En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-664
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :172
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UH.Z-664
Şikayetçi:
 Ay-Tem Medikal İnş. Temz. Gıda Taşm. Tur. Danş. Tic. Ltd. Şti., Cinnah Cad. No:33/7 Çankaya / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, Nevzat Tandoğan Cad. No:4 06100 Kavaklıdere / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.01.2007 / 3578
Başvuruya konu ihale:
 2006/180757 İhale Kayıt Numaralı “Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Hizmet Binası ile Eğitim ve Dinlenme Salonu 2007 Yılı Temizlik Hizmeti Alım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.02.2007 tarih ve 08.03.63.0120/2007-7E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu’nca 27.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Hizmet Binası ile Eğitim ve Dinlenme Salonu 2007 Yılı Temizlik Hizmeti Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Ay-Tem Medikal İnş. Temz. Gıda Taşm. Tur. Danş. Tic. Ltd. Şti.’nin 10.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 31.01.2007 tarih ve 3578 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde “İhale konusu işi yerine getirmek için öngörülen toplam 21 personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına dair taahhütname” istenildiği, anılan taahhütnamenin talep edilemeyeceği, bu hususun 18.10.2006 tarihinde Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde yeniden düzenlenerek duyurulduğunun idareye yapılan şikayet başvurusunda belirtildiği, ancak idare tarafından konunun “mesleki ve teknik yeterliliğe” dayandırıldığı, söz konusu ihalede anılan taahhütname şartının getirilemeyeceği iddialarına yer verilmiştir.

 

 

            A) İncelemeye konu ihalede başvuru sahibinin ihale dokümanı satın aldığı, bu nedenle istekli olabilecekler sıfatını haiz olduğu, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvuruşlara Ait Yönetmeliğin “Şikayetçinin Ehliyeti” başlıklı 5 inci maddesinin (b) alt bendinde, “İstekli olabilecekler ise ancak ihale ilanında ve ihale dokümanlarında yer alan hususlar ve bu hususlarla idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar hakkında şikayet yoluna başvurabilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Anılan Yönetmelik hükmünden hareketle, başvuru sahibi istekli olabilecek sıfatını taşıdığından ve iddiaları ihale dokümanına ilişkin olduğundan, isteklilerce sunulan teklifler ve bunlara ilişkin değerlendirmeler incelenmemiş, ihale dokümanına yönelik iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            İhale ilanının 4.3.2 maddesi ile idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde “İhale konusu işi yerine getirmek için öngörülen toplam 21 personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına dair taahhütname.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinde (Değişik: 15/10/2006 tarih ve 26320 sayılı Resmi Gazete) “Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez.” hükmü bulunmaktadır.

 

            Bu itibarla, ihale konusu işi yerine getirmek için idarece öngörülen sayıda personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına dair taahhütname istenilmesi mevzuata uygun olmadığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

           

            1) İhale ilanının 4.3.4 maddesi ile idari şartnamenin 7.3.4 maddesinde teklifle birlikte sunulması zorunlu kılınan kalite ve standarda ilişkin belgeler arasında “İhale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış ISO-EN 9001-2000 Kalite Güvence Sistem Belgesi veya Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Hizmet Yeterlilik Belgesi…” nin sayıldığı tespit edilmiştir.

 

            İhale dokümanında yapılan bu şekildeki düzenleme ile idare, yeterlik kriteri olarak ISO-EN 9001-2000 Kalite Güvence Sistem Belgesi veya Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Hizmet Yeterlilik Belgesi istemektedir. Bu düzenlemede iki belge arasında “veya” bağlacı kullanıldığından iki belgeden birinin sunulması yeterli kabul edilmektedir.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “Hizmet Alımı ve Yapım İşi İhalelerinde Kalite Belgelerine İlişkin Hususlar” başlıklı VIII/L maddesinin ikinci fıkrasında; “İdareler, ihale konusu işin niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite ve standart belgelerine ilişkin düzenlemeler yapabilirler” düzenlemesi ile aynı maddenin on üçüncü fıkrasında; “Hizmet yeri yeterlilik belgesi, hizmet yerinin imkanlarının ilgili Türk Standardı ve/veya Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kritere uygunluğu gösteren ve aktedilen sözleşme ile kullanılabilen belgedir. Hizmet yeri yeterlilik belgesinin kuruluş yapısı, planlama faaliyetleri ve sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda; idarelerin kendi hizmet binalarında gerçekleştirilen hizmetler (idarelerin hizmet binalarında, servislerce gerçekleştirilecek montaj, bakım ve onarım hizmetleri hariç) ile niteliği gereği hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecek hizmet ihalelerinde hizmet yeri yeterlilik belgesi istenmeyecektir. İdareler, hizmet yeri yeterlilik belgesine yönelik düzenlemelerde; hizmet yeri yeterlilik belgesinin hizmet kapsamını ve varsa standardını açık olarak yazmalıdır” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda belirtilen düzenlemeleri uyarınca başvuruya konu ihalede idarece kalite yönetim sistem belgesi istemesinin mevzuata aykırı olmadığı, ancak idarenin hizmet binasında gerçekleştirilecek ihalede TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi istenmemesi gerektiği açıktır.

 

            İhale konusu iş idarenin binasında gerçekleştirilecek olan, temizlik hizmeti alımı ihalesi olmasından dolayı, Kamu İhale Genel Tebliği uyarınca “Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi” istenmemesi gerekmektedir. Her ne kadar başvuruya konu ihaleye ait ihale dokümanında; “ISO-EN 9001-2000 Kalite Güvence Sistem Belgesi veya Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Hizmet Yeterlilik Belgesi” şeklinde, “veya” bağlacı ile ikili düzenleme yapılmakla birlikte ihaleye katılan 6 istekliden 4 ünün dokümanda istenilen her iki belgeyi birlikte sunduğu ve 1 isteklinin sadece ISO-EN 9001-2000 Kalite Güvence Sistem Belgesini teklif ekinde verdiği ve 1 isteklinin ise her iki belgeyi de sunmadığı halde idarece teklifinin değerlendirme dışı bırakılmadığı görüldüğünden idarece yapılan düzenleme ve bu konudaki değerlendirmenin sağlıklı olmadığı açıktır.

 

            2) İdari Şartnamenin “Teklif ve Sözleşme Türü” başlıklı 19 uncu maddesinde; “İstekliler tekliflerini, çalıştırılacak her bir kişi için ücret ve unsurları ile teklif fiyatına dahil olan masraflar dikkate alınarak KDV hariç bir yıllık toplam ücret şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            Söz konusu ihalede ihale türünün teklif birim fiyat olarak belirlendiği, ancak idarece ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilen birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının idare tarafından doldurulmadığı anlaşılmıştır.

 

            Birim fiyat teklif cetveli teklif mektubunun eki olup, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 6 ncı maddesi uyarınca; işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak, idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekliler tarafından teklif edilen birim fiyatlar ve bunların çarpımı sonucu bulunan toplam tutarları göstermek amacıyla düzenlenir.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün “VIII- Ekonomik ve Mali Yeterlik ile Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Açıklamalar” başlığının “M. Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” alt maddesi gereğince “… 2-…Birim fiyat üzerinden teklif alınan işlerde birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde; iş kaleminin adı, birimi ve miktarının ayrıntılı olarak idare tarafından doldurulmak suretiyle, ihale dokümanına eklenmesi gerekmektedir. Birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde yüklenici karı ayrı bir iş kalemi olarak gösterilmeyecek, teklif edilen birim fiyatların kar dahil fiyatlar olduğu kabul edilecektir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

            Başvuru konusu ihalede, isteklilere verilen birim fiyat teklif mektubu eki cetvelde iş kaleminin adı, birimi ve miktarının idare tarafından doldurulmadığı, bunun sonucunda da isteklilerin ihalede sundukları birim fiyat teklif cetvellerinde yer alan iş kaleminin biriminin birbirinden farklı düzenlendiği anlaşılmıştır.

 

            İdarece, 4735 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile anılan Tebliğ hükmü çerçevesinde birim fiyat teklif cetvelinin standart forma uygun olarak hazırlanması, bu cetvelde iş kaleminin adı ve kısa açıklaması ile biriminin ve miktarının mutlaka belirtilmesi ve hazırlanan bu cetvelin ihale dokümanı içerisinde isteklilere sunulması gerekirken Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ekinde yer alan (KİK019.0/H) No.lu birim fiyat teklif cetveli standart formunun boş olarak isteklilere verilmesi mevzuatın ilgili hükümlerine aykırıdır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İstekli olabilecekler kapsamındaki başvuru sahibinin, ilanda ve idari şartnamede yeterlik kriteri olarak belirlenen “ihale konusu işi yerine getirmek için öngörülen toplam 21 personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına dair taahhütname” istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu  yönündeki başvuru konusu iptal sebeplerinden birisi olarak değerlendirilmiştir.

İhalelere karşı yapılacak şikayet ve itirazen şikayet başvurularının temel usul ve esas kuralları 4734 sayılı Kanunun 54-56 maddelerinde düzenlenmiş, uygulamanın ayrıntıları ise İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelikte hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede, Kanunun “İnceleme Talebinde Bulunulması” başlıklı 54 üncü maddesinde;

“İdareler ve ihale komisyonları, ihalelerin bu Kanunda belirtilen esas ve usullere uygun olarak yapılması hususunda yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusuna karşı da sorumludur. Bu sorumlulukların ihlali sonucu bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu aşağıda belirtilen aşamaları takip ederek yazılı şikâyet suretiyle inceleme talebinde bulunabilir.”

“İdare Tarafından İnceleme” başlıklı 55 inci maddesinde;

“İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikâyette bulunulur.

Bu şikâyetler;

a) Sözleşme imzalanmamışsa,

b) Yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa,

İdarece dikkate alınır.” Hükümleri bulunmaktadır.

Kanunun yukarıya alınan 55 inci maddesinin birinci fıkrasında, idarenin kendisine yapılacak şikayet başvurularında aramak zorunda olduğu kabul koşulları belirtilmiş, bu koşullardan birisi olarak şikâyete yol açan durumların farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmış olması hususu zikredilmiştir.

Kanunda “idarece dikkate alınır” ifadesiyle ve koşulların oluşmadığı durumlar için ifadenin mefhumu muhalifinden “idarece dikkate alınmaz” içeriğiyle emredici bir düzenlemenin öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

Öte yandan İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “Başvuru Süreleri” başlıklı 6 ncı maddesinde;

“İdareye şikayet süresi; ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren 15 gündür.

Kanunda ve bu Yönetmelikte özel süre öngörülmeyen hallerde Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu süresi 15 gündür. Bu süre, idareye yapılan şikayet hakkında verilen kararın bildiriminden veya 30 gün içinde idarece karar verilmemesi halinde şikayet tarihinden sonraki 30 günlük sürenin bitiminden itibaren başlar.”

“Sürelerle İlgili Genel Esaslar” başlıklı 7 nci maddesinde;

“Süreler; tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar.”

Denilmek suretiyle de Kanundaki düzenlemelere paralel hükümler yanında, on beş günlük sürenin başlangıcı olarak; “tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarih” şeklinde bir belirleme yapılmıştır.

Bu tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde, incelenen ihaleyle ilgili olarak;

 İhale tarihinin 27.12.2006 olarak belirlendiği, ilanın 06.12.2006 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlandığı, başvuru konusu yapılan hususun ilanla duyurulduğu, başvuru sahibinin 10.01.2007 tarihinde idareye başvuruda bulunduğu tespit edilmiştir.

Açıklanan nedenlerle, ilanda yer alan düzenlemeye karşı ilanın yayımlandığı tarihi izleyen günden itibaren on beş günlük yasal süre içerisinde idareye başvuruda bulunmayan başvuru sahibinin, bu süre aşıldıktan sonra yaptığı şikayete idarenin verdiği cevap üzerine Kuruma yaptığı başvurunun usulüne uygun bir başvuru olarak değerlendirilmemesi ve süre yönünden reddedilerek, tespit edilen aykırılığın iddiaların incelenmesi kapsamında ilgili idareye bildirilmesi gerektiği görüşüyle kararın bahse konu kısmına katılmıyoruz.

 

 

Yaşar GÖK                            H. Hüseyin GÜRHAN                     

Kurul Üyesi                                    Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul