• Karar No: 2007/UH.Z-656
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :152
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-656
Şikayetçi:
 Aba Tem. İnş. Pet. Ürün. Gıda ve Teks. Tic. Ltd. Şti., Yeni Mah. Gazi Cad. Yüce İşhanı Kat 1/102 No: 36 ELAZIĞ
 İhaleyi yapan idare:
 Maden Devlet Hastanesi, Camiikebir Mah. Ergene Sok. No: 1 Maden/ELAZIĞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.01.2007 / 2763
Başvuruya konu ihale:
 2006/181169 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Sabah Kahvaltısı Öğlen Akşam Yemeği Pişirme Servis ve Sonrası Hizmetler” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.02.2007 tarih ve 08.03.04.0092/2007-7E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Maden Devlet Hastanesi’nce 21.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzemeli Sabah Kahvaltısı Öğlen Akşam Yemeği Pişirme Servis ve Sonrası Hizmetler” alımı ihalesine ilişkin olarak Aba Tem. İnş. Pet. Ürün. Gıda ve Teks. Tic. Ltd. Şti.’nin 04.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 25.01.2007 tarih ve 2763 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin ihale dışı bırakılarak, geriye kalan isteklilerin tekliflerinin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan firmanın sunduğu iş deneyim belgesinin özel sektörden alınmış olduğu, ancak söz konusu iş deneyim belgesinin fatura ve işe ilişkin sözleşme olmadan tek başına sunulduğu, bu haliyle de ihale komisyonunca ilgili belgelerin sonradan tamamlatılarak kabul edildiği, belirtilen belgelerin sonradan tamamlatılmasının ve kabul edilmesinin uygun olmadığı, bu nedenle tekliflerin yeniden değerlendirilerek ihalenin sonuçlandırılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuruya konu ihalenin malzemeli sabah kahvaltısı 9.000 adet ve öğlen/akşam yemeği 19.000 adet pişirme, servis ve sonrası hizmetlerin alımını kapsadığı, diğer taraftan kesinleşen ihale kararının 04.01.2007 tarihinde şikayetçiye elden tebliğ edildiği, dolayısıyla ihale üzerinde kalan istekli ile 4734 sayılı Kanunun 41 ve 42 nci maddesinde öngörülen sürelere uyulmadan usulüne aykırı olarak 29.12.2006 tarihinde sözleşme imzalandığı anlaşılmıştır.

 

İhaleye ilişkin idari şartnamenin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.3.1. maddesinde “İsteklinin, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili olarak teklif edilen bedelin % 40’tan az olmamak üzere tek sözleşmeye ait iş deneyim belgelerini vermesi zorunludur” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyim belgesinin düzenlenmesi” başlıklı 53 üncü maddesinin ikinci fıkrasında;

Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri için iş deneyim belgesi düzenlenmez. Bu hizmetlere ait iş deneyimi; işe ait sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin belgeler ile bu bölümde yapılan düzenlemeler esas alınarak ihale komisyonlarınca 56 ncı madde çerçevesinde değerlendirilir. hükmüne,

 

Anılan Yönetmeliğinin “Belge düzenlenmeyen hallerde iş deneyimi” başlıklı 56 ncı maddesinin bir ve ikinci fıkrasında;

“Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile kamu veya özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin alt yüklenicileri iş deneyimini tevsik için; sözleşme, bu sözleşme ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura asılları veya örnekleri yada bunların noter onaylı suretlerini, serbest meslek erbabınca gerçekleştirilen işlerde serbest meslek makbuzu asılları veya nüshaları yada bunların noter onaylı suretlerini, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu hallerde ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesini ve personel çalıştırılan işlerde o işe ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeleri, ihale veya ön yeterliğe başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunarlar. Kamuya taahhüt edilen işlerin alt yüklenicileri varsa idarenin onay yazısını da eklerler.

Sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının; yükleniciler açısından ait olduğu sözleşme bedelinin en az % 70’ inin gerçekleştirildiğini, alt yükleniciler açısından ise sözleşme bedelinin tamamının gerçekleştirildiğini göstermesi ve istenen asgari iş deneyim tutarını karşılaması gerekir. Ancak sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının sözleşme bedelini aşan kısmı dikkate alınmaz.” hükmüne,

 

yer verilmiştir.

 

Yapılan düzenleme uyarınca, Aygün Dinl. Tes. Ltd. Şti. tarafından; 24.11.2006 tarihli “İş Deneyim Belgesi Yemek İşleri İş Bitirme” başlığı altında özel sektöre verilen 50.000,00.- Yeni Türk Lirası tutarındaki yemek hizmeti için düzenlenen bir belgenin ihale dosyası kapsamında idareye sunulduğu, idare tarafından da söz konusu belgenin geçerli olarak kabul edildiği ve 22.12.2006 tarihi itibariyle onaylanan kesinleşen ihale kararında ihalenin adı geçen istekli üzerinde bırakıldığı belirlenmiştir.

 

 

Diğer taraftan, kesinleşen ihale kararının onayından sonra olmak üzere, idare tarafından 27.12.2006 tarihinde ihale üzerinde bırakılan istekliye bir yazının gönderildiği, bu yazıda iş deneyim belgesinde belirtilen işe ilişkin sözleşme, fatura ve bu işte çalıştırılan işçi varsa çalıştırılan işçilere ait sigorta prim bildirgelerinin komisyona ibrazının istendiği, bunun üzerine aynı tarih itibariyle ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından özel sektöre gerçekleştirilen işe ait sözleşme ile buna ilişkin faturaların idareye verildiği belirlenmiştir.

 

Bu çerçevede, iş deneyim belgesi olarak ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından; özel sektöre gerçekleştirilen yemek hizmetine ilişkin sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanması ile ilgili belgelerin sunulması gereğine uyulmadığı, bunun yanında idare tarafından ise; iş deneyim belgesi olarak sunulan söz konusu belgenin geçerli bir belge olarak kabul edildiği ve sunulmuş bulunan bu belgeye ek olarak sunulması gerektiği düşünülen sözleşme ile ilgili faturaların sonradan tamamlatıldığı, ancak söz konusu işlemlerin mevzuata aykırılık teşkil ettiği anlaşılmıştır.

 

Netice itibariyle, iş deneyim belgesi olarak kabul edilemeyecek nitelikte geçersiz bir belge sunan isteklinin üzerinde ihalenin bırakılmasının uygun olmadığı, yapılan şikayetin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin ihale dışı bırakılarak, geriye kalan isteklilerin tekliflerinin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İhalede en düşük teklifte bulunan isteklinin sunduğu iş deneyim belgesindeki bilgi eksikliğinin idarece tamamlatılması 4734 sayılı Kanunun 37. maddesinin gereği olup, belirtilen şekilde yapılan uygulamada mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

            Belirtilen nedenle, şikayetin uygun bulunmadığına karar verilmesi gerektiği oyuyla, karara katılmıyorum.

 

 

     

                                                                                                          Adnan ZENGİN                    

                                                                                                             Kurul  Üyesi                          

                       

 

 

KARŞI OY

 

 

Karar konusu ihalede en düşük teklif sahibi istekliye ait iş deneyim belgesi özel sektördeki bir firma tarafından düzenlendiğinden geçersiz ise de, anılan isteklinin daha sonra bu belgeye ilişkin sözleşme ve faturaları sunduğu, bu işlemin bir eksik tamamlama olarak değil, sehven sunulmuş ve daha sonra içerdiği bilgilerin doğruluğu teyit edilmiş olan deneyim belgesinin tevsik edilmesi niteliğinde olduğu  anlaşıldığından, itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına karar verilmesi gerektiği oyuyla çoğunluğun görüşüne katılmıyorum.

 

                                                                                                                                Muzaffer EREN

                                                                                                                                    Kurul Üyesi

 

 

KARŞI OY

 

 İncelenen dosyada, idare nezdindeki şikayet başvurusunun, ihale üzerinde kalan istekli ile 29.12.2006 tarihinde imzalanan sözleşmeden sonra 4.1.2007 tarihinde  başlatıldığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 55 ve 56 ncı maddeleri hükümleri uyarınca sözleşme imzalanmadan önce başlatılmayan şikayet başvurularının reddi gerekeceğinden, vaki şikayet başvurusunun reddi ile iddia incelemesi kapsamında tesbit edilen mevzuata aykırılıkların değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun Sağlık Bakanlığı’na  bildirilmesi gerektiği oyuyla karara katılmıyoruz.

 

 

 

Namık DAĞALP                   H.Hüseyin GÜRHAN                                  Yaşar GÖK

    II.Başkan                                   Kurul Üyesi                                         Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul