• Karar No: 2007/UH.Z-652
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :149
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-652
Şikayetçi:
 İndev İnş. Taah. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti., Cevizlidere Mah., 14. Sokak, No:15/5, Balgat / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü, Kuzeykent Mah., Alparslan Türkeş Bulvarı, 3, 37100, KASTAMONU
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.01.2007 / 1124
Başvuruya konu ihale:
 2006/170609 İhale Kayıt Numaralı “155. Şube (Devrek) Şefliği Yollarında Rutin Yol Bakım, Onarımları Hizmet Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.02.2007 tarih ve 08.01.40.0199/2007-5E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü’nce 11.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “155. Şube (Devrek) Şefliği Yollarında Rutin Yol Bakım, Onarımları Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak İndev İnş. Taah. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 27.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 29.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  12.01.2007 tarih ve 1124 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

İndev Ltd. Şti., Salihler Ltd. Şti., Değişim Ltd. Şti., Canlar Ltd. Şti., Arda Dündar Mühendislik ve Ankara Ltd. Şti. firmalarının tekliflerinin değerlendirmeye alınması hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İhale İlân Panosunda “Bu işte çalıştırılacak işçi personelin ücretleri, aşağıdaki tabloda belirtilen oranlar nispetinde brüt asgari ücretin arttırılması suretiyle ödenecektir.”,

 

 

 

 

 

 

 

İşçi Personel

Sıra No.

Niteliği

Ödenmesi Gereken Asgari Tutar

1

Şoför

Brüt asgari ücretin en az % 30 fazlası

2

Operatör

Brüt asgari ücretin en az % 40 fazlası

3

Bakım İşçisi

Brüt asgari ücretin en az % 10 fazlası

4

Aşçı

Brüt asgari ücretin en az % 40 fazlası

5

Formen

Brüt asgari ücretin en az % 50 fazlası

6

Kalifiye İşçi

Brüt asgari ücretin en az % 20 fazlası

 

İbaresi bulunmadığından dolayı, söz konusu ihalede en avantajlı düşük teklif taraflarından verilmiş olmasına rağmen, ihaleye vermiş oldukları birim fiyat teklif cetvelindeki teklifleri idare tarafından aşırı düşük kapsamına alındığı ve bu yüzden ihale dışı bırakıldıkları, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibi firma, söz konusu ihalede en avantajlı teklif taraflarından verilmiş olmasına rağmen, ihaleye vermiş oldukları teklifin idare tarafından aşırı düşük kapsamına alındığı ve bu yüzden ihale dışı bırakıldıklarını iddia etmektedir.

 

İhale komisyon raporu incelendiğinde; Ankara Ltd. Şti, Salihler Ltd. Şti., Arda Dündar Müh., Değişim Ltd. Şti. ve İndev Ltd. Şti.’nin birim fiyat teklif cetvelindeki işçilik ücretlerinin asgari teklif bedelinin altında olduğu, Canlar Ltd. Şti.’nin teklif cetvelindeki imzanın diğer imzalardan farklı olduğu ve teklif cetvelindeki işçilik ücretlerinin asgari teklif bedelinin altında olduğu; Gürpa Ltd. Şti.’nin teklif cetvelindeki işçilik ücretlerinin asgari teklif bedelinin altında olduğu, iş deneyim belgesi bulunmadığı ve dosya satın aldığına dair makbuzun olmadığı; Nida Ltd. Şti.’nin teklif cetvelinde işçilik ücretlerinin asgari teklif bedelinin altında olduğu ve teklif cetvelinde silinti ve karalama olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmaktadır. Buna göre, ihale üzerinde kalan firma dışındaki diğer isteklilerden Nida Ltd. Şti. ve Gürpa Ltd. Şti. dışında kalan 6 isteklinin tekliflerinin değerlendirme dışı kalmasının tek sebebi olarak, isteklilere ait tekliflerdeki işçilik ücretlerinin asgari teklif edilmesi gereken bedelin altında olması gösterilmiştir.

 

İhale işlem dosyası incelendiğinde, ihale üzerinde kalan firma olan Oyrak Ltd. Şti.’nin ihaleye verdiği birim fiyat teklif mektubu ve cetvelindeki toplam tutarın 446.390,00 YTL olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, 4734 sayılı Kanun’un 36 ncı maddesi uyarınca, tekliflerin alınması ve açılması aşamasında zarfların isteklilerle hazır bulunanlar önünde açılması ve teklif fiyatlarının açıklanması sonucunda oturum kapatılacağından, bu aşamada ihale üzerinde kalan isteklinin teklif ettiği tutarın, en düşük beşinci teklif olduğu anlaşılmaktadır.

 

Ancak, Oyrak Ltd. Şti.’nin ihale işlem dosyasında bulunan teklif dosyasında yapılan incelemede, 4734 sayılı Kanun’un tekliflerin değerlendirilmesi aşamasını düzenleyen 37 nci maddesine göre, adı geçen isteklinin teklif mektubunun 1, 4, 6, 7 ve 14. kalemlerindeki miktar ve istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpılması sonucunda bulunan tutarlarda idare tarafından aritmetik hata tespit edildiği ve bu duruma ilişkin olarak isteklinin teklif cetvelinde teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla ihale komisyonu tarafından aritmetik hataların re’sen düzeltilmesi sonucu çıkan tutarın 12.12.2006 tarihli yazı ile Oyrak Ltd. Şti. tarafından kabul edilip edilmediği hususunun sorulduğu görülmüştür. Oyrak Ltd. Şti. tarafından 12.12.2006 tarihli cevap yazısında “…aritmetik hata konulu yazınızda belirttiğiniz ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilen teklifimi bu şekliyle kabul ediyorum.” ifadesinin yer aldığı görülmektedir. Bu işlem sonucunda adı geçen istekli tarafından teklif edilen bedel 410.000,00 YTL olduğundan, Oyrak Ltd. Şti.’nin söz konusu ihalede en avantajlı teklifi veren istekli konumuna geçtiği anlaşılmaktadır.

 

İdarenin yaptığı yaklaşık maliyet hesabı ile ilgili olarak, idare tarafından dokümanda düzenlenen, maliyeti etkileyen unsurlar incelendiğinde; idari şartnamenin teklif fiyata dahil olan masraflar başlıklı kısımdaki 26.3.1 inci maddesinde “Bu işte çalıştırılacak işçi personelin ücretleri, aşağıda tabloda belirtilen oranlar nispetinde brüt asgari ücretin arttırılması suretiyle ödenecektir:”  

 

İşçi Personel

Sıra No.

Niteliği

Ödenmesi Gereken Asgari Tutar

1

Şoför

Brüt asgari ücretin en az % 30 fazlası

2

Operatör

Brüt asgari ücretin en az % 40 fazlası

3

Bakım İşçisi

Brüt asgari ücretin en az % 10 fazlası

4

Aşçı

Brüt asgari ücretin en az % 40 fazlası

5

Formen

Brüt asgari ücretin en az % 50 fazlası

6

Kalifiye İşçi

Brüt asgari ücretin en az % 20 fazlası

 

Düzenlemesi bulunmaktadır. Aynı maddede sigorta risk prim oranı %3 olarak tespit edilmiştir. Bu maddede yol, yemek ve giyecek bedeli üzerine herhangi bir tespit yapılmamıştır.

 

İhale dokümanında teknik şartnameye rastlanmamıştır. Ancak, idari şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı kısmının 56 ncı maddesinin 1 inci maddesinde; “Yüklenici tarafından çalıştırılacak olan damperli kamyon ve personelin çalışma saatleri günlük 9 saat olup, çalıştığı şube şefliğinin mesai saatlerine uyacak ve idarenin uygun görmesi halinde mesai saatleri dışında ve Resmi Tatil günlerinde de çalıştırılabilecektir. Bu gibi durumlarda idarece yapılacak ödemeler birim fiyat tariflerine göre yapılır…” düzenlemesi,

 

3 üncü maddesinde; “Haftalık 45 saati aşan çalışmalar, saatlik fazla çalışma pozlarından ödenecektir. Çeşitli sebeplerle işçilerin haftalık çalışma saatleri 45 saatin altına düştüğü takdirde, diğer haftalarda yapılacak 45 saatin üzerinde çalışmalarla bu eksik çalışma için denkleştirme uygulanacaktır.” düzenlemesi,

 

7 nci maddesinde; “Yüklenici tarafından çalıştırılan personelin iş yerine nakli, çalışma yapılacak yol kesimlerine nakli ve yatı yerleri yükleniciye aittir. Ancak, tüm sorumluluk yükleniciye ait olmak üzere, sabah ve akşam saatlerinde işe gelip giderken idareye ait ulaşım araçlarından (servis hizmetlerinden) yararlanabilecekler…işyeri tabldotundan bedeli ödenmek şartıyla istifade edebileceklerdir.” düzenlemesi,

 

13 üncü maddesinde; “Yüklenici çalıştırdığı elemanların iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili kişisel korunma araçlarını karşılayacaktır (iş elbisesi, ayakkabı, eldiven, gözlük vs.)” düzenlemesi,

 

            15 inci maddesinde; “İdare, evlilik, doğum, kaza ve ölüm gibi sebeplerle, işçilere gerekli gördüğü takdirde bir haftaya kadar mazeret izni verebilir. Bunun dışında hastalık, rapor ve yüklenici tarafından verilen izin gibi sebeplerle işe gelmeyen işçilerin yerine aynı gün başka bir işçiye iş başı yaptırılacaktır…” düzenlemesi,

 

            21 inci maddesinde; “Yüklenici elemanları, işyeri şartlarına göre vardiyalı çalıştırılabilir. Vardiyalı çalışmada fazla ücret ödenmez. İdare, tatil çalışması kadar izin kullandırabileceği gibi normal çalışma yevmiyesi olarak ödeyebilir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            İdare tarafından hazırlanan teklif cetvelindeki kalemler incelendiğinde; kamyona ait çalışma ücretleri için düzenlenen 1 ve 8 inci kalemler dışında kalan 17 kalemin tamamının normal çalışma günü, bir saatlik fazla mesai bedeli ile ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışan işçi bedelleri ile ilgili kalemler oldukları görülmektedir. Bu kalemlerdeki düzenlemelere göre; idare tarafından “normal çalışma günleri için” bir yılda 300 saat fazla mesai ücreti öngörüldüğü, “ulusal bayram ve genel tatil günlerini” ise bir yılda 10 gün olarak belirlediği anlaşılmaktadır. Bu düzenlemeden, 2007 yılında 15,5 gün ulusal bayram ve genel tatil olmasına rağmen, idarenin söz konusu zaman dilimindeki çalışmaları 10 gün ile sınırladığı sonucuna varılmaktadır.

 

            Birim fiyat teklif cetveline göre, idare tarafından 3 operatör ve 1 aşçı öngörülmüştür. Ancak, teklif cetvelinde yapılan incelemede, 11 inci kalemdeki “Operatörün 1 saatlik fazla çalışma ücreti” olarak 300 saat yazıldığı görülmektedir. Ancak teklif cetvelindeki diğer kalemlerdeki düzenlemelerden 300 saat fazla çalışma ücretinin bir kişi için tespit edildiği, dolayısıyla benzer düzenlemelere dayanarak 3 operatör için 300 değil 900 saatlik fazla mesai ücreti öngörülmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Ayrıca, idare tarafından hazırlanan listede yer alan aşçının, teklif cetvelinde ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışacak personel için  hazırlanan kalemler arasında yer almadığı görülmektedir. Ancak, bu konuda idareye yapılmış herhangi bir itiraz olmadığı belirlenmiştir.

 

            İdarece yapılan yaklaşık maliyet hesapları incelendiğinde, personele ait işçilik ücretlerinin detaylı olarak hesaplandığı, ancak bu maliyetlere %25 müteahhit kârı ve genel masraf kalemi eklenerek yaklaşık maliyetin belirlendiği anlaşılmıştır. Yapılan değerlendirme neticesinde, yüklenici kârı hariç, %3 sözleşme gideri dahil olmak üzere, teklif cetvelinde yer alan miktarlara dayanarak, teklif edilmesi gereken asgari işçi ücretlerinin toplamı 272.996,48 YTL olarak hesaplanmıştır.

 

İdare tarafından yapılan aritmetik hata düzeltmesi sonucunda, ihale üzerinde kalan firma tarafından kabul edilen teklif cetvelindeki toplam tutar olan 410.000,00 YTL’den 1 ve 8 inci kalemlerdeki kamyona ait ücretlerin toplamı olan 103.800,00 YTL çıkarıldığında ortaya çıkan sonuç 306.200,00 YTL olduğundan, bu bedelin yukarıda bahsedilen teklif edilmesi gereken asgari işçilik ücretlerinin toplamı olan 272.996,48 YTL’den daha fazla olduğu ve idare tarafından öngörülen şartlara istinaden asgari işçilik ücretlerini karşıladığı anlaşılmaktadır. Bu tespit doğrultusunda, ihalenin idare tarafından Oyrak Ltd. Şti. üzerinde bırakılmasında kamu ihale mevzuatı açısından herhangi bir aykırılık bulunmamıştır.

 

            Başvuru sahibi firma olan İndev Ltd. Şti. tarafından sunulan teklif cetvelindeki toplam tutar olan 438.620,00 YTL’den 1 ve 8 inci kalemlerdeki kamyona ait ücretlerin toplamı olan 148.800,00 YTL çıkarıldığında ortaya çıkan sonuç 289.820,00 YTL olduğundan, bu bedelin yukarıda bahsedilen teklif edilmesi gereken asgari işçilik ücretlerinin toplamı olan 272.996,48 YTL’den daha fazla olduğu ve idare tarafından öngörülen şartlara istinaden asgari işçilik ücretlerini karşıladığı anlaşılmaktadır. 

 

            İdare tarafından hazırlanan yaklaşık maliyet cetveli incelendiğinde, kamyona ait ücretlerin hesaplandığı 1 ve 8 inci kalemler dışında yer alan işçilik ücretlerinin hesaplandığı kalemlerdeki bedellerin toplamının  342.043,82 YTL olduğu görülmektedir.

 

            Ne var ki, ihale üzerinde kalan firma olan Oyrak Ltd. Şti. ve başvuru sahibi firma olan İndev Ltd. Şti. de dahil olmak üzere Nida Ltd. Şti, Canlar Ltd. Şti., Salihler Ltd. Şti. ve Değişim Ltd. Şti.’nin teklif cetvelleri incelendiğinde, bu isteklilerin teklif cetvellerinde yer alan işçilik ücretlerinin hesaplandığı kalemlerde yer alan bedellerin toplamının, idare tarafından yapılan yaklaşık maliyet cetvelindeki işçilik ücretlerinin hesaplandığı kalemlerdeki bedellerin toplamı olan 342.043,82 YTL’den daha düşük olduğu görülmektedir. Geriye kalan istekliler olan Ankara Ltd. Şti. ve Arda Dündar Mühendislik’in  teklif cetvellerinde yer alan işçilik ücretlerinin hesaplandığı kalemlerde yer alan bedellerin toplamının ise idare tarafından bulunan tutardan daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 

 

Sonuç olarak, işçilik ücretlerinin asgari teklif bedelinin altında olması gerekçesiyle isteklilerin tekliflerinin, idare tarafından bulunan bu tutar dikkate alınarak değerlendirilmesi durumunda, ihale üzerinde kalan firmanın teklifinin de değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmaktadır. Çünkü ihale üzerinde kalan isteklinin teklif cetvelinde yer alan işçilik kalemlerinde bulunan tutarların toplamı olan 306.200 YTL idarenin bulduğu 342.043 YTL’den daha düşüktür.

 

Böyle bir değerlendirme yapılması durumunda, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasında başka gerekçelerin de yer aldığı Nida Ltd. Şti. ve Gürpa Ltd. Şti. dışında, Oyrak Ltd. Şti., İndev Ltd. Şti., Canlar Ltd. Şti., Salihler Ltd. Şti. ve Değişim Ltd. Şti.’nin tekliflerinin asgari işçilik maliyetlerini karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği ve bu nedenle de en avantajlı teklif sahibi olarak Arda Dündar Mühendislik, en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak da Ankara Ltd. Şti.’nin olması gerektiği görülmektedir.

 

Ancak, idare tarafından yapılan yaklaşık maliyet hesabındaki kalemlerde %25 firma kârı öngörüldüğünden ve istekliler tarafından farklı oranlarda kârlar konulabileceğinden, teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti ile ilgili olarak idarece uygulanan değerlendirme yönteminin doğru sonuçları vermeyeceği ortaya çıkmaktadır.

 

İlave olarak, yukarıda bahsedildiği gibi, idarenin değerlendirme yöntemine göre, Oyrak Ltd. Şti.’nin sunduğu teklifin de asgari işçilik maliyetini karşılamamasına rağmen idare tarafından neden değerlendirme dışı bırakılmayarak ihalenin bu firma üzerinde bırakıldığı hususu ile teklif ettikleri işçilik ücreti, idare tarafından yapılan yaklaşık maliyet cetvelindeki işçilik ücretlerinin hesaplandığı kalemlerdeki bedelin toplamından fazla olmasına rağmen Arda Dündar Mühendislik firması ve Ankara Ltd. Şti.’ne ait tekliflerin, asgari teklif bedelinin altında kaldığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının nedeni anlaşılamamıştır.   

 

            Sonuç olarak, yüklenici kârı hariç, %3 sözleşme gideri dahil olmak üzere, teklif cetvelinde yer alan miktarlara dayanarak, teklif edilmesi gereken asgari işçi ücretlerinin toplamı 272.996,48 YTL olarak alındığında, ihale üzerinde kalan firma olan Oryak Ltd. Şti.’nin teklif cetvelindeki işçilik maliyetlerini kapsayan kalemlerdeki tutarların toplanması sonucu ortaya çıkan 306.200,00 YTL değerinin asgari teklif edilmesi gereken işçilik ücretlerini karşıladığı görüldüğünden ihalenin bu istekli üzerinde kalmasında mevzuat açısından bir aykırılık görülmemesi sebebiyle başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

4734 Sayılı Kanunun 4. maddesinde hizmetBakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri” şeklinde tanımlanmıştır.

 

            İncelemeye konu ihalenin idari  şartnamesinde işin tanımı “yol bakım onarımları hizmet alımı” olarak belirlenmiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun 4. maddesinde öngörülen biçimde bir hizmet alımı yerine Karayolları 15. Bölge Müdürlüğünde şoför, operatör, işçi, aşçı ve formen  istihdam edilmesi niteliğinde olan bu işin ihale konusu edilmesi mümkün değildir. Bu şekilde ihale yapılmasına 657 sayılı Kanunun 36. maddesine 318 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1. maddesiyle eklenen ek fıkra hükmü de imkan vermemektedir.

 

            Nitekim Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 22.11.2006 günlü, YD İtiraz No:2006/4327 sayılı kararında işçi çalıştırılmasının hizmet alımı kapsamında değerlendirilemeyeceği, hizmet alımı olarak gösterilmek suretiyle anılan yasa kapsamı dışında personel istihdamı edilmesi niteliğinde yapılan ihalede hukuka uygunluk bulunmadığına hükmedilmiştir.  

 

Belirtilen gerekçeyle  ihalenin iptal edilmesi gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

 

 

 

Adnan ZENGİN                     Bilal KARACA              K.Nejat ÜNLÜ                                                                                                                                                          

                           Kurul Üyesi                         Kurul Üyesi                     Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul