En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-659
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :155
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-659
Şikayetçi:
 Sofa Sağlık Tem. Yem. Gıda Turz. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti., Öz Ankara Gıda Top. Sitesi 8. Blok No 268 Macunköy/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Burdur Devlet Hastanesi, Yeni Mah. 15030 BURDUR
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.01.2007 / 813
Başvuruya konu ihale:
 2006/134048 İhale Kayıt Numaralı “Malzeme Dahil Yemek Pişirme ve Dağıtım Sonrası Hizmetleri” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.02.2007 tarih ve 08.01.13.0092/2007-5E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Burdur Devlet Hastanesi’nce 02.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzeme Dahil Yemek Pişirme ve Dağıtım Sonrası Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak Sofa Sağlık Tem. Yem. Gıda Turz. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 22.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  10.01.2007 tarih ve 813 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Başvuru sahibi istekli ile şikayet konusu edilen gerekçe ile ihale dışı bırakılan diğer isteklilerin tekliflerinin yeniden değerlendirmeye alınması hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; temin edilecek ekipman için istenen taahhütnamenin noter onaylı olmadığı gerekçesiyle ihale dışı bırakıldıkları, ihale dışı bırakılma kararının uygun olmadığı, tekliflerinin geçerli kabul edilmemesi durumunda yaklaşık 100.000 YTL kamu zararının oluştuğu, kararın düzeltilerek tekliflerinin tekrar değerlendirmeye alınması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Şikayet konusu edilen ihalenin, malzeme dahil 91.030 öğün kahvaltı, 305.304 öğün normal yemek ve 123.696 öğün diyet yemeği alımı ve bunların pişirme ve dağıtımı işini kapsadığı, başvuru sahibi isteklinin, temin edilecek makine ve ekipman için sunduğu taahhütnamenin noter onaylı olmadığı gerekçesiyle ihale dışı bırakıldığı, diğer taraftan sadece bu gerekçe ile onbeş isteklinin teklifinin daha ihale dışı bırakıldığı belirlenmiştir.

 

İhaleye ilişkin idari şartnamenin “Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.3 maddesinde, “İdareye ait mutfak ve yemekhanelerdeki demirbaş ve diğer müştemilat istekliye kullandırılacaktır. İstekliler, teslim aldığı demirbaş ve diğer müştemilatı muhafaza ederek sağlam ve aynı sayıda teslim edeceklerine, ayrıca mutfak ve yemekhanelerde hizmetin yürütülmesi sırasında gerekli olabilecek ve idarece talep edilen makine, malzeme ve ekipmanları temin edeceklerine dair taahhütname vereceklerdir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İhaleye ilişkin teknik şartnamenin 10 uncu maddesinde ise, yüklenici tarafından karşılanacak malzeme ve demirbaş listesi belirtilmiştir.

 

Başvuru sahibi istekli tarafından, bu düzenlemeler kapsamda, “teslim alınan demirbaş ve diğer müştemilatı muhafaza ederek sağlam ve aynı sayıda teslim edeceğini, ayrıca mutfak ve yemekhanelerde hizmetin yürütülmesi sırasında gerekli olabilecek ve idarece talep edilen makine, malzeme ve ekipmanları temin edeceğini” kabul ve taahhüt ettiğine dair noter onayı taşımayan bir taahhütname verilmiştir.

 

Makine, tesis ve diğer ekipmana ait belgeler ve bunların sunuluş şekli ile ilgili olarak, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 44 üncü maddesinde;

 

“İdare, ihale konusu hizmetin yapılabilmesi için gerekli gördüğü tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir ve bunlara ait asgari yeterlik kriterleri öngörebilir.

 

Makine, tesis ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

 

Ancak isteklinin kendi malı olan  makine, tesis ve ekipman; fatura ya da demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ile veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütname sunulması gerekir. hükmü yer almaktadır.

 

Makine ve ekipman verilmesine ilişkin olarak yapılan bahse konu düzenlemede; mutfak ve yemekhanelerde hizmetin yürütülmesi sırasında gerekli olabilecek makine, malzeme ve ekipmanların temin edileceğine dair bir taahhütname verilmesinin istendiği, ancak verilecek taahhütnamenin noter onaylı sunulması gerektiği hususunun belirtilmediği, bu durumun ise anılan Yönetmeliğin 44 üncü maddesine aykırılık teşkil ettiği anlaşılmıştır.

 

Buna karşılık, ihale dokümanında makine ve ekipman sunulmasına ilişkin olarak verilecek taahhütnamenin noter onaylı olması gerektiği hususu belirtilmediğinden, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında bahse konu taahhütnamelerde noter onayının aranmasının uygun olmayacağı belirlenmiştir.

 

Netice itibariyle, ihale dokümanında yapılan düzenleme kapsamında başvuru sahibi istekli tarafından sunulan taahhütnamenin yeterli kabul edilmesi gerektiği anlaşıldığından, başvuru sahibi istekli ile sadece bu gerekçe ile teklifleri ihale dışı bırakılan isteklilerin, tekliflerinin yeniden değerlendirmeye alınmasının uygun olacağı, idare tarafından bu konuda yapılan değerlendirmenin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Başvuru sahibi istekli ile şikayet konusu edilen gerekçe ile ihale dışı bırakılan diğer isteklilerin tekliflerinin değerlendirmeye alınması hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul