• Karar No: 2007/UH.Z-657
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :153
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-657
Şikayetçi:
 Ortakaradeniz Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti. Pazar Mah. Necati Efendi Sok. No:3/2 SAMSUN
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Deniz Otobüsleri San. ve Tic. A.Ş.Yenikapı/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.01.2007 / 819
Başvuruya konu ihale:
 2006/143028 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmetleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.02.2007 tarih ve 08.01.15.0184/2007-2E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Deniz Otobüsleri San. ve Tic. A.Ş.’nce 21.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ortakaradeniz Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.’nin 18.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.12.2006 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin 11.01.2007 tarih ve 819 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Başvuru sahibinin teklifinin yeniden değerlendirmeye alınması hususunun 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idarece aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutuldukları, teklif bileşenlerinden “giyim”, “eğitim” ve “sağlık” bedellerine ilişkin olarak teklif ettikleri bedellerin “aşırı düşük” bulunduğu ve aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevabın idarece uygun görülmeyerek  tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, oysa “giyim” ve “eğitim” bileşenlerine ilişkin bedelleri belge ile tevsik ettikleri, “sağlık” bedelinin ise önceden öngörülerek hesaplanabilmesinin mümkün olmaması nedeniyle teklif bedellerine dahil edilmediği, aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevabın yeterli kabul edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 26.1 maddesi;

 

Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri, makine ekipman gideri, eğitim gideri, ramazan kumanyası gideri, 3. şahıs mali mesuliyet sigortası, koruyucu hekimlik uygulamaları çerçevesinde yapılacak sağlık giderleri, teknik şartnamede istenen araçların kiralanması durumunda kira gideri veya araçların sahibi ise araçların her türlü trafik sigortası ve kasko gideri, teknik şartnamede belirtilen miktarda akaryakıt gideri, araçların OGS ve ATC gideri ve genel giderler (bütün araç, makine ve ekipmanlara ait her türlü bakım onarım ve amortismanı) isteklilerce teklif edilecek fiyata dahildir.

 

Teknik şartname EK 1 de ayrıntılı teknik özellikleri verilen ve aşağıda sayı ve özellikleri verilen giyim eşyaları isteklilerce teklif edilecek fiyata dahildir.”

 

Şeklinde düzenlenmiştir.

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesi ile 26.3 üncü maddesinde yer alan düzenlemeler bir arada değerlendirildiğinde, çalıştırılacak personelin unvanı, sayısı ve asgari ücretin % kaç fazlası ücret alacakları hususlarının aşağıdaki gibi olduğu görülmüştür:

 

Unvanı

Sayısı

Asgari ücretin % kaç fazlası ücret alacağı

Proje yöneticisi

1

% 90

Güvenlik şefi

24

% 90

Gözetim ve yönlendirme görevlisi

5

% 50

Silahlı güvenlik görevlisi

36

% 90

Silahsız güvenlik görevlisi

259

% 70

 

Ayrıca idari şartnamenin 26.3 maddesinde, günlük brüt 5.37 YTL yol gideri ile günlük brüt 7,00 YTL yemek bedelinin teklif fiyata dahil olduğu ve yemek ve yol bedelinin aylık 26 gün üzerinden hesaplanacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

İdarece ihale dokümanı muhteviyatında verilen “Birim Fiyat Teklif Cetvelinde” yer alan tablonun;

 

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Süresi (ay)

Teklif Edilen Birim Fiyat

Tutarı

1

Proje Yöneticisi

Kişi

1

12

 

 

2

Güvenlik Şefi

Kişi

24

12

 

 

3

Silahlı Güvenlik Görevlisi

Kişi

36

12

 

 

4

Silahsız Güvenlik Görevlisi

Kişi

259

12

 

 

5

Gözetim ve Yönlendirme Görevlisi

Kişi

5

12

 

 

 

Şeklinde düzenlendiği görülmüştür.

 

İdarece, teklif fiyatları kar dahil edilmemiş yaklaşık maliyet tutarı olan 6.268.312,17 YTL’nin altında kalan isteklilerden teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenmiştir. Açıklama talebine ilişkin söz konusu yazılarında idarenin, teklifte önemli görülen bileşenleri belirtmediği anlaşılmıştır. İdare ihale dokümanı muhteviyatında verilen “Birim Fiyat Teklif Cetvelinde” de yalnızca çalıştırılacak personel gruplarına ilişkin bilgilerin esas alındığı dikkate alındığında, isteklilerin aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarda esas alınan maliyet kalemlerinde yeknesaklık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibince aşırı düşük teklif sorgulamasına verilen cevapta teklif bedelinin aşağıdaki gibi hesaplandığı görülmüştür:

 

Asgari işçilik maliyeti

5.982.294,38

Giyim giderleri

48.773,85

Mali sorumluluk sigortası

6.294,00

Eğitim giderleri

6.000,00

Ramazan kumanyası giderleri

9.038,25

Makine ekipman araç giderleri

26.966,00

Kırtasiye giderleri

500,00

Genel giderler

52.913,52

Teklif bedeli:

6.132.780,00

 

İhale Komisyonu Kararında; başvuru sahibinin aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği cevabın, giyim bedelini  48.773,85 YTL, eğitim giderini 6.000,00 YTL öngördüğü, sağlık gideri için bedel öngörmediği, sayılan teklif bileşenleri için verdiği bedellerin idarenin yaklaşık maliyet çalışmasında belirlenen bedellerle karşılaştırıldığında aşırı düşük olduğu gerekçesiyle uygun bulunmadığı belirtilmiştir.

 

Başvuru sahibinin teklif bedeli, asgari işçilik maliyetinin üzerindedir. Söz konusu teklif bileşenlerine ilişkin kalemlerin de proforma fatura ile belgelendirildiği görülmüştür. Başvuru sahibi, sağlık giderlerine ilişkin bir maliyet belirlemesi yapmamış olup, itirazen şikayet dilekçesinde, “sağlık” bedelinin önceden öngörülerek hesaplanabilmesinin mümkün olmaması nedeniyle teklif bedellerine dahil edilmediği belirtilmiştir.

 

4857 sayılı İş Kanununun 81 inci maddesinde, “Devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran işverenler, Sosyal Sigortalar Kurumunca sağlanan tedavi hizmetleri dışında kalan, işçilerin sağlık durumunun ve alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin sağlanması, ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık hizmetlerini yürütmek üzere işyerindeki işçi sayısına ve işin tehlike derecesine göre bir veya daha fazla işyeri hekimi çalıştırmak ve bir işyeri sağlık birimi oluşturmakla yükümlüdür.

 

İşyeri hekimlerinin nitelikleri, sayısı, işe alınmaları, görev, yetki ve sorumlulukları, eğitimleri, çalışma şartları, görevlerini nasıl yürütecekleri ile işyeri sağlık birimleri, Sağlık Bakanlığı ve Türk Tabipleri Birliğinin görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir yönetmelikte düzenlenir.” hükmü yer almaktadır.

 

İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimleri Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, “İşverenler, koruyucu ve acil sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütmek üzere bir ortak sağlık birimi kurabilir, kurulmuş olanlara ortak olabilirler.

 

Ortak sağlık birimi aynı işkolunda faaliyet gösteren işyerlerine hizmet vermek üzere kurulabileceği gibi, küçük sanayi siteleri veya organize sanayi bölgeleri gibi aynı alanda kurulmuş bulunan ve farklı işkollarında faaliyet gösteren işyerlerine hizmet vermek üzere de kurulabilir.

 

Ortak sağlık biriminde çalışacak personel sayısı ve nitelikleri, hizmet verilecek işyerlerinin yer aldığı risk grupları ve çalışanların toplam sayısı dikkate alınarak bu Yönetmelikte belirtilen diğer kriterlere göre tespit edilir.

 

Ortak sağlık biriminin tüm giderleri hizmet alan işverenler tarafından karşılanır”  

 

Düzenlemesi yer almaktadır.

 

Anılan Yönetmeliğin 21 inci maddesinde ise;

 

“İşyeri hekimleri, aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar.

 

İşyeri hekimleri, bu Yönetmelikte belirtilen görevleri eksiksiz olarak yerine getirmek için,

 

I inci Risk Grubunda yer alan işyerlerine; ayda en az 1 iş günü,

II inci Risk Grubunda yer alan işyerlerine; ayda en az 2 iş günü,

III üncü Risk Grubunda yer alan işyerlerine; ayda en az 3 iş günü,

IV üncü Risk Grubunda yer alan işyerlerine; ayda en az 4 iş günü,

V inci Risk Grubunda yer alan işyerlerine; ayda en az 5 iş günü,

 

gitmek zorundadır...”

 

Hükmü bulunmaktadır.

 

Aynı Yönetmeliğin işyeri hekiminin görevlendirilmesi başlıklı 25 inci maddesinde ise, “…I inci, II inci ve III üncü Risk Gruplarında yer alan ve 1000 işçi çalıştırılan işyerlerinde tam gün çalışacak bir işyeri hekimi görevlendirilir. 1000 kişiyi aşan hallerde bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinde belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar hekim eklenir…”  hükmüne yer verilmiştir.

 

Bu hükümler uyarınca, I inci, II nci ve III üncü risk gruplarında yer alan ve 1000 işçi çalıştırılan işyerlerinde tam gün çalışacak bir işyeri hekimi görevlendirilecek olup, anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde de işverenlerin ortak bir sağlık birimi kurabilmesine ve kurulmuş olanlara ortak olabilmesine olanak sağlanmış olması nedeniyle, bu hizmetlere ilişkin giderlerin maliyeti tam olarak hesaplanamamaktadır.

 

İhale yoluyla hizmet alımlarında; 50’den fazla işçi çalıştırılan 6-7 adet idareye iş yapan yüklenici ile 50’den fazla işçi çalıştırılan 2-3 adet idareye iş yapan yüklenicinin işyeri hekimi maliyetinin aynı olmadığı, 2-3 adet idarede yüklenici olan isteklinin 6-7 adet idarede yüklenici olan istekliye göre 2-3 katı maliyete katlanacağı dikkate alındığında; ihale aşamasında isteklinin kaç idarede hizmet yüklenicisi olduğu, yapılan ihaleden sonra da kaç idarenin ihalesinde daha yüklenici olacağı tespit edilemeyeceğinden, bu hususun ihalenin yaklaşık maliyetine dahil edilmesi ve teklif fiyata dahil olacak masraflar içinde gösterilmesi ve böylece aşırı düşük teklif sorgulamasında dikkate alınması mümkün gözükmemektedir. Hesaplanabilir olmayan bu maliyetin 4734 sayılı Kanun kapsamında yapılan ihalelerin idari şartname ve sözleşmelerine dahil edilmemesi gerekmektedir.

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “Çalışanların Sağlık İşleri” başlıklı 39 uncu maddesinde ise; “Yüklenici bütün giderleri kendisine ait olmak üzere hizmetinde çalışanlar için, gerek teker teker ve gerekse topluca yaşadıkları ve çalıştıkları yerler bakımından, yürürlükte olan sağlık ve güvenlik mevzuatı hükümlerine uygun olarak her türlü sağlık önlemlerini almak ve çalışanların yerel şartlara göre sağlıklı bir şekilde yiyip içmeleri, yatıp kalkmaları ve yıkanmaları, hastalıklardan korunmaları, hastalık veya bir kaza halinde tedavileri konularında ilgili mevzuat hükümlerine ve idare veya kontrol teşkilatının kendisine vereceği talimata uymak zorundadır” hükmü yer almaktadır.

 

Bu hüküm ve yukarıdaki açıklamalar dikkate alınarak, idarelerce, idari şartnamelerin  “Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar” başlıklı maddesinde bu konudaki  düzenlemelere yer verilmesi durumunda dahi aşırı düşük teklif sorgulamasında dikkate alınmaması ve bu giderlerin genel giderler içerisinde kabul edilerek, ayrı bir teklif bileşeni olarak değerlendirilmemesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; başvuru sahibinin aşırı düşük teklif sorgulamasına verdiği cevabın idarece uygun görülmemesinde kamu ihale mevzuatına uyarlık görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alınması hususunun 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul