• Karar No: 2007/UH.Z-654
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :151
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-654
Şikayetçi:
 A-Kaya Tem. Nak. İnş. Yemek Taah. Tic. Ltd. Şti., Ataç 1 Sokak, No:20/5, Kızılay / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Çukurova Üniversitesi (Döner Sermaye İşletmesi), Ç. Ü. Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi İçi Yüreğir / ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.01.2007 / 1129
Başvuruya konu ihale:
 2006/160864 İhale Kayıt Numaralı “Ç.Ü.Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Tüm Birimleri ve Çevresinin Temizlik Hizmetleri İhalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.02.2007 tarih ve 08.01.39.0199/2007-8E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Çukurova Üniversitesi (Döner Sermaye İşletmesi)’nce 20.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Ç.Ü. Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Tüm Birimleri ve Çevresinin Temizlik Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak A-Kaya Tem. Nak. İnş. Yemek Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin 25.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  12.01.2007 tarih ve 1129 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

1)                 İdari şartnamenin 2. maddesinin (a) alt bendinde “1000 kişilik malzemeli temizlik hizmet alımı” düzenlemesi yapılmasına rağmen, teknik şartnamenin 7.1. maddesinde “yönetim kadrosu ile ekip sorumlularının (en az 7 kişi) ücreti yüklenici tarafından karşılanacak olup, yaklaşık maliyet tespitinde dikkate alınmayacaktır.”, düzenlemesinin yapıldığı; böyle bir düzenlemenin Anayasa’nın 18 inci maddesine, Asgari Ücret Yönetmeliği’nin 12 nci maddesine 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 9 uncu maddesine ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel Çalışıtırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar” başlıklı (G) maddesinin 14. alt bendinde yer alan düzenleme ile aynı tebliğin 15. maddesinde yer alan düzenlemeye aykırı olduğu,

2)                 Teknik şartnamenin 7.3. maddesinde yer alan “ayrıca firma tarafınca bir çevre mühendisi (aynı zamanda eğitim elemanı) çalıştırılacaktır.”, düzenlemesinin de mevzuat hükümlerine aykırı olduğu ve teklifin tespiti aşamasında firmalarını tereddüde düşürecek nitelikte olduğu,

3)                 Teknik şartnamenin “üniformalar” başlıklı 10. maddesinin 1. alt bendinde yer verilen “tüm üniformalar yazlık ve kışlık olmak üzere farklı nitelikte ikişer takım halinde hazırlanacaktır.”, düzenlemesi ile 5. alt bendinde geçen “kumaş cinsi, modeli, dikim özellikleri ve kalitesi idare tarafından belirlenecektir.”, ifadesinin teklif tespitini imkansız kıldığı ve Kamu İhale Kanunu’nun temel ilkelerine aykırı olduğu,

4)                 Teknik şartnamenin, “temizlik ürünleri ve teçhizatı” başlıklı 15. maddesinde geçen “yüklenici, temizlik için henkel-ecolap, johnson-diversey ....gibi uluslar arası kabul görmüş endüstriyel ürünleri kullanacak....” ifadesinin de söz konusu ürünlerin teknik özelliklerinin belirlenebilmesinin mümkün olması nedeniyle Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teknik Şartnameler” başlıklı 24. maddesine aykırı olduğu, iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin birinci iddiası ile ilgili olarak;

 

Teknik şartnamenin 7.1. maddesinde “Yüklenici firmanın sahibinin işin başında devamlı bulunmaması halinde, idare ile koordinasyonu sağlayacak ve işlerin genelini yürütecek sorumlu bir genel yönetici (sağlık idaresi yüksekokulu, işletme, otelcilik turizm yüksek okulu vb. okul mezunu) istenilecektir.

Yönetim kadrosu ile ekip sorumlularının (en az 7 kişi) ücreti yüklenici tarafından karşılanacak olup, yaklaşık maliyet tespitinde dikkate alınmayacaktır.”, düzenlemesi ile,

 

Aynı şartnamenin 7.3. maddesinde “...Bu hizmetler 1000 personel ile yapılacaktır. Ayrıca firma tarafından bir çevre mühendisi (aynı zamanda eğitim elemanı) çalıştırılacaktır.”, düzenlemesi mevcuttur.

 

Bu düzenlemelerden, idari şartnamede belirlenen 1000 kişilik temizlik personeli haricinde, en az 7 kişiden oluşan bir yönetici kadrosu ile bir çevre mühendisten oluşan en az 8 kişilik bir kadronun daha olacağı ve bu personelin ücretlerinin yaklaşık maliyet tespitinde dikkate alınmayacağı anlaşılmaktadır. İdare tarafından yapılan yaklaşık maliyet cetvelinde bulunan teklif edilmesi gereken asgari maliyet toplamı incelendiğinde, idarenin dokümanda bahsedilen bu 8 kişilik personele ait bedeli maliyet hesabında dikkate almadığı sonucuna varılmaktadır. 

 

15.10.2006 tarih ve 26320 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliği’nin XIII.G maddesinin 14 üncü bendinde “İşin yürütülmesinde görev alacak ve haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarenin iş yerinde geçirecek şef, müdür, koordinatör gibi personel için ücret ödenmeyeceğine ve teklif fiyata dahil edilemeyeceğine dair düzenleme yapılmayacaktır.”, düzenlemesi mevcuttur.

 

İhale ilânının 09.11.2006 olması nedeniyle, idare tarafından teknik şartnamede yapılan bu düzenlemenin 15.10.2006 tarihli Tebliğ hükmüne açık olarak aykırılık içermesi nedeniyle başvuru sahibinin bu iddiası yerinde görülmüştür.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiası ile ilgili olarak;

 

Teknik şartnamenin 10. maddesinin 1. bendinde; “Tüm üniformalar yazlık ve kışlık olmak üzere farklı nitelikte ikişer takım halinde hazırlanacaktır.” düzenlemesi,

 

Aynı şartnamenin 10. maddesinin 5. bendinde; “Kumaş; cinsi, modeli, dikim özellikleri ve kalitesi idare tarafından belirlenecektir.” düzenlemesi mevcuttur.

 

Şartnamenin bu maddesinin diğer bendlerinde ayrıca; ayakkabı, bone, su geçirmez önlük, çizme, şapka, tıbbi atik toplayanlar için mevsime uygun kıyafet ve özel eldiven, ameliyathane çalışacak personel için idarenin belirlediği sayı ve özellikte yeşil kıyafet, eldiven, kep, maske vb. giysilerin yüklenici tarafından temin edileceği hususlarının belirlendiği görülmektedir.

 

Bunun dışında, aynı şartnamenin 16. maddesinde, personel tarafından kullanılacak sarf malzemelere ait liste ve miktarlar ile 17. maddesinde, temizlik hizmetlerinde kullanılacak iş makinelerinin cinsi ve miktarının belirlendiği tespit edilmiştir.   

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin XIII.G maddesinin 13 üncü bendinde; “Personele ilişkin giyecek giderleri, işin yapılması sırasında personelce kullanılması istenen kıyafetle ilgili olduğundan giyecek giderinin işçilere aylık veya nakdi olarak ödeneceğine dair bir düzenleme yapılmayacak, giyeceğin özellikleri ile sayısı ihale dokümanında belirtilecektir. Ancak giyecek giderleri için parasal tutar öngörülmeyecektir.” düzenlemesi ile 15 inci bendinde; “Yukarıda sayılan hususlardan teklif fiyatına dahil olacaklar idari şartnamede düzenlenecek, teknik şartnamede ise bunların uygulanması ilgili hükümlere yer verilecektir. Teknik şartnamede, teklife dahil olacak masraflara yer verilmeyecek, idari şartnamede yer alan hükümlerle çelişecek bir düzenleme yapılmayacaktır.”, düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Tebliğ’de yer alan bu düzenleme ışığında, idari şartnamedeki düzenlemelere bakıldığında; şartnamenin “Teklif Fiyata Dahil Masraflar” başlıklı 26 ncı maddesinde personele verilecek yol bedelinin belediye rayici üzerinden (1,20 YTL/kişi) olarak düzenlendiği, yemeğin idare tarafından ücretsiz olarak karşılanacağı ve sigorta risk prim oranının %2 olarak belirlendiği görülmektedir.

 

Aynı şartnamenin 55 inci maddesinin (g) bendinde ise “Yüklenici işçilerin kıyafetlerini yazlık ve kışlık yedekli olarak (forma ve ayakkabı) alacaktır. Alınacak giysiler kurumun belirlemiş olduğu kılık kıyafete uygun olarak, yüklenici tarafından kurum yetkilileri ile birlikte satın alınacaktır. Yüklenici tarafından alınan kıyafetin uygun olarak alımının yapıldığı muayene komisyonunca kabul görüp imzalandıktan sonra Mayıs ve Ekim aylarında ödemesi yapılacaktır....Yüklenici idarenin belirlediği sayıda kılık kıyafet alır. Söz konusu kıyafet sayısını idare belirler ve firma da buna uyar. Kılık kıyafetin özellikleri teknik şartnamede belirtildiği şekilde temin edilecektir. Yüklenici işe başlarken işçilerine idarenin önerdiği kılık kıyafeti giydirerek göreve başlar.”, düzenlemesi mevcuttur.

   

Sonuç olarak, teknik ve idari şartnamede yapılan kıyafetle ilgili bu düzenlemelerde, personel tarafından kullanılacak kıyafetin nitelik ve sayısının idare tarafından net olarak belirlenmediği; teklif fiyata dahil olacak giyecek kaleminden idari şartnamenin teklif fiyata dahil masrafları düzenleyen 26 ncı maddesinde hiç bahsedilmediği; teknik şartnamede düzenlenip de idari şartnamede hiç bahsedilmeyen personelin kullanacağı diğer bazı giyim kalemlerinin olduğu; kıyafetin sayısının net olarak belirlenmesi gerekirken, idari şartnamenin 55 inci maddesinde, kıyafet sayısını idarenin belirleyeceği ve firmaların buna göre belirlenen sayıda kıyafet alacakları şeklinde bir düzenlemenin yapıldığı; aynı maddede “Kılık kıyafetin özellikleri teknik şartnamede belirtildiği şekilde temin edilecektir.” şeklinde bir düzenleme yapılmasına rağmen giyeceklerin nitelikleri ile ilgili teknik şartnamede detaylı bir tespitin yapılmadığı görüldüğünden ve bu durumun kamu ihale mevzuatındaki düzenlemelere aykırı olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin bu iddiası yerinde görülmüştür.

 

3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiası ile ilgili olarak;

  

Teknik şartnamenin 15. maddesinde; “...Yüklenici, temizlik ürünleri ve teçhizatı listesi sunacaktır. Yüklenici, temizlik için Henkel-Ecolap, Johnson-Diversey, Premiere Products, Iduna gibi uluslar arası kabul görmüş endüstriyel ürünleri kullanacak, klinik temizlikte bunlara ilave olarak Enfeksiyon Kontrol Komitesi’nin onay verdiği dezenfektanları kullanacaktır…”, düzenlemesi mevcuttur.

 

Söz konusu düzenlemede, idare tarafından tek bir marka veya ürün belirlenmemesi ve bahsedilen temizlik malzemesi örneklerine benzer kalitedeki ürünlerin kabul edileceği belirtilmiş olmasından dolayı idarenin bu düzenlemesinin mevzuata aykırı olmadığı sonucuna varılmıştır. 

  

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamelerin “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı maddesi çerçevesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde uyulması gereken hususlarla ilgili olarak Tebliğ’in XIII.G maddesinin 2 nci bendinde; “Vasıfsız personel için, çalıştırılacak personel sayısı üzerinden brüt asgari ücret tutarı ile brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan işveren payı dikkate alınarak yaklaşık maliyet hesaplanacak, teklifler verilecek ve değerlendirme yapılacaktır. İstekliler tarafından yaşlılık aylığı veya emekli aylığı bağlanmış olan personel çalıştırılacağı belirtilmiş olsa dahi işçilik hesaplama modülünde yer verilen işveren payları dikkate alınacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücret, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacaktır.”, düzenlemesi ile 16 ncı bendinde; “İşin niteliği gereği resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.”, düzenlemesi mevcuttur.

 

Tebliğ’deki bu düzenleme çerçevesinde, idari şartnamede teklif fiyata dahil olan masrafların işlendiği 26 ncı maddede, resmi ve dini bayramlar ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma hakkında herhangi bir düzenleme yapılmadığı görülmektedir. Bu konudaki düzenlemenin, idari şartnamenin 48 ve 55 inci maddelerinde ve teknik şartnamenin 32 nci maddesinde yapıldığı tespit edilmiştir. İdari şartnamenin 55 ve teknik şartnamenin 32. maddesine göre hafta içinde her gün 1000, hafta sonu ve tatil günlerinde 500 işçi çalıştırılacaktır.

 

Ancak, idarenin yaptığı yaklaşık maliyet hesabı incelendiğinde, 2007 yılında resmi ve dini bayram ve yılbaşı günü olarak 15,5 gün bulunduğu düşünülerek yapılan hesap sonucunda 500 işçinin bu günlerdeki çalışmaları için hak edecekleri toplam ücretin 172.345,00 YTL olması gerekirken idare tarafından bu tutarın %3 sözleşme gideri dahil olmak üzere 138.470,63 YTL olarak bulunduğu belirlenmiştir. İdarece yapılan hesap cetvelinde tatilde çalışılacak toplam gün sayısının 6.250 olarak tespit edildiği görülmüştür. Tatil günlerinde çalışacak işçi sayısı dokümana göre 500 kişi olduğundan, 6.250 sayısının 500’e bölünmesi sonucunda resmi ve dini bayram ile yılbaşı günü olarak idare tarafından 2007 yılında 12,5 tatil günü öngörüldüğü ortaya çıkmaktadır. Ancak idare tarafından dokümanda bu tür net bir belirleme yapılmadığı görüldüğünden, idarenin bu işleminin maliyet hesabında isteklileri tereddüde düşürebileceği sonucuna varılmıştır. Bu tespit haricinde, idari ve teknik şartnamede yüklenicilerin karşılaması gereken kılık kıyafetlerle ilgili bazı düzenlemelerin yapılmış olmasına rağmen, idarece hazırlanan yaklaşık maliyet hesap cetvelinde giyim bedeli olarak hiçbir masrafın öngörülmediği tespit edildiğinden bu durumun yaklaşık maliyet sonucu ile isteklilerin tekliflerinin karşılaştırılmasında yanlış değerlendirmeye yol açabileceği ve mevzuat hükümlerine aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, idari ve teknik şartnamede yer alan kamu ihale mevzuatına aykırı olarak yapılan düzenlemeler sebebiyle söz konusu ihalenin iptalinin gerektiği neticesine ulaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

           

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 35 isteklinin doküman aldığı, 4 isteklinin teklif verdiği bunlardan 3’ünün yaklaşık maliyetin üstünde olduğu  gözönüne alındığında, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen ilkeler inceleme konusu ihalede  oluşmadığından, ihalenin iptali gerekçeleri arasında bu hususa da yer verilmesi ek gerekçesiyle karara katılıyoruz.

 

 

 

 

                        Adnan ZENGİN     Muzaffer EREN       K.Nejat ÜNLÜ            Bilal KARACA

                          Kurul  Üyesi           Kurul Üyesi            Kurul Üyesi            Kurul Üyesi

                       

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul