En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-653
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :150
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-653
Şikayetçi:
 Tolga İnş. Elekt. Tem. İlaç. Hiz. Güv. Sist. Bakımevi Gıda Tur. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti., Büyük Hendek Caddesi 79/2 Şişhane/İSTANBUL (Avr)
 İhaleyi yapan idare:
 Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi Baştabipliği, Karaman Mah.Cahit Kıraç Bulvarı 54290 Merkez/SAKARYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.01.2007 / 3506
Başvuruya konu ihale:
 2006/191484 İhale Kayıt Numaralı “3 Aylık Genel Temizlik Hizmetleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.02.2007 tarih ve 07.03.57.0063/2007-7E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 28.12.2006 tarihinde pazarlık usulüyle (21/b) ile yapılan “3 Aylık Genel Temizlik Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak Tolga İnş. Elekt. Tem. İlaç. Hiz. Güv. Sist. Bakımevi Gıda Tur. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 16.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 16.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 31.01.2007 tarih ve 3506 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

Yenikent Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 01.11.2006 tarihinde açık ihale usulüyle yapılan 2006/133941 İKN’li 12 ay süreli malzemesiz genel temizlik ihalesi ile 26.12.2006 tarihinde pazarlık usulüyle yapılan 2006/191484 İKN’li 3 ay süreli genel temizlik ihalesinin idare tarafından iptal edildiği,

 

28.12.2006 tarihinde pazarlık usulüyle yeni bir ihalenin yapıldığı ve söz konusu ihalede iptal edilen 2006/191484 sayılı İKN’nin kullanıldığı, idareye bu konuda sözlü başvuruda bulunulmuş ise de idarece bunun dikkate alınmadığı ve idarenin ivedilik kararı aldığının belirtilmesi üzerine firmalarının da söz konusu ihaleye teklif verdikleri,

 

İdarenin ihalenin Özgen Tem. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığına ilişkin 28.12.2006 tarih ve 910006 sayılı kesinleşen ihale kararının 04.01.2007 tarihinde postayla firmalarına gönderildiği, söz konusu ihalede ihale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin işçilik maliyetini bile karşılamadığı, aşırı düşük teklif olduğu, ihalenin anılan firma üzerinde bırakılmasının ihale mevzuatına aykırı olduğu,

 

İdareden kesinleşen ihale kararıyla ilgili olarak 08.01.2007 tarihi ve 59 sayılı yazı ile açıklama istedikleri, idarenin açıklama istemine ilişkin 08.01.2007 tarih ve 183 sayılı yazısından sonra 16.01.2007 tarihinde İdareye şikayette bulundukları, idarenin 16.01.2007 tarihinde şikayete cevabına ilişkin yazının 20.01.2007 tarihinde postayla tebliğ edildiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Bahse konu ihalenin 101 kişi ile 3 ay süreli (01.01.2007-31.03.2007) malzemesiz temizlik ihalesi olup, götürü bedel teklif almak suretiyle gerçekleştirilen ihalenin İdari Şartnamenin 23 üncü maddesinde teklif fiyata dahil masraflar;

“23.2.1 Çalıştırılacak olan personelin yemek ihtiyacı hastane tarafından bedelsiz karşılanacaktır.

23.3.2 Çalıştırılacak olan personelin yol ücreti isteklilerce ayni olarak karşılanacaktır. İstekli yol bedelini toplu taşıma araçlarından (Karaman- Şehir Merkezi hattında, her çalıştıracağı işçi için gidiş-dönüş olarak aylık olarak; 26x2=52 toplu taşıma bileti (tam bilet) olarak karşılayacaktır.

23.4 Ancak, sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi ilgili mevzuatı çerçevesinde İdarece yükleniciye ayrıca ödenir.

23.5 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesine göre dini bayramda 44 kişi ile 3 gün çalıştırılacaktır. İstekliler tekliflerinde yol bedellerine yer vereceklerdir” olarak belirlenmiştir.

 

Adapazarı Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığının 07.08.2006 tarih ve 4089 sayılı yazısında; Camili-Karaman-Toki sivil taşıma ücreti 1,25 YTL olarak belirtilmiştir. İdare tarafından bahse konu yazıya düşülen notta “Adapazarı Büyükşehir Muhasebe Müdürlüğü Gelir Müdürü ile yapılan telefon görüşmesi ile taşıma ücretlerine %18 KDV dahil olduğu teyit edilmiştir” denilmiştir.

 

İdare, 28.12.2006 tarih ve 9999 sayılı yazı ile ihalede en düşük teklifi veren Özgen Güvenlik Ltd. Şti.’den teklifine açıklama getirmesi istenilmiş, anılan firma aynı tarihte yaptığı açıklamada; 1 işçinin yol ücreti tam bilet 1.06 YTL (KDV hariç), işçilik maliyeti, yol ücreti, bayram tatili ücreti ve %3 sözleşme gideri dahil 222.315,92 teklif bedeli açıklaması yapılmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde; “yaklaşık maliyet: İhale yapılmadan önce idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere hesaplanan ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilen, ihale ve ön yeterlik ilanlarında yer verilmeyen, isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmayan, ihale konusu hizmetin öngörülen bedelini” ifade edeceği hüküm altına alınmış,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar;

“Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak  Tip İdari Şartnamelerin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı maddesi çerçevesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde aşağıdaki hususlara uyulması gerekmektedir:

1- (Değişik: 02/12/2005 – 26011 R.G. / 4 md.) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetler olarak kabul edilecektir.

2- (Değişik: 15/10/2006 – 26320 R.G. /5 md.) Vasıfsız personel için, çalıştırılacak personel sayısı üzerinden brüt asgari ücret tutarı ile brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan işveren payı dikkate alınarak yaklaşık maliyet hesaplanacak, teklifler verilecek ve değerlendirme yapılacaktır. İstekliler tarafından yaşlılık aylığı veya emekli aylığı bağlanmış olan personel çalıştırılacağı belirtilmiş olsa dahi işçilik hesaplama modülünde yer verilen işveren payları dikkate alınacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücret, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacaktır.

….

4- İhale konusu işte çalışacak personele ilişkin yemek, yol ve giyecek gibi maliyetlerin istekli tarafından karşılanmasının öngörüldüğü hallerde, yukarıda yapılan hesaplamalara; yol ve yemek gibi maliyetlerin brüt tutarları eklenerek işçilik maliyeti bulunacaktır.

….

6- Uygulanması gerekecek iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranları, idari şartnamede yazıldığı şekilde işin niteliği ayrıntılı olarak belirtilmek suretiyle ilgili sigorta müdürlüğünden alınacak yazı ile tespit edilerek  yaklaşık maliyet hesabı buna göre yapılacak, yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınan iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı idari şartnamenin ilgili maddesinde belirtilecektir. Ancak idari şartname ve sözleşme tasarısında sadece “genel temizlik” veya “bina içi temizliği” yazan işlerde Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının 7/4/2005 tarih ve 16-335 Ek sayılı Genelgesine göre bu tür işler için İş Kazaları İle Meslek Hastalıkları Sigortası Prim tarifesinin 5 inci maddesi gereği (8592) iş kodu ile (II) tehlike sınıfına göre tasnif edilerek % 2 oranının uygulanması gerekeceğinden, idari şartname ve sözleşme tasarısında sadece “genel temizlik” veya “bina içi temizliği” yazan işlerde, ilgili sigorta müdürlüğüne başvurulmadan iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranı idari şartnameye % 2 olarak yazılabilecektir. İdareler, idari şartnamede yazan prim oranı üzerinden aylık prim ve hizmet belgelerinin düzenlenip düzenlemediğini kontrol ederek hakediş ödemelerini yapacaklardır. 

….

11- Yol giderine ilişkin olarak personele mutat taşıt bileti verilmesi öngörülürse, yol bedelinin ayni olarak karşılanacağı kabul edilecek ve eğer bu maliyet faturalandırılabiliyorsa KDV hariç hesaplanacaktır. Aylık bilet veya kart ücreti ya da fazla bilet sayısı nedeniyle günlük bilet fiyatların daha düşük bedelle verildiği hallerde, günlük bilet fiyat yerine bu fiyatlar dikkate alınarak hesaplama yapılacaktır.    

12- Yemek, yol ve giyecek gibi ihtiyaçların isteklilerce karşılanmasının öngörülmediği durumlarda ise idari şartnamelerde bunlara ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmayacak ve sözleşmenin uygulanması sırasında yükleniciden çalışanlara ait bu tür giderleri karşılaması istenmeyecektir.

15- Yukarıda sayılan hususlardan teklif fiyatına dahil olacaklar idari şartnamede düzenlenecek,  teknik şartnamede ise bunların uygulanması ilgili hükümlere yer verilecektir. Teknik şartnamede, teklife dahil olacak masraflara yer verilmeyecek, idari şartnamede yer alan hükümlerle çelişecek bir düzenleme yapılmayacaktır.

16 – (Ek: 15/10/2006 – 26320 R.G. /5 md.) İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Anılan Yönetmeliğin 4 üncü maddesi ve Genel Tebliğin “G. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil olacak masrafların 11 inci alt maddesi hükmü gereğince teklif fiyata dahil olan yol ücretinin KDV hariç hesaplanması gerekmektedir.

 

Anılan Yönetmelik ve Tebliğ hükümleri ve ihale dokümanında yapılan düzenlemeler ışığında söz konusu ihalede işçilik maliyeti, yol ücreti (KDV’siz tutar), bayram tatili ücreti ve % 3 sözleşme gideri toplamının asgari 222.315,92 YTL olması gerektiği, ihale üzerinde bırakılan firmanın da söz konusu tutarı teklif ettiği anlaşıldığından başvuru sahibinin ihale üzerinde bırakılan firmanın teklif ettiği tutarın aşırı düşük teklif kapsamında değerlendirilmesi gerektiği iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul