En son güncellemeler 10 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-661
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :157
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-661
Şikayetçi:
 E.F.S. Koruma ve Güv. Hizm. Ltd. Şti., Camişerif Mah. 5254 Sokak No:1 Arı İşhanı No:4/14 İÇEL
 İhaleyi yapan idare:
 Silifke Devlet Hastanesi, Göksu Mahallesi Atatürk Caddesi 33960 Silifke/İÇEL
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.01.2007 / 2467
Başvuruya konu ihale:
 2006/176884 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.02.2007 tarih ve 08.02.70.G017/2007-5E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Silifke Devlet Hastanesi’nce 20.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak E.F.S. Koruma ve Güv. Hizm. Ltd. Şti.’nin 08.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.01.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  23.01.2007 tarih ve 2467 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına, karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; firmalarının vermiş olduğu teklifin 4734 sayılı Kanunun amir hükümlerine uyularak verildiği, teklifin Şartnamede belirtilen rakamlar dikkate alınarak işçilik hesaplama modülüne göre hesaplandığı, ayrıca giyim bedelinin belgeye dayalı olarak alınan fatura ile birlikte İdareye ibraz edildiği, ancak belgeye dayalı olarak verilen faturalı fiyatın İdarece inandırıcı bulunmayarak aşırı düşük teklif olarak kabulü ile değerlendirme dışı bırakıldığı, oysa kendi firmalarının teklifinin en avantajlı teklif olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Silifke Devlet Hastanesi tarafından Özel Güvenlik Hizmeti Alımı işinin Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarıldığı, 20.12.2006 tarihinde yapılan ihaleye 5 (beş) isteklinin katıldığı, 20.12.2006 tarihli İhale Komisyon kararı ile ihaleye katılan (5) istekliden 3 (üç) firmaya (EFS Koruma ve Güv. Hiz. Ltd. Şti., ÇGT Özel Güv. San. Tic. Ltd. Şti., Keskin Güv. Hiz. Ltd. Şti.) 28.12.2006 tarihine kadar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 38 nci maddesi gereğince aşırı düşük tekliflerinin bileşenleriyle birlikte belirlenen süre içerisinde açıklamalarını sunmalarının istendiği, 2 (iki) firmanın (EFS Koruma ve Güv. Hiz. Ltd. Şti., Keskin Güv. Hiz. Ltd. Şti.)  tekliflerini bileşenleriyle birlikte tekrar sundukları ancak ÇGT Özel Güv. San. Tic. Ltd. Şti. firmasının teklifinin bileşenleri hakkında yazılı bilgi istendiği halde İhale Komisyonunca belirtilen tarih ve saate kadar yazılı bilgi vermediği,    

 

EFS Koruma ve Güv. Hiz. Ltd. Şti. firmasının teklifinin bileşenleri hakkında İhale Komisyonunca istenen yazılı bilgiye ilişkin verdiği 25.12.2006 tarihli yazı ve eklerinin İhale Komisyonu tarafından yapılan incelemesinde; sunmuş olduğu İşmex personel kıyafetlerinin Mersin firmasından alındığı, 22.12.2006 tarih ve Seri A 262762 No’lu fatura ile giyim bedelini tevsik ettiği ancak faturada 1 (bir) adet pantolon 0.25, gömlek 0.25, kravat 0.25, kazak 0.50, kep 0.25, mont 0.50, kışlık bot 0.50, çorap 0.25 YTL olarak gösterildiği, İhale Komisyonunca bu rakamların günün şartlarına ve 2006 yılı için memurlara verilecek giyecek eşyaları KDV hariç azami birim fiyatlarına göre kıyaslama yapıldığında tevsik edilen belgenin inandırıcı olmadığı sonucuna varıldığı, ayrıca fatura tanzim eden İşmex firmasının kayıtlı telefon numarasından Komisyon toplantı halindeyken arandığı ve 1 adet iş pantolon fiyatının sorulduğu, kendilerine fiyatının 14.00 YTL olduğunun söylendiği, bu gerekçelerle teklifinin aşırı düşük olduğuna ve değerlendirmeye alınmamasına İhale Komisyonunun 28.12.2006 tarihli kararı ile karar verildiği tespit edilmiştir.

 

28.12.2006 tarihli İhale Komisyon kararı ile; ÇGT Özel Güv. San. Tic. Ltd. Şti. firmasına bu yönde yazılan 20.12.2006 tarihli yazının 25.12.2006 tarihinde tebliğ edildiği halde belirtilen tarihe kadar bu firma tarafından yazılı açıklama yapılmamasından dolayı teklifinin değerlendirilmediği, EFS Koruma ve Güv. Hiz. Ltd. Şti., Keskin Güv. Hiz. Ltd. Şti. firmalarının verdiği açıklamalardan EFS Koruma ve Güv. Hiz. Ltd. Şti. firmasının açıklamasının yeterli görülmediği, Keskin Güv. Hiz. Ltd. Şti. firmasının açıklamasının ise yeterli görüldüğü, Desa Özel Güv. Kor. ve Eğt. Sist. Hiz. Ltd. Şti. firmasının fiyat teklifinin İdarece belirlenen yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu ve bu durumda ihalede fiyat açısından en avantajlı teklifin Keskin Güv. Hiz. Ltd. Şti. firması tarafından verilmesinden dolayı ihalenin bu firma üzerinde bırakıldığı tespit edilmiştir.

 

İdari şartnamenin 26.3 maddesinde; çalıştırılacak 20 (yirmi) kişilik elemanın İş kazaları ile Meslek Hastalıkları Sigorta Prim Oranının %1,5 olduğu, yemek ve yol bedelinin öngörülmediği, çalıştırılacak personelin giyim bedelinin ayni olarak karşılanacağı belirtilmiştir.

 

İdari şartnamenin 26.3 maddesinde; ayrıntıları teknik şartnamede belirtilen 2 (iki) adet pantolon, 2 (iki) adet Gömlek, 1 (bir) adet kep ve bere, 1 (bir) adet kravat, 1 (bir) adet kazak, 1 (bir) adet mont, 1 (bir) çift ayakkabı, 1 (bir) çift kışlık bot, 2 (iki) çift çorabın çalışacak personele verileceği belirtilmiştir.

 

Teknik şartnamenin 8.1 maddesinde; resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü 2007 yılı için toplam 16,5 gün ve her gün 12 güvenlik görevlisinin çalışacağı, resmi-dini bayram, yılbaşı günleri için ücret hesaplamasında tatilde çalışılacak toplam gün sayısının 12x16,5=198 gün olduğu, Teknik şartnamenin 9. maddesinde çalışan güvenlik görevlilerine günde bir öğün yemek Hastane tarafından çıkartılan yemekten bedelsiz olarak verileceği, yemek bedelinin yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınmayacağının belirtildiği tespit edilmiştir. 

 

            İhalede tekliflerin götürü bedel üzerinden alındığı, işin süresinin 365 takvim günü olduğu, işçi sayısının 20 ve İş kazaları ile Meslek Hastalıkları Sigorta Prim Oranının %1,5 olduğu tespit edilmiştir. Bu verilere göre yapılan hesaplamada sözleşme gideri dahil asgari maliyetin 163.872, 77 YTL (giyim hariç, yol bedeli idari şartnamede öngörülmediğinden yol hariç ve yemek bedelinin yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınmayacağı belirtildiğinden yemek bedeli hariç) olduğu tespit edilmiştir. Bu durumda ihale uhdesinde bırakılan Keskin Güv. Hiz. Ltd. Şti. firmasının teklif ettiği bedelin asgari maliyetin üzerinde olduğu tespit edilmiştir.

           

            İdare yaklaşık maliyet hesabında 1 işçi için 12 aylık giyim bedelini 159,00 YTL ve 20 işçi açısından 20x159=3.180,00 YTL olarak hesaplamıştır.  

 

Üzerinde ihale kalan Keskin Güv. Hiz. Ltd. Şti. firmasının götürü bedel teklif mektubunda teklif ettiği bedel incelendiğinde, İdare tarafından aşırı düşük sorgulaması yapılmış ve teklifinin bileşenleri hakkında yazılı bilgi istendiği, İhale Komisyonu tarafından bu firmanın yazılı bilgi ve bileşenleri için koyduğu tevsik edici belgelerin yeterli görüldüğü tespit edilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

EFS Koruma ve Güv. Hiz. Ltd. Şti. firmasının teklifinin bileşenleri hakkında İhale Komisyonunca istenen yazılı bilgiye ilişkin verdiği 25.12.2006 tarihli yazı ve eklerinin yapılan incelemesinde İhale Komisyonu tarafından bu firmanın giyim eşyaları için sunduğu tevsik edici belgenin (faturanın) inandırıcı bulunmamasından dolayı değerlendirmeye alınmamasına karar verildiği tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğin birinci bölümünün XIII üncü maddesinin (H/b) bendinde; “Personel çalıştırılmasına dayalı olan (ağırlıklı olarak personel çalıştırılan, çalışacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma süresinin tamamının idare için kullanıldığı) hizmet alımı ihalelerinden; temizlik, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, verilmiş olan tekliflerin değerlendirilmesinde ihale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı, noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin genel giderleri karşılamak üzere asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel giderler hesaplanacaktır. Ayrıca bu hizmetlerde amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderlerin sözleşme ve genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarında bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir.

            Amortisman, iş yeri hekimliği, ihbar ve kıdem tazminatı ile ilgili giderler sözleşme ve genel giderler içinde değerlendirildiğinden, idari şartnamelerin "teklif fiyata dahil olan masraflar" kısmında bu giderler için bir bedel öngörülmeyecektir.

            Asgari işçilik maliyeti; brüt asgari ücret ile idari şartnamede öngörülen yemek, yol ve giyim bedeli ile işveren sigorta prim tutarından oluşmaktadır. Asgari ücretin üzerinde ödeme öngörülen işlerde brüt asgari ücret yerine öngörülen bu fazla tutar yazılacaktır. Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, idari şartnamede yapılan belirlemeye göre brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin fazlası üzerinden belirlenecektir.

            İşçilik, malzeme ve diğer maliyet kalemleri dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre idarece belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecek, istekliler tarafından yapılan bu açıklamalara ilişkin belgeler değerlendirilerek karar verilecektir.

            Aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldıktan sonra asgari işçilik maliyeti üzerinden % 3 sözleşme ve genel giderleri karşılamayan teklifler reddedilecektir. Asgari işçilik maliyeti ve bu maliyet üzerinden hesaplanan % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderleri karşılayan teklifler, idari şartnamede belirtilen diğer maliyet kalemleri (malzeme vb.) dikkate alınmak suretiyle değerlendirilerek ihale sonuçlandırılacaktır düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Teklifi asgari maliyetin üzerinde olan EFS Koruma ve Güv. Hiz. Ltd. Şti. firmasının teklifinin bileşenleri hakkında İhale Komisyonunca istenen yazılı bilgiye ilişkin verdiği açıklamada giyim bedeli için sunduğu faturada İşmex personel kıyafetlerinin Mersin firmasından alındığı, 22.12.2006 tarih ve Seri A 262762 No’lu fatura ile giyim bedelini tevsik ettiği ancak faturada 1 (bir) adet pantolon 0.25, gömlek 0.25, kravat 0.25, kazak 0.50, kep 0.25, mont 0.50, kışlık bot 0.50, çorap 0.25 YTL’den hesaplanmak suretiyle 20 kişi için değişik adetlerde istenen giyim bedellerinin toplam olarak 80,00 YTL olduğu, buna ilişkin İşmex firmasından sadır olan proforma fatura sunulduğu, bu rakamların hayatın olağan akışı ile eşyanın tabiatına aykırı düşen rakamlar olmasından ve giyim bedellerinin bu firmanın sunduğu faturadaki bedeller ile yaptırılmasına imkan bulunmadığı çok açıktır.

 

Yukarıda anılan Kanun hükmünden isteklilerin açıklamalarını belgelendirmek suretiyle idareye sunacakları ve idarenin de aşırı düşük teklifleri belgeleri ve açıklamaları dikkate alarak değerlendireceği anlaşılmaktadır. Bu nedenle açıklamada yer alan bir maliyetin salt belgelendirilmiş olmasının açıklamanın uygun görülmesine yeterli olmayacağı, EFS Koruma ve Güv. Hiz. Ltd. Şti. firmasının aşırı düşük teklif açıklamasında belirttiği giyim bedelinin hayatın olağan akışına uygun olmadığı anlaşıldığından aşırı düşük teklif açıklamasının idarece uygun görülmeyerek değerlendirme dışı bırakılması işleminde herhangi bir hukuka aykırılık tespit edilmemiştir.

        

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Silifke Devlet Hastanesinin 2006/176884 İKN´li Özel Güvenlik Hizmeti Alımı ihalesine ilişkin olarak teklifi asgari maliyetin üzerinde olan ve ihalede en düşük fiyatı teklif eden firmanın aşırı düşük teklif sorgulamasında teklifinin bileşenleri hakkında İhale Komisyonunca istenen yazılı bilgiye ilişkin verdiği açıklamada sorgulamaya dönük hususları belgelendirdiği anlaşıldığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince en düşük teklif sahibi lehine düzeltici işleme karar verilmesi gerektiği oyuyla itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığı yönünde oluşan karara katılmıyorum.

 

 

 

                                                                                                          Muzaffer EREN

                                                                                                            Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul