• Karar No: 2007/UH.Z-662
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :158
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-662
Şikayetçi:
 SFK Özel Güvenlik Kor. Eğit. Sist. ve Hizm. Ltd. Şti., Gazi Cad. Hayribey İş Merkezi No:6/13 ÇORUM
 İhaleyi yapan idare:
 Silifke Devlet Hastanesi, Göksu Mahallesi Atatürk Caddesi 33960 Silifke/İÇEL
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.01.2007 / 1879
Başvuruya konu ihale:
 2006/176884 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.02.2007 tarih ve 08.02.14.G017/2007-4E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Silifke Devlet Hastanesi’nce 20.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak SFK Özel Güvenlik Kor. Eğit. Sist. ve Hizm. Ltd. Şti.’nin 20.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.01.2007 tarih ve 1879 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdari Şartnamenin 48.3 maddesinde, “Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 inci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret brüt asgari ücret üzerinden olacaktır” ifadesinin yer aldığı, bu gibi durumlarda çalışılacak gün sayısı ile işçi sayısının yazılmasının gerekliliğinin İdareye yapılan şikayet dilekçesinde bildirilmesine rağmen İdarenin, Teknik Şartnamenin 8 inci maddesinde çalışılacak gün sayısı ve personel sayısının belirtildiği yönündeki cevabının Kamu İhale Genel Tebliğinin “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar”  başlığı altında yapılan açıklamalarıyla çeliştiği,

 

            2) İdari Şartnamenin 1.1 maddesinin (b) bendinde belirtilen adres ile İhale İlanının 1. maddesinin (a) bendinde belirtilen adreslerin farklı beyan edildiği ve bunun da verilecek zarflarının yanlış yazımı ve dolayısıyla ihale dışı bırakılma nedeni olacağı,

 

 

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Silifke Devlet Hastanesi tarafından Özel Güvenlik Hizmeti Alımı işinin Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarıldığı, 20.12.2006 tarihinde yapılan ihaleye 5 (beş) isteklinin katıldığı, 20.12.2006 tarihli İhale Komisyon kararı ile ihaleye katılan (5) istekliden 3 (üç) firmaya (EFS Koruma ve Güv. Hiz. Ltd. Şti., ÇGT Özel Güv. San. Tic. Ltd. Şti., Keskin Güv. Hiz. Ltd. Şti.) 28.12.2006 tarihine kadar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 38 nci maddesi gereğince aşırı düşük tekliflerinin bileşenleriyle birlikte belirlenen süre içerisinde açıklamalarını sunmalarının istendiği, 2 (iki) firmanın (EFS Koruma ve Güv. Hiz. Ltd. Şti., Keskin Güv. Hiz. Ltd. Şti.)  tekliflerini bileşenleriyle birlikte tekrar sundukları ancak ÇGT Özel Güv. San. Tic. Ltd. Şti. firmasının teklifinin bileşenleri hakkında yazılı bilgi istendiği halde İhale Komisyonunca belirtilen tarih ve saate kadar yazılı bilgi vermediği,    

 

EFS Koruma ve Güv. Hiz. Ltd. Şti. firmasının teklifinin bileşenleri hakkında İhale Komisyonunca istenen yazılı bilgiye ilişkin verdiği 25.12.2006 tarihli yazı ve eklerinin İhale Komisyonu tarafından yapılan incelemesinde; sunmuş olduğu İşmex personel kıyafetlerinin Mersin firmasından alındığı, 22.12.2006 tarih ve Seri A 262762 No’lu fatura ile giyim bedelini tevsik ettiği ancak faturada 1 (bir) adet pantolon 0.25, gömlek 0.25, kravat 0.25, kazak 0.50, kep 0.25, mont 0.50, kışlık bot 0.50, çorap 0.25 YTL olarak gösterildiği, İhale Komisyonunca bu rakamların günün şartlarına ve 2006 yılı için memurlara verilecek giyecek eşyaları KDV hariç azami birim fiyatlarına göre kıyaslama yapıldığında tevsik edilen belgenin inandırıcı olmadığı sonucuna varıldığı, ayrıca fatura tanzim eden İşmex firmasının kayıtlı telefon numarasından Komisyon toplantı halindeyken arandığı ve 1 adet iş pantolon fiyatının sorulduğu, kendilerine fiyatının 14.00 YTL olduğunun söylendiği, bu gerekçelerle teklifinin aşırı düşük olduğuna ve değerlendirmeye alınmamasına İhale Komisyonunun 28.12.2006 tarihli kararı ile karar verildiği tespit edilmiştir.

 

28.12.2006 tarihli İhale Komisyon kararı ile; ÇGT Özel Güv. San. Tic. Ltd. Şti. firmasına bu yönde yazılan 20.12.2006 tarihli yazının 25.12.2006 tarihinde tebliğ edildiği halde belirtilen tarihe kadar bu firma tarafından yazılı açıklama yapılmamasından dolayı teklifinin değerlendirilmediği, EFS Koruma ve Güv. Hiz. Ltd. Şti., Keskin Güv. Hiz. Ltd. Şti. firmalarının verdiği açıklamalardan EFS Koruma ve Güv. Hiz. Ltd. Şti. firmasının açıklamasının yeterli görülmediği, Keskin Güv. Hiz. Ltd. Şti. firmasının açıklamasının ise yeterli görüldüğü, Desa Özel Güv. Kor. ve Eğt. Sist. Hiz. Ltd. Şti. firmasının fiyat teklifinin İdarece belirlenen yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu ve bu durumda ihalede fiyat açısından en avantajlı teklifin Keskin Güv. Hiz. Ltd. Şti. firması tarafından verilmesinden dolayı ihalenin bu firma üzerinde bırakıldığı tespit edilmiştir.

 

İdari şartnamenin 26.3 maddesinde; çalıştırılacak 20 (yirmi) kişilik elemanın İş kazaları ile Meslek Hastalıkları Sigorta Prim Oranının %1,5 olduğu, yemek ve yol bedelinin öngörülmediği, çalıştırılacak personelin giyim bedelinin ayni olarak karşılanacağı belirtilmiştir.

 

İdari şartnamenin 26.3 maddesinde; ayrıntıları teknik şartnamede belirtilen 2 (iki) adet pantolon, 2 (iki) adet Gömlek, 1 (bir) adet kep ve bere, 1 (bir) adet kravat, 1 (bir) adet kazak, 1 (bir) adet mont, 1 (bir) çift ayakkabı, 1 (bir) çift kışlık bot, 2 (iki) çift çorabın çalışacak personele verileceği belirtilmiştir.

 

Teknik şartnamenin 8.1 maddesinde; resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü 2007 yılı için toplam 16,5 gün ve her gün 12 güvenlik görevlisinin çalışacağı, resmi-dini bayram, yılbaşı günleri için ücret hesaplamasında tatilde çalışılacak toplam gün sayısının 12x16,5=198 gün olduğu, Teknik şartnamenin 9. maddesinde çalışan güvenlik görevlilerine günde bir öğün yemek Hastane tarafından çıkartılan yemekten bedelsiz olarak verileceği, yemek bedelinin yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınmayacağının belirtildiği tespit edilmiştir. 

 

            İhalede tekliflerin götürü bedel üzerinden alındığı, işin süresinin 365 takvim günü olduğu, işçi sayısının 20 ve İş kazaları ile Meslek Hastalıkları Sigorta Prim Oranının %1,5 olduğu tespit edilmiştir. Bu verilere göre yapılan hesaplamada sözleşme gideri dahil asgari maliyetin 163.872, 77 YTL (giyim hariç, yol bedeli idari şartnamede öngörülmediğinden yol hariç ve yemek bedelinin yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınmayacağı belirtildiğinden yemek bedeli hariç) olduğu tespit edilmiştir. Bu durumda ihale uhdesinde bırakılan Keskin Güv. Hiz. Ltd. Şti. firmasının teklif ettiği bedelin asgari maliyetin üzerinde olduğu tespit edilmiştir.

           

            İdare yaklaşık maliyet hesabında 1 işçi için 12 aylık giyim bedelini 159,00 YTL ve 20 işçi açısından 20x159=3.180,00 YTL olarak hesaplamıştır.  

 

Üzerinde ihale kalan Keskin Güv. Hiz. Ltd. Şti. firmasının götürü bedel teklif mektubunda teklif ettiği bedel incelendiğinde, İdare tarafından aşırı düşük sorgulaması yapılmış ve teklifinin bileşenleri hakkında yazılı bilgi istendiği, İhale Komisyonu tarafından bu firmanın yazılı bilgi ve bileşenleri için koyduğu tevsik edici belgelerin yeterli görüldüğü tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik şartnamenin 8.1 maddesinde; resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü toplam 2007 yılı için 16,5 gün ve her gün 12 güvenlik görevlisinin çalışacağı, tatilde çalışılacak toplam gün sayısının 12x16,5=198 gün olduğunun belirtildiği tespit edilmiştir. Ancak yılbaşı günü, resmi ve dini bayram günlerinin 2007 yılı için toplam 15,5 gün olması nedeniyle yapılacak hesaplamada tatilde çalışılacak toplam gün sayısının bu rakam esas alınarak tespiti gerekmekle birlikte bütün istekliler tekliflerini hazırlarken 16,5 gün üzerinden hesap yapmaları itibariyle bu durum esasa etkili ve ihale işlemlerinin iptalini gerektiren bir hata olarak değerlendirilmemiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII No’lu “Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” kısmın “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Alımlarında Teklif Fiyata Dahil Olacak Masraflar”  başlığı altında; Teklif fiyatına dahil olacakların idari şartnamede düzenleneceği,  teknik şartnamede ise bunların uygulanması ilgili hükümlere yer verileceği, Teknik şartnamede, teklife dahil olacak masraflara yer verilmeyeceği, idari şartnamede yer alan hükümlerle çelişecek bir düzenleme yapılmayacağının belirtildiği görülmüştür. Bu ifadeden de anlaşıldığı üzere Teknik Şartnamede, teklife dahil olacak masraflara yer verilmeyeceği ancak idari şartnamede teklif fiyata dahil masraflar arasında gösterilmeyen maliyet unsurlarının dikkate alınmayacağı belirtilmiş ise de söz konusu maliyet kalemi resmi tatil ve bayram günlerinde çalıştırılacak personele ödenecek ilave işçilik ücreti olup Kamu İhale Genel Tebliğinin bu ücretin yaklaşık maliyet hesabında, tekliflerin hazırlanmasında ve değerlendirilmesinde dikkate alınacağı yönündeki açık hükmü karşısında idari şartnamede teklif fiyata dahil masraflar arasında sayılmaması gerekçe gösterilerek tekliflerin hazırlanması ve değerlendirilmesinde göz ardı edilmesi mümkün değildir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği eki Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 26 ncı maddesinde teklif fiyata dahil edilecek masrafların belirlenmesine ilişkin dipnot açıklamalarında da ihale konusu hizmet kapsamında çalıştırılacak personele ödenecek işçilik ücretinin asgari ücretten fazla olması halinde ödenmesi öngörülen ücretin asgari ücrete oranına ilişkin bir belirleme yapılması talimatı konulmasına karşın personele ödenecek ücretin veya bayram ve resmi tatilde ödenecek ilave ücretin teklif fiyata dahil olduğuna ilişkin ayrıca belirleme yapılması yönünde bir talimat bulunmamaktadır.

 

Bu bağlamda, resmi bayram ve tatil günlerinde çalışacak personele ödenmesi gereken ilave ücretin teklif fiyatına dahil olduğuna ilişkin ayrıca bir düzenleme yapılmasa dahi Kamu İhale Genel Tebliğinin bahse konu hükümleri çerçevesinde resmi bayram ve tatil günlerinde  çalışacak personele ödenecek ücretin yaklaşık maliyet hesabında, tekliflerin hazırlanmasında ve değerlendirilmesinde dikkate alınması gerektiğinden şikayetçinin bu iddiasının yerinde olmadığı değerlendirilmektedir.

 

2-) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak; 

 

İdari Şartnamenin 1.1 maddesinin (b) bendinde belirtilen adres ile İhale İlanının 1. maddesinin (a) bendinde belirtilen adreslerin farklı beyan edildiği ve bunun da verilecek zarflarının yanlış yazımı ve dolayısıyla ihale dışı bırakılma nedeni olacağı iddia edilerek yasaya uygun olmayan bu düzenlemeler nedeniyle ihalenin iptali talep edilmektedir.

 

İdari Şartnamenin İş sahibi idareye ilişkin bilgiler başlıklı 1.1 maddesinin (a) bendinde idarenin adı “Silifke Devlet Hastanesi” ve (b) bendinde idarenin adresinin “Göksu Mah. Silifke/MERSİN” olarak belirtildiği görülmüştür. İhale ilanında idarenin adresinin “Göksu Mah. Atatürk Cad. Silifke/MERSİN” olarak belirtildiği görülmüştür. Bu iki adres arasındaki farkın sadece birinde İdarenin mukim olduğu cadde adının verilmediği, ancak bu eksikliğin İdarenin adresinin tespiti ve bulunmasında bir karışıklığa yol açmayacağı, benzer nitelikteki kişi veya kurumlardan ayırt edici olmasından dolayı isteklilerin sunacağı teklif zarflarının da geçersizliğine yol açmayacağı dolayısıyla önemli bir eksiklik olmadığından başvuru sahibinin bu iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

Silifke Devlet Hastanesinin 2006/176884 İKN´li Özel Güvenlik Hizmeti Alımı ihalesine ilişkin olarak teklifi asgari maliyetin üzerinde olan ve ihalede en düşük fiyatı teklif eden firmanın aşırı düşük teklif sorgulamasında teklifinin bileşenleri hakkında İhale Komisyonunca istenen yazılı bilgiye ilişkin verdiği açıklamada sorgulamaya dönük hususları belgelendirdiği anlaşıldığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince en düşük teklif sahibi lehine düzeltici işleme karar verilmesi gerektiği oyuyla itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığı yönünde oluşan karara katılmıyorum.

 

 

 

                                                                                                          Muzaffer EREN

                                                                                                            Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul