılan şikayet başvurusu Kamu İhale Kanunu’nun 55 inci maddesinde belirtilen usul ve sürelere uygun olarak yapılmış olup, ihaleye ilişkin sözleşmenin ise anılan Kanunun 41 ve 42 inci maddelerinde belirtilen süre beklenilmeksizin imzalandığı anlaşılmaktadır.

 

Kamu İhale Kanunu’nun 55 inci maddesinde sözleşme imzalandıktan sonra yapılan itirazen şikayet başvurularının değerlendirmeye alınmayacağını belirtmekte ise de,  bu hükümde kastedilen sözleşmenin, Kanunda belirtilen usul, esas ve sürelere uygun olarak imzalanmış bir sözleşme olduğu açıktır. Bu itibarla, başvurunun itirazen şikayet yöntemine göre incelenerek sonuçlandırılması ve raporda yer alan mevzuata aykırılık tespitlerine ilaveten, makine-ekipman teçhizata ilişkin getirilen kendi malı olma şartının da mevzuata aykırı olduğu görüşünde olduğumuzdan ihale işlemlerinin iptali gerektiği oyuyla karara katılmıyoruz.    

 

 

 

          Muzaffer EREN            Adnan ZENGİN                K.Nejat ÜNLÜ          Bilal KARACA

              Kurul Üyesi                    Kurul Üyesi                      Kurul Üyesi               Kurul Üyesi

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul