En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-658
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :154
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-658
Şikayetçi:
 Adım Yemek Gıda Temizlik San. Tic. Ltd. Şti. Vekili Av.Hakan DOĞAN ve Av. Seda EKERYILMAZ, Atatürk Bulvarı No: 143/11 Bakanlıklar/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Etimesgut Belediye Başkanlığı, 30 Ağustos Mah. Şehit Hasan Öztürk Cad. No: 5 Etimesgut/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.01.2007 / 1350
Başvuruya konu ihale:
 2006/171782 İhale Kayıt Numaralı “Yemek, Yemek Öncesi ve Sonrası Servis Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.02.2007 tarih ve 08.01.63.0092/2007-6E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Etimesgut Belediye Başkanlığı’nca 22.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yemek, Yemek Öncesi ve Sonrası Servis Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Adım Yemek Gıda Temizlik San. Tic. Ltd. Şti. Vekili Av.Hakan DOĞAN ve Av. Seda EKERYILMAZ’ın 26.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 29.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  15.01.2007 tarih ve 1350 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; şartname hükümleri bir arada değerlendirildiğinde, ihalede işin fiziki miktarının açık olarak belirtilmediği, zira şartnamenin 2 nci maddesinde işin 264 öğünden ibaret olduğu, 7 nci maddede ise en az 210 kişiye hizmet verileceğine dair taahhütname istendiği, söz konusu ihalede en az 210 kişi ifadesi kullanıldığından, hizmet verilecek kişi sayısının daha fazla olduğu, asgari 210 kişiye aynı anda yemek hizmeti verilebilecek organizasyona sahip olunması gerektiği hususları anlaşıldığından, müvekkil şirket tarafından 264 kişi üzerinden teklif verildiği, buna karşılık ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından ise 210 kişi üzerinden teklif verildiği, müvekkil şirket tarafından sunulan teklifin 210 kişi üzerinden değerlendirilmesi durumunda en avantajlı teklif olacağının göz ardı edildiği, birim fiyatlar karşılaştırıldığında müvekkil şirketin verdiği fiyatın daha düşük olduğu, ihale sürecinin nihai karar verilinceye kadar durdurulması ve ihale kararının iptaline karar verilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale ilanında ihale konusu hizmetin adının “Yemek, Yemek Öncesi ve Sonrası Servis Hizmeti Alımı” şeklinde, işin niteliği ve miktarının “Yemek Hizmeti Alımı 264 öğün” ve süresinin ise “12 ay tatil günleri hariç 264 gündür” şeklinde belirtildiği belirlenmiştir.

 

İhaleye ilişkin idari şartnamenin 2 nci maddesinin (c) bendinde ihale konusu hizmetin fiziki miktarı ve türü ile ilgili olarak 12 ay (264 öğün) cumartesi, pazar ve resmi tatil günleri hariç yemek alımı ve çay servisi (Bir yıl boyunca) düzenlemesine,

 

Aynı şartnamenin 7.3.2 nci maddesinin (a) bendinde ise, “Belediye başkanlığımız yemekhanesinde en az 210 kişiye hizmet verecek işçi ve organizasyon yapısına sahip olduğuna dair taahhütname verilecektir” düzenlemesine,

 

İhaleye ilişkin Teknik Şartnamenin “Kapsam” başlıklı 6 ncı maddesinde ise “Ortalama yemek sayısı yıllık (264 öğün) olacaktır.” düzenlemesine,

 

yer verilmiştir.

 

İdari şartname ve ihale ilanındaki hizmetin fiziki miktarını ortaya koymaya yönelik 2 nci maddede yer verilen düzenlemelere göre; sadece bir kişiye 12 ay veyahut da 264 günlük süre boyunca 264 öğün yemek verileceği hususunun anlaşılabildiği, ancak yemeğin kaç personele verileceği konusunda bir bilginin bulunmadığı, bir başka ifadeyle toplam verilecek öğün sayısını belirlemek üzere kaç kişiye yemek verilmesi istendiğinin açıklanmadığı belirlenmiştir. 

 

İdari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinin (a) bendindeki; en az 210 kişiye hizmet verecek işçi ve organizasyon yapısına sahip olunduğuna dair taahhütname verilmesine yönelik düzenlemeden ise idarenin yorumladığı şekilde, 264 gün boyunca 210 kişiye yemek hizmeti sağlanmak istendiğinin anlaşılmasının mümkün bulunmadığı sonucuna varılmıştır. 

 

Diğer taraftan, ihale dokümanında, isteklilerin tekliflerini götürü bedel üzerinden vermelerinin öngörüldüğü ve isteklilere bu kapsamda Standart Form KİK018.0/H numaralı Götürü Bedel Teklif Mektubu örneğinin verildiği belirlenmiştir. Ancak, istekliler tekliflerini götürü bedel teklif mektubu üzerinden verdikleri halde, sundukları Götürü Bedel Teklif Mektuplarına ek olarak Birim Fiyat Teklif Cetveli düzenleme ihtiyaçlarının doğduğu, nitekim söz konusu cetvellerden anlaşıldığı üzere, başvuru sahibi istekli tarafından 264 kişi esas alınmak suretiyle teklif verildiği halde, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından ise 210 kişi esas alınarak teklifin verildiği, dolayısıyla ihalenin; başvuru sahibi isteklinin verdiği yemek birim fiyatından daha yüksek fiyat veren istekli üzerinde bırakılmasına neden olunduğu görülmüştür.

 

Netice itibariyle, hizmetin fiziki miktarını belirlemeye yönelik düzenlemelerin eksiklik taşıdığı, bu suretle tekliflerin verilmesinde isteklilerin yanılgıya düşmesine neden olunduğu ve ihalenin en düşük birim fiyatı sunan istekli yerine daha yüksek birim fiyat sunan istekli üzerinde bırakılmasına imkan verildiği anlaşıldığından, şikayet konusu edilen düzenlemelerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 5 inci maddesinde yer alan temel ilkelerden rekabet, saydamlık ve ihtiyaçların en uygun şartlarla temini ilkelerine aykırılık teşkil ettiği sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 4 isteklinin doküman aldığı, 2 isteklinin teklif verdiği bunlardan birisinin yaklaşık maliyetin üstünde olduğu gözönüne alındığında, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen ilkeler inceleme konusu ihalede  oluşmadığından, iptal gerekçeleri arasında bu hususa da yer verilmesi ek gerekçesiyle karara katılıyoruz. 

 

 

              Adnan ZENGİN                     K.Nejat ÜNLÜ            Bilal KARACA

                Kurul  Üyesi                           Kurul Üyesi                   Kurul Üyesi

                       

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul